Antroji viešoji programa

Štvanice, Prague (Czech Republic)

1991-08-18 Enlightened Person and the Attention, Prague, Czech Republic, DP, 119' Download subtitles: CS,DE,EL,EN,ES,FI,FR,IT,LT,NL,PL,PT,RO,SK,TR,ZH-HANS,ZH-HANTView subtitles:
Download video (standard quality): Download video (full quality): View and download on Vimeo: View on Youku: Transcribe/Translate oTranscribe

Feedback
Share

Antroji viešoji programa Prahoje, Čekijos respublika rugpjūčio 18d.

1991m. Jogas klausia apie Šri Matadži fotografavimą Jos lekcijos metu. Kai Aš kalbu, jums nederėtų. Jums reikėtų sudainuoti dar vieną dainą, trumpesnę. Aš lenkiuosi visiems tiesos ieškotojams. Kaip Aš sakiau vakar, tiesa yra tokia, kokia yra. Jos negalima konceptualizuoti, jos negalima patirti, remiantis žmogiškąja sąmone. Tam jūs turite tapti subtilesne būtybe, kaip mes vadiname, Dvasia. Šiandien Aš ruošiuosi jums papasakoti apie Dvasios prigimtį. Dvasia yra Tėvo, Dievo Visagalio atspindys.

Jo vieta yra ant momenėlio kaulo viršaus, bet Jis atsispindi mūsų širdyse; kaip Kundalini yra Šventosios Dvasios, Pirmapradės Motinos, atspindys. Taigi, ši Dvasia, kai ji apsišviečia mūsų dėmesyje, mūsų dėmesys tampa aktyvus: ta prasme, kad jeigu jūs nukreipiate dėmesį į kažką, jis neveikia toje vietoje, bet priešingai, kur jūs benukreiptumėte dėmesį, tai veikia jus. Priešingai, apšviesta siela, netgi žvilgsnis tokio asmens, gali paskleisti taiką, džiaugsmą kitame žmoguje. Dvasia, kada ji pasireiškia jūsų centrinėje nervų sistemoje, jūsų nervuose atsiskleidžia nauja dimensija, kurios pagalba jūs galite jausti savo centrus. Tai yra savęs pažinimas. Ir jūs galite jausti kitų centrus. Tai absoliučiai tikslus pojūtis, kurį jūs jaučiate ant pirštų galiukų. Kada jūs žinote kaip subalansuoti šiuos centrus, tada jūs pasiekiate visišką fizinį, protinį balansą. Centras yra štai toks, ir kai mes pradedame pernelyg daug naudoti dešinę pusę arba kairę, tada jis išsikreipia. Kartais tam tikras šokas gali jį iškreipti, ir tada jums išsivysto fiziniai ir protiniai sutrikimai.

Bet, kai Kundalini praeina pro šiuos centrus, Ji juos sutvarko ir apšviečia juos, todėl, kad dabar Ji yra susijungusi su Dvasia. Taigi, Dvasia mums pasako, kas yra negerai su mumis. Tai yra paskutinis teismas. Taip pat tai yra ir Atgimimo Laikas. Mes pamatysime, kokie esame, ir mes galėsime pažadinti (prikelti) save Sahadža jogos pagalba. Dvasia yra tiesos šaltinis, absoliučios tiesos. Jeigu yra dešimt vaikų, kurie yra realizuotos dvasios, ir jeigu jūs užrišite jiems akis, ir pastatysite ką nors prieš juos ir paklausite, kas yra ne taip, tada jie visi parodys tą patį pirštą. Tai reiškia, kad jie visi sako, kad kažkas yra ne taip su vyriškio gerkle. Ir jeigu jūs paklausite džentelmeno: „Ar yra kas nors su jūsų gerkle?“ Jis pasakys: „Taip, bet iš kur jūs žinote?“

