Shri Hanumana Puja, Electromagnetic Force

Schwetzingen, Schwetzingen Palace (Germany)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Shri Hanumana Puja. Frankfurt (Germany), 31 August 1990.

Šiandien mes susirinkome čia padaryti Pudžą Hanumanui.

Šri Hanumanas yra didinga būtybė mūsų viduje, Jis dirba nuo Svadistana čakros iki jūsų smegenų. Jis rūpinasi visu reikalingu valdymu mūsų futuristinio planavimo arba mūsų protinio darbo; Jis suteikia mums valdžią ir apsaugą. Kaip žinote, Vokietija yra tokia vieta, kur žmonės yra labai aktyvūs, labai dešiniakanaliai, per daug naudojantys savo smegenis, jie taip pat labai orientuoti į mašinas. Labai nuostabu, kad tokia dievybė kaip Šri Hanumanas, kuris yra amžinas vaikas, nes Jis buvo kaip beždžionė, Jis turėjo beždžionės galvą, jei ne dramblio, taigi Jis buvo amžinas vaikas, Jis buvo tas, kuris atsakė už žmonių dešinįjį kanalą. Jam buvo pasakyta: „Tu turi valdyti saulę.“ Iš pradžių Jis turi valdyti saulę, saulę, esančią žmonių viduje, jei ten per daug saulės, Jis privalo pamėginti suvaldyti ją ir padaryti vėsesne ir švelnesne. Taigi Jis visų pirma buvo vaikas, taigi vos tik gimęs ir sužinojęs, kad turi prižiūrėti saulę, Jis pasakė: „Kodėl gi jos nesuvalgius?“ Taigi Jis perbėgo per visą Viratos kūną ir suvalgė Surją. Jam turėjo pasakyti: „Ne, ne, ne, Tau reikia valdyti Jį. Tu negali įsidėti Jo į savo pilvą!“ Kadangi Jis manė, kad saulė bus geriau valdoma, jei bus Jo pilve. Taigi, Jo charakterio grožis yra tas, kad Jis yra vaikas, ir Šri Hanumano vaikiškas elgesys turi valdyti dešiniąją pusę. Jei motina ar tėvas yra dešiniakanaliai, paprastai dešiniakanaliai žmonės neturi vaikų, paprastai.

Jie per daug dešiniakanaliai, ir net jei susilaukia vaikų, vaikai iš tikrųjų jų nemyli, nes jie neturi vaikams laiko, ir visada būna labai griežti vaikams, jie rėkia, rėkia ant jų, jie nežino, kaip rūpintis vaikais. Arba jie per daug lepina, nes vis galvoja: „Aš niekada šito negavau, tai leiskit man tai duoti vaikui.” Tokie kraštutiniai žmonių tipai, kurie yra dešiniakanaliai, turi Hanumaną, kuris yra ne kas kita kaip vaikas. Jam labai svarbu, labai svarbu atlikti Šri Ramos darbą. Šri Rama yra būtybė, reikia pasakyti, esanti absoliučiame balanse. Jis yra geraširdis karalius, kurį aprašė Sokratas. Taigi Jam reikėjo ko nors visą laiką, kas atliktų darbą arba Jį pavaduotų, arba Jam padėtų – kaip sekretorius, galime sakyti; ir Šri Hanumanas buvo tas, kuris buvo sukurtas šiam tikslui. Taigi Šri Rama (Šri Matadži gali turėti omenyje Šri Hanumaną) buvo toks padėjėjas; Noriu pasakyti, kad neįmanoma Jo įvardinti žodžiu. Galime sakyti, Jis buvo kaip koks Šri Ramos tarnas – netgi tarnai, suprantate, nėra tokie pasišventę savo šeimininkui. Galime sakyti, kaip šuo ar arklys, bet ir jie neturėtų tokio pasišventimo Šri Ramai, laikui bėgant Jis augo, gavo „nau“ devynis sidhius, navadha sidhius. Devynis sidhius Jis gavo.

Tie sidhiai yra tokie, kad Jis galėdavo pasiversti dideliu, Jis galėdavo tapti tokiu sunkiu, kad niekas negalėtų pakelti; Tokiu sukshma, kad niekas negalėtų jo pamatyti, Tokiu subtiliu, kad niekas negalėtų jo pamatyti. Devynis sidhius Jis gavo. Taigi žmogų, kuris perdaug dešiniakanalis, Jis kontroliuoja per tuos devynis sidhius. Kaip gi Jis kontroliuoja žmogų, kuris labai skuba savo gyvenime? Jis kontroliuoja jo judėjimą, Jis taip padaro, kad tas turi sumažinti savo greitį. Jis paverčia jo pėdas labai sunkiomis, ir dabar jis nebegali taip skubėti. Arba Jis paverčia rankas labai sunkiomis, kad žmogus negali taip smarkiai dirbti savo rankomis. Taip pat Jis gali skirti milžiniškai sunkų apsnūdimą žmogui, kuris labai dešiniakanalis. Jis turi kitus sidhius, kurie yra labai įdomūs, Jis gali išsitempti – Jis neturi daug ginklų, turi tik gadhaą savo rankoje, o savo uodegą gali ištempti iki bet kokio ilgio, ir Jis gali valdyti žmones savo uodega, Jam nereikia naudoti rankų. Sėdėdamas čia Jis gali pasiekti savo uodega bet kur.

