Navaratri puja, The deities are watching you

(Switzerland)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Navaratri Puja, „The deities are watching you“. Arzier, Geneva (Switzerland), 23 September 1990.

Pagal kalendorių, šiais metais yra dešimt Navaratri dienų, ne devynios.

Devynios yra dienos ir naktis, kai Deivė turėjo kautis su demonais ir išgelbėti savo vaikus nuo negatyvo poveikio. Iš vienos pusės, Ji buvo meilės ir užuojautos vandenynas, iš kitos pusės, Ji saugojo juos kaip tigrė, nes laikai buvo tokie, kai niekas negalėjo medituoti, niekas negalėjo minėti Dievo vardo, niekas negalėjo net pagalvoti apie savirealizaciją. Bet jūs, kurie šiandien sėdite čia, irgi buvote ten tomis dienomis ir visi buvote išsaugoti iki šiandien, iki šios dienos, kad galėtumėte pasieti savirealizaciją. Deivės pavidalas tomis dienomis nebuvo Maja Svarupi. Ji buvo savo tikruoju pavidalu, ir jis kėlė didžiulę baimę net mokiniams. Taigi nebuvo klausimo, ar duoti jiems savirealizaciją, pirmiausiai jie turėjo būti išsaugoti. Kaip devynis mėnesius motina turi nešioti vaiką savo gimdoje, tuos devynis mėnesius arba, galima sakyti, devynias Jugas, devynis kartus jūs visi buvote tinkamai apsaugoti, o dešimtą mėnesį gimėte. Šis gimimas įvyksta visada po septynių dienų ir devynių mėnesių. Taigi mes turėjome laukti tam tikrą laiką, kol tai subręs. Šiandien yra dešimta Navaratri diena, kad iš tikrųjų švęstume Adi Šakti.

Taigi šiandien mes iš tikrųjų šlovinsime Adi Šakti. Iš vienos pusės, Adi Šakti yra Mahakali, iš kitos, Ji yra Mahasarasvati, centre yra Mahalakšmi, Ji taip pat yra Amba – ta, kuri yra Kundalini. Bet Ji taip pat yra aukščiau to. Ji yra Parašakti – Ji aukščiau visų energijų, nes Ji yra energijų kūrėja. Taigi Ji turi būti aukščiau viso to. O šiandien, kai Ją garbiname, turime garbinti Ją, esančią visais tais pavidalais. Taigi jūs suprantate, kad dešimta diena, kai vyksta Navaratri, yra pirmą kartą kalendoriuje, nes šiandien yra diena, kai garbiname Adi Šakti. Adi Šakti niekada iki šiol nebuvo garbinama, niekada. Bet šį kartą nuvykusi į Kalkutą jiems pasakiau: „Verčiau garbinkite Adi Šakti šiandien.“ Ir jie buvo nustebę: „Kodėl šiandien Motina prašo, kad garbintume Adi Šakti?“ Taigi grįžau atgal į Puną, jie Man pasakė, kad Adi Šakti, kaip žinote, yra Saptašringi, reiškia tą, kuri turi septynias viršūnes. Ji ilsisi ant septynių viršūnių, ant Sahasrara čakros, ant septynių, septynių čakrų.

Ji valdo visas septynias čakras. Jie Man pasakojo, kad kai darėme pudžą Kalkutoje, tuo pačiu metu, tai vienintelis laikas, kai tie, kurie garbina Saptašringi, jų yra vos keli, visi jie atėjo čia, ir štai jie atėjo, pirmiausiai atėjo žmonės iš Jos motiniškos pusės. Taigi iš motiniškos Adi Šakti pusės laikomi vaišnavais – tais, kurie garbina Višnu. Taigi jie ateina pirmi čia garbinti Jos, o tada tėviškoji pusė, tai yra Šivos pusė, ateina Sadašivos pusė. Tai buvo kaip tik tas laikas, kai vyko pudža. Šios dvi grupės, garbinančios kartu. Taigi dabar tarp mūsų yra dviejų tipų žmonių. Galima sakyti, yra tie, kurie garbina Brahmadevą dešinėje ir, kurie garbina Šivą kairėje. Abi pusės turi susitikti taške, ir tą tašką pasiekėme, kai turime garbinti visiškai apjungtą visų šių energijų formą, kuri pasireiškė mumyse. Dabar, kai jie sako, kad yra vienas Dievas, puiku, yra vienas Dievas.

Bet vienas Dievas turi galvą, Jis turi savo kepenis, Jis turi savo pilvą, Jis turi savo nosį, Jis turi viską – kaip žmonės, nes jie sako, kad Dievas sukūrė žmonės pagal savo paties atvaizdą. Taigi Jis turi skirtingas kūno dalis ir turi valdyti tas skirtingas dalis, ir toms skirtingoms dalims Jis privalo turėti dievybes, ir tas dievybes reikia suprasti. Kol jūs nesuprasite ir nešlovinsite tų dievybių, tol negalėsite jų savyje pažadinti. Bet jos visos yra Adi Šakti dalys. Jas visiškai kontroliuoja Adi Šakti. Vakar jūs girdėjote apie Adi Šakti galias. Kaip vėžlys sukiša visą savo kūną į kiautą, taip Aš laikau visas šias galias savyje. Turiu omenyje, negalite jų lengvai atrasti. Jūs negalite paprastai apie jas išsiaiškinti, išskyrus tuos šiuolaikinius fotoaparatus, kurie bando mus apgauti. Jie yra tie, kurie rodo Mano pavidalus ir daiktus jums.

Nes šiose vibracijose yra šviesa, ir kai tos vibracijos skleidžiamos, jūs matote jas tuose fotoaparatuose, net jei jie nėra labai jautrūs, bet kažkaip žmonės jas užfiksuoja. Buvo tiek daug nuostabių nuotraukų, kaip žinote. Vieną nuotrauką jūs tikriausiai matėte, kurioje Šri Ganėša stovi už Manęs. Dabar jūs nematote nieko, stovinčio čia, bet jūs nežinote, kas vyksta. Kiekvienas turi suprasti, kad mes patekome į naują Dievo magijos realybę. Ir Jo magija veikia visokiausiais būdais. Be abejo, kartais jūs paklystate, nes jūsų ankstesnės problemos tempia jus žemyn. Jūs susigundote. Kartais būnate užvaldyti negatyvių jėgų ir suklumpate. Ir tai yra labai liūdnas įvykis, kuris gali nutikti bet kuriam Sahadža jogui, nes galbūt jūs nežinote savo praeities, ir nežinote, kaip kovojote, kaip sunkiai dirbote, kad pakiltumėte iki šio lygio.

Ir po to, kai pakylate, jei nebandote eiti aukščiau, tada jūs arba užstringate toje pačioje vietoje, arba gali būti, kad krentate žemyn. Taigi turite žinoti, kad esate Sahadža jogai, nesate žmona, vyras, motina, tėvas, jūs esate Sahadža jogai. Kaip Aš esu Adi Šakti, taip jūs esate Sahadža jogai, taigi mano pagrindinis tikslas – duoti realizaciją kitiems. Kadangi mano visi santykiai yra tinkamai sutvarkyti, man nereikia rūpintis jokia dievybe, jokiu dievu, jie visi dirba labai efektyviai viską. Dabar vakarykštis Deivės apibūdinimas, kurį skaitėte, kad Jos rankos mėtė visas strėles tokiu greičiu, jog atrodė, kad Ji šoko – tai faktas, be abejo, bet jūs nematote to. Nematote, kad kiekvienas Mano plaukas yra kaip strėlė. Ir tai veikia taip nuostabiai, bet Aš sėdžiu čia, prieš jus, tyliai, kaip ir jūs sėdite, bet taip nėra, tai kur kas daugiau. Kai jie vaizduoja liūtą ar tigrą kaip Mano „vahaną“ [transporto priemonę], tada jūs turite suprasti, kad tai, ką jie vaizduoja, yra iš tikrųjų, yra iš tikrųjų. Nėra taip, kad tai tik simboliai, jie yra iš tikrųjų. Taigi tigro orumas – daug kartų sakiau, kaip tai oru, nes Aš sėdžiu ant jo, jis toks orus.

