Pirma viešoji programa

Štvanice, Prague (Czech Republic)

1991-08-17 God Almighty and His Love, Prague, Czech Republic, DP, 82' Download subtitles: CS,DE,EL,EN,ES,FA,FI,FR,IT,LT,NL,PL,PT,RO,SK,TR,ZH-HANS,ZH-HANTView subtitles:
Download video (standard quality): Download video (full quality): View and download on Vimeo: View on Youku: Transcribe/Translate oTranscribe

Feedback
Share

Pirma viešoji programa Prahoje, Čekijoje Rugpjūčio 17, 1991 Aš lenkiuosi visiems tiesos ieškotojams.

Pačioje pradžioje turiu jums pasakyti, kad tiesa yra tai, kas ji yra. Mes negalime jos suvokti arba pakeisti jos. Deja, mes taip pat negalime jos pažinti žmogiškąja sąmone. Mes turime tapti subtilesnėmis būtybėmis, kad pažintumėme tiesą, tai yra, mes turime būti Dvasia. Dėl to, turime suvokti, kad vyksta gyvas evoliucijos procesas. Tai aktyvus vyksmas mūsų viduje, paverčiantis mus Dvasia, už kurį neįmanoma susimokėti. Jūs neįdedate jokių pastangų, tai tiesiog veikia, nes jūs esate tiesos ieškotojai. Ką aš jums bekalbėčiau, jūs turite to klausytis atviru mokslininko protu. Jeigu yra įrodyta, kad tai tiesa, jūs turite tai priimti, kaip sąžiningi žmonės, nes tai yra tik dėl jūsų naudos, ir dėl viso pasaulio naudos. Čia mes matome nuostabias gėles, bet laikome jas savaime suprantamu dalyku.

Mes net nesusimąstom, kad jos išaugo iš mažų sėklyčių. Pažiūrėkite į mūsų akis, tai tikra mikro-kamera, bet mes priimame tai kaip savaime suprantamą dalyką. Taigi, turi būti suvokta, kad egzistuoja jėga, daranti visą šį darbą. Taigi, pirma tiesa yra ta, kad jūs nesate šitas kūnas, šitos mintys, ego ar sąlygotumai, bet jūs esate tyra Dvasia. Antroji tiesa yra ta, kad egzistuoja subtili energija dieviškos meilės, kuri daro visą šį nenutrūkstamą darbą. Tik dėl šios jėgos mes nuo amebos pasiekėme šitą lygį ir dar liko vienas mažas persilaužimas, kurį turime pasiekti tam, kad pažinti tiesą. Mes nežinome absoliučios tiesos Štai kodėl mes vis ginčijamės tarpusavyje kovojame vieni prieš kitus, kariaujame. Bet jei mes visi žinome tiesą, ji yra tik viena. Jūs visi galite matyti, kad Aš čia sėdžiu, jūs visi tai žinote, Aš čia sėdžiu, dėl to nekyla ginčų. Bet kai jūs tampate Dvasia, tada jūs galite jausti tą visur esančią Energiją, kurios niekada nebuvote patyrę.anksčiau.

Jūs jaučiate ją ant savo pirštų galiukų, ir taip pat, jūs jaučiate vėsų Šventosios Dvasios vėjelį pučiantį iš jūsų viršugalvio. Šventajame Rašte yra Dievas Visagalis kaip Dievas Tėvas, ir turime Dievo Sūnų. Ir Trejybė, trečioji yra Šventoji Dvasia. Bet kaip jūs galite turėti Tėvą ir Sūnų, bet neturėti Motinos? Moterys yra taip vadinamos „antraeilėmis pilietėmis“. Nes jie sako, kad Jos nebuvo prie dvylikos apaštalų stalo, kurie valgė Paskutinę Vakarienę. Bet tada kaip ten atsirado Paulius, kuris taip pat nesėdėjo prie vakarienės stalo? Bet žmonės nujautė, kad Kristaus Motina yra Dievybė, todėl vadino ją Madona. Ir aš nesuprantu, tie, kurie nepripažįsta Jos kaip Dievybės, eina ir garbina ją kaip Juodąją Madoną Lenkijoje. Tuo pačiu būdu, visose religijose jie sukūrė problemas, nes norėjo, kad viskas būtų sutvarkyta taip, kaip jie to nori.

