Birthday Puja, Sincerity

(Australia)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Puja for the 67° Birthday, Sydney (Australia), 21 March 1990.

Koks entuziazmas visame pasaulyje!

Visas Sidnėjus, Aš manau, buvo nuklotas visomis jų gėlėmis. Pasakyta tiek gražių dalykų – atvirutės, laiškai ir skambios poemos, gražiai dainuojantys vaikai. Nėra žodžių jausmams išreikšti – tokiam triumfui ir tokiam nuoširdžiam džiaugsmui. Jums reikalinga Motina, kad prižiūrėtų jus, kad rūpintųsi ir galėtų transformuoti jus pasitelkus visą išmintį. Per kiekvieną gimtadienį Aš suprantu, kad Sahadža jogai taip pat atveria savo širdis ir suvokia, kad jie yra nebe lašeliai, o vandenyno dalis. Ir taip vandenynas pats savaime stiprina ir rūpinasi jais. Tai vandenynas, puoselėjantis juos. Ir tas pats vandenynas bus jų vedlys. Taigi ryšys tarp lašo ir vandenyno turi būti visiškai įtvirtintas. Todėl lašo ribotumas turi visiškai ištirpti vandenyno didybėje.

Būdami rūpestingi ir sakydami gražius dalykus mes galime pagerinti kolektyviškumą, taip pat tyrai trokšdami būti kolektyviški. Noras būti kolektyviškiems turi būti labai nuoširdus. Taigi jūsų būtis pradės plėstis. Pirmiausia reikia būti nuoširdiems patiems prieš save. Žinoma, dėl to, kad mes ateinam lašo pavidalu, lašu, mažu, ribotu lašu, tokios stadijos, todėl mes vėl ir vėl būnam praryti to ribotumo. Bet mes turim matyti savo pačių viziją, kuo būsite ateityje, kuo norite būti ateityje. Tokiu būdu jūsų nuoširdi mintis apie norą būti kolektyviškiems savaime sunaikins visas kliūtis. Jeigu jūs esate nuoširdūs bet kokiam tikslui, bet kam, tada pamirštate laiką, pamirštate darbą – pamirštate viską, tiesiog norite tai pasiekti, netgi smulkmenose. Taigi iš kur kyla tas nuoširdumas? Yra du dalykai, kurie sudaro nuoširdumą.

Pirma, jūs turite patys matyti, kas yra Sahadža Joga, ką ji davė jums. Ji davė jums Realizaciją, platesnį įžvalgumą, kolektyvinę sąmonę, ji davė jums bemintį suvokimą ir supratimą be jokių abejonių. Ji padarė iš jūsų naujas asmenybes, kaip kiaušinis tampa viščiuku. Tad dabar jūs esate paukštis ir negalite grįžti atgal į lukštą. Kartą jūs suprasit, ką Sahadža Joga davė jums, ir taip pat suprasite, ką įgijote joje: jūs įgijote žinių, žinių iš Kundalini, žinių, kurios visus šiuos metus buvo paslaptyje, visiškai slaptos žinios. Niekas apie tai nežinojo, visa tai buvo nežinoma. Visos žinios, kurias turite apie Kundalini, yra labai aiškios, be studijų koledžuose, mokyklose, universitetuose – bet kur. Neidami į jokias laboratorijas, kuriose turite atlikti eksperimentus, jūs suvokėte, kas yra Kundalini. Jūs matėte savo akimis, matėte, kaip kyla Kundalini, jūs davėte žmonėms Realizaciją. Jūs jau patyrėte ne tik vėsų šventosios Dvasios vėjelį, bet pajautėte ir savo pačių energiją.

Be to, jūs pamatėte, kad iš tiesų tapote visai kitokie negu buvote dėl savo žinių, suvokimo apie įvairius dalykus. Taigi, jei jūsų žinojimas yra didis jumyse, tai suteikia jums teisę pakelti Kundalini kitiems, to nepadarė didūs šventieji, didieji pranašai, Maharši (Šri Ramana Maharši)– visi šie didūs žmonės, kurie gyveno. Tik nedaugelis, vos keli žmonės gebėjo pakelti Kundalini; visus šiuos metus, kai tai turite, jūs suprantate, kas yra čakros, ir galite diagnozuoti jų būseną, netgi vaikai tai gali. Tai, ko mes nesuprantame, yra taip didinga! Žmogaus lygmeny mes nežinome nė žodžio apie tai. Mes niekada net negirdėjome žodžio „Kundalini“! Ir per tokį trumpą laiką jūs tapote tvirtai žinantys! Tai Sahadža Jogos palaiminimas. Taigi, matote, kad turite tiek daug žinių, ir kaip veikia jūsų dėmesio šviesa. Ir tada jūs matote tiek daug palaiminimų, kurie vyksta, ir taip automatiškai, nieko nedarydami jūs pasiekiate rezultatą, stebitės ir negalite suprasti, kaip tai nutiko, kaip viskas išsisprendė.