Jei jam reikia ėsti mėsą, jis nužudys vieną karvę ar ką nors, ės mėsą, paliks jos kitiems. Tai taip oru. Jis ėda kartą per mėnesį. Taigi, kad pasiektų tokio lygio „vahaną“, turėjo evoliucionuoti iš amebos stadijos iki šios stadijos, kitaip jis nebūtų čia. Tokiu pačiu būdu jūs vystotės, ir jumyse yra visos tos, visos tos „vahanos“. Ir jos įgyvendina labai greitai visa, ko jūs norite. Jūs panorite ko nors, nustebsite pamatę, kad tai išsprendžiama iškart. Jūs prašote ko nors ir tai išsprendžiama iškart. Bet turėtų būti visiškas atsidavimas Sahadža jogai. Kai Aš sakau: „Sahadža joga“, jūs žinote, kad tai jūsų dėmesio Mano pėdoms joga.

Štai kas tai yra. Bet jei jūs tebegyvenate su savo ego ir jei vis dar mąstote taip: „Mes esame kažkas ir galime pradėti savo Sahadža jogą, galime daryti taip ir anaip“, arba: „Mano žmona yra tokia, mano vaikas yra toks, mano vyras yra toks“, – jūs turite mesti visas šias problemas į šalį, kitaip nepakilsite. Man nebuvo sunku duoti jums realizaciją, nes jūs tiesiog esate tam pasiruošę. Bet, kad išlaikytumėte savo šviesą, turite sunkiai dirbti. Dabar tigras išlieka savo pozicijoje. Jis nesikeičia. Liūtas lieka savo pozicijoje, ir jie visi pasiekiami visąlaik savo pozicijose. Visos deivės ir dievai yra savo pozicijose su savo savybėmis, jie yra ten. Niekur nė vienas iš šių dievų nesakė, kad duoda jums „mokšą“ [išsilaisvinimą], išskyrus Deivę. Ji vienintelė, kuri duoda jums realizaciją, nes Ji yra atsakinga už visas septynias čakras.

Ji laiko visas šias septynias čakras ir šiomis septyniomis čakromis gali veikti. Taigi yra didinga istorija visų šių dalykų evoliucijos ne tik Viratos kūne, bet ir jumyse, žmonės. Taigi jūs turite su tuo susitvarkyti. Jei negalite susitvarkyti su tuo, tada tai neveiks. Dabar problemos, kurias turime Vakaruose, kaip žinote, yra kvailos problemos, jos netinka nė vienam Sahadža jogui. Prisirišimas. Iš pradžių jie nebuvo prisirišę prie savo žmonų arba savo vaikų, dabar jie prilipę kaip klijai. Aš nesakau, kad mestumėte savo vaikus ar žmoną, bet turi būti jūsų prisirišimas Sahadža jogai. Kai jums teks Sahadža jogos palaiminimas, jis teks jūsų vaikams, jūsų žmonai, kiekvienam, jūsų šaliai, visam pasauliui. Dabar, tarkime, tai yra prisirišimas – labai paprastas elektrinis daiktas.

Taigi, jei jis nesujungtas su maitinimo tinklu ar kuo kitu, kokia iš jo nauda? Jis negali tiekti elektros niekam kitam. Tai paprasta logika, kad pirmiausiai turite būti susijungę su energijos šaltiniu. Paprasta logika. Ir tada ta energija gali sklisti kitiems. Jei jūs nesusijungę su tuo energijos šaltiniu, kaip energija gali sklisti kur nors? Tai paprastas dalykas, kurio nesuprantame Sahadža jogoje. Ir taip mūsų prisirišimai pradeda rūdyti, o mes nesuprantame, kas mums nutiko. Jūs nesate susijungę su pagrindiniu šaltiniu! Tai vienintelis prisirišimas, kurio jums reikia, ir tada visa pradės sklisti į kitą pusę.

Taigi mes turime tokių prisirišimų. Esame prisirišę prie daugybės apgailėtinų dalykų, kuriuos mėgstame, kurie daro mus apgailėtinus. Pavyzdžiui, esame prisirišę, sakykim, prie tam tikros mados. Mes esame prisirišę prie jos. Nesvarbu, tai Sahadž kultūra ar ne, esame prisirišę prie to. Ir visi šie prisirišimai ne prie šaltinio, ne prie džiaugsmo šaltinio, ne prie žinių šaltinio, ne prie šaltinio energijos, kuri pakelia jus. Tai priežastis, kodėl jūsų kolektyvinio augimo situacija yra prasta. Dabar pirmas Adi Šakti darbas – duoti jums realizaciją, antras – duoti jums gyvenimą, kad jaustumėtės patogiai. Jei turite fizinių problemų, Ji jus prižiūrės, Ji viską padarys. Jei turite protinę problemą, Ji pabandys išspręsti.

Taigi Ji yra patogumo teikėja – Ji suteikia jums patogumą. Tuo pat metu Ji saugo jus. Aš sutikau daug žmonių, net ir dabar labai greitai išsigąstančių mažiausio dalyko. Kodėl jūs turėtumėte išsigąsti? Čia stovi tigras. Jūs negalite jo matyti. Galbūt šiandien jis bus nuotraukoje? Ir jūsų Motina yra tokia galinga. Jūs turite suprasti, kokia Ji galinga. Taip yra, jūs patys negalite to suprasti.

Kartais jūsų žmonos yra galingesnės arba jūsų vaikai yra galingesni. Kai žinote, kad jūsų Motina yra tokia galinga, Ji – jūsų motina, tada turite būti absoliučiai saugūs. Ir tada viskas išsprendžiama. Pateiksiu jums pavyzdį, kaip vienas ponas, kurį sutikau Madrase vienąsyk, prieš kelerius metus, manau, prieš dvejus trejus metus ar panašiai. Jis buvo toks ieškotojas, jis iškart atpažino Mane. Po to nuvyko į Bombėjų, kur buvo paskirtas, ir gavo laišką, kuriame parašyta, kad jo motina guli mirties patale. Taigi jis nuvyko. Daktaras pasakė, kad jai vėžys ir ji greitai mirs. Jis žinojo: „Mano motina yra Adi Šakti.“ Tiesiog paėmė Mano nuotrauką, atsisėdo priešais Mane ir pasakė: „Motina, neturiu, ką pasakyti, prašau, padaryk tai, kas, Tavo manymu, tinkama mano mamai.“ Jis tiesiog taip pasakė, buvo jungtyje. Jie sakė, kad po trijų dienų ji mirs.

Po trijų dienų ji išėjo iš ligoninės. Jis nuvežė ją į Bombėjų, parodė ją ligoninėje, onkologinėje ligoninėje. Jie pasakė: „Ji neserga vėžiu, niekuo, ji visiškai pasveiko.“ Jei energijai neleidžiama tekėti, jūs vis dar nerimaujate dėl savo žmonos, nerimaujate dėl savo namo, nerimaujate dėl savo vaikų, nerimaujate dėl to, dėl „mano vaikų, mano namų, mano žmonos“, kai tas „mano“ išnyksta, tada galiu dirbti Aš. Bet jokiu būdu neturite manyti, kad Aš liepiu jums tapti asketais, jokiu būdu. Joks šventasis nebuvo asketas, visi jie turėjo žmonas, visi turėjo vaikų. Bet visas jų dėmesys buvo Motinos lotoso pėdoms. Guru Nanaka pasakojo, kaip mažas berniukas žaidžia su aitvaru, o aitvaras visaip blaškosi, ir nors jis kalbasi su savo draugais, juokauja, ir panašiai, tačiau dėmesys yra sutelktas į aitvarą. Moteris, kuri tvarko savo namus, su mažu vaiku prie liemens, ji tvarko namus ir juos prižiūri, daro viską, bet jos dėmesys yra sutelktas į vaiką. Yra moterų Indijoje, kaip žinote, jos laiko tris keturis ąsočius, pripildytus vandens, ir eina, laikydamos rankas štai taip. Jos moka tai subalansuoti.