Taigi, žmonės priėjo išvados, kad nėra jokio Dievo, nes, kad ir kokią religiją išpažintų, gali padaryti bet kokią nuodėmę. Taigi, jie prarado tikėjimą Dievu. Bet kai jūs tapsite Dvasia, jūs sužinosite, kad yra Dievas Visagalis ir Jo meilė, Jo visur esanti gyvybės Energija. Tą galima įrodyti remiantis Sahadža Joga, kad Dievas yra, ir yra Jo meilės energija. Ar jūs tikite Dievu aklai, ar, visai Juo netikite, tai vienas ir tas pats. Daug žmonių ateina ir Man sako, Motina, mes meldžiamės Dievui, bet niekas nevyksta. Mes visai kaip ir tie žmonės, netikintys Dievu. Priežastis slypi tame, kad jūs nesate jungtyje su Dievu. Jei prietaisas yra nesujungtas su maitinimo šaltiniu, jis neveiks. Jeigu jūsų telefonas negaudo ryšio, jis neveiks.

Taigi, pirmiausias dalykas yra susijungti su šita visuresančia Energija. Ir šita dieviška Energija slypi kiekviename iš jūsų. Jūs visi galite gauti savo Savirealizaciją, ir susijungti su šita visuresančia Energija. Jūs neturėtumėte šito drovėtis. Tai taip paprasta. „Sahadža“ reiškia gimęs kartu su jumis, ir kiekvienas iš jūsų turi teisę gauti šitą jungtį, jogą, be jokių sunkumų. To pasekoje, visos jūsų fizinės, protinės, emocinės problemos gali būti išspręstos. Išsisprendžia net ir jūsų materialinės problemos. Bet svarbiausia, jūs įžengiate į Dievo Karalystę, kuri yra džiaugsmo vandenynas. Štai kas jums nutiks.

Tai neįtikėtinai paprasta, ir jūs to nepasieksite skaitydami, mokydamiesi, ar kažką darydami. Tai nėra protinis veiksmas, o gyvas vyksmas. Šiandien, Aš manau, jūs girdėjote apie Kundalini ir jumyse esančią energiją. Rytoj Aš jums papasakosiu apie Dvasios prigimtį. Per tokį trumpą laiką sunku visapusiškai atskleisti šitų žinių pagrindus. Aš, ko gero, skaičiau jau virš 4000 paskaitų šia tema vien anglų kalba. Taigi, pavyzdžiui, čia yra tiek daug šviesų, kurias galime uždegti vienu paspaudimu, bet jei Aš turėčiau jums pasakoti apie elektrą ir jos istoriją, jos kelią į Prahą, jums pabostų. Vos vienas jungiklis įjungia šviesą, nes viskas taip padaryta. Tuo pačiu būdu, jūsų viduje, viskas taip pat sutvarkyta. Taigi, geriau gauti tą šviesą ir tada pažinti subtilesnius dalykus.

Bet kuriuo atveju, norėčiau truputį laiko skirti jūsų klausimams. Tik Mano prašymas būtų neklausinėti klausimų, kurie nėra susiję su tema. Prašau, pasistenkite suprasti, kad aš neatvažiavau čia tam, kad kažką paimčiau iš jūsų. Aš atvažiavau jums duoti tai, kas yra jūsų. Jūs galite Man užduoti klausimus. Paimkite visą tai iš čia. Galite paimti viską nuo priekio, nes žmonės nemato Manęs. Viskas gerai, tik pasiimsiu Savo akinius. Garsiai. Jūs padėjote man Vienoje — dėl mano ausų.

Bet ji negirdi taip gerai. Gerai, tai skiriasi. Aš pažiūrėsiu tai dar kartą. Ar jūs meditavote? Gerai, mes dar kartą pažiūrėsime. Gerai, atsisėskite, mes pažiūrėsime vėl. Mes susitiksime su jumis rytoj. Jie neturi klausimų? Nuostabūs žmonės! [Negirdimas klausimas] Aš jau pradžioj jums sakiau, neturi reikšmės, ir neteiskite savęs.

