Shri Mahavira Puja, Dead Spirits

Perth (Australia)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Mahavira Puja. Perth (Australia), 28 March 1991.

Šiandien mes paminėsime Mahaviros gimtadienį.

Mahavira tai Bhairavanatho reinkarnacija, arba dar galite vadinti Jį šventuoju Mykolu. Du šventieji, kaip žinote, vienas kaip Gabrielius, Hanumanas, o kitas kaip šventasis Mykolas. Vienas yra Pingala Nadi, o kitas – šventasis Mykolas – Ida Nadi. Taigi, Mahavira turėjo patirti daugybę ieškojimų. Žinoma, Jis buvo angelas, bet gimė kaip žmogus ir turėjo atrasti kairiojo kanalo subtilybes ir kaip veikia kairysis kanalas. Kairė pusė yra labai komplikuota, tai kur kas sudėtingesnė pusė už dešinę. Kairiajame kanale mes taip pat turime septynias „nadi“, ir šios septynios „nadi“ yra patalpintos viena po kitos. Jos aprašytos knygose ir pavadintos įvairiais vardais. Taigi šios septynios „nadi“, kurios yra kairiajame kanale, kaip žinote, yra atsakingos už praeitį. Pavyzdžiui, kiekviena akimirka tampa praeitimi.

Kiekviena dabartis tampa praeitimi. Tada mes turime šio gyvenimo praeitį ir buvusių gyvenimų praeitis. Visa praeitis yra patalpinta mumyse nuo mūsų sukūrimo. Todėl visos psichosomatinės ligos, kaip žinia, kyla tik dėl to, kas yra kairiajame kanale. Žmogus, kuris, tarkim, kenčia dėl kepenų problemų, staiga atakuojamas iš kairiojo kanalo, ypač Muladhara čakroje, arba kitur kairiajame kanale, kairėje Nabhi, nes Muladhara yra vienintelė sujungta su kaire puse, Ida Nadi, o dešinė pusė – Pingala Nadi – sujungta su Svadistana čakra. Taigi, Muladhara čakros problemos nepasiekiamos žmogui, ir kai yra atakuojamos bet kurios kairiojo kanalo čakros, tada žmogus suserga psichosomatinėmis ligomis. Kaip daug kartų jums sakiau, tai yra centras, tai yra kitas centras, kairė ir dešinė pusės, jos yra viena virš kitos. Ir būnant per daug dešinėje pusėje, staiga kažkas nutinka, ir mes netikėtai patenkame į kairę. Taigi, visos ligos, sakykim, net ir diabetas, susijusios su psichosomatinėmis problemomis. Žmogus, kuris daug dirba, daug galvoja, yra itin linkęs į dešinę pusę, staiga kažkas nutinka, galbūt jis taip pat gali susirgti diabetu dėl praeities, tai nutinka, ir jus apninka psichosomatinės problemos.

Dabar ši psichosomatinė problema gali būti išgydyta tik, jeigu žinote, kokia yra kairės pusės problema. Taigi Mahavira turėjo patekti gan giliai į kairę pusę, nes tai – sudėtinga pusė: kai nukrypstate į kairįjį kanalą, žinoma, judėjimas yra linijinis, tačiau jis juda žemyn, o dešinėje pusėje judėjimas vyksta aukštyn. Taigi, tai juda apačios link ir tada susirango, suformuoja spirales, ir jūs judate su tuo, jūs esate pasiklydę toje spiralėje. Tačiau kita spiralė juda aukštyn, bet nėra daug spiralių, todėl, kai ji juda aukštyn, nesunku iš jos ištrūkti. Taigi žmonės, kurie yra linkę į kairę, kartais galvojantys per daug apie praeitį, verkiantys ir gailintys savęs, nuolat besiskundžiantys, yra sudėtingesni už tuos, kurie yra linkę į dešinę. Tačiau linkę į dešinę sukelia problemų kitiems, o linkę į kairę turi problemų su savimi. Taigi, taip kairysis kanalas turėjo būti kruopščiai ištirtas, tai padarė Mahavira. Žinoma, Jis taip pat, manau, žinojo viską apie tai. Taigi Jis praktiškai ir detaliai paaiškino daugybę dalykų, kurie gali nutikti žmogui, jei šis nukrypsta į kairįjį kanalą. Jis iškėlė pragaro idėją.