„Netikėtai, aš buvau ten, tai nutiko. Netikėtai, aš buvau ten, tas nutiko“. Kaip? Šis vandenynas kiekvieną akimirką iki smulkmenų viską sutvarko. Visi šie nutikimai turėtų jums atverti akis, kad pamatytumėt, jog daugiau nebesate paprasti žmonės, dabar jūs išmintingi, esate šventi. Taigi turėtumėt pakeisti savo požiūrį. Tiek daug žmonių yra vis dar gyvūnai: galite matyti, kaip jie žudo, kaip elgiasi – jie netgi ne žmonės. Mes su jais gyvename, matome juos kasdien: jie nusikaltėliai ir, negana to, jų kultūra labai žemo lygio. Galime laisvai juos pavadinti gyvuliais. Taigi mes turime tokių žmonių, kurie yra pusiau gyvuliai, pusiau žmonės.

Bet yra tokių žmonių, kurie iš tikrųjų žmonės, jie ieškotojai. Ir supratimas, ką jūs pasiekėte Sahadža Jogoje, turėtų nedelsiant padėti suvokti, kas jūs esate. Ir kai tai jums nutiks automatiškai, dėl to turite būti tikri, turite pajausti, kad kažką tikrai pasiekėte, tai kažkas didingo, taigi turite būti nuoširdūs, tai turėtumėt pajausti ir protu. Taigi, pirma, ką padarote – pajaučiate protu, labai svarbu pajausti protu, tai yra taip svarbu, taip naudinga. Jūs tampate tuo tikri. Bet antra dalis kitokia: kai ką nors pamatote, jūs sužinote, ir jums pradeda vertis širdis. Antroje dalyje turite atverti savo širdį. Taigi tikrumas ateina iš atviros širdies: jei širdis neatverta, negalite būti tikri. Taigi ką reiškia „neatvira širdis“? Pažiūrėkime.

Jūs vėl gimėte, gavote Realizaciją. Tai taip pat jūsų gimimas. Bet augindami žinias ir supratimą, nepalikote vietos savo širdžiai. Kokia priežastis? Kodėl jūsų širdis tokia? Galima lengvai išsiaiškinti: jūsų širdis valdo kūną, valdo smegenis – viską. Nes jei širdis sustos – viskas sustos. Jei nustos veikti smegenys, širdis nesustos. Taigi širdis yra svarbiausia ir ji valdo viską jumyse. Taigi šis ypatingas instrumentas, esantis labai subtilus ir cirkuliuojantis, yra kaip akmuo.

Kaip ji gali pulsuoti? Taigi, kai sakome: „Išplėsk savo širdį“, tai reiškia, kad širdies suakmenėjimas turi būti ištirpdytas. Bet kaip ji suakmenėja? Turime pasižiūrėti į to dalyko šaknis. Ji tampa tarsi akmuo, nes širdis kontroliuoja smegenis. Kaip jūsų smegenyse esančios septynios auros, taip pat septynios auros yra jūsų širdyje, ir visos tos auros kontroliuoja auras jūsų smegenyse. Kaip žinia, smegenyse yra du poliai – ego ir sąlygotumai, kurie pradeda per daug spausti smegenis. To rezultatas – suspaustos auros. Taigi širdį supančios auros taip pat suspaudžiamos. Bet smegenys gali manyti: „Taip, tai labai gerai.

Aš žinau, kaip pakelti Kundalini, žinau, kaip tai padaryti – viską žinau“. Jos taip nesuakmenėja, gali galvoti. Kas turi akmeninę širdį, gali mąstyti. Kaip Hitleris. Taigi smegenys nėra paveiktos ego įtakos taip smarkiai, kad pavirstų akmenimis, negalinčiais galvoti. Jei yra per daug ego… Jei yra ego, žmogus tampa kvailas, bet jis mano, kad galvoja gerai. O iš tikrųjų tampa kvailiu. Bet kas būdamas egoistu, kurio blokuota Agija, tampa kvailiu, be abejonės. Tai matyti iš jo elgsenos, kalbos, kai bando ką nors padaryti, jis taip stengiasi pasirodyti ir tampa kvailiu. Bet kuris protingas asmuo gali matyti, kad jis toks kvailas.