Klausimas buvo, jeigu jie dar nepasiruošę. Jūsų Kundalini žino viską apie jus. Ji yra jūsų motina, jūsų asmeninė motina, ir ji nekantrauja jums duoti jūsų antrąjį gimimą. Girdite dabar? Kundalini pažadinimui, mes turime medituoti ilgą laiką. Ką tai reiškia, ilgą laiką medituoti? Jūs jau tai darėte praeituose gyvenimuose, viską. Štai kodėl jūs čia. Jūsų likimas yra būti čia. Kaip Jūs matote Žemės ateitį?

Kieno? Žemės. Mūsų Žemės, kurioje mes gyvename, Prahoje, ar? Kokią Jūs matote žmonijos ateitį? Nuostabią! Pasaulyje dabar daug karų, ir labai daug smurto. Ir mano klausimas yra, kas turi nutikti prieš tai, kol ateis džiaugsmas? Matote, šitie karai vyksta dėl problemų žmonėse, kurie tuos karus sukelia. Jeigu būtų galima pakeisti žmones, šios problemos išsispręstų automatiškai. Jei tam tikras skaičius žmonių transformuosis, jie nulems tai.

Tūkstančiai jau transformavosi, ir jūs galite transformuoti kitus, kada patys transformuojatės. [Negirdimas klausimas apie romus] Bet kuri rasė, romai, ar bet kurie kiti, gali gauti savo transformaciją. Tai neturi nieko bendro su jūsų rase, jūsų tautybe, ar religija, nieko bendro. Tai yra kažkas vidinio, įgimto. Tol, kol jūs esate žmogiška būtybė, tai veiks. Geriausia to dalis yra, kad visos taip vadinamos blogos karmos yra išvalomos. Tik žmonės galvoja, kad kaupia blogas karmas, gyvūnai ne. [Negirdimas klausimas apie Kristų.] Žinoma, žinoma. Bet Kristus yra pasakęs, kad tie, kurie ne prieš mus, yra už mus.

Visos inkarnacijos ir visi pranašai yra vienas su kitu susiję. Bet mes matome juos kaip nesusijusius, ir tai sukelia neapykantą tarp žmonių. Ir dar vienas. Ar Jūs tikite, kad Jėzus Kristus buvo nužudytas dėl mūsų nuodėmių, kad mums padėtų? Taip, Jis kentėjo dėl mūsų. Jis turėjo tai padaryti. Bet inkarnacijos, iš tiesų, niekada nekenčia. Jis turėjo tai padaryti, papasakosiu apie tai jums vėliau, nes kelias, kurį jis turėjo atverti į Agijos centrą, optinę kryžmę, buvo uždarytas štai taip. Taigi, dėl to Jis turėjo būti nukryžiuotas. Jo žinia yra Jo prisikėlimas, o ne nukryžiavimas, prisikėlimas.

Bet dabar mums nebereikia kentėti. Taigi, tie, kurie sako, kad būtina kentėti, jie visiškai neteisūs. Ar mes iškentėsime daugiau nei Kristus? Kaip mes galime padėti žmonėms, kurie nenori gauti realizacijos, ją gauti? Jie negali. Jie negali. Jūs negalite to priversti. Kundalini yra tyro noro energija. Jeigu pas jumis nėra tyro noro, Aš negaliu nepaisyti jūsų laisvės. Asmenybė turi būti tokia, kaip gera sėkla.

kuri gali būti pasėta Motinoje Žemėje. Bet jūs turite to trokšti, kitaip tai nesuveiks. Jūs negalite priversti sėklos išdygti. Dabar, šitas vyras turi klausimą [Negirdimas klausimas] Gerai, tai geras klausimas: kad keldami kitų Kundalini ir taip pat įtvirtindami save, jūs tampate teisingu asmeniu, ir kitas taip pat tampa teisingu asmeniu. Jie tampa tikrai šventais žmonėmis. Jie taikūs, be jokio gašlumo ir godumo. Galiausiai, šitokį pasaulį padarė žmonės, ir jeigu žmonės transformuosis, pasaulis pasikeis. [Negirdimas klausimas] Aš nežinau ką jūs kalbate, aš neseku. Jūs neturėtumėte jaudintis dėl Manęs. Apie Save nepasakosiu jums nieko.