Jei panori, Jis gali padaryti kalną iš savo uodegos ir atsisėsti ant jo. Jis moka visus tuos beždžionių triukus, kaip jūs vadinate, matote, visus šiuos dalykus Jis turi savyje tam, kad kontroliuotų žmogų, kuris per daug dešiniakanalis iš pradžių. Dar Jis gali skraidyti. Tai yra, Jis neturi jokių sparnų, bet gali tiesiog skraidyti. Tai reiškia, kad Jis gali tapti tokiu dideliu, kad oro kiekis, esantis po Juo, turi kur kas didesnį svorį, nei Jo svoris – toks pats yra Archimedo principas, jei žinote Archimedo principą, Jis tampa tokiu dideliu, kad Jo kūnas pradeda plūduriuoti ore kaip valtis, taip galima pasakyti, suprantate. Taip Jis gali skraidyti, ir taip skraidydamas Jis gali perduoti žinias iš vieno kitam per eterį. Eterio subtilumą – tokį, kokį mes turime, kontroliuoja Šri Hanumanas, Jis yra tas, kuris kontroliuoja, arba Jis yra eterio Viešpats, eterio subtilumas, sakykim, eterio priežastingumas; ir per jį Jis bendrauja. Visos esančios komunikacijos, tos, kurias turime savyje, taip pat vidinės sekrecijos liaukos, kurias naudoja hipofizė, vidinės sekrecijos liaukos yra dėl Hanumano judėjimo, nes Jis gali pereiti į nirakar, Jis gali pereiti į beformę būseną. Taip pat visos komunikacijos, kurias naudojame, kurias turime, gal mes galime sakyti, kad turime garsiakalbį, ir mes turime televiziją, turime radiją ir kitokius dalykus. Kad galime susisiekti eterio bangomis – tai yra Hanumano palaiminimai, ir pasiekiami žmonėms, kurie yra dešiniakanaliai.

Tik dešiniakanaliai žmonės atranda tokius kosminius dalykus kaip bevieliai telefonai arba daiktai be laidų – mes taip pat turime telegrafus ir jiems nereikia jokių laidų. Taigi be jokio sujungimo, per eterį Jis gali tai padaryti. Visos belaidės komunikacijos buvo sukurtos šio didžiojo inžinieriaus Šri Hanumano. Ir tai yra taip nuostabu, taip nuostabu, kad to net negali užginčyti, ir jūs nerasite tame spragų. Galbūt jūsų prietaisai gali būti netvarkingi, bet tiek, kiek Jis veikia, naudodamas eterį, Jis yra tobulas. Dabar mokslininkai atranda kažką tokio, kas yra gamtoje, bet jie niekada nepagalvoja, kokiu būdu taip gali būti. Mes sakome kažką į eterį, ir kaip tą gauna kitame gale? Jie tiesiog laiko savaime suprantamu dalyku, kad mes sakome kažką čia arba transliuojame kažką per televiziją ir tai matosi kitoje pusėje. Bet jie niekada negalvoja arba netyrinėja, kaip tai vyksta, kokiu būdu. Ir tai yra Šri Hanumano darbas, kuris sukūrė tokį nuostabų tinklą, ir per šį tinklą visi šie dalykai veikia.

Taigi net dešinėje pusėje vibracijas mes gauname į molekules, kaip žinote, mes turime tokių molekulių kaip sieros dioksidas, jei jūs turite tos sieros su dviem deguonies atomais, tai deguonis pradeda pulsuoti štai taip. Jie yra asimetriški, simetriškas vibracijų tipas, jūs visi privalote tai žinoti. Visi šie dalykai – simetriškos ir asimetriškos vibracijos – kieno sukurtos? Niekas nenori žinoti, niekas nenori sužinoti, nes visur atomuose arba… Taigi, įsivaizduokite, taip giliai molekulėje kas padaro tą darbą? Tai Šri Hanumanas savo subtiliais būdais. Jis turi dar vieną didingą, didingą sidhį, kurį vadiname „anima“. Anima, anu – „anu” reiškia molekulę, ir tai reiškia, Aš galiu įeiti į molekulę, o „renu” yra atomas. Jis gali įeiti į molekulę ar atomą. Dabar daugelis mokslininkų mano, kad jie šiais laikais atrado molekules. Taip nėra dėl to, kad net seniausiuose mūsų raštuose yra animos aprašymai, anu ir renu taip pat jau aprašyti juose.