Taigi mes išsiaiškinome, kad protas yra padengtas superego ir nepadaro žmogaus smegenų tvirtų it akmuo. Priešingai, tai padaro jį kvailą, ne kietakaktį. Toks kvailas žmogus gali visko prišnekėti. Jūs galite greitai atpažinti tokį žmogų, tai nesunku. Kita to pusė yra proto sąlygotumai. Tai netgi blogiau, labai klastinga. Nes kam nors paveikus, sunku to atsikratyti. Jis nemėgsta pasirodyti, bet jis klastingas ir jo smegenys padengtos idėjomis, nukreiptomis prieš Sahadža Jogą. Pavyzdžiui, kažkas pamatęs Mane pudžos metu plaunantis rankas ir atiduodant tą vandenį, paklausė: „Kodėl jūs imate naudotą vandenį, kuris plovė Motinos rankas?“. Tada kažkuris atsakė: „Motina Savo rankose turi tokias nuostabias vibracijas, kai mes jas plaunam, gauname vibracijas“.

O, jis negalėjo tuo patikėti! Nes sąlygotumai yra tokie, kad plaunant rankas nuteka tik purvas. Taigi jie negali galvoti apie vibracijas. Visi tie sąlygotumai yra žmonių prote. Nes dėl sąlygotumų jie negali būti nuoširdūs. Bet nutinka taip, kad jie galvoja apie tai labai klastingai, meluoja, šneka nesąmones, stengiasi jus įtikinti, kad jie teisūs. Jie ne kvaili, o idiotiški. Jie kalba kaip idiotai. Ir tuos idiotiškus dalykus jūs priimate! Tai neišmintinga.

Taigi vieni yra kvaili, kiti idiotai. Tarp jų yra Sahadža jogai. Tad šie sąlygotumai iškreipia smegenis, bet nepadaro jų akmeninių. Akmeniu jos pavirsta tik jei gimstama su kokiu nors protiniu atsilikimu, kai nesugebama galvoti, kitu atveju smegenys galvoja. Arba su sąlygotumais, arba su ego jos galvoja. Tokios smegenys neturėtų paveikti širdies, nes širdis veikia smegenis. Bet parodytos širdies auros pasidaro neryškios arba išnyksta. Taigi aplink širdį esančios auros yra labai jautrios, ir jos jaučia: „Neverta apšviesti smegenų“. Jos vis mažėja ir mažėja, štai kaip širdis sumažėja. Nes čia joms nebėra tikslo, taigi jos vis labiau mažėja.

Rezultatas – sumažėjusi širdis. Tokius žmones jūs vadinate „maža–širdžiais“, arba bailiais, arba visada tokius žmones vadiname „akmenine širdimi“. Taip nutinka dėl sąlygotumų ir dėl ego esančio žmonių prote, ir galop širdis pavirsta akmeniu, nes ji labai jautri. Smegenys ne tokios. Jeigu į vandenį įdėtumėt ką nors minkšto, taptų kietu, bet įdėjus akmenį į vandenį ir užvirinus, to nebus. Taigi širdis, būdama labai jautri ir trapi, tampa tarytum akmuo, tarsi degtumėte netikėtai atėjusių minčių karštyje. Tampa labai sunkiu akmeniu. Netgi nežino, kaip pasakyti gerą žodį. Visą laiką žeidžia žmones, sako tai, ko neturėtų, visą laiką galvoja: „Galbūt turėtume ką nors įžeisti? Kaip pabandyti suklaidinti kitą žmogų?“.

Taigi tai klaidinga nuostata. Ego dalis, su ego širdis sustingsta, ir tada širdis galvoja – negalvoja, bet širdis nebegali išspinduliuoti jokių aurų į smegenis. Smegenys pradeda manyti: „Dabar su širdies sritimi baigta. Širdis daugiau mūsų nebekontroliuos“. Tada širdis pradeda manyti: „Viską pasidarysiu pati“. Turėjau omeny, kad tada kalba galva. Ir širdis tampa maža, akmeninė. Nieko nedaro. Taigi tada smegenys ima viršų. Smegenys ima viršų ir pradeda veikti.