Dvasios šviesoje jūs palaipsniui suprantate šią dievišką Energiją, kuri yra visur esanti. Ir jeigu jūs žinote kaip naudoti šią dievišką Energiją, jūs taip pat galite pakelti kitų Kundalini, ir duoti jiems savirealizaciją. Ir taip pat jūs sužinosite, kuris žmogus yra teisingas, o kuris ne, todėl, kad, kai tik jūs ištiesite rankas link tokio žmogaus, jūs pajusite siaubingą karštį, jeigu jis yra sukčius; todėl, kad jūsų sąmonėje, išsivysto nauja dimensija, vadinama kolektyvine sąmone. Pirmiausia jums išsivysto būsena, kurią mes vadiname nirvičar samadhi, reiškianti bemintį sąmoningumą. Pavyzdžiui, čia yra gražus kilimas, ir Aš žiūriu į jį ir pradedu mąstyti apie jį. Bet po prašviesėjimo, jūs žiūrite į kažką ir jums nekyla jokių minčių; todėl, kad mintys ateina iš praeities arba iš ateities, bet dabartyje nėra jokios minties. Taigi, kai jūs žiūrite į ką nors, kad ir koks džiaugsmas bebūtų menininko sukurtas, jis pradeda užlieti ir visiškai nuramina jus. Jūsų stresas, jūsų pergyvenimai dingsta, todėl, kad Dvasia yra taikos šaltinis. Yra daugybė žmonių, kurie kalba apie taiką, bet jų viduje nėra taikos. Jie netgi gauna Nobelio Taikos premijas, bet kokia iš to nauda, jei jie neturi taikos savo viduje.

Bet tai lyg ratas: jei ratas rieda, o jūs esate pakraštyje, tada jūs esate sumaištyje; bet, jeigu jūs keliaujaute į rato ašį, ten yra ramu. Tokiu pačiu būdu, jūsų būsena tampa tokia kaip ašies. Taip pat, kai jūs stovite vandenyje, bangos plaukia, ir jūs bijote bangų; tai kaip mintys, atkeliaujančios iš dešinės ir kairės- ateities ir praeities. Bet jeigu jūs esate valtyje, tada jums bangos nebebaisios. Bet jeigu jūs išmokstate plaukti, tada jūs galite pasinerti į bangas ir atplukdyti žmones į valtį. Tai yra trečia, antra stadiją, kurią jūs pasiekiate; tai yra sąmonė be abejonių, nirvikalpa samadhi, kurioje jūs tampate žinančiais. Dvasios šviesa nušviečia jūsų smegenis. Tai, ką mes pažįstame per žmogaus sąmoningumą, yra labai mažai, bet, kai smegenys yra nušviečiamos, jūs pradedate atrasti naujus dalykus. Mes turime keletą mokslininkų, kurie atrado daugybę dalykų, atėję į Sahadža jogą. Jūsų kūrybai tai suteikia naują dimensiją.

Mes turime daugybę menininkų, muzikantų, kurie išgarsėjo visame pasaulyje, atėję į Sahadža jogą. Fiziškai jūs puikiai jaučiatės, visos neišgydomos ligos gali būti išgydytos, dauguma iš jų gali būti išgydyta Sahadža jogos pagalba. Kai kuriems žmonėms reikia daugiau laiko, kai kuriems – mažiau, bet dauguma iš jų yra išgydomos. Bet tai nėra skirta žmonėms, kurie yra paviršutiniški arba žmonėms, kurie nenori savo savirealizacijos. Tai yra žmonėms, kurie rimtai, sąžiningai ieško tiesos. Žmonės, kurie yra netikrų mokytojų pažeisti, arba, kurie sekė religijas netinkamu būdu, – visi gali būti išgelbėti. Dvasios šviesoje jūs tampate patys sau mokytojai, todėl, kad jūs matote tiesą. Pirmą kartą jūs pajaučiate tą visur esančią Energiją, kuri atlieka visą gyvą darbą; ir tada, jeigu jūs žinote, kaip naudotis šia didžia energija, jūs galite tapti meistrais. Jūs tampate ypatingai dinamiškais, bebaimiais, bet tuo pačiu labai atjaučiančiais. Ir visa tai turi nutikti su visais jumis.