Kai bet kur ir bet kada matote veikiančias elektromagnetines jėgas, jos veikia dėl Hanumano palaiminimų. Jis yra tas, kuris sukuria elektromagnetines jėgas. Kaip Ganėša turi savyje magnetinę galią – Jis yra magnetas, Jis yra, Jis turi magnetinę galią, taip mes galime sakyti, kad elektromagnetinė jėga yra ta, kurią mes vadiname Hanumano galia materialiojoje jos pusėje. Bet per materiją Jis pasiekia smegenis. Jis kyla iš Svadistana čakros iki smegenų, taip smegenyse Jis sukuria sąryšį tarp skirtingų smegenų pusių. Tiek daug Jis mums duoda. Noriu pasakyti, kad jei Ganėša duoda mums išmintį, tai Jis duoda mums galią mąstyti. Jis taip pat mus saugo, kad negalvotume apie blogus dalykus. Taip yra, mes galime sakyti, kad jei Ganėša duoda mums išmintį, tai Šri Hanumanas duoda mums sąžinę. Tikiuosi, jūs suprantate šių dviejų dalykų skirtumą.

Kai yra išmintis, mums nereikia tiek sąžinės, nes kai esi išmintingas, žinai, kas yra gerai, o kas blogai. Bet sąžinė reikalinga asmenybei tam, kad ji būtų valdoma, ir tas valdymas ateina iš Šri Hanumano, kuris ir yra sąžinė žmoguje. Dabar apie sąžinę, kuri ir yra Šri Hanumanas: tai yra Jo subtilioji forma, kuri duoda mums sanskrite vadinamą „satasat vivekabuddhi”, reikšmė tokia: „sat” reiškia tiesą, „asat” reiškia netiesą, „viveka” reiškia gebėjimą atsirinkti, o „buddhi” reiškia intelektą. Taigi intelektas, padedantis skirti tiesą nuo netiesos, yra duotas Šri Hanumano. Sahadža Jogos sistemoje, jei sakome, kad Ganėša yra tas, kuris duoda mums, Jis yra adjakša, tai reiškia, kad Jis yra… Aš Jį vadinu „universiteto rektoriumi“. Jis yra tas, kuris leidžia mums žinoti – „Dabar jūs perėjote šią čakrą, aną čakrą, kitą čakrą.” Ir Jis mums padeda suvokti, kokioje būsenoje esame. Taigi Ganėša duoda mums, sakykime, nirvičara samadhi, kurią mes galime pavadinti „beminte sąmone“, ir nirvikalpa samadhi. Jis duoda visa tai, taip pat teikia džiaugsmą. Bet supratimas, kad tai yra gerai, tai yra mūsų labui, protinis supratimas kyla iš Šri Hanumano. Ir tai yra labai svarbu vakariečiams, tai turi būti suvokta protu, nes kitaip jie nesupras.

Jei ne protu, tai jie negali pereiti prie abstraktumo. Tai turi būti suvokta protu. Taigi protinis supratimas, kas yra gerai ar blogai, mums yra duotas Šri Hanumano. Be netgi jei tapsite šventaisiais, žinoma, jūs tapsite, jūs esate šventieji, ir jūs mėgausitės šventumu; nesvarbu, iš kur tas šventumas, gerai, jei gyvenate Himalajuose, gerai, jei einate į žmones, duodate jiems Realizaciją – visa tai skleidimas, šis vivekabuddhis – visa tai skleidimas, šis gebėjimas atskirti, šis vadovavimas, visa ši apsauga duodama mums Šri Hanumano. Vokietija, būdama šalimi, kuri yra itin stiprus, reikia pasakyti, dešinės pusės koncentratas; ir kad joje itin stipriai išsivysčiusi dešinė pusė, todėl yra svarbu garbinti dešinės pusės saugotoją čia. Bet dėl šio vivekabuddhio, dėl šio gebėjimo atskirti Jis žino vieną dalyką – kad Jis yra visiškai atsidavęs Šri Ramos tarnas. Dabar, kas tas Šri Rama? Šri Rama yra geranoriškas karalius, Jis veikia geranoriškumu. Ir Šri Rama yra oficialus karalius, kaip sankoča, mes taip vadiname, suprantate, angliškų žodžių neužtenka, kad tai paaiškinčiau, bet Šri Rama yra tas, kuris nesibraus į priekį. Jis visada atsitraukęs.

Jis visiškame balanse, Jis labai šaltakraujiška asmenybė. O Hanumanas, matote, Jis, Jis yra tas, kuris visada trokšta atlikti Šri Ramos darbą, visada. Jei Šri Rama sako: „Gerai, eik ir padaryk tai…“ Jis Jam sakė: „Eik ir gauk tai…“ – jam reikėjo tokio augalo sandživano Lakšmanui atgaivinti, Jis nuėjo ir atnešė visą kalną, „Geriau daugiau negu mažiau.” Štai kokia asmenybė, matote, Jis turi savo tokią vaikišką elgseną. Ir gebėjimas atskirti šioje vietoje yra toks, kad „Jei Šri Rama kažko paprašė, kad ir ko Jis prašytų, Aš tai padarysiu.” Toks yra ryšys, pasakysiu, kaip guru ir šišjos. Netgi daugiau nei tai, nes šišja yra kaip visiškai atsidavęs tarnas, visiškai atsidavęs Dievui, visiškai atsidavęs Dievui, Jame pagrindinis dalykas yra atsidavimas. Dabar matote, šis atsidavimas parodo, kad visi dešiniakanaliai žmonės yra atsidavę Dievui, o ne savo darbdaviams. Dauguma šių dešiniakanalių žmonių yra atsidavę savo darbdaviams, atsidavę savo darbams, kartais taip pat atsidavę savo žmonoms. Bet jie atsidavę ne tiems žmonėms, jie neturi veiksmų laisvės. Jūs visada pamatysite, kad jie neturi veiksmų laisvės. Bet jei jūs priimsite Hanumano pagalbą, tai Jis jums pasakys, kad turite būti atsidavę Visagaliam Dievui ir niekam kitam, arba savo Guru kaip Ramai.