Jos pradeda taip veikti, kad mes negalime suprasti: jie elgiasi kaip gyvuliai, elgiasi kaip šėtonas, tampa žiaurūs ir iš tikrųjų nežino, kaip pasakyti kitiems kažką gero. Juose yra kažkokio netikro pasididžiavimo, ir tokie žmonės žeidžia kitus, užgaulioja kitus, kol sutinka panašų į save ir tada jie abu žlunga. Tai vienintelė kliūtis šiame reikale, kitu atveju, baigtumėte tik dabar. Nes du žmonės, turintys ego, negali būti kartu, jie vienas kitą neutralizuoja. Ačiū Dievui, mes nuo jų apsaugoti. Šie du sąlygotumai, iš tikrųjų esantys smegenyse, šie du sąlygotumai stingdo širdį ir taip pat padaro ją neveiklią, tada smegenys pradeda sau įrodinėti. Štai kodėl mes nežinome, kaip būti maloniems kitam, kaip būti geriems, paslaugiems, kaip būti švelniems, kaip būti raminantiems, apsaugantiems kitus. Visa tai mes jau paveldėjome. Mes jau turime akmeninę širdį. Kai ateiname į Sahadža Jogą, turime pilnas smegenis ego ir superego.

Taigi dabar dėl kylančios Kundalini visų pirma galite išsivalyti galvą. Taigi nuoširdumas ateis, kai Kundalini pakils ir palies jūsų Brahmarandra, esančią jūsų širdyje, ir išsiskleis. Ir širdis sugrįš tarsi karalius, ji grįžta ir pradeda veikti smegenis. Tada širdis grįžta, staiga jūs sutinkate žmones, su kuriais elgėtės piktai, mes nešnekame, nedarome nieko, staiga tampame draugiški su jais. Jokių problemų. Žmonės visaip jus žeidė. Visa skriauda, viskas tiesiog dingsta. Ir jūs tampate geri ir gražūs. Tai nutiko, nes Kundalini palietė jūsų Brahmarandra, kur yra širdies vieta. Ir kai tik viskas atsiveria, jūsų širdis taip pat atsiveria ir pabunda.

Galvoja: „Ką? Aš leidau protui mane valdyti? Kaip drįso mane valdyti!“, tiesiog pereina. Matėme žmonių, staiga jie taip žymiai pasikeitė. Yra vienas ponas Amerikoje, jis sakė: „Motina, po realizacijos aš taip pasikeičiau – tapau labai švelnus, niekada nieko nelinkėjau savo dėdei ar kam nors“. Taigi jis sutiko jį kažkokioj šventėj ir sako: „Sveikas, dėde!“. Dėdė į jį pasižiūrėjo. „Ar viskas gerai?“, – jis to niekuomet nepasakytų. Tada priėjo: „Ar viskas gerai, dėde? Ar gerai laikaisi?

Ar galiu tau kuo nors padėti?“. Labai gražiai šnekėjo. Dėdė paklausė: „Ką tų veikei? Tu išgėręs, ar ką? Kaip gali su manimi taip meiliai kalbėti? Aš negaliu patikėti“. Štai kas nutiko. Ir štai kodėl turime suprasti, kad tokių dalykų galime lengvai atsikratyti, nes juos įgijome. Jie gali baigtis, nes yra įgyti. Jie neturi būti su mumis visą gyvenimą, su mūsų ryšiais.

Taigi ego ir superego – abu gali būti sunaikinti, kai širdis atsiveria. Taigi, kai bendraujame su žmonėmis, taip pat turime pralaužti ledus bendraudami su jais labai padoriai. Lyg sau sakydami: „Ne, netikiu, kad šis žmogus toks blogas. Leiskite man juo rūpintis, galbūt jam viskas gerai. Matote, nemanau, kad jis toks blogas“. Taigi kažką pripažinti blogu yra labai įprasta žmonėms, ir vos pradėję tai pripažinti, pastato aplink save tarytum tvirtovę, kurioje gyvena, ir mano esantys geriausi, ir daugiau nėra gerų. Ir nors visa bendruomenė, visa visuomenė, visa žmonija kenčia nuo šių idėjų. Ir Sahadža Joga yra vienintelis būdas tai išnaikinti. Sahadža Joga yra vienintelis būdas tai užbaigti. Ir tai turite padaryti jūs, žmonės, suprasti, kad nuoširdumas ateis tik tada, kai vėl ir vėl kelsite Kundalini ir atversite Brahmarandra.

Tada jūsų širdis pakils. Tai taps pabudusia asmenybe ir imsis atsakomybės už jūsų smegenis, kurios visą laiką galvoja, galvoja ir galvoja kaip pamišę. Vos tik taip atsitiks, jūs suprasite, kad esate būsenoje be abejonių. Taigi santykis tarp dviejų turi būti visiškai suprastas. Visų pirma, širdies dominavimas arba, sakykime, iššūkis širdies karalystei, nuleistas iki nulio. Ir tada smegenys karaliauja, pradeda mus valdyti. „Manau, aš jaučiu“ – reiškia smegenis, ego. Jeigu galite mesti tuos „Aš manau… Aš noriu…“, viskas bus gerai. Turėtumėte sakyti: „Aš noriu – tai dar ne esmė, kūnas to nori“. Atskirkite save.