Tik tie, kurie nenori, arba, kuriems nelemta, negaus to. Bet tai nėra plastikinis augimas, kurį jūs galite sukurti – tūkstantis plastikinių gėlių, tai yra realybė; taigi, tapsmas yra svarbus Sahadža jogoje. Be to, jūsų dvasingumas, jūsų dieviškumas pradeda reikštis, ir jūs automatiškai tampate teisingais, ir jūs mėgaujatės savo vertybėmis. Didingiausias dalykas Sahadža jogoje šiandien yra tas, jog tai kolektyvinis vyksmas. Anksčiau žmonės turėjo valytis keliaudami į Himalajus ar slėpdamiesi uolose. Jie turėjo pereiti daugybę išbandymų. Bet Sahadža jogoje kolektyvinis darbas padaro jus absoliučiai tobulais. Taip pat, jeigu Mano nagas nulūžta, jis nebeaugs, jis turi būti sujungtas su visuma. Kai tik jūs susijungiate su Dieviškąja Energija, tada jūs visi tampate visumos dalimi. Jus ne tik veda, bet taip pat jus labai saugo ir laimina.

Ypač suteikia jums džiaugsmą. Džiaugsmas negali būti išreikštas, negali būti aprašytas. Jis neturi duališkumo, kaip kad laimė ir nelaimė, savo prigimtimi jis yra absoliutus. Jį tiesiog reikia patirti, ir tai jūs pajusite. Šiandien jūs taip pat turite keletą klausimų. Aš norėčiau atsakyti, bet ir vėl Aš turiu jums pasakyti, jog kad Aš atėjau čia ne tam, kad paimčiau, ką nors iš jūsų. Taigi, prašau, paklauskite bet kokio prasmingo klausimo. Labai jums ačiū. Ar gali Kundalini būti aktyvuota amžiams? Taip, žinoma.

Nuolat. Jūs turite sužinoti apie tai, ir jums nereikia už tai nieko mokėti. Visas šis mokslas yra absoliučiai nemokamas. Jūs negalite sumokėti už dievišką darbą. Aš norėčiau paklausti, kodėl dalykai ir įvykiai kartojasi? Jie visi yra mūsų klaidos, mūsų žmogiškos klaidos. Žmogiškosios būtybės turi pasikeisti, jos turi transformuotis. Klausimas buvo, ar energija gali būti pažadinta, atliekant tam tikrus pratimus? Ne, ji negali. Nei darant kokius nors pratimus, nei skaitant ar dar kažką darant.

Tai gyvas procesas. Taip, kaip sėkla, jūs negalite priversti jos dygti. Jūs turite ją pasodinti į Motiną Žemę. Kodėl kai kurios religijos bijo ištarti netgi žodį „joga“? Jie visi turi būti liūdni. Visos religijos tiesiog daro pinigus. Joga reiškia jungtis su Dieviškumu. Visuose raštuose parašyta, jog jūs turite atgimti iš naujo. Niekas nekreipia į tai dėmesio; jie tik užsiėmę pinigų skaičiavimu. Jūs kalbėjote apie energijos atgimimą, bet Biblija sako, kad niekas negali pamaloninti Dievo, ir Jėzus Kristus sako, jog mes esame gimę iš Šventosios Dvasios, o ne iš savo pačių energijos… Jis niekada taip nesakė.

Jūs geriau dar kartą pasiskaitykite savo Bibliją. Žinoma, ten be jokios abejonės yra Dievo žodis. Sveiki! Aš cituoju Jėzaus Kristaus vardu iš Biblijos. Jėzus Kristus atsakė: Amen Amen… Aš tau sakau… tas, kas negims iš vandens ir dvasios, negalės patekti į Dangaus Karalystę. Kas tai yra? Tai nėra – žinoma tai yra Dievo žodis. Paklausykite, atsisėskite. Aš jums pasakysiu. Atsisėskite.

Aš jums pasakysiu. Tai yra, Kristus yra pasakęs, jog tai yra Dievo žodis ir Aš naudoju vien tik Dievo žodį. Atsisėskite. Taip pat Jis pasakė, jog atsiųsiu jums Šventąją Dvasią. Jeigu Aš esu Šventoji Dvasia, taip pat Aš esu Dievas. Prašau atsisėskite. Jeigu Aš esu Šventoji Dvasia, kaip, būdamas krikščioniu, jūs atpažinsite Mane. Kaip jūs atpažinsite Mane? Aš esu Šventoji Dvasia. Aš turiu pasakyti taip, todėl, kad jei jūs atsinešate čia Bibliją, Man reikia taip pasakyti, todėl, kad todėl, kad Aš rūpinuosi, mes esame išgydę daugybę žmonių visame pasaulyje.