Daugiau niekam jūs neturite būti atsidavę. Tada jūs esate laisvi paukščiai, ir tada jūs turite visas devynias galias savyje. Hanumano esmė yra priešnuodis jūsų per dideliam aktyvumui, priešnuodis per dideliam galvojimui, priešnuodis jūsų ego. Kaip Jis susitvarko su žmonių ego, labai mielai parodyta, kaip Jis sudegino visą Lanką – Ravanos sostinę– ir kaip Jis pajuokavo su juo. Nes, matote, iš visų, kurie yra egoistiški, kas nors turi pasijuokti, tada viskas susitvarko. Pirma, kai Jis atėjo, ir kai Ravana Jį pamatė, paklausė: „Kas tu? Kas tu – beždžionė?“ Tada Jis savo uodegą nulenkė prie jo ir pakuteno jam nosį savo uodega. Jis yra tas, kuris pasijuokia iš egoistiškų žmonių. Dabar, jei koks nors egoistas bando jums sukelti nemalonumus, Jis yra tas; Jis taip pasijuoks iš jo, kad jūs būsite nustebinti, kaip tas bičiulis šokinės, jis kaip vienas vaikiško eilėraščio veikėjas nukris ir sudaužys savo karūną. Matote, tai yra Hanumano darbas apsaugoti jus nuo egoistiškų žmonių.

Taip pat Jis saugo egoistiškus žmones, parodydamas jiems juos pačius, kaip, sakykim, Sadamui. Sadamo atveju Aš paprašiau Hanumano padaryti darbą, nes žinojau, kad Jis jį padarys. Pažiūrėkite, kaip Jis Sadamui sukūrė visokias aplinkybes, kad tas net nežinojo, ką daryti, nežinojo, kur eiti. Nes jei jis sakys: „Gerai, mes kariausime“, vadinasi, visas Irakas pralaimės, jis pats pralaimės, Kuveitas bus sugriautas ir benzino nebus, gerai. Visi turės bėdos. O kaip dėl jo? Ar jis neturės taip pat. Nes jei Amerika turės kariauti, jei atvyks į jo žemę ir kariaus, jis Amerikos nenugalės, jis nesiruošia nuvykti į Amerika kovoti su jais. Keli amerikiečiai gali žūti. Taigi dabar Sadamo smegenyse Hanumanas taip pat veikia ir sako jam: „Dabar matai, pone, jei taip padarysi, atsitiks štai taip.” Jis veikia visų politikų smegenyse, visų šių egoistiškų žmonių smegenyse.

Ir tada, tada juos kartais pritrenkia, kartais jie pakeičia savo politiką, jie kardinaliai pasikeičia ir taip susitvarko. Dar viena nuostabi Hanumano savybė yra ta, kad Jis priverčia, priverčia žmones lyg koks arbitras, Jis priverčia žmones susitikti. Du egoistiškus žmones Jis priverčia susitikti ir sukuria tokią situaciją, kad jie tampa draugais, o jų charakteriai suminkštėja. Visa Jo esmė yra žaidimas su mumis, kad pamatytume savo ego, atskirtume, kad „Oi, čia mano ego veikia“, ir tada taptume vaikiškai mielais, džiaugsmingais ir laimingais. Jis visada nusiteikęs šokti, Jis visada šoka, o priešais Ramą Jis visada nusilenkęs, ir Jis visada nori padaryti tai, ko trokšta Šri Rama. Taigi, jei Šri Ganėša stovi už Manęs, Hanumanas stovi prie Mano pėdų, Jis dabar ten. Taip pat norėčiau pasakyti, kad jei Vokietija, kaip Filipas Manęs paprašytų, kad Vokietija galėtų tapti tokia kaip Hanumanas, tai mes turime tokią dinamišką jėgą, kad jie taptų tokie nuolankūs. Hanumano nuolankioji prigimtis matoma tokiu mastu, kaip jūs žinote istoriją apie Sitą, kai Ji davė vėrinį Jam, o Jis jo nenešiodavo, nes jame nebuvo Ramos. Kartą Sita pajuto, kad Jis visada šalia ir, kad Jis varžo Jos privatumą. Taigi Ji pasakė: „Dabar Tu esi čia tik vienam darbui.