Palaipsniui pradėsite atskirti save nuo visų situacijų ir nesakysite „Aš noriu“. Turėtumėt sakyti: „Šis kūnas, ši ranka, ši galva…“. Pradėkite atskirti. Ir tik pradėjus atskirti, išnyks visi ego ir superego barjerai. Bet taip pat yra lengva jų atsikratyti. Labai lengva tų dviejų atsikratyti. Tik keldami Kundalini ir pralauždami savo Brahmarandra. Tai geriausias pasiekimas, kokį turite, kad galite pralaužti Brahmarandra, sujungti savo Kundalini su Visą Apimančia Jėga. Štai kodėl visuomet sakau, kad privalote medituoti ir būti bemintėje būsenoje, tada tai veikia. Nekreipkite tiek daug dėmesio į išorinius dalykus.

Žinoma, jūs taip pat esate atsakingi už Sahadža Jogą, nes jūs dėl jos tikri. Negalite versti savęs. Taigi vėl ir vėl sakau – įvertinkite savo nuoširdumą. „Koks aš esu nuoširdus Sahadža Jogai?“. Kai kurie žmonės priima tai lengvabūdiškai, sakydami: „Motina, aš buvau kvailas, buvau sumišęs“. Taip negalite sakyti! Negalite sakyti, nes jūs dėl to dėkingi Sahadža Jogai. Viskas, dėl ko esate dėkingi Sahadža Jogai. Tai naujas jūsų gyvenimas. Taigi negalite sakyti „buvau sumišęs“ ar „buvau kvailas, kai taip elgiausi“.

Sakote sau, kad negalite to padaryti. Motina taip sunkiai ir nuoširdžiai dirbo, todėl mes negalime būti nenuoširdūs. Nenorime būti veidmainiai. Tai veidmainystė, visiška veidmainystė. Jūs kažką sakote ir darote. Jeigu turėtumėte bent šiek tiek dėkingumo ar savigarbos, niekuomet nesakytumėt to: „Motina, aš klydau taip elgdamasis“ ar „buvau sumišęs, buvau paikas, buvau kvailas“. Tai reiškia, kad jūs esate vidutinybė ir nejaučiate jokio dėkingumo nei Sahadža Jogai, nei sau. Bet geriausia tai, kad Man nereikia Sahadža Jogos ir Sahadža Jogai nereikia jūsų. Jums reikia Sahadža Jogos. Pati savaime Sahadža Joga yra išbaigta.

Jai nereikia jūsų. Tai išbaigtas dalykas, ir tokiu išliks, visiškai. Turės savo poziciją, savo statusą, savo orumą nesugadintą. Bet jei norite ką nors iš to gauti, turite tai įveikti. Kaip iš Gango upės norėdami atsinešti vandens, privalote turėti tinkamą ąsotį – pakankamai gilų, kad prisipildytų vandens. Bet jei paimsite akmenį, ką jūs su juo atnešite? Bet Gangas teka. Yra kaip yra. Turėdama savo vertę. Nepasikeitė, nes jūs žmonės pasiėmėte akmenis.

Taigi dabar turite suprasti, kelti savo Kundalini tiek, kiek galite. Stenkitės laikyti dėmesį Kundalini visą laiką. Matyti, kur yra problema. Išvalyti ją, visiškai išvalyti. Išsiaiškinti, kur yra problema, ir kelti Kundalini daugybę kartų ir pamatyti ją tekančią per jūsų momenėlio sritį, taip jūsų širdis išsiskleidžia. Galima tai pavadinti ir mechaniniu procesu. Netgi tai, ko jūs nedarote. Jeigu darytumėte, jūsų širdis padidėtų. Ir tuomet jūs sakytumėte: „Motina, mano širdis tapo didelė kaip Azija“. Ir tada pamatytumėte širdies stebuklą – kaip ji spinduliuoja vibracijas, dėl kurių jūs tampate užjaučiantys, dinamiški, nuostabūs žmonės ir nuoširdūs Sahadža Jogai.