Jos kalbasi viena su kita, juokiasi, pokštauja, mindosi, bet dėmesys yra sutelktas į ąsočius. Mano dėmesys visada sutelktas į jūsų Kundalini. Negalite žaisti žaidimų Sahadža jogoje, išgirskite tai iš Manęs. Kas bandys žaisti ir gudrauti, bus nubaustas labai griežtai. Taigi prašau būti labai, labai atsargiems ir nebūti nesąžiningiems, nesukčiauti Sahadža jogoje. Aš nieko nedarysiu, bet jie – štai čia! Jūs jau matote – su visais savo dantimis. Jie visi yra nekintantys, pasakiau jiems. Jie yra nekintantys. Jie žino, ką daryti, ir tai padarys.

Taigi nereikia krėsti pokštų Sahadža jogoje. Dar viena Sahadža jogų klaida yra manymas, kad gali krėsti pokštus Man ar Sahadža jogai. Kai tokie dalykai kyla jūsų galvose, sakyčiau, tai yra demoniškos mintys, nes jos visiškai sunaikins jus. Iš vienos pusės, Sahadža joga yra palaiminimas, absoliutus palaiminimas kilti aukščiau, jūs kylate aukštyn, bet taip pat turite žinoti, kad jau pasiekėte aukštį. Turite būti labai atsargūs, būdami ten. Nes jei krentate iš tokio aukščio, kaip žemai krisite? Logiška manyti, kad jūs krisite labai žemai. Taigi čia turite palaiminimus, visą grožį, visą meilę, visą džiaugsmą, visas žinias, visus draugus, visą rūpinimąsi. Ir jei nenorite būti čia vien dėl to, kad krėstumėte pokštus, jei norite būti čia ir krėsti pokštus – tai neįmanoma, tai neveikia. Jūs tuoj pat pašalinami, o kai esate pašalinti, Dievas žino, kur nueisite.

Mes nestebėsime, bet būsite jų išmesti. Taigi turite žinoti, kad tos dievybės itin budrios ir stebi jus visus, nes jos turi jus saugoti, turi jus prižiūrėti, turi jums padėti, turi viską dėl jūsų padaryti, turi viską dėl jūsų sutvarkyti. Jos yra tos, kurios kuria jums gėles, daro visokius gerus darbus dėl jūsų, bet tuo pačiu metu jos prisirišusios vien tik prie Manęs, visos jos, ne prie jūsų, nes jūs esate Mano vaikai, jos prižiūri jus. Jei tik bandote blogai elgtis, su jumis baigta ir keliaujate žemyn. Bet jūsų Motinos atleidimas yra toks didis, kad Ji visada stengiasi atleisti, suteikti progų ir pasakyti dievybėms, kad pabūtų ramios. Aišku, jos paklūsta iki tam tikro taško. Bet jei norite būti bjaurūs žmonės, jei norite būti žiaurūs, jei norite būti nuodėmingi ir likti Sahadža jogoje – negalite. Tai ne kokia religija, kaip matėte vakar – kai darote bet kokias klaidas, darote, ką norite, žudote žmones, apgaudinėjate ir tebesate čia. Taip nėra. Čia jūs turite būti Sahadža jogais tikrąją žodžio prasme.

Štai kodėl kiekvienas turi suprasti. Yra atėjusių Sahadža jogų, jie negali patekti vidun, manau, durys uždarytos. Taigi, tokia didinga Energija, tokia budri, tokia mylinti, ji yra tokia. Ir Motina, kuri yra jūsų mokytoja. Motina moko vaikus su meile. Ir ne tik, bet jūs niekad nejautėte, kaip Aš mokiau jus Sahadža jogos. Jūs tiesiog to išmokote. Jums tai vaikų žaidimai. Tai toks sudėtingas ir subtilus dalykas, jūs jį priėmėte be jokių sunkumų. Tai buvo padaryta taip meniškai, taip gražiai, sukurta jumyse, dabar žinote, kas yra Sahadža joga, o kas nėra Sahadža joga.

Visos tos žinios atėjo pas jus taip švelniai. Kaip jūs dainuojate indiškas dainas, matote, net patys indai nustebę, jie kartais negali dainuoti kaip jūs. Tie, kurie atėjo į Mano programą, matė jus. Kažkokie muzikantai pasakė: „Mums buvo tikrai gėda. Kaip tie žmonės gali taip gerai dainuoti ir ištarti viską taip gerai?“ Jūs turite pasitikėti šia Energija visiškai! Tomis dienomis, kai žmonės buvo bėdose, jie visada buvo puolami, jie negavo savirealizacijos, jie turėjo pasitikėti Dieviškąja energija. Jie turėjo. Bet dabar, kai gavote savirealizaciją, jūs turite laisvę. Jūs niekada negalite užmiršti, kad turite tikėti šia Dieviškąja energija. Visą laiką ji jus prižiūrės.

Taigi, kaip krečiame pokštus Sahadža jogoje? Tingių kelmų ateina į Sahadža jogą. Absoliučių tingių kelmų, vadinasi, jie turėtų būti kairėje ar kad ir kas ten bebūtų. Ir jei jiems pasakote: „Geriau padaryk šį darbą“, „Ne, Motina, aš to nedarysiu, nes mano dešinė pusė įkais.“ Labai dažnas triukas. Tai labai dažnas triukas: „Aš negaliu padaryti šio darbo!“ Vos ėmęsi darbo, jie tiesiog pabėga. Kiek žmonių dirba? Labai nedaug. Anądien Aš nuėjau į virtuvę ir paklausiau vienos indės merginos, kas vyksta, ji atsakė: „Jie visi bėga šalin. Nė vienas nenori mums padėti.“ Niekas nenori prisiimti atsakomybės. Bet triukas toks, kad jis krečiamas Sahadža jogoje: „Jei padarysiu tą darbą, aš nukrypsiu į dešinę.“ Bet, jei nukrypsite į kairę, jis [tigras] yra čia.

Labai malonu, kad jūs jį čia pasodinote, Aš labai džiaugiuosi. Taigi visi letargiški žmonės, tingūs kelmai visada taip daro. Dabar kažkam pasakoma: „Turi atsikelti ryte“, jie jaučiasi blogai dėl to: „O! Kaip atsikelti?“ Bet, jei grįšite prie savo pačių praeities, pasakysite, kad galbūt vartojote narkotikus, galbūt vartojote alkoholį, galbūt vartojote visus tuos kairės pusės dalykus, todėl negalite atsikelti ryte! Dabar, kaip atsikratysite arba neutralizuosite tuos turėtus žalingus įpročius? Kaip jūs tai padarysite? Jei pradėsite keltis anksti ryte, pamažu susiformuos įprotis, taip galėsite to atsikratyti. Tiesiog būti pasiruošus pradedant ryto saulei tekėti. Alkoholis savaime yra tokia kairės pusės nesąmonė, tokia, kad vienąsyk Deivė išgėrė visą pasaulio alkoholį. Jūs nepatikėsite, visą alkoholį!