Tau nebereikia daryti kiekvieno darbo.” O Jis pratęs padaryti kiekvieną Šri Ramos darbą. Ji pasakė: „Vienam darbui Tavęs reikia. Išsirink, kokį nori padaryti vieną darbą.” Jis pasakė: „Aš tik norėčiau būti su Šri Rama, visada, kai Jis nusičiaudės, kad padaryčiau štai taip.” Suprantate, Indijoje, kai nusičiaudėjame, darome štai taip su tuo, nes kai čiaudite, suprantate, padeda, padeda, kad visas negatyvas išeitų. Taigi, kai čiaudite, darykite štai taip. Arba jei jaučiamės mieguisti ir žiovaujame, taip pat dažniausiai darome šitaip. Taigi Jis pasakė: „Kai tik Jis nusižiovaus, Tu man leisi..“ – mes tai vadiname „čutki“, nežinau, kaip jūs vadinate čutki. „Leisk man tai daryti.” Sita atsakė: „Tai labai mažas darbas, vadinasi, šio bičiulio nematysime.” Taigi Jis atsistojo ten. Ji paklausė: „Ko stovi čia?“ „Laukiu. Kaip aš galiu eiti?” Štai taip Ji pažadėjo, pirma Ji pažadėjo, „Gerai, atiduodu tau šį darbą”, ir dabar Ji nebegali atsiimti atgal, nes Ji Jam pažadėjo tą darbą. Taigi Jis visada ten stovi, tiesiog padaryti tai Šri Ramai.

Turiu galvoje, viso to mielumą, visada, kiekvieną minutę Jis yra nuolankus, Jis dėmesingas, Jis ten. Kaip Sahadža Jogoje Aš turiu ryšius su jumis kaip Guru, kaip Motina ir, nežinau, jie beribiai. Bet vis tiek apie šiuos santykius mes žinome, kad Aš jūsų Motina ir Guru. Dabar Mano, kaip Guru, pagrindinis rūpestis yra, kad jūs turėtumėte išmokti viską apie Sahadža Jogą, jūs turėtumėte tapti Sahadža Jogos ekspertais, ir turėtumėte tapti patys sau guru. Tai vienintelis Mano rūpestis. Tačiau tam reikalingas visiškas atsidavimas. „Islamas” reiškia atsidavimą. Taigi jūs turite atsiduoti. Tik jei esate atsidavę, tik tada jūs galite išmokti būdo, kaip įvaldyti Sahadža Jogą. Netgi šis atsidavimas yra dėl Šri Hanumano.

Jis yra tas, kuris moko, kaip atsiduoti dabar, arba verčia jus atsiduoti, nes egoistiški žmonės neatsiduoda. Tada Jis sukuria kokias nors kliūtis ar kažkokius stebuklus, ar triukus, dėl kurių mokinys atsiduoda savo Guru. Jeigu jis neatsidavęs, jei jam sunku atsiduoti, tai ta jėga, kuri verčia jį atsiduoti Guru, yra taip pat Hanumanas. Taigi Jis ne tik pats atsidavęs, bet ir kitus verčia būti atsidavusiais. Nes tik dėl ego jūs negalite atsiduoti, taigi Jis yra tas, kuris kovoja su jūsų ego, Jis nugali jį ir priverčia jus atsiduoti. Savotiška išraiška, norėčiau pasakyti, kad Jis yra parodęs, jog yra nuostabi dešinės pusės dalis. Tam, kad būtumėte visiškai pasitenkinę, jums reikia būti absoliučiai atsidavusiems savo Guru, lyg būtumėte to Guru tarnai. Kad ir ką turėtumėte padaryti dėl to Guru, jūs turite tą padaryti. Žinoma, jūs privalote žinoti, kad jūsų Guru mažų mažiausiai turi jums duoti Realizaciją, kitaip jis nėra guru. Tačiau bet kam, kas jums davė Realizaciją, jūs turite būti taip atsidavę, lyg būtumėte tarnai, ir dėl to nesigėdyti.

Kaip Man kartais… Žinote, Aš keliauju, sakykim, keliauju lėktuvu ir kartais negaliu avėti batų, nes kojos būna tokios ištinę. Paprastai Aš paimu batus į rankas ir einu. Bet esu mačiusi Sahadža jogus, kurie paima Mano batus ir neša juos, visai nesigėdydami dėl to. Jie taip didžiuojasi, kad neša Mano batus. Neturi būti taip, kad kažkas puikuotųsi dėl to, kad daro šiuos visus dalykus, kad jūs turite galimybę daryti šiuos dalykus savo Guru, ar kad jūs esate atsidavę savo Guru; jūsų rūpestis turi būti tik tai, kaip galite pasitarnauti Guru, kaip galite pamaloninti Guru ir kaip galite būti arčiau to Guru. Tai nereiškia fizinio artumo, bet tam tikrą bendravimą, tam tikrą suvokimą. Netgi tie, kurie yra toli nuo Manęs, gali jausti Mane savo širdyje. Ir tai reiškia būtent tai, kad mes turime gauti šią energiją iš Šri Hanumano. Dar Jis yra tas, kuris apsaugo visas dievybes. Jis apsaugo.