Kristus pasakė, kad Jis buvo Dievo Sūnus, kuriuo Jis ir buvo. Bet Jis taip pasakė, taigi, jie nukryžiavo Jį. Žmonės nenori girdėti tiesos, kol jie netampa realizuotomis sielomis. Taigi, Aš nenoriu būti nukryžiuota, Aš vis dar turiu atlikti Savo darbą. Ir tai yra todėl, kad Aš sakau, negalima imti pinigų, visi tie žmonės, kurie iš religijos padarė verslą ir verslą iš visų tų netikrų mokytojų propagavimo, jie visi yra prieš Mane. Taip pat religijos užsiima verslu, visos religijos šiandien užsiima verslu, dėl to jie Manęs nemėgsta. Negalima daryti verslo iš Dievo. Taigi, dabar, Aš manau, atėjo laikas gauti Savirealizaciją. Vėl turiu pasikartoti, kad tam Aš negaliu jūsų priversti visiškai nei vieno. Tik tie, kurie to nori, ir nusipelnė to, turėtų būti salėje.

Priešingu atveju, jie turėtų palikti salę. Ir tie, kurie nenori čia sėdėti, prašau, nesėdėkite. Taigi, iš pat pradžių vėl turiu jums pasakyti, būkit visiškai užtikrinti, kad jūs visi gausite savo realizaciją. Antras dalykas toks, kad yra trys sąlygos, kurias jūs turite suprasti. Pirmoji sąlyga yra ta, kad jūs turite pamiršti praeitį, ir visiškai nesijausti kalti. Galiausiai jūs esate žmonės, ir jeigu jūs padarėte klaidų, viskas tvarkoje, jūs nesate Dievas. Kaltės jausmas yra tam tikra rūšis protinio kankinimosi. Bet taip pat, kai jaučiate kaltę, centras štai čia, kairėje pusėje, sutrinka, ir fiziškai jūs taip pat save kankinate. Nes kai šis centras sutrinka, jūs susergate angina, spondilitu, visom tom ligom. Taigi, kokia nauda jaustis kaltais?

Prašau, nesijauskite kalti. Kai sakau, nesijauskite kalti, daug žmonių išeina, nes jie nori jausti kaltę ir susirgti. Dabar, trečia sąlyga yra ta, kad jūs turėtumėte visiškai visiems atleisti. Dalis žmonių sako, kad tai labai sunku, bet ar jūs atleidžiate, ar neatleidžiate, jūs nieko nedarote. Vėlgi, kai jūs neatleidžate, tada jūs save visai beprasmiškai kankinate. Taigi, jūs net negalvokite apie žmones, kuriems jūs turite atleisti. Tiesiog pasakykite, „aš visiems atleidžiu.“ ir jūs iš karto pasijusite geriau. Tai viskas. Dabar, kad pasinaudot Motinos Žemės pagalba, jūs turite nusiauti batus, tai viskas.

Prašau, padėkite savo kairę ir dešinę pėdas atskirai viena nuo kitos. Tik kokiom penkiom, dešimčiai minučių, tai viskas. Dabar, kaip jis jums pasakė, yra dvi energijos, kairėje ir dešinėje. Taigi, savo kairę padėkite į vieną pusę, o dešinę į kitą. Kairė pusė atspindi jūsų troškimo energiją, o dešinė pusė — tai jūsų veiksmo energija. Taigi, prašau, padėkite savo kairę ranką kairėje pusėje, ant kelių, o dešinę mes naudosime pamaitinti mūsų centrus kairėje pusėje. Pirmiausia mes jums parodysime, kaip liesti skirtingus centrus kairėje pusėje, kad juos pamaitintumėme, taigi, prašau, pažiūrėkite pirmiau, o tada mes turėsime užmerkti akis. Padėkite dešinę ranką ant savo širdies. Tai yra centras, kuriame yra atspindys Visagalio Dievo kaip Dvasios. O Kundalini yra Šventosios Dvasios atspindys, pirmapradės Motinos.