Šventieji kaip Sainathas surūkė visą Maharaštros tabaką, bet jie teberūko. Šiva išgėrė visus nuodus, nes Jis yra gyvenimo davėjas. Kiek daug jie padarė iki šiol, taip nuoširdžiai, uoliai, visiškai susikoncentravę. Jūs matote Mane taip dirbančią, bet jie taip pat dirbo. Taigi netikėkite aklai! Aš jums liepiau užsirašyti: „Ką aš padariau dėl Sahadža jogos šiandien? Dėl savęs padarysiu viską: nusidažysiu namus, nusidažysiu savo virtuvę – viską, pasisiūsiu gražų sarį, palaidinukę. Aš pati. Ką nuveikiau dėl Sahadža jogos? Kiek dovanų padovanojau kitiems?

Kiek laiškų parašiau kitiems? Kokias patirtis užsirašiau? Užvis svarbiausia, kiek kartų jaučiau Motinos meilę savo širdyje?“ Bet pasakysiu jums priežastį, kodėl Vakaruose yra didelė problema, Aš ją atradau dabar. Kai atradau Sahadža jogą, taip pat atradau paslaptį, kurią pasakysiu jums šiandien. Tai taip pat yra įžvalgos Šakti: kaip galima išaiškinti demonus, kaip jie dirba jūsų mintyse, kaip jie klesti. Manau, kai kuriems žmonėms pasakojau, bet ketinu papasakoti jums visiems. Būdami vaikais iki penkerių metų amžiaus esame orientuoti į ego, ta prasme, kad rūpinamės tik savimi. Jūs duodate dešimt žaislų dešimčiai vaikų, jie paims savo žaislus ir žais patys vieni, nekalbės su niekuo, tiesiog eis ir žais. Jie vienas kitam netrukdys, tai lygiagretus gyvenimas. Jie netrukdys.

Jei trukdys, gali susimušti, gali padaryti ką nors tokio nesąmoningo. Tai gali vykti dėl kokio bhuto juose, kaip vaikuose. Bet kai jie yra penkerių metų amžiaus, tarkim, dabar paklauskite vaiko, esančio čia: „Ką tu matai dabar?“, jis atsakys: „Aš matau tigrą čia, ir šias gėles, tai, tai, ir visa tai matau.“ Bet, jei priversite jį atsistoti ten, tarkim, kas nors stovi toje pusėje, ką jis matys? Jis vis tiek sakys matąs tigrą, gėles, tą ir aną. Pabandykite. Nes jis negali matyti iš kito žmogaus pozicijos. Jis tiesiog užsiėmęs savo ego. Visa kultūra Vakaruose, kaip pamačiau dabar, nežinau, seniau ji nebuvo tokia, tėvai gerai kontroliavo savo vaikus, ir jie buvo atsakingi už vaikus, jie elgėsi gerai, kad ir vaikams būtų gerai. Nekovojo vaikų akivaizdoje vieni su kitais. Turiu omenyje, jie turi šiek tiek kovoti, bet tik miegamuosiuose turėtų tai daryti, nes, kai buvau jauna, Aš nemačiau filmų, kuriuose vyras su žmona visą laiką pykstasi arba skiriasi.

Ne, visiškai ne, vyro ir žmonos supratimas, bet kai yra kita moteris arba kitas vyras, jų veidai pasidaro tokie. Jei pamatysite gatvėje du žmones, einančius šalia vienas kito štai taip, tai žinosite, kad jie – ne vyras ir žmona. Tai yra modernūs laikai. Tai yra modernūs laikai. Ir Vakarai yra blogiausi. Taigi nutinka taip, kad tėvai taip pat nėra užaugę, jie nėra subrendę, neturi atsakomybės jausmo. Turint vaikų, kaip elgtis su vyru, ypač moterys yra labai labai dominuojančios ir kvailos. Turiu pasakyti. Jos nemoka gaminti maisto, jos neišmano visiškai nieko. Jos gali būti tik karjeristės, jos gali taip sėdėti banke ir ką nors rašyti.

Ir jos itin kvailos: nemoka elgtis su savo vyrais, nemoka elgtis su vaikais, jos nieko nesimokė. Jų motinos neskyrė joms dėmesio. Jokios disciplinos. Taigi tas į ego orientuotas vaikas tebėra orientuotas į ego. Jokios meilės, jokio švelnumo. Sakyčiau, Mano motina buvo labai griežta. Itin griežta. Bet ji taip pat labai mylėjo, labai mylėjo, itin griežta kaip Džagadamba. Turiu omenyje, liepdavo mums gaminti maistą, net kaip laikyti rankeną. Ji mums pasakydavo: „Ne tuo kampu, ne taip reikia, darykit šitaip!

Kodėl taip stovite? Kur jūsų dėmesys?“ Ir nekildavo jokių klausimų. Visa ta disciplina ir visa tai, ko išmokome vaikystėje, šiandien yra labai naudinga mums. Ir jie buvo be galo mylintys. Jie buvo dėl mūsų gerovės, kad ir ką darė, darė dėl mūsų gerovės. Bet, manau, ypač Šveicarijoje visada jaučiau, kad motinos yra neišmokytos, taip pat jos labai pavydi savo dukroms. Mūsų motinos, Mano motina buvo labai išsilavinusi, bet jos motina nebuvo. Bet ji buvo išmintinga moteris. Ji turėjo atsakomybės jausmą, ji žinojo, kad yra motina ir turi atitinkamai elgtis. Ji nebuvo vaikiška ar kvaila.

Taigi dėl to, kad ta meilė nebuvo perduota šioms ponioms, jos tebėra orientuotos į ego. Jos tebėra kūdikiai. Jos tebėra nesuaugusios. Dar negali matyti iš kito žmogaus pozicijos ir tampa itin užsispyrusiomis: „Ne, tai netiesa!“ Dabar pripažinkime tai, šiandien esate Adi Šakti pudžoje, ji pavojinga, nes tai – kaip veidrodis, ir turėsite pažvelgti į save. Aiškiai pažvelgti į save. Dominuoti prieš vyrą yra kvailystė, nes jūs nežinote, kaip tvarkytis su vyru – štai kodėl. Aš sakyčiau, indės moterys dominuoja prieš vyrus teisingai, tam tikra prasme: vyrai negali apsieiti be savo žmonų, negali apsieiti be savo žmonų. Jie net nemoka susitvarkyti savo daiktų, jie nemoka net pasigaminti arbatos, nemoka išvirti kiaušinio, jie nieko nemoka. Jie nemoka užrakinti namų, atidaryti spintos, pakloti lovos. Jie nemoka nieko, kas yra praktiška.

Turiu omenyje, Mano vyras visada prieina ir paklausia: „Ar šis kaklaraištis man tinka?“ Taip vyksta jau seniai, dabar jis žino, kad esu Adi Šakti, bet prieš tai irgi jis ateidavo ir paklausdavo: „Ar jis tinka?“ „Ne, netinka.“ Gerai, jis pakeisdavo. Bet todėl, kad nesate suaugusios, nesate subrendusios, nežinote, kaip elgtis su savo vyrais, jūs bandote dominuoti, ir tada vaikai mokosi iš jūsų, jie taip pat bando dominuoti prieš jus. Akivaizdu, jūs turite suprasti, kaip autoritetas perimamas iš viršaus. Aš visada sakysiu: „Aš – ne Dievas, Sadašiva yra Dievas.“ Greguaras buvo šokiruotas, kai jam tai pasakiau. Bet Aš taip pat esu Dievas. Be Manęs, kas Jis? Aš esu Jo energija. Jis bejėgis. Bet leiskite Jam būti Dievu, gerai, nes jei turite kažką apkaltinti, kaltinate Jį, Jis yra Dievas. Bet Aš turiu sunkiai dirbti, kad Jis būtų patenkintas, nes kitaip, žinote, Jam niekas nerūpi, Jis tiesiog sunaikins, Jis tiek težino.