Taip pat apibūdino septynis pragaro tipus. Tai yra taip žiauru, kad net nenoriu jums sakyti, kas yra pragaras – siaubingas žiaurumas, visiškai jokio džiaugsmo, ir tai taip žiauru, taip šlykštu, kad jūs nekenčiate savęs, kai suprantate, jog suklydote, jog padarėte tą klaidą, tą nuodėmę; ir dėl to tai, ką gaunate, − bausmė. Mahavira viską išsiaiškino, Jis detaliai paaiškino, kokios bausmės yra dėl to, kad žmogus linksta į kairę. Aišku, kalbėjo ir apie tai, ką gauna linkstantys į dešinę, bet ne taip plačiai, nes Jam reikėjo susitvarkyti su kombinacija, bet labiau su kaire puse. Aš jau daug kartų esu jums sakiusi, kad yra siela, kuri yra sudaryta iš priežastinių kūnų, visų penkių elementų. Priežastinis, pavyzdžiui, žemei yra aromatas. Taigi ta siela, kuri yra sudaryta iš penkių priežastinių kūnų ir jūsų centrų, galime sakyti, jog tai taip pat reguliuoja parasimpatinę nervų sistemą, ji yra ties stuburo smegenimis iš išorės ir suaktyvina parasimpatinę nervų sistemą. Taigi, ji turi jungtį su kiekvienu centru. Taigi, kai mirštame, ta siela drauge su Kundalini ir mūsų Dvasia keliauja į dangų, ir dabar tai sielai, kuri nukreipia judėjimą į mūsų būtį, su viskuo, kas liko, į naują būtį − štai kaip ji veikia. Taigi, visa, ką mes esame padarę, yra įrašyta toje sieloje.

Kai klausėte manęs: „Motina, mes matome kažkokius apvalius daiktus, kybančius kartu. Kas tai?“ Aš pasakiau, jog tai yra mirusi siela. Ir dabar jie suprato tai, ką aš sakiau. Nes, matote, kai žmogus miršta, jo siela pasirodo, štai ir dabar jūs galite matyti, tokius apvalius daiktus: jų gali būti daug, gali būti tik viena, viena styga, ir jie matė tai žiūrėdami per mikroskopą, mūsų siela atsispindi ląstelėje, kuri atsispindi visose kitose ląstelėse. Taigi, dalis ląstelės, kuri yra reflektorius, kuri yra vienoje ląstelės dalyje, taip pat turi sielos atspindį, ir pagrindinė siela, kuri yra nugaroje, kontroliuoja tą sielos atspindį, kuris rūpinasi kiekviena ląstele. Dabar jie išsiaiškino, kad tame reflektoriuje yra tarsi septynios kilpos, septynios, nes tai yra aštuntoje – septynios čakros ir Muladhara. Taigi Jis išsiaiškino, kad kai žmonės miršta, kai kurios sielos atgimsta iš naujo vos po kelių dienų, ir tokie žmonės būna labai įprasti, štai kaip Jis suskirstė į kategorijas. Taigi jie, tie mirę žmonės, yra iš vienos kategorijos, kur jų egzistencija trunka labai trumpai kolektyvinėje sąmonėje, ir tada jie atgimsta. Jie – labai įprasti žmonės, betiksliai, bereikšmiai žmonės. Bet yra kelios sielos, kurios mirus tiesiog pakimba ore ir ieško, bando surasti kažką, kas išpildytų jų troškimus, kurie dar nėra išpildyti.