Dabar, prašau, padėkite savo dešinę ranką ant viršutinės pilvo dalies. Tai jūsų,kaip mokytojo, centras. Kai jūs tampate dvasia, jūs tampate pats sau mokytojas. Dabar, padėkite savo dešinę ranką ant apatinės pilvo dalies, kairėje pusėje. Tai yra centras tyrų žinių, kurių dėka atliekame visą dievišką darbą. Tada pakelkime ranką į viršutinę pilvo dalį, kairėje pusėje. Dabar pakelkite savo ranką ant kaklo, kur jis jungiasi su pečiu, ir pasukite galvą į dešinę. Šitas centras blokuojasi tada, kai jūs jaučiatės kalti. Dabar, prašau, padėkite ranką ant kaktos, ir palenkite savo galvą kiek įmanoma. Tai yra centras, kur jūs turite visiems atleisti.

Dabar, prašau, savo dešinę ranką padėkite ant pakaušio ir atlenkite galvą. Tai yra centras, kur, be kaltės jausmo, be klaidų skaičiavimo, dėl savo pasitenkinimo, jūs turite pasakyti, jūs turite paprašyti dieviškosios Energijos atleidimo. Dabar, jūs turite įtempti savo delną. Dabar, padėkite savo delno vidurį ant momenėlio, ten, kur kūdikystėje buvo minkštas kaulas. Įtempkite pirštus, ir palenkite galvą, kiek įmanoma. Kad būtų geras spaudimas jūsų viršugalviui, įtempkite pirštus. Palenkite galvą. Dabar,septynis kartus pagal laikrodžio rodyklę pamasažuokite viršugalvį, su visa oda, lėtai. Palenkite galvą. Štai ir viskas, ką turite padaryti.

Dabar, prašau, pastatykite savo kojas atskirai viena nuo kitos, kairę ranką atverskite į Mane, ir nesėdėkite pernelyg atsilošę, ar susikūprinę, o patogiai. Dabar, prašau, padėkite dešinę ranką ant savo širdies. Kairė ranka atversta į Mane, ant jūsų kelių. Dabar, prašau, užsimerkite. Čia, jūs turite Manęs paklausti esminio klausimo, tris kartus jūs galite kreiptis į Mane „Motina“ arba „Šri Matadži“ – „Motina, ar aš esu dvasia?“ Garsiai. Jeigu jūs esate dvasia,jūs tampate savo vedliu, savo mokytoju. Taigi, prašau, padėkite dešinę ranką kairėje pusėje ant viršutinės pilvo dalies. Mes atliekame veiksmus tik kairėje pusėje. Čia jūs turite paklausti kito klausimo, „Motina, ar aš esu pats sau mokytojas?“

Užduokite sau šį klausimą tris kartus. Aš jau sakiau jums, kad negaliu jūsų priversti priimti tyras žinias, nes aš gerbiu jūsų laisvę. Jūs turite to paprašyti. Dabar, prašau, nuleiskite savo dešinę ranką į apatinę pilvo dalį, kirkšnį, ir stipriai paspauskite. Čia, jūs turite pasakyti šešis kartus, nes šis centras turi šešis lapelius, „Motina, prašau, suteik man tyrų žinių.“ Šešis kartus. Kai tik jūs paprašote tyrų žinių, Kundalini ima kilti aukštyn. Taigi, dabar, mes turime pamaitinti aukštesnius centrus visiškai tikėdami. Dabar, pakelkite savo dešinę ranką ant viršutinės pilvo dalies, kairėje pusėje. Čia, su visišku tikėjimu, jūs turite pasakyti, dešimt kartų, „Motina, aš esu pats sau mokytojas.“

Aš jau sakiau jums, kad jūs nesate šitas kūnas, šitos mintys, ne ego ir sąlygotumai, bet jūs esate tyra dvasia. Taigi, dabar, pakelkite savo dešinę ranką ant širdies, ir čia, su pilnu tikėjimu, jūs turite pasakyti dešimt – dvylika kartų, „Motina, aš esu dvasia.“ Dešimt kartų — dvylika kartų. Šita visur esanti Energija yra energija atjautos ir meilės. Tai yra absoliučių žinių vandenynas. Garsiai, garsiai. Bet svarbiausia, tai – atleidimo vandenynas, ir kokias klaidas jūs bebūtumėte padarę, jos gali lengvai ištirpti šiame vandenyne. Taigi, prašau, atleiskite sau, ir savo ranka apkabinkite kaklą ten, kur jis jungiasi su pečiu, ir pasukite galvą į dešinę pusę. Čia, visiškai užtikrintai pasakykite šešiolika kartų, „Motina, aš esu visiškai nekaltas.“ Aš jau sakiau jums, kad nesvarbu, ar jūs atleidžiate ar neatleidžiate, jūs nieko nedarote, bet jeigu jūs neatleidžiate, tada jūs kenkiate pats sau.