Jis sunaikins jus, bet kuris, bandysiantis žaisti su Manimi, bus Jo taip sunaikintas, kad daug gyvenimų negalės tapti žmogumi. Jis yra toks šiurpus. Žinote, Jis yra tas, kuris sukūrė visus šiuos dalykus. Taigi mes turime augti, turime augti kaip išmintingos moterys, kaip moterys, kurios yra kaip Motina Žemė, kaip sakiau. Ir kai jūs Manęs paklausėte: „Motina, Jūs taip sunkiai dirbate, o atrodote taip žvaliai“, – nes Aš mėgaujuosi tuo, ką darau. Man tai – kaip muzika. Dirbti Man yra kaip muzika. Maistą gaminti Man yra muzika. Viskas Man yra muzika. Ar jūs pavargstate nuo muzikos?

Priešingai, jaučiatės žvaliai. Ir kai Aš žudau demonus, kaip matėte ten, Aš tampu labiau nušvitusi, daugiau šviesos patenka į Mane. Tai grįžtamasis ryšys. Taigi Aš turiu padaryti taip, kad jūs tai suvoktumėte, prašau, šiandien giliai introspektuokite, ištyrinėkite savo sielą. Atraskite, kas mums ne taip. Nepūskite savo ego, nes ego jus padaro idiotiškais, tai jūs turėjote matyti. Mes Sahadža jogoje turime kelis žmones, kurie yra tokie idiotai, bet mano pažįstantys save. Mes visi tai žinome. Kiekvienas cirkas turi savo klouną. Bet mes privalome turėti liūtus ir tigrus.

Tai, kas kelia žmonėms įspūdį, yra liūtai ir tigrai, o ne klounai. Taigi labai svarbu mums introspektuoti ir patiems pamatyti, ką esame padarę dėl Sahadža jogos. Žinoma, Aš turiu jus pasveikinti dėl vieno dalyko. Nes jūs žinote, kad Aš tokia. Nieko nesu padariusi, kad tokia bučiau, tiesiog tokia esu, tikrai. Taigi Aš esu Energija! Jei turiu Energiją, tai dėl to, kad pati esu Energija. Ar čia yra dėl ko džiūgauti? Aš nesijaučiu taip, visų pirma. Bet jei jūs nesinaudosite Mano Energija, tada Aš tapsiu tokia kaip žmogus.

Kodėl Aš esu Deivė? Nes išnaudoju kiekvieną savo Energijos trupinėlį. Ir jei jūs, žmonės, nenaudosite savo Energijos dėl kokių nors nesąmonių ar baimių, kurias galbūt turite, jus gali visaip gundyti ar varžyti, ar dar ką nors. Jei neketinate išnaudoti savo meilės galios, tai negalėsite kilti. Taigi esmė yra tokia, jei gerai suprantate, visa jūsų Motinos galia yra meilė. Kad ir ką Ji daro, viskas yra dėl meilės savo kūriniui. Ir introspekcija prasideda, bet ji neturi būti per vėlai. Aš seniai sakiau, kad taip išnaudodami Motiną Žemę jie daro daugybę dalykų. Jūs turėjote girdėti Mane taip sakančią, Aš tai kartojau paskutinius aštuoniolika metų. Šiandien ekologinės problemos stovi kaip rakšasas prieš jus.

Ką jums dabar su juo daryti? Pamatykite jį. Automatiškai pamatysite save, savo destrukciją. Introspekcija, jei jos dabar neatliksite, pamatysite tai tada, kai bus smarkiai per vėlu. Taigi nebūkite tiesiog savimi patenkinti, kaip jūs, Sahadža jogai, tai darote šiuo metu. Jei atvažiavote į Mano pudžą, žinoma, kad tai tas pats kaip įšokti į jūrą, jūra turi galią įtraukti jus, bet taip pat turi galią išmesti jus atgal ant kranto. Ji veikia abiem būdais. Taigi: „Kodėl negaliu gilėti Sahadža jogoje?“ Tam yra pasiteisinimų: „Aš neturiu tam laiko, esu labai užsiėmęs, dirbu kontoroje, darau tai.“ Tada jūs nesate Sahadža jogai. Visas jūsų laikas yra skirtas Sahadža jogai. Bet dėl to Sahadža joga duoda jums pakankamai laiko daryti viską.

Aš sužinau iš žmonių, kuriuos staiga sutinku pudžose, kartais Vankuveryje, kartais San Diege, kartais čia. Aš paklausiau: „Kaip čia atsidūrei, kaip tavo verslas?“ Jis atsakė: „Verslas mane čia atsiuntė tiksliai šiai datai.“ Kai ši Energija yra tokia didinga, kai tai suvokiate, kai sužinote, kokia ji didinga, tada viską paliekate šiai Energijai. Ji padaro už jus viską. Taigi šiandien mes kalbame apie Šakti, apie Deivės Energiją, kurią reikia dar labiau atrasti, ji labai sudėtinga, labai gerai subalansuota ir nepaprastai efektyvi. Kad ir kokį darbą šios energijos turi padaryti jumyse, prašau, gerbkite jas. Prašau, pabandykite įsisavinti jas ir leiskite sau augti. Nesakykite: „Aš dabar vedęs“ arba „Aš dabar nėščia“, arba „Aš auginu vaikus, turiu darbų“, – nieko. Viskas tampa tobula, kai jūs ištobulėjate. Viskas yra susieta su jūsų tobulumu. Tada jums nebereikės Manęs klausti: „Kokį darbą aš turiu dirbti, Motina, ko aš turiu siekti?“ Nieko.

Jūs tiesiog turite matyti savo kryptį ir viskas išsisprendžia. Taigi visi demonai, kurie buvo nužudyti, vėl sėdi savo vietose. Blogiausia, kad jie sėdi ieškotojų galvose, nes dabar sugrįžo kaip guru. Jie atėjo kaip katalikų bažnyčia, kaip protestantų bažnyčia, kaip visokios šventovės, visokie fundamentalistai ir panašiai. Visi atrodo kaip rakšasai, jei į juos pažiūrėsite. Jie daro įtaką jums, ateina į jūsų galvas. Bet, atėjus į Sahadža jogą, net ir tokios galvos būna išvalytos, jūs su jais susitvarkote. Tačiau ką daryti po to su visų šių darbų darymu – valymusi, džiuginimu ir visu kitu – ką tada daryti? Jūs turite visa tai duoti kitiems! Tai yra jūsų atsakomybė.

Visų pirma jūsų charakteris, jūsų elgesys, jūsų santykiai turi būti tokie tyri, kad patys savaime skleistų šviesą. Pavyzdžiui, jei jūs turite labai švarią stiklinę, šviesa gali per ją sklisti. Taip pat Kundalini yra tyras noras, jūs privalote turėti labai karštą ir nepaprastai kunkuliuojantį, galima pavadinti, besiveržiantį norą kam nors duoti vibracijų arba realizaciją. Duokite jų medžiams, duokite jų šunims, duokite jų viskam, ir jei rasite žmogų, duokite ir jam. Pakankamai sunku, bet tai turi būti padaryta. Tačiau, kad ir ką darytumėte, laikykite dėmesį, sutelktą į jungtį. Bet, pavyzdžiui, jie praktikuoja Sahadža jogą, ir jų jungtis yra nutrūkusi, ką tada duodate? Sahadža jogą ar ką? Duodate tamsą. Duodate neišmanymą.