Pavyzdžiui, gali būti koks nors girtuoklis, kuris gali apsėsti gyvą žmogų, mėgstantį išgerti. Vos tik taip atsitinka… Tada ir prasideda polinkis į alkoholizmą; kelios iš tų sielų gali tiesiog užšokti ant to žmogaus, ir kai jos ant jo užšoka, jos gali jį padaryti tikru alkoholiku. Prisimenu vieną ponią, kuri buvo labai smulki, mažutė, ji buvo iš Kubos, pirmąkart, kai atvykau į Ameriką, ji man pasakė, kad bjaurisi savimi. Ir jos vyras prasitarė man, kad ji gali kartais išgerti visą viskio butelį. Pažvelgiau į ją, tokią mažą, ir paklausiau: „Kaip taip?“ Taigi, padariau jai bandaną ir pamačiau tamsiaodį, stovintį jai už nugaros. Taigi paklausiau jos: „Ar pažįsti kokį nors tamsiaodį?“ Ji kaipmat puolė man atsakyti: „Motina, Jūs taip pat jį matote? Matote, tai jis geria, ne aš.“ Žinoma, aš ją pagydžiau, ir po to ji visiškai liovėsi gėrusi. Taigi, vos tik įgyjate kokį nors blogą įprotį, jūs visiškai prarandate savikontrolę, ir ta mirusi dvasia sėdi ant jūsų ir kontroliuoja. Ir kai ji kontroliuoja jus, nebežinote, kaip atsikratyti vieno ar kito įpročio. Štai kodėl taip sunku atsikratyti tų įpročių.

Taigi, Sahadža jogoje, pakilus Kundalini, nutinka tai, kad visos tos dvasios, tos mirusios dvasios palieka jus ir jūs pagyjate. Štai kaip tai veikia. Turiu pasakyti, kad Mahavira viso to nepasakė, nei atrado viso to, nes Jis nebuvo mokslininkas, turbūt todėl, nežinau. Bet Jis kalbėjo apie pragarą ir sakė, kad jei tai padarysite per savo gyvenimą, į kokį pragarą pakliūsite, ir Jis apibūdino tą pragarą, turiu pasakyti, labai atvirai ir detaliai. Ir tikrai baisu suprasti, kad žmogus, kuris per gerai apie save mano, galiausiai paklius į tą pragarą, ir kai kurie yra pasmerkti ten pasilikti. Tačiau, kai gimsta inkarnacijos, taip pat ir demonai, kai kurie iš jų, kurie yra visiškai pasmerkti gyventi pragare, taip pat gimsta. Ir gimę jie stengiasi sukelti mums problemų, jie gali atgimti, žinote, kaip kokie guru ir panašiai. Ir visa tai dabar vyksta, jūs matėte, kaip tie žmonės gimsta ir kaip mus paklaidina. Kaip naudoja karę Svadistana čakrą, arba, galime sakyti, kairę pusę, kad visiškai mus sukaustytų. Taigi, kai žmogus yra apsėstas, kaip turbūt matėte, kai žmogus yra apsėstas, jis negali jausti vibracijų − toks asmuo gali turėti daug kitų simptomų.

Bet Sahadža jogoje mes ištariame Mahaviros vardą, nes Mahavira valdo visą kelią, visą Ida Nadi kelią, o tada ateina ir pasilieka, galime sakyti, tame taške, kur yra mūsų superego. Ir tai kontroliuoja, sprendžia, taiso, valo ir daro visa, ko reikia, kad pataisytų žmogų, kai šis ateina į Sahadža jogą. Taigi, mes turime būti Jam labai dėkingi, kad Jis atlieka tokį purviną, nešvarų darbą; nes žmonės net nesupranta, pavyzdžiui, sėdėdami vonioje, taip galime pasakyti, arba tiesiog sėdėdami su viskuo ir medituodami. Jie gali padaryti bet ką, jie yra labai nešvarūs žmonės, visiškai nešvarūs. Tada jie užsiima tantrizmu ir kitais nešvariais dalykais, ir taip jie iš tiesų sukuria problemą tarp savęs ir Dievo. Pavyzdžiui, jie gali nueiti į Deivės šventyklą ir pradėti ten negražiai elgtis su moterimi, taigi Deivė iš ten išeis, ir vos tik Deivė išeis, jie prisišauks visus bhutus iš kairės pusės. Taigi dabar mes turime visas tas ore kabančias sielas, bandančias sugrįžti į sąmonę ir apsėsti ką nors. Be to, mes turime kairės pusės specialistų, kurie žino, kaip manipuliuoti žmonėmis ir kaip apsėsti žmogų arba kaip nuimti apsėdimą nuo jo ir uždėti kitam. Taigi, tai nesibaigiantis procesas, ir tai paverčia žmogų visiškai pakvaišusiu, nieko vertu. Dabar, kai tai žinome, vis dar galime tai pasigauti kairėje pusėje.