Yra skirtumas tarp Šri Ganėšos ir Jo. Šri Ganėša duoda energiją šakti, bet tas, kuris apsaugo, yra Šri Hanumanas. Taigi jūs sužinosite, kad kai Šri Krišna buvo Ardžunos vežimas, tai ant vežimo viršaus sėdėjo Hanumanas, ne Šri Ganėša. Hanumanas sėdėjo ir prižiūrėjo Jį. Taip pat, kai Šri Rama tampa Šri Višnum, Jis taip pat turi Jį prižiūrėti. Jis yra angelas, kaip žinote iš krikščionybės, turėtume sakyti – iš Biblijos, kad Jis yra angelas, vardu Gabrielius. Gabrielius yra tas, kuris atnešė žinią, nes Jis visada buvo žinianešys Marijai, ir nuostabu yra tai, kad Jis panaudojo žodžius „Immaculata Salve” – tai yra Mano vardas. Mano vardas yra Nirmala, tai yra „Immaculata” ir pavardė yra Salve. Jis pasakė šiuos žodžius Jai. Ir šiandien Aš buvau nustebinta, kai atnešė Man dovaną, tai buvo arbatos ir pietų komplektas, pavadintas „Maria“.

Taigi Marija daug ką nuveikė su Hanumanu savo gyvenime. Tai reiškia, kad Marija yra Mahalakšmi. Mahalakšmi yra Sita, Sita tada Radha, Hanumanas turėjo būti ten ir Jai patarnauti. Ir dėl to, matote, kartais žmonės sako: „Motina, kaip Jūs sužinojote? Motina, kaip Jūs sugebėjote sužinoti? Motina, kaip Jūs išsiuntėte žinią? Motina, kaip Jūs susitvarkote?” – galite įsivaizduoti? Tai yra Šri Hanumano galvos skausmas, Jis tai daro. Bet visa, kas ateina Man į galvą, Jis tiesiog imasi ir tai būna padaryta. Nes, kaip Aš jums ir sakiau, visa organizacija yra Jo itin gerai suplanuota.

Visos šios žinios – iš kur jie jas gauna? Daug žmonių sako: „Motina, aš tik pasimeldžiau Tau.“ Ten buvo ponaitis, kurio mama labai sirgo, ir jis nuėjo ją aplankyti, ji buvo bemirštanti nuo vėžio. Taigi jis pasakė: „Aš nežinojau, ką daryti, todėl tiesiog meldžiausi už tave – „Motina, prašau, išgelbėkite mano mamą.” To žmogaus nuoširdumą, žmogaus, kaip Sahadža jogo, gilumą žino Hanumanas. Jis žino, kokia yra to žmogaus reikšmė. Ir tuojau jūs būsite nustebinti, moteris, kuri turėjo mirti, išgyveno, per tris dienas ji pasveiko. Jis nuvežė ją į Bombėjų ir daktaras pasakė: „Ji neserga vėžiu.” Daugelis dalykų, kuriuos jūs vadinate „stebuklais“, yra padaryti Šri Hanumano. Jis yra tas, kuris daro stebuklus. Jis daro stebuklus, kad parodytų, kokie kvaili jūs esate, kokie paiki jūs esate, nes Jis yra dešinėje pusėje, matote, Jis eina į ego pusę. Ego žmogų visuomet paverčia kvailu – tai neišvengiama. Su ego jie tampa tokiais kvailais – „Oi, kas blogai?” Ir štai kodėl jūs atrasite, kad daug žmonių krečia dideles kvailystes, ir mes negalime suprasti, kodėl jie tai daro.

Jie klausia: „Kas blogai?”. Blogai yra tai, kad Hanumanui nepatinka, jog tai jums yra esmė, ir tai kelia pasibaisėjimą. Kai jie kvailai vaidina, tai sukelia pasibaisėjimą, ir tada jie supranta, kad padarė didelę klaidą, ir kad visa tai buvo kvaila. Bet kartais gali būti labai labai sunku, labai sunku atsekti atgal; pavyzdžiui, ligos, kurias įvardinčiau ligomis, menkinančios, kurios dabar yra neįmanomos, nes Hanumanas atėmė elektromagnetinę jėgą iš tų žmonių, ir tai nebeveikia, tai nėra susiję su jūsų sąmone. Taigi jūsų sąmonė negali dalyvauti, ji tiesiog išsijungia. Tik tie žmonės, kurie meldžiasi Hanumanui atsidavę, gali būti išgelbėti. Bet nėra paprasta įveikti kvailas menkinančias ligas, ir tai yra apie bet ką. Jie sako: „Mes netikime. Na ir kas?” Na ir kas, tu numirsi – kas dar? Tai vienintelis limitas, vienintelis jums likęs gyvenimas, ir jūs jį gyvenate.