Sahadža jogoje yra trys daktarai, kurie baigė magistro laipsnį. Yra keturiasdešimt daktarų Rusijoje, kurie praktikuoja Sahadža jogą. Ir Aš konsultuoju jus, Aš jums sakau tai, ko Kristus negalėjo pasakyti, todėl, kad po trijų su puse metų Jis buvo nužudytas. Jie buvo tie patys žmonės, kurie skaitė Bibliją ir sakė: „Tai nėra mūsų Išgelbėtojas“- ir jie nužudė Jį. Ir trečias dalykas yra išpirkimas. Šventoji Dvasia turi būti Išgelbėtoja ir Ji tokia yra: Aš duodu jums Realizaciją. Šiais laikais nepražiopsokite to. Trejus su puse metų jie leido gyventi Kristui, ir jie naudoja Bibliją, kai Aš esu čia. Kai Kristus buvo, tada jie naudojo Senajį Testamentą, kad viešai Jį pasmerktų ir kalbėjo apie Mozę. Jeigu jūs, žmonės, skaitydami Bibliją, būtumėte ko nors pasiekę, būtumėte tai pamatę.

Aš pati gimiau krikščionių šeimoje. Ir jūs žinote, ką krikščioniai padarė su šita Biblija? Jeigu jūs nuvažiuosite į Pietų Ameriką, jūs būsite šokiruoti. Krikščionys rodydami Bibliją nužudė bilijonus ir bilijonus raudonųjų indėnų. Indijoje jie vienoje rankoje laikė Bibliją, o kitoje ginklą. Nepamirškite to. Atėjo laikas jums gauti Savirealizaciją, patirti atgimimą. Jūs gimėte krikščionių religijoje, taigi jūs tikite Biblija, bet tie, kurie gimė islame, jie tiki vien tik Koranu. Jie mano, kad visi krikščionys pateks į pragarą. O visi krikščionys mano, kad visi musulmonai pateks į pragarą.

O kas apie žydus? Tada jūs būnate užsidėję akidangčius, ir turėdami tuos akidangčius, jūs nematote Dievo vientisumo. Tai turi… Šie žmonės, kurie skaito Koraną, Bibliją, Gitą, bet ką, jie seka religija, daro nuodėmes. Ar jie teisingi? Kristus prašė jūsų būti nuolankiais. Kur yra tie krikščionys, kurie yra nuolankūs? Aš norėčiau pamatyti- jie tokie arogantiški. Kristus ėjo iki moralumo kraštutinumų: „Jūs neturite turėti suaugusiųjų akių.“ Pažiūrėkime, kurie krikščionys turi tokias akis. Vien tik Sahadža jogai turi tokias nekaltas akis.

Jūs visi turite atgimti iš naujo, jūs turite patirtį realų krikštą. Jūs turite pajusti Šventosios Dvasios vėsų vėjelį, plūstantį iš jūsų momenėlio. Mes jau pakankamai išklausėme pamokslų ir paskaitų ir Biblijos skaitymų. Paskaitykime geriau realybės knygą, realybės knygą. Nereikalinga akla tiesa. Jūs turite pajausti visur Esančią Energiją. Jūs galite patvirtinti remdamiesi Sahadža joga, jog Kristus buvo Dievo Sūnus- jūs galite tai įrodyti. Jie negali to įrodyti. Ar jie gali duoti Savirealizaciją? (Jūs geriau išsinuomokite kitą salę ir reiškitės ten.

Jūs esat čia nepageidaujamas. Tiesiog išvarykite jį lauk.) Kaip ten bebūtų jūms nederėtų viskuo aklai tikėti. Viskam turit turėti įrodymus. Jei neturite įrodymų tai kodėl tikite į Bibliją, kodėl tikite į Gitą, kodėl tikite į Koraną, tiesiog aklai tuo tikite? Atsiprašau norėčiau pakalausti šios ponios vardu, ir ji norėtų jums papasakoti, kas nutiko… Ją pagydyti Aš galiu ir vėliau. Mes jus išgydysim, jokių abejonių. Tai užims šiek tike laiko. Mes jus išgydysim, gerai? Tiesiog dabar visiems Aš norėčiau duoti Savirealizaciją.