Norėčiau pakviesti jus atverti savo širdis šiai pudžai. Jūs buvote tokie džiūgaujantys ir laimingi. Matyt, jūsų širdys atsivėrė, nes mačiau, kad Sahadža jogai turi didžiulę širdį, skirtą Man, bet jiems – ne. Jie dėl Manęs padarytų viską, bet nieko sau. Dirbtų nuo ryto iki vakaro, kad išpuoštų salę – viską padarytų. Turbūt jie visas tas gėles siunčia Man, nežinau net iš kur. Bet jeigu pasakyčiau: „Medituokite dėl savęs“, jie šito nepadarytų. Arba „siekite to dėl savęs“ – jie to nedarytų. Tokia situacija. Taigi užuot tuščiai švaistę energiją tam, kad viską išpuoštumėte, turėtumėte išpuošti savo vidų.

Nuoširdumu, geromis mintimis apie save, kad esate gabūs, absoliučiai gabūs ir galite naudotis savo vaizduote, savo išmonine, racionalumu; kad ir ką manote turintys, raskite būdą, raskite būdą, dar kartą sakau, išlaikyti širdį didelę. Ir tai yra žinia šios gimimo dienos visam pasauliui, nes jaučiau, kad visas pasaulis šiandien pulsavo kaip didelė širdis. Sulaukiau paskutinio skambučio ir atėjau čia. Iš visur pasiekia skambučiai, pilasi gėlės, nuostabius dalykus jie sako. Viskas čia. Aš esu persmelkta viso to, tiesiog persmelkta, viso to Man buvo per daug. Taip miela, mieli dalykai iš vaikų, iš vaikų, taip pat iš damų, keletas labai labai puikių dalykų iš vyrų, nuostabu, kaip šie žmonės trykšta džiaugsmu, nes šiandien Mano gimtadienis. Taip pat, prašau, atsižvelkite į tai, kad kiekvieną dieną yra jūsų gimtadienis, kad visada turite kelti savo Kundalini ir išlaikyti dėmesį vis aukščiau ir aukščiau. Kuo labiau atsiversite, tuo daugiau Kundalini gijų įgausite, ir tuo labiau atsivers jūsų širdis, ji bus pabudusi ir dar galingesnė. Su didele ir galinga širdimi galite valdyti smegenis, kurios jums ir pateikia tas juokingas idėjas.

Tikiuosi, tai nutiks šiais metais čia, ir žmonės pasistengs suprasti, kad turime didelę širdį. Didelė širdis nereiškia kvailumo, nereiškia to. Didelė širdis yra ta, į kurią galite įsidėti Mane. Aš esu ne visai maža, taigi privalote turėti labai didelę širdį, kad galėčiau būti jūsų širdyje. Tai yra didelė širdis, ir tai jums visiems reikėtų turėti. Jei taip nutiks, viskas išsispręs labai greitai. Taigi atsidavimas yra toks: jūs turite žinoti, kaip būti atsidavusiems, ir turite žinoti, kaip dar esate neatsidavę, nes jūs atiduodate save smarkiai išplėsdami savo širdis. Nuleiskite Mane čia ir pasiimkite savo gėles, kurias turite duoti Man, tada jūs – visiškoje savikontrolėje. Taigi jūsų emocijos, jūsų jausmai – kaip gėlės, kurias turite laikyti sau, kurios yra ta pati jūsų širdžių vandenyno dalis. Kai tik esate pasiruošę, viskas padaryta, jeigu visi pasiruošę, dabar atneškite gėles, emocijas, gražius daikčiukus, nuostabius daiktus ir juos puoselėkite.

Svarbu pasimokyti, manau, čia turėtų būti knygų, kaip kitiems sakyti gerus žodžius. Reikėtų rasti tokių knygų arba parašyti keletą, kaip galima gražiai kalbėti, kaip rūpintis kitais, ką daryti, kad kiti jaustų jūsų meilę, meilės išraišką, ir toks darbas, tokia knyga tikrai padės žmonėms suprasti, kad malonu taip kalbėti. Vos tik pasakote kitam ką nors malonaus, kaip jau sakiau, tai sugrįžta, kaip grįžta raibuliavimas, palietęs krantą, tada jaučiatės laimingi. Sakykite malonius dalykus, kurie pamalonina, jie bus branginami. Bet jeigu sakote nuoširdžiai, neerzindami ar kaip kitaip vien tam, kad būtumėt paviršutiniškai geri, kaip „Ačiū, ačiū, ačiū“, bet kažką iš širdies, tada nustebsit, kad kito žmogaus širdis atsivers, ir iš tos širdies tekės nuostabios gėlės dėl emocijų jums. Taigi iš vienos pusės jūs turite išplėsti savo širdį, iš kitos pusės turite laikyti ar saugoti visus nuostabiai gražius ir švelnius jausmus savyje, atskirai nuo visų, ir tada, tinkamu momentu, juos išleisti. Tai yra menas. Kaip ir šios gėlės, iš pradžių buvę sode, saugotos, saugotos. Tinkamu momentu jos buvo įneštos. Taigi jos jaučiasi labiau dievinamos, kai yra naudojamos tinkamu metu.