Yra daugybė Hanumano aspektų, kuriuos galėjau jums būti paminėjusi, bet, pavyzdžiui, Jo kūnui… Matote, kaip Šyva yra tapatinamas su „gheru“. Ką mes vadiname „gheru“, jūs žinote, kas yra gheru – tai raudonos spalvos akmuo, kuris yra labai labai karštas. Tarkime, kai šalta, kartais jums atsiranda išbėrimų, ir jeigu jūs padedate gheru ant tų išbėrimų – jie išnyksta. Arba jūs gaunate problemą iš dešinės pusės, kuri sukelia odos ligas, jos yra išgydomos su gheru; nes jis yra labai karštas, ir jis jus nuramina. Priešingybė yra Šri Ganėša, kurio atitikmuo yra padengtas švino oksidu, raudonu švino oksidu, kuris yra labai šaltas. Švino oksidas yra labai šaltas. Jei jūs paliečiate šviną, pajaučiate, koks šaltas jis yra. Taigi tokiu švino oksidu yra padengtas visas jo kūnas, tai yra tam, kad subalansuotų karštį, kurį jis turi, ar karščio poveikį, kurį jis turi. Sanskrito kalba mes jį vadiname „sindhura“, o marati ir hindi kalbomis – „šindhura“. Taigi jie visada turi atrasti to dalyko spalvą, taigi, laimė, kad šį sarį Aš nusipirkau Vienoje, ir jis yra labai gražus šiai progai.

Taigi jis visada tinka su šia spalva, kurią jūs vadinate „sindhur“ spalva. Švino oksidas, kaip yra sakoma, sukelia vėžį, žmonės sako, kad švino oksidas gali sukelti vėžį, bet tai yra oksidas, kuris yra labai šaltas, jis gali jus labai atšaldyti, ir tada jūs pereisite į kairę pusę. Vėžys – tai psichosomatinė liga, ir tai gali būti priežastis vėžiui sukelti, tolimoje ateityje tai gali sukelti jums vėžį. Nes tai yra per šalta, ir tada jūs pereinate į kairę pusę, o kairėje pusėje jūs galite gaudyti virusus, per kuriuos galite papulti į bėdą. Bet tas pats švino oksidas yra gerai žmonėms, kurie yra kairėje pusėje. Padėjus ant Agija čakros, tai juos atvėsina, jie yra atvėsinami. Ir labai gerai jiems tai dėti ant Agija centro, kad jie būtų atvėsinti. Išblėsta jų pyktis, temperamentas, ir tai yra labai gerai. Taigi Jis yra tas, kuris gydo mūsų pyktį, Jis yra tas, kuris stabdo mūsų skubumą, mūsų skubėjimą, mūsų agresiją. Jis yra tas, kuris tai atlieka.

Jis iškrėtė triuką Hitleriui. Kaip? Hitleris Šri Ganėšą naudojo kaip simbolį, svastika buvo padaryta pagal laikrodžio rodyklę. Tada Hanumanas iškrėtė pokštą jam. Ką gi jis padarė? Jis padarė trafaretą, kuris buvo naudojamas, kaip jūs vadinate, svastikai padaryti. Jis daug kur ją naudojo, Jis padarė taip, kad jie pasakytų: „Mes turime tai naudoti kita puse.” Tuo metu, kai simbolį jie apvertė, tai buvo Hanumano pokštas; Aš pasiūliau Jam, o Jis iškrėtė pokštą – jie pradėjo naudoti Ganėšos simbolį kita puse. Tas pats Ganėša, dėl kurio nerimavo Šri Hanumanas, kaip Jam pranokti Šri Ganėšą, nes Jis yra senesnis ir galingesnis. Ir Jis yra dievybė, o Hanumanas yra angelas. Taigi, vos tik pokštas buvo įvykdytas, tuomet Jie abu susijungė ir neleido Hitleriui laimėti.

Toks pokštas buvo iškrėstas. Taigi šie nedideli pokštai, kaip matote, išties egzistuoja. Kartą, pamenu, turėjau pudžą Vokietijoje, o Vokietija yra ta šalis, kurioje tas pokštas buvo atliktas Hanumano, nes Aš jums sakiau, kad jie yra tie, kuriems Jo reikia labiausiai. Taigi ten, Vokietijoje, buvo pudža, o joje per klaidą simbolis buvo kita puse – tiesiog suklydo. Aš nemačiau. Paprastai Aš apžiūriu labai atidžiai, bet nežinau kodėl, tą dieną Aš nemačiau – tai tikriausiai irgi buvo Hanumano pokštas. Ir kai pamačiau, tariau: „Dieve, kurgi dabar skaudės? Prie ko tai prives? Kuri šalis rengia išpuolį?” Niekas neužpuolė Vokietijos, bet buvo užpulta Anglija. Nes Anglijoje Aš taip sunkiai ten dirbau, o žmonės buvo labai aplaidūs Sahadža jogai – tokie letargiški, todėl juos užpuolė.