Tai labai svarbu. Jie čia tam ir atvyko, kad gautų Savirealizaciją. Gerai. (Paprašykite jų pasukti šiems berniukams kelis bandanus) Aš turėjau tai pasakyti, atleiskit. Aš turėjau pasakyti- laikas tam atėjo, matot, Aš esu labai laiminga. Tie kurie nenori gauti Savirealizacijos prašom išeikite iš salės. Nėra mandagu atėjus į kieno nors renginį trukdyti. Dabar vyskta Dieviškas darbas, ir jums nevalia jo trukdyti. Taigi žmonėms moka už tokius dalykus, Aš žinau; tad kodėl neiškoti prielankumo? Kam prisirišti prie šių idėjų ir būti amžiams sužlugdytiems?

Tokiam aklam tikėjime nėra jokios išminties. Yra daug musulmonų ir žydų kurie garbina Kristų, nes tai jiems įrodymas. Tai ne dėl to, kad jie eina į bažnyčią ir ko nors klausosi, ir tai pripažįsta. Jei tai yra įrodymas, tai sąžiningas žmogus tai priims. Anglai sako, kad suvoktm skonį turi suvalgyti desertą, o ne kalbėti, ar rašyti apie tai. Jei jus alkanas tuo, tai suprasite; netaip kaip tie kurie gyvi tik žodžiais ir knygomis. Vienas Indų poetas, jo vardas Kabira, yra pasakęs, perdaug skaitydamas, net ir išsimokslinęs žmogus tampa kvailu. Dabar, kaip jūs žinote, yra dvi jėgos mumyse: taip vadinama kairioji simpatinė ir dešinioji simpatinė nervų sistemos. Jos veikia kai mes esam ekstremaliose situacijose. Bet trečioji yra vadinama parasimpatinė, kuri stimuoliuoja visos energijos subtilioje sistemoje subalancavimą.

Ištikrūjų kairė pusė yra noro energija, dešinė pusė yra veiksmo energija. Kristus negalėjao papasakoti visų šių dalykų, jie Jį nukryžiavo. Tame ir yra problema, kad Jo darbas turi būti baigtas. Dabar mes naudosime savo noro energiją, naudodami savo rankas, štai taip. Bet tam reikalingos trys sąlygos jumyse: jūs turite norėti gauti savo Realizaciją, pasitikėti, kad jūs gausite Savirealizaciją. Jūs neturite to drovėtis. Palikit tai, tai nesvarbu. Jie beverčiai žmonės, matot; jiems kasnors sumokėjo. Pamirškit tai. Taigi turi būti trys sąlygos: pirma, jūs turite pasitikėti, kad gausite Savirealizaciją.

Gerai. Antra sąlyga yra, kad jūs neturite jaustis kalti. Jūs turite pamiršti praeitį. Jūs turite būti dabartyje. Jei jūs jaučiate kaltę, tada šis centras labai blokuojasi, ir to pasekoje jums kyla fizinių ligų, neskaitant psicholginių trikdžių. Jums išsivysto angina, spondilitas, ir daug kitų ligų pasyviusoe organuose. Gerai. Trečoji sąlyga yra, kad jūs privalote viems atleisti, visiems be išimčių; negalvojant apie tuos kas padarė jums skriaudą. Netgi tam ponui kuris trukdė: atleiskit jam, tiesiog atleiskite. Nes ar jūs atleidžiate ar ne, jūs nieko nedarote.

Bet jei netaleidžiate, tada kenkiat patys sau. Tad atleisti būtų logiška. Ištikrūjų jūs nedarote nieko. Bet kodėl turėtumėm save kankinti dėl kitų, kai jie džiaugiasi savimi? Ir negalvokite apie save kaip apie kanors žemo. Jūs dabar žmonės, ir tai yra paskutinis persilaužimas kurį jūs turite pasiekti, nes tai jūsų krikšto įtvirtinimas. Jums reikai nusiimti batus, maždaug dešimčiai minučių, ir padėti jas, savo pėdas, ant Motinos Žemės. Ant savo kelių. Tai rodo jūsų norą gauti Savirealizaciją. Mes jums papasakosim apie karėje pusėje esančius centrus kuriuos ir žadinsim.