Duodate beprotybę. Taigi dėl šios galingos Šakti visad turite palaikyti jungtį ir stengtis, kad Ji būtų patenkinta. Kaip protokolas yra labai svarbus, ir jūs visa tai matote. Jie jaučia protokolą, nes yra nekintantys. Jūs taip pat turite gerai įtvirtinti protokolą. Pakankamai sunku ar nesmagu Man, kaip žmogui, sakyti jums, koks turi būti protokolas Deivei. Tikrai. Bet Aš turiu jums pasakyti, nes nenoriu, kad nukentėtumėte. Protokolo turi būti laikomasi ir jis galėtų būti labai gerai suprastas. Žinoma, dabar žymiai geriau.

Kai pirmą kartą jie darė Man pudžą Delyje, padarė Man „arti“ su plastikine lėkšte, ir kumkumą laikė plastikinėse dėžutėse, ir Aš taip jaudinausi dėl tų žmonių, kad visas Mano kūnas sumažėjo štai taip, nurodant jiems: „Dabar nieko nebedarykite!“ Jei pažvelgsite į Mano nuotrauką, pamatysite Mane labai kitokią. Aš labai nustebau, kad jie nežino, ką daryti. Gerai, dabar, prašau, sutelkite dėmesį į protokolą. Pavyzdžiu, žmonės tik anksti ryte vaikšto su pižamomis, taip netinka. Jūs turite apsirengti tinkamai. Jūs ateinate, bet nežinote, kas yra Adi Šakti. Ar žinote? Jei žinote, tada ruošiatės susitikti su Adi Šakti. Protokolas turi būti suprastas. Laimei, Indijoje žmonės daug žino apie tai, kartais jie susimaišo taip pat.

Taigi protokolas yra labai svarbus, nes šie [liūtas ir tigras] bus labai įtūžę, jei jūs nesilaikysite protokolo. Tai be galo svarbu. Štai kodėl Kristus yra pasakęs, kad Jis toleruoja bet ką prieš save, bet nieko prieš Šventąją Dvasią. Ir dar Jis yra pasakęs: „Saugokitės murmančių dvasių“, nes jei jūs murmate Man už nugaros, Aš viską girdžiu. Jie praneša kaskart. Kad ir ką darytumėte Man už nugaros, visada žinau, kas vyksta. Aš neskubu, bet tada tai suveikia. Tai dėl jūsų gerovės, jūsų labui, jūsų augimo, apie kurį amžiais svajojote! Jūs turite gerbti save, nes esate ieškotojai ir dabar atradote tiesą. Taigi pasidarykite iš jos karūną ir užsidėkite sau ant galvos.

Dabar jūs esate kaip valdovai. Kol nežinosite, kokias galias turite, kaip jas gavote arba kol to neprisiminsite, taip pat kol tiesa netaps jūsų dalimi, tol jums bus sunku augti. Jūs nebūsite nei čia, nei ten, kabosite ore kaip švytuoklė, siūbuodami šen ir ten, iš kairės į dešinę, iš dešinės į kairę. Sahadža jogui turėtų būti gėda sakyti: „Aš nukrypau į kairę, aš nukrypau į dešinę.“ Kaip jūs galite būti tokie pažeidžiami? Kadangi neaugate. Jūs turite būti kaip Gibraltaro uola. Kaip jūs galite užsiteršti? Gerai, jei manote, kad kažkas yra labai negatyvus, nebūkite šalia to žmogaus. Bet jūs negalite tapti išrankiomis poniutėmis. Mano vaikai yra „vir“ – taurūs.

Jie turi būti. Jūs esate Mano vaikai. Jūs nebe krikščionys, induistai, musulmonai, jūs daugiau nebesate tie baisūs demoniški žmonės, jūs esate Mano vaikai ir turite būti drąsūs, turite būti teisingi, geri ir atjaučiantys, turite būti dinamiški. Čia mažiausia. Aš tikiuosi, kad po šios pudžos jūs atsisėsite, pamedituosite, introspektuosite ir suprasite: „Kodėl aš tai darau? Kokia problema?“ Sakykim, keli žmonės vakar snaudė, mačiau juos. Dėl kairės Nabhi. Taigi sutvarkykite kairę Nabhi. Jei esate gerai susijungę su šia Dieviškąja energija, galite nemiegoti tris dienas bei tris naktis ir nebūsite pavargę. Taip kartais jums nutinka.

Bet dėmesys turi būti sutelktas į Energiją, dėmesys turi būti sutelktas į jungtį, kurią mes turime su šia Energija – tik tada. Kitaip būsite išsekę – natūralu. Viskas yra taip logiška, taip logiška. Dėkokite Dievui ir sau, dėkokite savo likimui, kad jums taip pasisekė, iš jūsų nedaug kas turite tą jungtį, ir jūs sugeriate tą Energiją taip lengvai į save. Kodėl esate, kodėl elgiatės kaip paprasti žmonės iš gatvės, užduodami kvailus klausimus? Jūs nustebsite, kad Deivė ankstesniuose gyvenimuose nėra tiek daug kalbėjusi, kiek Aš. Vieno ar dviejų žodžių pakakdavo, pasakiusi „Hu!“ užmušė vieną, „Ha!“ – pribaigė kitą. Visus tuos dalykus Ji sutvarkė tik sakydama: „Hu, ha, hi, hei“. Bet niekas niekam nedavė realizacijos, nė viena inkarnacija. Jie sakė: „Ne, ne, ne, ne aš.

Atsiprašau, bet ne aš, neketinu to daryti.“ Jie tikriausiai matė, kokie kvaili yra žmonės. „O, Dieve, nieko tokio. Man viskas gerai. Aš galiu eiti į džiungles keturiolikai metų, galiu dirbti Ardžunai vadeliotoju, galiu būti nukryžiuotas arba nunuodytas, tik neliepkite man turėti reikalų su žmonėmis! Ne, ne, ne. Jau geriau eiti į zoologijos sodą, negu daryti tai.“ Štai todėl nė vienas iš jų, nė vienas iš jų, o kai kurie net nekalbėjo apie tai, nes manė: „Jei kalbėsime, jie paprašys, kad duotume jiems realizaciją.“ Nė vienas iš jų. Taigi tai yra Adi Šakti atjauta, meilė ir pasitikėjimas, jūs taip pat turite pasitikėti. Aš jums daviau ne tik realizaciją, bet ir galias, dėl kurių galite duoti realizaciją kitiems. Nė viena iš inkarnacijų nepadarė to, ką jūs darote šiandien. Su visomis savo galiomis jie to nedarė, o jūs galite padaryti, nepaisant fakto, kad jūsų instrumentai nėra tokie stiprūs, nėra tokie dieviški.

Bet vis tiek, vis tiek turime kilti aukštyn ir savo gyvenimuose laikytis prioritetų, kuriuos turime. Dievams prioritetai buvo tik dieviškas darbas, nieko daugiau. Niekas nesiėmė darbo, niekas. Niekas nėjo į universitetą, niekas nesimokė. Viena, ką jie darė, buvo Dievo darbas. Taigi jūs padarykite visa kita kaip Dievo darbą, ir štai taip Energija įsilies į jus. Kai jūs pradedate daryti Dievo darbą, visa, ką darote, tampa Dievo darbu, kai jūs suvokiate, kad darote Dievo darbą, nusprendžiate: „Aš ketinu daryti Dievo darbą“, tada Dievas perima. Jis padaro visa kita, jūs tik darykite Dievo darbą, Jis jį perima. Tikiuosi, jūs tai suprantate, pabandykite. Pabandykite.