Taigi Jis yra tas, kuris ateina kaip stiprus lietus ir gali praeiti kaip audra, kuri naikina. Jis perleidžia visus šiuos dalykus per savo elektromagnetinę jėgą. Taigi jis kontroliuoja visus klausimus, visas bėdas. Visi klausimai yra jo kontroliuojami, Jis yra tas, kuris sukuria jums lietų, Jis yra tas, kuris sukuria jums saulę, Jis sukuria jums vėją. Jis yra tas, kuris daro visus šiuos dalykus, kad jūs deramai vykdytumėte pudžą, kad turėtumėte tinkamą susitikimą, viskas, ką Jis padaro, yra labai gražu. Ir niekas nežino, kad tai yra Šri Hanumanas, kuris tai padarė, ir mes turim dėkoti Šri Hanumanui visada. Šiandien, turiu omenyje, čia, jei turėčiau apie Jį kalbėti, tai užtruktų daugybę valandų. Viena, ką turiu pasakyti, yra tai, kad jaučiu, jog mes tai turime čia, ir tai yra didžiulė palaima – Šri Hanumano pudžą. Jis visada buvo labai didinga dievybė ir angelas, ir ši vieta yra didinga ir gražiai paruošta, čia yra viskas, ir Jam tai patiktų. Jis ne vienuoliška asmenybė, Jis ne atsiskyrėlis.

Paprastai dešinėje pusėje esantys žmonės yra atsiskyrėliai, jais tampa… Jais taps dešiniakanaliai žmonės, jie viską supaprastins. Jie norėtų nusipjauti nosį taip pat, jei tai būtų įmanoma, nuo savo veido! Taigi, matote, tai kitas būdas, kurio Hanumanas nenaudoja. Hanumanas mėgsta grožį, Jis mėgsta puošnumą, ir Jis padaro žmones ne asketiškais, taigi Hanumanas duoda jums tokius dalykus. Bet daugelis žmonių, kurie lenkiasi Hanumanui, visada sako, kad moterys niekada neturi eiti, kad gautų Hanumano daršaną, nes Hanumanas yra brahmačari – tas, kuris nenori, kad Jį matytų moterys, nes Jis ne visai apsirengęs, Jis dėvi visai nedaug drabužių, dėl to nenori, kad moterys Jį matytų. Bet moterys mano, kad Jis tik vaikas, tada visai tas pats. Bet Aš manau, kad žmonės negalvoja, kad Jis yra vaikas. Ką reiškia vaikui, kiek jis apsirengęs ar neapsirengęs? Ir dar Jis yra beždžionė, o beždžionės neprivalo dėvėti jokių drabužių. Taigi bet ką, ką Jis dėvi, yra pakankamai daug, ir tai nesuteikia jums pagrindo jaustis, kad Jis yra nuogas ar panašiai, jūs tiesiog matote tokią mielą Jo formą, tokią mielą formą.

Norėčiau, kad jūs gautumėte taip pat ir Jo atvaizdų, nes jūs turite Šri Ganėšos atvaizdų. Tada jūs tikrai Jį pamilsite, Jis toks mielas. Ir tuo pačiu Jis milžiniškas ir toks didelis, ir dar Jis turi nagus, bet kai liečia Mano pėdas, Jis įtraukia nagus. Jis toks švelnus, labai švelnus, ir labai gražiai Jis rūpinasi Mano pėdomis. Ir Aš mačiau, kaip Jis su viskuo susitvarko, labai švelniais būdais. Taip Aš jaučiu, kad dabar vokiečiai tampa labai švelnūs, elgdamiesi su daiktais, su žmonėmis. Šis pasikeitimas ateina, ir Aš manau, kad tai yra Hanumano palaiminimas jiems. Taigi telaimina jus Dievas. Taigi taip šiandien mums nereikia daryti pudžos Šri Ganėšai, taip… Galite nuplauti Mano pėdas, dainuodami kokią dainą, nes visada, prieš kiekvieną pudžą, reikia padaryti pudžą Šri Ganėšai, bet nereikia būti labai smulkmeniškiems. Kur yra Barbara?

Paprašykite jos atnešti kokį šilto vandens butelį, nes Ganėša Mane šaldo, ir Hanumanas Mane dar labiau šaldo. Tai Hanumanas, matote, visiškai šaldo Mane čia, iš nugaros, ir dabar jaučiate, kaip vėsta visa patalpa, kai kalbu apie Jį. Čia yra dovana iš Rusijos, ir čia matote Hanumano spalvą tiksliai kaip Mano sario. Ir tai yra Hanumanas, Gabrielius, tik pagalvokit – tai yra rusiška tautosaka, taigi rusai žinojo, kad Jis dėvi šios spalvos drabužius – tik pagalvokite. Ir Jis sėdi ant žirgo, ir tai taip pat sako, kad tai yra Gabrielius, kuris pasakė Mohamedui Sahibui apie septynis… Jis davė Mohamedui Sahibui žirgą, kad šis pamatytų septintą Dangų, matote, Jis davė. Taip, pamatyti Dievą Visagalį Jo didybėje, tai yra septynios čakros, taigi Hanumanas davė Jam. Teisingai. Kadangi Mohamedas Sahibas buvo kairėje pusėje, Jis turėjo Čandra Ma; tai Jis Jam davė. Šis paveikslas labai gražus. Jūs turėtumėte jį laikyti ten…

Bet jis pagamintas Vokietijoje, pagamintas Vokietijoje.