Tokie mes turime būti su savimi širdyje, nes žmonės labai švelnūs, nuostabios būtybės, tokiems nuostabiems turite sakyti nuostabius dalykus. Šis liežuvis neskirtas kalbėti šiurkščiai, tyčiotis iš kitų, erzinti kitus, jis skirtas sakyti kažką gražaus, kad kitas žmogus sugertų tą grožį. Mačiau, kaip žmonės sako gražius dalykus, ir tai pasilieka Mano mintyse. Ir Aš klausiu: „Kada turėsiu progą pasakyti tai kitiems?“. Taigi pagalvokite apie tai: „O, tai labai puikus sakinys“, „Jie pasakė kažką nuostabaus. Gerai. Kur galėčiau tai panaudoti?“. Eidama apsipirkti, matau kažką: „O, tai – gerai. Visai tiktų vienam tokiam žmogui. Nupirkime“.

Taip pat, jei atsiranda geri jausmai, geros emocijos ar kažkas gero pasakyti, ką jūs darote? Jūs kaupiate juos visus, laikote ir panaudojate tinkamu metu tinkamoje vietoje. Štai kas yra Šri Ganėšos išmintis. Nekalti žmonės yra patys nuoširdžiausi, nekalti žmonės. Tie, kurie protingi ir gudrūs, negali būti nuoširdūs, nes jie mėgaujasi savo gudrumu, mėgaujasi savo taip vadinamu „žibėjimu“. Jie negali būti. Tie, kurie paprasti, mylintys, kuriems rūpi meilė labiau nei kas kitas, gali nuoširdžiai sakyti malonius dalykus. Šiandien norėjau pasakyti daug dalykų apie tai, koks gimtadienis čia, Australijoje, bet Man trūksta žodžių. Nes, matote, Australija tokia tolima šalis. Tokiai galybei žmonių čia atvykti, dainuoti „Agata Svagata“.

Tai neįtikėtina, neįtikėtina, nes Aš jums nedaviau jokių pinigų, jūs Man nedavėte jokių pinigų, jūs nesate verčiami nieko sakyti. Bet jūs darote ne tik tai, jūs ir mėgaujatės. Tai kažkas didingo. Jūs tuo mėgaujatės štai kaip: kai jūsų širdis didelė, kad ir ką darytumėt kitiems, jūs mėgaujatės. Mėgaujatės darydami gerus darbus. Mėgaujatės malonia kalba. Reiktų turėti nuostabių pasakymų rinkinį, emocijų rinkinį, kurį galėtume vieni kitiems išreikšti. Pradėkite nuo dabar, noriu pasakyti, pradėkite nuo to, kad nuo 1990 m. visi pradėsime sakyti ką nors nuostabaus vieni kitiems, ir tiesiog atsikimškite ausis, atverkite akis, ir kai turėsite progą, išgirdę kažką tokio laikykite galvoje ir tinkamai panaudokite. Šiandien Aš sužavėta ir Man visko per daug, iš tikrųjų, patikėkite, yra tiek daug Sahadža jogų Australijoje, kurie taip nutolę. Dabar tai jūsų atsakomybė.

Jūsų atsakomybė būti nuoširdžiais dėl Sahadža Jogos, ir jeigu darote viską nuoširdžiai, niekada negalvosite apie tokius kvailus argumentus, kokius anksčiau girdėjau. Jūs tiesiog galvosite: „Mes mylime Motiną ir turime būti kartu, būti kartu, ir turime mylėti vieni kitus, ir visuomet vieni kitiems turime sakyti malonius dalykus, taigi taip meilė augs“. Visi kiti, kurie stengsis sakyti ar laužyti, ar daužyti kieno nors širdį, bus nuodėmingi. Tai nuodėmė. Skaudinti šventojo širdį yra nuodėmė. Ir už tai baudžiama. Dabar jūs visi šventieji ir išminčiai, turite vieni kitus gerbti. Ir ne tik, turite mėgautis savo nuoširdumu. Štai taip bandau pasakyti, kad mėgautumėtės savo nuoširdumu. Ir visas kvailas ateinančias mintis išmeskite.