Pasitikėkite. Taip pat dėkokite Dievui, kad yra jūsų Motina, kuri gali jums pasakyti, kas jums ne taip. Dėkokite Dievui! Netgi jūsų motinos nesako, kas jums ne taip, nes jos nerimauja dėl jūsų. Ir tada nesiskųskite sakydami: „Motina, mano širdis užsiblokavo.“ Turiu omenyje, ką tada galite padaryti? Jei suprantate, kad tai darau dėl jūsų augimo, dėl meilės jums, dėl to, kad rūpinuosi jumis, tada jūs su tuo susitvarkysite. Bet nemanau, kad tai proto suvokimas, tai suvokimas aukštesniame lygyje, kuriame jis tampa jūsų sąmoningumo dalimi: „Kaip gali būti blogai? Viskas man turi būti gerai, viskas man turi būti gerai.“ Galop kiekvienas turi suprasti, kad visas tas septynias čakras, su kuriomis dirbu kolektyviniu būdu, palaikau Aš ir Mano Virata. Viratanganos aspektas yra toks, kad Ji sukuria šį visuotinį sąmoningumą mumyse, kolektyviškumą. Ir jei jūs to nesuprantate, tai šiais laikais dvasinis kelias yra tik kolektyvinis.

Štai kaip yra. Kadangi mes pasiekėme Sahasrara lygį, čia turime dirbti tik kolektyviškai, nėra kito kelio! Štai kas turi būti visiškai suprasta. Bet kuris, bandysiantis pažeisti kolektyviškumą blogu elgesiu ar dar kuo nors, bus išmestas lauk, be abejonės, ir pateks į blogas rankas. Taigi kolektyvas yra Adi Šakti darbas, nes Sahasrara čakroje, Sahasrara čakroje, Sahasrara čakroje yra Viratos įstatymai. Viratos energija yra Viratangana. Ji yra ta, kuri kuria kolektyviškumą. Tai svarbiausia, ką turime žinoti, jei negalime būti kolektyviški dėl bet kokių priežasčių – gal dėl pavydo, gal dėl nepilnavertiškumo komplekso – bet ko, kas kyla anapus, kaip kirminas, šliaužiantis viršun, tada jūs turite žinoti, kad kažkas negerai jums, o ne kolektyvui. Nekritikuokite kolektyvo, kol Aš pati to nesurasiu ir nesutvarkysiu. Išmintingai išlaikykite kolektyviškumą ir nuoširdžiai stenkitės išlaikyti kolektyvą kartu.

Stenkitės padėti išlaikyti žmonių kolektyviškumą ir džiaugtis kartu. Nekritikuokite vienas kito, kritikuokite tik save. Jei jums patinka kritikuoti, geriau kritikuokite save. Taip geriau, nes tai taip pat yra įpročiai. Žmonės, ypač vakariečiai, reaguoja į viską. Jei pamato kilimą: „Oi! Jis man nepatinka!“, bet jis – ne jūsų, ne jums padarytas, ką jums su juo veikti? „Ne, man jis nepatinka!“ – bet jis ne jūsų, tad kam jaudintis? Jis guli čia, kodėl jums dėl to reikia taip liūdėti? „Man nepatinka tas žmogus, nepatinka ta suknelė!“ – kas jūs?

„Man nepatinka. „Man nepatinka“ – draudžiama Sahadža jogoje. Yra būdų, kaip sakyti dalykus. Bet nereikia šnekėti bet ko. Taigi visas pasipūtimas ir noras pasirodyti veikia prieš kolektyviškumą. Yra dar vienas tipas kvailų žmonių – kurie visada stengiasi Mane nufotografuoti, esu juos mačiusi. Jiems sakote: „Neikite, nebūkite priekyje.“ „Ne, eisiu, aš neklausysiu. Viskas!“ Kai kurie iš jų yra tikrai nepataisomi, užtikrinti, manau, kvailiai, idiotai. Jie nepataisomi. Bet sakau jums, neverskite jų savo idealais, neimkite iš jų pavyzdžio.

Dabar mes pasiekėme tokį tašką, kad Adi Šakti darbas yra pats svarbiausias visoje Visatoje. Gerai, demonų žudymas baigtas, kas dar? Baigtas! Sarasvati darbas baigtas. Ji sukūrė dinozaurus, na ir kas? Mahalakšmi darbas baigtas. Ji atvedė jus iki žmonių lygio, gerai, na ir kas? Tačiau kulminacinis taškas yra dabar, nes gavote realizaciją, nes gavote šią ypatingą savybę, nes įžengėte į Dievo karalystę. Tad elkitės kaip pridera. Taip pat privalote turėti orumo, žinodami, kad dabar jūs įžengėte į Dievo karalystę.

Mačiau kartą, kai ruošiausi susitikti su Indijos prezidentu. Jis Man buvo tiesiog žmogus, turiu omeny, niekada nesureikšminu visų tų prezidentų ir panašiai. Aš lipau laiptais, o tie, kurie ėjo su manimi, labai įsitempė, matote, maždaug taip. Aš paklausiau: „Kas atsitiko šiems žmonėms? Jie pamatė vaiduoklį ar ką panašaus?“ Tiesiog lipome laiptais. Ir ten buvo žmonių, kurie stovėjo, suprantate, su ietimis kaip sargybiniai, nesvarbu, kaip tai vadinama. Taigi Aš tik juokiausi iš viso to, o visi tie žmonės labai įsitempė. Kai jūs įžengiate į Dievo karalystę, kokie sąmoningi turite būti dėl savo elgesio, kokie turite būti, kaip turite elgtis – tiesiog jauskite savo asmenybės unikalumą, kad jau esate Dievo karalystėje. Tiesiog pajauskite tai. Jei pajausite bent tiek, tada žinosite, kokią pasididžiavimo vertą vietą turite ir kokie orūs turite būti, kokie gražūs turėtumėte būti, kokie tvarkingi ir švarūs, ir mieli turėtumėte būti, kaip puikiai turite žinote mariadas.

Ir kai suprasite, kad jau esate laukiami, arba, galima sakyti, aukščiausi Dievo karalystės piliečiai, tada turėsite įrodyti, kad jūs tikrai tai supratote, kad jūs iš tiesų jaučiate tai. Ir jūs turėtumėte jaustis nepaprastai džiaugsmingi, laimingi. Kaip vakar visi juokėsi iš menkniekio – iš kitų žmonių gatvėje. Tai ne Sahadža joga. Tarsi tai būtų geras sąmojis ar panašiai, juokas, arba kažkas kalba, o jūs juokiatės. Aš nustebau, kad jūs esate Sahadža jogai. Pagalvokite, kad šventieji taip daro. Ar jie taip darytų? Jūs esate šventieji, jūs esate „munindrai“ su „manana“ – per meditaciją jūs turite tapti karaliais. Kaip jūs galite neoriai elgtis?

Dabar pabandykite įsivaizduoti savo padėtį, pabandykite pajausti. Vakar, žinoma, kai prasidėjo paskutinė daina, tai prasiskverbė į tiek daug sielų, tiek daug širdžių, Aš žinau, tai unikalus džiaugsmas, kurį vadiname Nirananda. Aš vakar jį jaučiau. Išlaikykite, tai turi būti laikoma labai saugiai, jūsų „khumbose“ yra Kundalini. Ji yra ta, kuri pakilo. Taigi mano idėja, kad šiandien būtų garbinama ne tik „khumba“, kurioje yra Kundalini, bet „khumba“ taptų tarsi gėlių vazonu. Štai taip, taip įvyko, ir tada, kaip kažkas sakė: „Motina, šis gėlių vazonas gali tapti ir staline lempa.“ Aš pasakiau: „Matote, jūs tai pasakėte!“ Taigi, „khumba“ tampa gėlėmis, o gėlės tampa šviesa, aromatinga šviesa! Aš tikiuosi, kad jūs suprasite Mano viziją ir būsite su Manimi, jūs pasieksite tai. Mano vizija priklauso nuo jūsų. Mes turime paversti visą pasaulį gražia vieta.