Sahadža jogai pasigauna. Štai kodėl manau, kad ši Mahavira Džajanti diena yra labai labai didinga švęsti. Kodėl gi Jis buvo pavadintas Mahavira? Nes tik toks kaip Jis – „Vir“ reiškia žmogų, kuris yra drąsus, kuris yra taurus, – nes tik Jis galėjo tai padaryti. Taigi, tik Jis galėjo visiškai įeiti į žmogų ir nužudyti arba, galime sakyti, sunaikinti visus tuos baisius rakšasus, demonus ir visus kitus negatyvius dalykus, kurie mus apsėda. Taigi dabar, žinote, mes labai išnaudojame kairę pusę negatyvumui, kuris mus kankina, bet jeigu nėra pagalbos iš Mahaviros, mes negalime to padaryti. Mes galime ištarti Mahaviros vardą, galite Jį vadinti šventuoju Mykolu, bet kuriuo vardu, tačiau Mahavira, nes Jis buvo žmogus. Jo dėka visa tai vyksta ir Jis toks puikus autoritetas. Jis pats gimė ir atėjo į pasaulį kaip žmogus. Šventiesiems sunku gimti žmonėmis.

Be to, matote, pragaro koncepcija ir visa, ką Jis apibūdino bet kuriuose raštuose, yra tikra, tai egzistuoja. Matote, jeigu bandote ten pakliūti, kai stengiuosi patekti ten ir išsiaiškinti, aš patenku į miego būseną. Miegodama išsiaiškinu, kas darosi žmogui, kaip stipriai jis blokuojasi, ką padarė. Tai nelengva atlikti sąmoningai. Reikia pakliūti į pasąmonę ir į „sušupti“ – gilesnį miegą, kad pamatyčiau, kas vyksta kairiajame kanale. Tai gana sudėtinga situacija, manau, ir pakliūti ten Sahadža jogams nerekomenduočiau. Tačiau atsikratyti kairės pusės problemų galima su Mahaviros pagalba. Kai ši čakra blokuojasi, tada tarsi didžiulis kaulo gumbas iškyla dešinėje pusėje. Taigi, jūs turite ištarti Mahaviros vardą, kad pašalintumėte įtampą kairėje pusėje. Tiek daug žmonių net nežino, kodėl kankinasi, kodėl turi kankintis, jei nepadarė nieko blogo.

Nes jie yra apsėsti. Taigi, net virusai ir visos tos psichosomatinės problemos, kaip vėžys, visos, galima sakyti, nepagydomos ligos yra todėl, kad mes esame užstrigę kairėje pusėje, ir štai kodėl kenčiame nuo ligų, kurios nepagydomos. Todėl turime labai dėkoti Mahavirai, kuris suteikia mums šią galią pašalinti kairiojo kanalo problemas, kuris davė mums į rankas šviesą, kurią pats pravibruoja, ir Jis, Jis pats bando nušviesti tai, kas pasislėpę, kalbu ir apie save. Tik Jo dėka mes galime būti išgydyti nuo tiek daug fizinių ir mentalinių problemų. Jūs žinote, kad kairę pusę galima lengvai išgydyti, jeigu naudosite trijų žvakių metodą. Taip yra todėl, kad Mahavira mėgsta tik šviesą. Jis nemėgsta tamsos. Ir Jo idėja, manau, yra nueiti visą kelią, kad kuo labiau išvalytų kairę pusę, kad padėtų įsitvirtinti Sahadža jogai tose šalyse, kur aš vis dar matau esant tokį negatyvumą, jo vis dar daug. Taigi, Jis visur sutvarko tai – tiek psichines ligas, tiek visas kitas ligas. Taip pat mes galime tai išspręsti žvakės liepsna, naudojant trijų žvakių metodą.