Nes esu girdėjusi tiek daug argumentų, kad pamaniau: „Kas tai? Ar jie Sahadža jogai, ar paprasti žmonės iš gatvės?“. Nutinka taip, kad ir vaikai, ir vaikai. Taip pat apie vaikus Aš jums sakiau, kad išsiųstumėte savo vaikus į Indiją. Šioje situacijoje jūs savanaudiški jų atžvilgiu. Jūs žinote, kad jie nėra tinkamai vystomi. Taigi siųskite juos į Indiją. Turite tam atverti širdis, nes visas pasaulis susijęs su jumis, visas pasaulis – jūsų šeima. Nukeliavę į bet kurią pasaulio vietą, rasite jus mylinčių žmonių, kurie jumis rūpinsis, kurie padarys dėl jūsų viską. Ta prasme, žinoti, kad bet kurioje vietoje kažkas sėdi ir laukia, kad jus priimtų!

Dabar pamaniau: „Šie muzikantai vyksta į Singapūrą. Kas bus? Kur jie apsistos?“. Didelė bėda. Staiga Aš padarau bandaną, ir skambutis iš Balos. Bala pasakė: „Ne, viskas yra gerai. Pasakysiu savo mamai. Ji tuo pasirūpins“. Problema išspręsta. Taigi bet kokios problemos gali būti išspręstos, nes esate nuoširdūs; jei esate nenuoširdūs, tuomet sutiksite tik nenuoširdžius žmones ir nusirisite, vertinsite save ir būsite vertinami kitų.

Ir nebus vietos Sahadža Jogai. Sahadža Jogoje nėra vietos nenuoširdiems žmonėms, stenkitės ugdyti savo nuoširdumą. Kelkite savo Kundalini tiek, kiek galite. Laikykite čia. Laikykite Sahasrara čakroje ir regėkite besiveriančią širdį. Tai geriausias būdas. Jie Manęs klausinėjo, kaip atverti širdį. Sakiau:„Pasiimkite raktą“. Dabar nežinau, kaip jiems pasakyti. „Atverti širdį“ reiškia tik pakelti Kundalini, laikykite Brahmarandra srityje ir matykite, kaip Brahmarandra atsiveria.

Ir ne tik, matykite plėsdami savo širdis, būdami kitiems geri. Yra žmonių, kurie daug nekalba, kurie nesusitinka su kitais, kurie užsisklendę. Jie gyvena tarsi pleventų ore, tokie žmonės turbūt turi negatyvų, keletą bhutų, esančių juose, nes Sahadža jogui tai labai nenatūralus elgesys. Pasakiau tiek daug dalykų šiandien, nes manau, kad rūpestis, meilė, švelnumas, išmintis ir kantrybė yra įsisavinami. Jeigu Aš – jūsų Guru, jeigu Aš – jūsų Motina, jūs turite įsisavinti šias savybes. Dėl viso to, kuo Aš rūpinuosi. Jei kažkam nelaimė, Aš rūpinuosi. Aš pasistengiu sutvarkyti to žmogaus problemas. Jei tik kuris turi bėdą, Aš tiesiog… Tai nepalieka Manęs, kol ją išsprendžiu. Ir Aš kalbu nuoširdžiai, tarkim, apie jūsų vaikus, apie jūsų žmoną, jūsų vyrą, kad taip nėra gerai, tai reikia ištaisyti.

Nes jūs Man rūpite. Štai koks turi būti jūsų požiūris į Sahadža Jogą, Sahadža Joga jus labai sustiprins, nes rūpi jums ir dėl to rūpi kitiems. Ar galite įsivaizduoti indę moterį kaip Aš, turinčią tiek pat daug žmonių, kuriems Aš rūpiu? Iš viso kodėl jie turėtų Manimi rūpintis? Gerai, jūs Sahadža jogai, sakau jums, yra žmonių, kurie nėra Sahadža jogai, kuriuos Aš… Jie nėra Sahadža jogai, kuriuos Aš sutikau vaikystėje, kuriuos Aš žinau, Mano ryšiai – jie visi Manimi rūpinasi! Tik dėl to, kad Aš rūpinuosi jais, jie Man yra svarbūs. Jei kas nors išsako savo problemą, tai lieka Mano galvoje, prisiklijuoja kaip pašto ženklas. Kol jos neišsprendžiu, Aš atsargiai žiūriu, kaip ją ištaisyti. Ir neturiu savo bėdų. Taip pat jums reikėtų neturėti savų bėdų.

Tik tada galėsite susidoroti. Gerai? Taigi telaimina jus Dievas! Tikiuosi, kitais metais visi atvyksite Mano gimimo dienos proga į Indiją. Ketiname organizuoti turą, galbūt pavyks. Taip pat pažiūrėsim, ar galite padaryti kažką pigiau. Turim pamatyti daugybę dalykų. Mes galime padaryti.