Kad tai pasiektume, nereikės daug aukoti. Jūs jau esate palaiminti, jums nereikia daug daryti. Viena, ką reikia daryti, tai sutelkti dėmesį į energijos šaltinį. Telaimina jus Dievas. Ačiū. Matijas sako: „Mes pasižadame.“ Jūs visi tai sakote. Ačiū jums labai. Jums visiems reikėtų užrašyti stebuklus, kaip viskas pavyksta. Kai buvome Paryžiuje, ir jie norėjo nupirkti sarių moterims, ir niekur negalėjome rasti keturiasdešimties colių dydžio. Taip pat nebuvo trisdešimt šešių colių ar penkiasdešimt aštuonių colių.

Tada, einant automobilio link, Aš pasakiau: „Sustokite!“ Jis paklausė: „Motina, kas nutiko? Gatvėje?“ Aš patvirtinau: „Gatvėje kažkas pardavinėja sarius.“ Ir mes jų gavome. Kitas, kurį jau matėte, buvo Ganapatipulyje, kai vyko Ganėšos pudža, kai turėjome aukso puodą jūsų dovanoms. Jūs įpratote dovanoti labai brangias dovanas be jokios meninės vertės, iššvaistote tiek daug pinigų. Netgi per nacionalines pudžas nieko negalite gauti. O mes gavome – lygiai tokiu pačiu būdu. Važiuodama iš oro uosto pasakiau: „Dabar čia yra šis bei tas!“ Jie atsakė: „Motina, ten yra parduotuvė.“ Pasakiau: „Eime pažiūrėti!“ Nuėjome apsižvalgyti ir gavome viską pusvelčiui. Dabar tas pats įvyko Amerikoje, nuėjau ir pasakiau: „Kinijai yra sunku, nupirkime ką nors kiniško.“ Taigi mes nuėjome į kinų parduotuves, jose buvo taip brangu, labai brangu. Tada apsisukau ir pasakiau: „Gerai, leiskite Man nueiti į šalutinę gatvelę,“ o ten buvo parduotuvė, kurioje viskas buvo labai pigu, net kokiais keturiasdešimčia procentų pigiau. Keturiasdešimt procentų – nemažai.

Ir tik dėl to, kad mums pasisekė, manau, už šimto metrų pardavinėjo penkis kartus pigiau, šešis kartus pigiau. Kodėl taip? Jūs taip pat pabandykite. Bet noras turi būti tyras, supratimas taip pat turi būti tyras. Taigi tiesiog pamaniau, kad šie Sahadža jogai išleidžia tiek daug pinigų, iššvaisto tiek daug pinigų, o gauna ką nors nevertingo. Nors visų tų dovanų, kurias Man dovanojate, iš tikrųjų prašiau jų nedovanoti, prašiau, prašiau. Dabar iš asmeninių padarėme jas nacionalinėmis. Bet netgi nacionalinių, manau, kad dabar mums nebereikia nacionalinių, turėkime vieną tarptautinę, jei galėsite kitais metais, jei jūs, žmonės, sutinkate. Kad ir ką Man dovanojate, kad ir kas tai yra, Aš neketinu to pardavinėti ar atiduoti kam nors, dovana turi būti tokia, kad galėtume ją laikyti ateinančioms kartoms pamatyti, ką jūs Man dovanojote. Štai kokia viso to vertė, ne tai, kiek jūs išleidote.

Taigi, nėra jokios būtinybės dovanoti Man dovanas asmeniškai, žinau, kad jūs Mane mylite. Ir dar nežinau, ar sakiau lyderiams, kad neprašytumėte nacionalinių dovanų, nebešvaistykite pinigų. Net nežinau, ar jie dabar sutinka, jei sutinka, mes galime to nedaryti. Dovanoti tik tarptautinę dovaną, kurią jūs galėtumėte dovanoti. Nes jūs žinote, kad Man nieko nereikia. Bet tai veikia. Veikia. Kaip sakiau: „Padovanokite Man dramblio kaulo šį kartą“, o dramblio kaulas buvo labai brangus ir taip toliau, ir vėl mes viską gavome labai pigiai vienoje vietoje. Ir kai jūs Man padovanojote dramblio kaulo, nepatikėsite, perskaičiau laikraštyje, kad dramblio kaulo kilogramas kainavo penkis šimtus dolerių, dabar Amerikoje kilogramas kainuoja tik tris dolerius. Tai tiesa, ar ne?

Taip pat idėja yra paskatinti dovanoti rankdarbius ir meno dirbinius, Aš tiek daug kartų sakiau, kad iš mažo gabalėlio molio galite padaryti gražų daiktą, kuris bus labai vertingas. Taigi kodėl turime varginti Motiną Žemę? Kodėl mums neturėjus kelių meniškų, gražių daiktų, užuot tiek daug daiktų? Bet jei eisite dabar į parduotuves, nieko tokio negausite. Negausite šilko, negalite gauti to, negalite gauti ano. Taip sunku gauti ką nors natūralaus, nes žmonės daro tik nenatūralius daiktus. Kad ir kas ten būtų, iš to jūs turite kurti grožį. Jei pradėsite kurti grožį, mes bandysime tai išsaugoti, ir naudokite viską taupiai, neturėkite tūkstančių nesąmoningų daiktų, nes viskas – vienkartinis. Po kurio laiko bus žmonių, kurie bus vienkartiniai. Turėsime juos išmesti.

Kaip jie gyvens šioje Žemėje, jei mes nesuprantame, kad turime gyventi Žemėje suvokdami ribas. Matote, sakiau jums daug kartų, dovanokite meniškus daiktus, rankdarbius, daugiau rankdarbių. Daug neužsižaiskite su tuo. Galų gale, jei turite ką nors nupirkti, ką nors dirbtino, bent jau žiūrėkite, kad tai būtų meniška. Taigi, jei turite didžiulį norą, šiandien yra diena, kai visas pasaulis nori melstis dėl Motinos Žemės išsaugojimo, štai kodėl pradėjau šią temą, nes mes turime melstis, kad visi puoselėtume meną, puoselėtume save, dovanotume dovanas kitiems, taip pat naudotume meniškus daiktus, padarytus menininkų. Mes galime turėti kelis daiktus, bet meniškus, išreiškiančius meną. Ne pigius daiktus. Visoje Prancūzijoje mačiau, kad visur yra atsiradęs plastikas, jis ir medvilnėje, ir šilke, ir vilnoje. Jis gali būti visur, išskyrus žmogaus smegenis. Tai siaubinga.

Taigi, kaip bebūtų, visur stenkitės pirkti meniškus daiktus, o ne lėkštus, siaubingus, pigius daikčiukus. Gerai? Taigi, štai ką mes šiandien turime, taip pat turite melstis Man, kai darote pudžą: „O Motina, o Motina, prašau, išgelbėk mūsų Žemę ir suteik žmonėms išminties, kad jie tinkamai elgtųsi, kad būtų sąmoningi.“ Kiekvienas Sahadža jogas turi būti sąmoningas dėl to, kiek jis naudoja elektros, telefonų, vandens ir viso kito. Mes turime būti taupūs. Jei nesiimsime atsakomybės dėl šių dalykų, tada tai niekur kitur nevyks. Jums reikia tai padaryti. Turite tai daryti kasdieniame gyvenime, kaip neatskiriamą savo gyvenimo dalį, stenkitės taupyti Motinos Žemės energiją. Tai labai svarbu. Taigi šiandien jie išsiuntė specialią maldą, žinoma, tai padarė kažkokios bažnyčios, kad ir kokios bebūtų, bet, manau, tai gera diena, nes jie turėjo pagalvoti, kad šiandien yra Deivės diena, ir štai taip jie prašė. Telaimina jus Dievas.

Ir 14 ištekėjusių moterų, kurios dar nėra buvusios Mano pudžoje.