Taigi, turime būti labai dėkingi Jam, nes Jis pasiekė tai, kad galėjo patekti į kairįjį kanalą ir dėl mūsų išsiaiškino, kokios problemos egzistuoja kairėje pusėje. Tai tokia laimė, kad mes šiandien susirinkome švęsti Jo gimtadienį čia, šioje vietoje, kurią Jis tikrai labai myli. Taigi, jūs galite sakyti, kad Mahavirą vaizduoja kaip nuogą žmogų. Taip atsitiko todėl, kad Jis išėjo į džiungles medituoti ir išsiaiškinti apie kairę pusę, ir, suprantate, kai Jis grįžinėjo, užkibo už vieno krūmo ir turėjo nuplėšti pusę savo drabužio. Jam nuplyšo pusė drabužių, ir kai išsivadavo iš tų krūmų, Jam viskas buvo gerai, bet tuo pačiu metu šioje istorijoje pasirodė Šri Krišna – kaip mažas kaimo berniukas, ir pasakė: „Aš esu elgeta“, tas berniukas pasakė: „Aš visiškas skurdžius, nieko neturiu. Tu esi karalius. Tu lengvai gali rasti naujus drabužius. Gal gali man atiduoti tą pusę drabužio, kurią turi?“ Sakoma, likusi pusė drabužio buvo dovanota tam berniukui, kuris paėmė ir nubėgo. Tai buvo ne kas kita kaip Šri Višnu. Taigi suprantate, Višnu paėmė Jo drabužius, ir tai tik dviem ar trim sekundėms, nes Jis buvo karalius ir prisidengė lapais, grįžo į savo rūmus ir apsirengė.

Bet įsivaizduojate, kokie negatyvūs tie žmonės? Jie dabar vaikšto be drabužių – džainistai. Jie, suprantate, turi visokių tabu dėl kirminų ir viso kito. Sakoma, tie žmonės pradėjo nuo to, kad jeigu tu negerbsi visų tų mažų gyvūnėlių, pavyzdžiui, net gyvačių arba bet kokių kitų problemas keliančių ar blogų gyvūnų, arba tiesiog gyvų organizmų, būsi nubaustas. Taigi tie džainistai yra išprotėję. Aš jums sakiau, kad jie pasiekė tokį vegetarizmo lygį, jog stengiasi išsaugoti netgi vabzdžius. Leidžia vabzdžius į namus. Ir viename namelyje buvo brahmanas. Ir tie vabzdžiai geria brahmano kraują. O kai tas brahmanas visiškai išsenka, turiu omenyje, kai jį išsiurbia tie vabzdžiai, jie krenta ant žemės.

Tada jie padeda brahmanui išeiti ir sumoka jam daug „dakšinos“ (užmokestis guru). Tai reiškia, jie duoda pinigų kaip premiją už pagalbą vabzdžiams siurbti kraują. Štai kokio lygio šitas vegetarizmas. Saugokitės vegetarų. Matote, net Hitleris buvo vegetaras, taigi, galite įsivaizduoti, koks tai vegetarizmas. Visa ši vegetarizmo mada ir visa tai yra visiškai nereikalinga. Mahavira parodė savo gyvenime, kad visiškai nereikia jaudintis dėl maisto, ką turėtume valgyti. Supraskite, visa vegetarizmo idėja nukrypo taip toli, kad aš turėjau pasakyti žmonėms, jog turime atsisakyti vegetarizmo – visiškai. Dabar pažvelkime, ko Jis norėjo mus pamokyti. Jeigu nevartosite proteinų – negalėsite kovoti su bhutais.

Žmogus, turintis savyje bhutų, turi valgyti daug proteinų, ne angliavandenių, o proteinų, kad galėtų nugalėti tuos kairiojo kanalo priešus. Bet štai jie turi būti vegetarais. Įsivaizduokite, jei jie turi kairiojo kanalo priešų ir nori būti vegetarais. Baigta. Kaip jie kovos?! Taigi, visa tai, galime sakyti, yra iš anksto suplanuota tų žmonių, kurie bando tarsi, galime sakyti, suprantate, žmonės, kurie stengiasi įtraukti, arba galime sakyti, kad žmonės kurie, bando padaryti, tuos žemesnius padarus gyvesnius vietoj žmonių, suprantate, jie tyčia kenkia. Jie labai kvailai elgiasi. Supraskite, aš negaliu duoti realizacijos kirminams ir toms žuvims, ir netgi vištoms. Tam reikia žmonių. Visa tai atsitinka todėl, kad žmonės nukrypsta nuo visko, kas yra pasakyta.