Dabar prašau uždėkite dešinę ranką ant savo širdies, kur yra dvasia. Ant širdies. Kairėje pusėje, kairėje. Jei jumyse švyti dvasia, tai ji ir veda jus; štai kaip jūs tampate savo paties mokytojais. Taigi dabar prašau nuleiskite ranką ant viršutinės pilvo dalies kairėje pusėje. Tai jūsų meistriškumo centras. Šį centrą sukurė visi pranašai, kurį išvysčius, jūs tampate Deviškos Energijos valdymo meistrais. Prašau sėskite. Bent jau netrukdykite mums. Jei esat krikščionys, atsisėskite.

Prašome, netrukdykit. Sėskite. Būkit nuolankūs, klausykite. Prašom, sėskite. Bent jau elkitės kaip krikščionys. Dabar savo ranką perkelkite į apatinę pilvo dalį kairėje pusėje. tai tyro žinojimo centras, ne knyginio žinojimo, bet tyrų žinių kurios veikia, kurios veikia kaip Dieviška Energija; kurios pagalba jūs duodate kitiems ralizaciją, gydote kitus, ir panašiai. Dabar pakelkite ranką ant viršutinės pilvo dalies, kairėje pusėje. Dabar vėl ant širdies. Ant širdies.

Dabar ant peties ir kaklo sujungimo, ir pasukite galvą į dešinę. Aš jums jau sakiau, kad šis centras išsibalansuoja jei jaučiate kaltę. Nesijauskite kalti, visiškai. Dabar dešinė ranką padėkite išilgai kaktos. Nuleiksite galvą. Čią jūs turite visiems bendrai atleisti. Dabar prašau ranką uždėkite iš galo ant galinės galvos dalies, ir atloškite galvą. Čia, be jokios kaltės, neskaičiuodami savo klaidų, jūsų pačių pasitenkinimui, jūs turite sakyti, „O Dieviškoji energija, jei aš padariau ką nors, prašau atleisk man.“ Dabar, prašau ištieskite delną, ir delno centrą uždėkite ant momenėlio viršaus, ir šią vietą paspauskite, jūsų galvą. Atlenkite pirštus, kad susidarytų geras spaudimas.

Ir dabar sukite visą skalpą pagal laikrodžio rodyklę septynis kartus. Dabar, nuleiskite savo ranką. Tai viskas ką mums reikia padaryti. Jūs galite nusiimti savo akinius, nes jums reikės užsimerkti, taip pat jei kas nors varžo jūsų liemenį, malonėkite nusiimti. Dabar vėl nukreipkite savo kairę ranką į Mane, pėdos neturėtų liesti viena kitos, užsimerkite ir padėkite dešinę ranką ant širdies. Čia jūs paklauskite Manęs labai fundamentalų klausimą, Mane jūs galiet vadinti „Motina“ arba „Šri Matadži“- tris kartus, „Motina, ar aš esu dvasia?“ pauklauskite šį klausimą tris kartus. Garsiai. Jei jūs esat dvasia, tada jūs esat ir mokytojas. Taigi, prašau uždėkite savo dešinę ranką ant viršutinės pivo dalies, ir paklauskite Manęs kitą klausimą- kairėje pilvo pusėje- „Motina ar aš pats savo mokytojas?“

Aš jau ankščiau minėjau, kad negaliu varžyti jūsų laisvės, ir negaliu jus priversti naudotis tyromis žiniomis. Taigi, prašau nuleiskite savo dešinę ranką ant apatinės pilvo dalies, kairėje pusėje. Tyrų žinių jūs turite paprašyti. Taigi paprašykite šešis kartus, „Motina, prašau duok man tyras žinias.“ Garsiai. Kai tik jūs paprašote tyrų žinių, Kundalini, Šventosios Dvasios atspindys, pradeda kilti. Dabar prašau uždėkite savo dešinę ranką ant viršutinės pilvo dalies kairėje pusėje. Žadinti šiuos centrus mes turime su pilnu pasitikėjimu. Čia, su pilnu pasitikėjimu, jūs turite sakyti, „Motina, aš pats sau mokytojas.“ Šią pamatinę tiesą, kad jūs esat tyra dvasia Aš jums jau sakiau.