Taigi, dabar padėkite savo dešinę ranką ant kaktos, ir, kiek įmanoma, nuleiskite galvą. Čia, su tikėjimu pasakykite, iš visos širdies, nesvarbu kiek kartų, „Motina, aš visiems atleidžiu.“ Dabar prašau, dešinę ranką uždėkite ant pakaušio, ir, kiek įmanoma, atloškite galvą. Čia, be kaltės jausmo, neskaičiuojant savo klaidų, tik dėl savo pasitenkinimo jūs turite pasakyti, iš visos širdies, nesvarbu kiek kartų, „O dieviška Energija, jeigu aš padariau kokių nors klaidų, prašau, atleisk man.“ Dabar įtempkite savo ranką, savo delną, ir delno centrą padėkite ant viršugalvio. Atlenkite pirštus. Prašau, palenkite savo galvą. Ir vėl čia Aš negaliu įtakoti jūsų laisvės. Jūs turite paprašyti savo Savirealizacijos. Taigi, pamasažuokite savo galvos odą septynis kartus, pagal laikrodžio rodyklę, prašydami, „Motina, prašau, duokite man Savirealizaciją“ — septynis kartus.

Dabar, prašau, nuleiskite savo rankas. Prašau, nukreipkite savo rankas į Mane štai taip. O dabar, nukreipkite dešinę ranką į Mane štai taip. Prašau, nukreipkite dešinę ranką į Mane ir, nulenkę galvą, su kaire ranka pasižiūrėkite, ar jums virš galvos dvelkia vėsus, arba šiltas vėjelis. Garsiai, garsiai, garsiai. Jeigu jis karštas, tai reiškia, kad jūs neatleidote, taigi, prašau, atleiskite ir nebesijauskite kalti. Dabar kairę ranką nukreipkite į Mane, o galvą palenkite, palenkite galvą. Dabar, prašau, pažiūrėkite su savo dešine ranka, ar iš jūsų viršugalvių pučia vėsus vėjelis, arba tai gali būti šiltas vėjelis viršugalvyje. Nedėkite rankos tiesiai ant galvos, bet pakelkite ją virš galvos. Kartais jis jaučiasi ganėtinai aukštai.

Dabar, prašau, padėkite vėl savo dešinę ranką. Nuleiskite savo galvą ir pasižiūrėkite vėl, su kaire ranka. Dabar pakelkite abi savo rankas į dangų, štai taip. Garsiai, garsiai. Ir atverskite galvą. Tris kartus paklauskite bet kurio iš šių klausimų, „Motina, ar tai Šventosios Dvasios vėsus dvelksmas?“ arba „Motina, ar tai Dieviškos Meilės energija?“ arba „Motina, ar tai Paramčiaitanja?“ Paklauskite bet kurio iš šių klausimų, bet kurio klausimo tris kartus. Dabar nuleiskite savo rankas.

Dabar nukreipkite savo rankas štai šitaip į Mane. Atmerkite akis. Stebėkite mane negalvodami. Tie, kurie pajuto vėsų arba šiltą vėjelį ant savo pirštų, arba savo delnuose, ar viršugalvyje, prašau, pakelkite abi rankas. Praha! Jūs dabar visi tapote šventaisiais. Lenkiuosi jums visiems! Prasidėjo jūsų, kaip šventųjų, gyvenimas. Rytoj Aš vėl atvyksiu ir papasakosiu jums apie Dvasią. Telaimina jus Dievas.

Prašau, pasakykite savo draugams ir pakvieskite juos taip pat, nes Aš būsiu čia tik iki rytojaus. Tie,kurie pajuto vėsų dvelksmą, ar šiltą dvelksmą ateis rytoj, o tie, kurie visai nieko nepajuto, taip pat pajus. Telaimina jus visus Dievas. Taip pat, pasakykite jiems, kad jie nekalbėtų apie tai. Tai yra virš supratimo. Turėtų būti tyliai. Nediskutuoti apie tai.