Pavyzdžiui, Kristus pasakė: „Neturėkite gašlių akių.“ Ir aš dar nė karto nemačiau krikščionio, kuris būtų ne Sahadža jogas ir turėtų negašlias akis, nesvarbu, vyras ar moteris. Taigi, einame visiškai priešinga kryptimi, negu mus mokė. Lygiai taip pat atsitiko, kad visa ką bandė padaryti Mahavira, buvo sunaikinta tų žmonių, kurie bando vegetarizmą paversti didele religija. Dar atsitiko taip, kad tas vegetarizmas į džainizmą atėjo per tokį veikėją vardu Neminathas. Jis buvo „tirthankar“ [guru] Šri Krišnos laikais. Jis turėjo susituokti. Tuo metu jie ne tik tuokdavosi, bet valgydavo visokią mėsą, daug ėrienos ir ožkienos buvo prigaminta jo vestuvėms, taigi jis pasijuto „uparati“, mes taip sakome, reiškia, jam nepatiko, jis pasibaisėjo, susierzino dėl to. Ir ką jis padarė dėl to susierzinimo? Jis pasakė: „Aš nevalgysiu mėsos.“ Štai kaip vegetarizmas prasidėjo džainizme. Ir visa tai iki šiol veikia, pasakysiu, kad džainistai yra bedžiaugsmiai žmonės, visiškai bedžiaugsmiai.

Jie labai orientuoti į pinigus, jie bėga paskui pinigus ir elgiasi taip, kad jūs negalite suprasti, turiu omenyje, jie yra žmogiškos būtybės, bet elgiasi taip, kad negalime jų suprasti, jie nenormalūs žmonės. Taigi, mes matome, kad nepaisant visko, ką padarė Mahavira, jo mokiniai, žmonės, kurie turėtų būti Jo pasekėjai, yra džainistai ir štai tokie. Taigi, dabar turime suprasti, kad Sahadža jogoje geriau taip nedarykime. Visa, kas buvo pasakyta, turite suprasti, kodėl taip yra. Jūs žinote, kaip tai veikia, žinote visiškai viską apie Sahadža jogą. Jūs suvokiate visumą, todėl jums jokiu būdu netinka nusileisti iki tokių argumentų arba iki tokių ilgų kalbų ar didelių reklamų ir priimti, kas neteisinga. Tai labai svarbu. Mes esame Sahadža jogai ir jaučiame balansą. Žinoma, visada sakau, kad, pavyzdžiui, vakariečiai, gal australai irgi, turėtų vartoti daugiau angliavandenių, nes valgo daug mėsos. Taigi, jie gali pereiti prie angliavandenių, bet tai jokiu būdu nereiškia vegetarizmo.

Aš turiu omenyje, reikia kompensuoti. Indijoje visad sakau, kad jie turi vartoti daugiau mėsos, ji jiems būtų naudinga, bet tai nereiškia, kad liepiau valgyti vien tik mėsą. Tačiau turite surasti balansą, ir kai jūs tai pasieksite, tada nustebsite, nes jausitės atsipalaidavę, daug geriau, labiau nušvitę, ir vibracijos tekės stipriau nei įprastai. Taigi, būkite atsargūs dėl maisto. Dabar šiek tiek apie drabužius. Jūs neturite būti pamišę dėl savo švarkų nuolat. Visada, kai karšta ar šalta, arba kai vidutiniškas oras. Viena, ką turite išmokti − rengtis taip, kad būtų patogu. Pavyzdžiui, tokiame klimate kaip šis jums gali prireikti tokio kostiumo, kad gerai pridengtų. Bet, tarkime, jūs esate Ganapatipulyje ar tokioje vietoje, kaip ši, kur nėra taip šalta ar karšta, galbūt ten labai sausa.