Jūs ne šitas kūnas, ne šios mintys, jūs ne šis ego ir ne salygotumai, bet jūs esat tyra dvasia. Tagi dabar, pakelkite savo dešinę ranką ant širdies, ir su pilnu tikėjimu, dvylika kartų, „Motina, aš esu tyra dvasia.“ Dieviška energija tai atsidavimo ir meilės energija, tai tyrų žinių okeanas, bet virš viso to yra altleidimo okeanas. Kokias klaidas esat padarę, visa tai ištirpsta atleidimo okeane. Dabar dešinę ranką uždėkite ant peties ir kaklo sujungimo ir galvą palenkite į dešinę. Čia su pilnu tikėjimu, šešiolika kartų, jūs turite sakyti „Motina, aš esu visiškai nekaltas.“ Aš jums jau sakiau, logiškai mąstant jūs atleidžiate ar ne, jūs nieko nedarote. Bet jei neatleidžiate, tai kenkiat tik patys sau ir dar kankinate save. Taigi dabar padėkite dešinę ranką ant kaktos, ir šiek tiek nuleiskite galvą. Čia, nesvarbu kiek kartų, sakykite, „Motina, aš visiems atleidžiu.“

Dabar uždėkite savo dešinę ranką ant pakaušio ir atloškite galvą. Čia turite sakyti, be jokio kaltės jausmo neskaičiuodami savo klaidų, savo pačių pasitenkinimui, „O, Dieviškoji energija, jei aš padariau kokių klaidų, prašau atleiski man.“ Sakykite tai iš širdies, nes svarbu kiek kartų. Dabar, ištieskite delną, ir prašau centrą delno uždėkite ant momenėlio, tai vėliausiai sukaulėjusi galvos vieta vaikystėje. Dabar palenkite galvą. Atlenkite pirštus, kad susidarytų spaudimas į skalpą. Dabar lėtai judinkit visą skalpą septynis kartus. Dar kartą sakau, Aš nepriversiu jūs gauti Savirealizacija, Aš gerbiu jūsų laisvę. Taigi sakykite septynis kartus, „Motina, prašau duok man mano Savirealizaciją.“ Dabar prašau nuleiskite rankas.

Prašau štai taip nukreipkite savo rankas į Mane, ir žiūrėkite į Mane negalvodami. Štai taip, štai taip. Dabar palenkite galvą, ir su kaire ranka patikrinkite ar yra vėsus vėjelis einantis iš jūsų galvos- jūs turite save patikrinti. Nelieskite savo viršugalvio bet virš jo, patys pamėginkit. Tai įrodymas. Dabar, prašau, nukreipkite savo kairę ranką į Mane, ir vėl nuleidę galvą pamėginkite su dešine ranka. Kaikas vėjelį gali jausti aukščiau. Dabar vėl su dešine ranka. Dabar, prašau štai taip pakelkite abi rankas į dangų ir paklauskite klausimą, paklauskite vieną iš šių klausimų „Motina ar tai Šventos Dvasios dvelksmas?“ arba „Motina, ar tai Dieviška meilė?“

arba „Motina ar tai Ruh ar Paramčeitanja?“ Betkurį iš šių klausimų paklauskite tris kartus. Nuleiskite prašau rankas. Jie tai gavo! Nuleiskite rankas, prašau. Padėkite jas štai taip. Tie kurie pajuto karštą ar vėsų vėjelį dvelkiantį iš momenėlio, ar iš delnų ar rankų pirštų, prašau pakelkite abi rankas. Tai yra įrodymas. Telaimina jus Dievas. Dabar jūs tapote tikrais Krikščionimis.

Dabar jūs tapote šventaisiais. Tai turi augti, jūsų dieviškumas turi augti. Ir kaip Aš jums sakiau, tai augs kolektyve. Mes čia turim labai gerą centrą, ir jame daug žmonių kurie labai gerai suvokia Sahadža Jogą. Jūs visi turėtumėte ateiti, ir tapti puikiais Sahadža jogais. Jūs turite saugoti šią draugystę; ir labai greitai tapsite meistrais. Jums nereikia už nieką mokėti. Telaimina jus Dievas. Jei įmanoma, šį vakarą, Aš norėčiau su jumis susitikti. Dabat jie turėtų ateiti…. Nekalbėkite su jais.

Jie blogi žmonės. [Šri Matadži valo ieškotojus.]