Taigi, jūs turite dėvėti tai, kas patogu. Turite tai suprasti. Ir jeigu randate drabužius, kurie jums patogūs, geriau juos ir dėvėkite, nes daug kur mačiau: esmė ta, kad visada, kai ką nors jums pasakau, nepriimkite to kraštutiniškai ir nepriimkite to atsainiai. Bet kai aš jums ką nors pasakau, turite suprasti tai taip, kad jums būtų geriau, koks bebūtų jūsų temperamentas, intelektas, jūs turite pasiimti tai, kas jus puoselėtų, kad tai tobulintų jus ir suteiktų balansą. Kad subalansuotumėte save, jei galvosite apie Mahavirą, taip pat turite galvoti ir apie Šri Hanumaną – svarbūs jie abu. Sunku papasakoti apie Mahavirą per tokią trumpą paskaitą. Bet manau, kad pakankamai Jį susiejau su Sahadža, ir jūs turbūt supratote, koks svarbus Jis yra ir kokią ypatingą funkciją atlieka. Taigi, telaimina jus Dievas. Tik pradėjusi galvoti apie Mahavirą aš tiesiog, tiesiog neįmanoma išlikti sąmoningoje būsenoje, vis nukrypstama į kairę. Dar automobilyje pamaniau, kad geriau pagalvoti apie Mahavirą, ir nuo tada viskas krypsta į kairę – tai taip sunku.

Bet tai išsivalys. Telaimina jus Dievas! Siaubinga ta kairė pusė. Manau, jei turite kokių problemų, galite klausti manęs, nes tai vienintelis laikas, kai mes galime pasikalbėti. Jei turite kokių kairiojo kanalo problemų, klauskite, kaip tai išspręsti, kaip ką nors išvalyti. Prašau, klauskite manęs. Nes jūs visada turite tokių problemų. Kas tai? Negirdžiu. Jogas klausia apie dūrimą, dilgčiojimo jausmą ir kairiąją širdį.

Taigi, širdis, kaip sakiau, yra Visagalio Dievo atspindys, o tai yra Dvasia. Turime dviejų tipų širdies problemų, jau pasakojau. Pirma, kai gyvenate per aktyvų gyvenimą, dešiniojo kanalo, o kairio kanalo – tai letargiška širdis, kai jums blokuojasi Agija ir taip toliau. Dabar jūsų atveju, kai jaučiate, kad yra kažkas, kas bado, tai reiškia, kad yra apsėdimas. Jeigu rankose yra tarsi adatėlės, dilgčiojimas, vadinasi, yra tam tikras apsėdimas. Bet tai gali būti išvalyta. Ar yra dar kokių klausimų? Motina, gal galite ką nors pasakyti apie kairę Nabhi? Tai visai kita sritis, nes kairė Nabhi dažniausiai veikia per vyro ir žmonos santykius. Bet žmona, kuri nuolat skundžiasi, jei yra tokia tarsi visada nepatenkinta, labai nervinasi ir nervina vyrą, išsigandusi ir taip toliau.

Matote, kartais jos taip daro, kad sukeltų problemų vyrui, bet dažniausiai jos yra itin kairiojo kanalo, apsėstos moterys. Ir tos apsėstos moterys jums blokuoja kairę Nabhi. Kiekviena moteris, kuri jaučia kairę Nabhi, turi greitai susiprasti, kad yra kažkas siaubingo joje ir tai turi dingti. Taigi dėl kairės Nabhi turite naudoti trijų žvakių metodą ir pabandykite gerbti savo vyrą, būkite maloni jam. Dėl to, kad tos dvasios gali ir dominuoti, suprantate, jos gali jus paversti suktais, gudriais, taip pat gali dominuoti, jos turi būdų, kaip dominuoti. Taigi, šiuo atveju, jeigu moteris atrodo, moteris elgiasi kaip dešiniojo kanalo, bet iš tikrųjų ji kenčia dėl kairės Nabhi, ir tada ji ypač dominuoja. Lygiai taip pat, jei vyras nėra geras žmogus, trukdo žmonai ir ji dėl to jaučiasi nelaiminga, jaučia dėl to kaltę, tada jai vėl blokuosis kairė Nabhi. Taigi, abiem atvejais svarbu suprasti, kad jūs turite jausti džiaugsmą, džiaugsmo šaltinis yra jūsų Dvasia. Tai nepriklauso nuo jūsų vyro ar ko kito, šio atveju jūs esate vienas. Taigi, neturite jaudintis dėl savo vyro, neturėtumėte galvoti, kodėl jis su jumis taip elgiasi, visiškai dėl jo nesirūpinkite.

Jūs turite galvoti taip: „Galų gale, aš jo žmona, aš turiu jį palaikyti, turiu jam padėti. Koks jis bebūtų, tebūna, koks yra, nes jis nepasikeis, net jeigu bandysiu jam paaiškinti. Taigi, geriausia bus, jeigu jam nieko nesakysiu. Tegul daro, kaip jam patinka.“ Ir jūs valykite savo kairę Nabhi su žvake. Štai tokia išeitis. Gerai, dabar pakvieskite vaikus, kad nuplautų pėdas. Tai nelengva, kairė pusė vis tiek užblokuota. Net nežinau… Labas. Jūs čia visi atėjote, kad nuplautumėte man pėdas – taip? Tokie nuostabūs!

Mantros „Ganėša Stuti“ Kas žino visą „Ganėša Stuti“, kad sudainuotų? O ar mokate „Ganėša Atharva Širšą“? Matote, Ganėša yra tas, kuris sėdi Muladhara čakroje, ir tai Jis nuveda jus į kairę pusę. Jis jus nustumia ten. O Mahavira stengiasi jus išsaugoti ir sutvarkyti. Taigi, yra dvi energijos, kurios veikia. Paimk tai. Jis sakė, kad gavo Bhairavos vardus, tai labai gerai. Taigi jūs galite ateiti ir nuplauti mano rankas, tie, kurie čia yra lyderiai. Lyderiai!

Geras pokštas jiems! Kas nors turi ateiti ir sudėti visus daiktus. Kas gali tai padaryti? Taigi, kas nors? Po vieną galite ateiti ir pilti vandenį. Tiesiog užpilkite vandens. Ne, ne, ne… Tu turi tai daryti. Dabar vienas po kito ateikite. Visų pirma medus. Pakvieskite jį.

Imk šitą. Šitą – kitas. Mums vėl tavęs reikia… Būk atidus. Negali paliesti savo pirštais… Kas čia, ar tai švaru? Aš maniau, kad tai… Iš Melburno kas nors gali ateiti… Kas čia? Čia Ida Nadi vardai. Netekėjusios merginos. Šiuo pirštu jūs darykite štai taip, abiejose pusėse. Debe, ateik ir padaryk tai. Taip, taip gerai.

Tiesiog virš to. Tiesiog padaryk liniją štai taip. Šioje pusėje. Turi būti štai taip. Ir iš kitos pusės. Turi padėti tai po manimi. Tu gali patraukti visus daiktus. Ar padarysi tai ir kitoje pusėje? Taip pat apačioje. Turi tai užbaigti.

Viskas padaryta. Iki linijos, iki linijos turi tą patį padaryti. Viską iki čia. Taip. Teisingai. Ir dar. Tiesiog iki linijos, tiesiog padaryk tai. Gerai. Vis tiek pabaik. Taip, teisingai.

Teisingai. Turiu omenyje, visko, ką dedi, dėk dar daugiau. Štai taip. Dabar gerai. Dabar, manau, kas liko ant pirštų, ant mano pirštų, tiesiog nuimk. Dabar gal galite pakviesti ištekėjusias moteris? Per daug. Nuimkite rankomis. Taip geriau. Paimkite ir tai.

Būkite atsargūs. Nesugadinkite linijos. Šios linijos negalima sugadinti. Taip, atsargiai. Gerai. Dar labai daug reikia padaryti. Čia yra saris. Tiesiog nusivalykite į tai rankas… Dabar gali paimti sarį. Atnešei sarį? Nuleisk čia.

Gerai. Pakviesk vieną iš tų, kas padeda priekyje. Mergaitės turi sėdėti čia. Taip, šitą… Duok jai… Tu gali paimti kokosą. Apyrankės. Matai, yra didelės ir mažos. Todėl, kad tai yra du su puse… Geriau leiskite dabar prieiti. Jie turi prieiti. Tu padaryk su sariu. Dabar turite sutvarkyti tas gėles po mano pėdomis, bet visos baltos turi būti po mano pėdomis, šios iš šono… Sudėkite tas baltas, o tada aš uždėsiu pėdas.

Dabar švelnios spalvos, rožines. Lyderiai… Namaskar… Telaimina jus Dievas. Telaimina Dievas. Pastebėkite, kaip viskas ramu. Tik prieš Artį pradėjo lyti. Ir dabar matote… Nuostabu. Puiku. Nufotografavai mano pėdas? Palik tai…