Public Program Day 2

(India)

1991-12-07 Confusion and the ordinary householders, Madras, India, 126' Chapters: Introduction with bhajans, Arrival, Talk, Q&A, Self-RealizationDownload subtitles: BG,CS,DE,EL,EN,ES,FI,FR,IT,LT,NL,PL,PT,RO,RU,TR,ZH-HANS,ZH-HANT (18)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: View on Youku: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Public Program. Madras (India), 7 December 1991.

Lenkiuosi visiems tiesos ieškotojams.

Vakar pirmiausiai Aš jums sakiau, kad tiesa yra tai, kas yra. Jei mes dar neradome tiesos, turime būti nuolankūs ir nuoširdūs, nes tiesa yra dėl mūsų gerovės, mūsų miestų naudai, mūsų visuomenės, šalies ir viso pasaulio naudai. Jūs visi gimėte labai ypatingu metu, kai visi žmonės turi gauti Savirealizaciją. Tai yra Prisikėlimo Metas, kuris buvo aprašytas Biblijoje, Kiyama laikas, apibūdintas Mohamedo Sahibo. Tai labai ypatingas metas, kai Nala, Nala damayanthi akhyan, buvo užpulta deivės Kali. Nala labai supyko ir pasakė Kali: „Tu sunaikinai mano šeimą, tu sudrumstei taiką, tu įstūmei žmones į bhram, į iliuzijas, todėl geriau jau tave sunaikinsiu.“ Nala metė Kali iššūkį, kad ją sunaikins amžiams. Tuomet Kali atsakė: „Gerai, tik leisk man paaiškinti savo mahatmyam. Leisk man paaiškinti, kodėl aš turiu būti čia. Jei aš tave įtikinsiu, turėsi mane paleisti, jei ne – galėsi mane nužudyti.“ Štai ką ji pasakė: „Šiandien visi tiesos ieškotojai, visi Savirealizacijos ieškotojai, Atma sakshatkara, visi, kurie eina į giri ir kandharas, į kalnus ir slėnius, ieškodami Dievo visame pasaulyje; Kali Jugoje tie žmonės gims kaip paprasti namų šeimininkai. Bus bhram, savaime aišku, žmonės bus sabhramoje.

Bus iliuzija ir sąmyšis, aš tai sukursiu, tačiau tik dėl šio sąmyšio paprasti žmonės ir sieks tiesos. Štai kodėl tai yra laikas, kai jie gaus savo Atma sakshatkara.“ Šastrose buvo daug pranašysčių apie šiuos laikus, bet geriausiai juos apibūdina Bhrigumuni „Nadigrantoje“. Jei sugretinsite tai su šiomis dienomis, suprasite, kad tai vyksta būtent dabar. Sako, tai nutiks po Raghwindra Swami mirties, ir tai jau vyksta. Svarbu, kad jūs suprastumėte, jog Raghwindra Swami čia atliko daug darbų, ir jo darbai turi būti pabaigti, taip pat ir Ramana Maharshi. Jie nežinojo, kaip paaiškinti, todėl rėmėsi maunavart. Žmonėms patinka Gyaneshwara dvidešimt trejų, kai jis rašė tokius nuostabius dalykus kaip „Amruta anubhavi“. Manau, kad tai paskutinė knyga apie dvasinius dalykus. Jie turėjo pasiekti Samadhi, būdami tokie jauni, dvidešimt trejų, todėl, kad niekas nebandė jų suprasti. Per daug ritualizmo, sąlygotumų, per daug skaitinių, ir niekas nenorėjo žinoti, apie ką jie kalbėjo.

Visi įsivaizdavo, kad viską žino, ir buvo tuo patenkinti. Kabira yra pasakęs: „Kaise samjhaun, sab jag andhaa“ – „Kaip man paaiškinti, kad visas pasaulis yra aklas.“ Tačiau tai yra tai, ką mums reikia įgyti savo evoliucijoje; mes turime tai pasiekti. „Tapti Dvasia“ yra nurodyta visuose raštuose, ne tik indiškuose – visuose. Tarkime, Tao arba Zen, žydų ar krikščionių filosofijose, islamo – visur yra pasakyta, jog turime tapti savo Esatimi, jūs privalote save suprasti. Žinoma, bet kas gali tai pasakyti, žmonės, vadovaujantys religijai ar kontroliuojantys reikalus, kombinuojantys pinigus ar taip siekiantys galios, žmonės, naudojantys religiją įgyti galios ir pinigų, jiems tai nepatiko, todėl jie sakė: „Jie yra eretikai. Tai yra piktžodžiavimas. Jie nieko nesupranta.“ Štai kaip jie baudė žmones, vargino juos ir kankino. Tačiau atėjo metas visiems ieškotojams gauti Savirealizaciją, Atma sakšatkara. Vakar Aš jums paaiškinau, kaip tai vyksta pažadinus Kundalini. Apie Kundalini yra prirašyta daug visokių neteisingų niekų.

Aš jūsų Motina ir pasakysiu jums tiesą, Aš neketinu kalbėti to, kas klaidinga. Net jei jums ir nepatinka, leiskite jums paaiškinti, nes tai tik dėl jūsų, jūsų gerovės, jūsų hitos (meilumo). Taigi, kai Kundalini pakyla, ji pereina per įvairius centrus, subtiliuosius centrus, ir maitina juos. Prasiskverbia pro momenėlio sritį ir sujungia jus su visur esančia Energija, apie kurią mes nežinome. Jaučiate savo delnuose vibracijas, kurios vadinasi Čaitanya lahari (Dieviškos bangos). Adi Šankaračarya vadino tai „Saundarya lahari“ („Grožio bangos“), nes jūs galite įvertinti saundarya (grožį) tomis vibracijomis. Jis labai gražiai tai apibūdino. Bet kaip jie jį kankino, tik pamanykit, tokį žmogų kaip Adi Šankaračarya… Aš neturiu ką bepasakyti. Žmogus, atskleidęs tokias paslaptis apie Motiną, pateikęs tokius nuostabius apibūdinimus, už ką jis buvo kankintas? Už ką jis nusipelnė tokių kankinimų?

Dabar mes turime stovėti išvien su tiesa ir sakyti: „Motina, mums reikia tiesos. Tiesos ir nieko daugiau.“ Vakar jums sakiau, kad Atma yra Visagalio Dievo atspindys jūsų širdyse. Šiais mokslinio sąlygotumo laikais atsirado kitas sąlygotumas – nedharminis mokslinis sąlygotumas, kai kiekvienas mokslininkas įsivaizduoja, jog viską žino. Jie nieko nežino, patikėkite Manimi. Visiškas absurdas. Jūs matėte daug mokslininkų, kalbančių apie Sahadža Jogą. Jie pripažino, nes išbandė. Aš jiems pasakiau, kad Muladhara čakra, pirmoji čakra, Muladhara yra sudaryta iš anglies atomų, nes ji sudaryta iš Prithvi (Žemės)… tatva. Jei nufotografuotumėte anglies atomą ir padarytumėte modelį, tada nufotografuotumėte iš kairės pusės, tai iš dešinės jūs pamatytumėte parašytą „Aum“. Jei žiūrėsite iš dešinės, kairėje pamatysite svastiką, tačiau žiūrėdami iš apačios į viršų pamatysite kryžių.

Taip pasakė daktaras Vorlikar, kuris yra labai garsus, kuris negavo Nobelio premijos turbūt tik todėl, kad buvo indas. Jis eksperimentavo su trim keturiais kitais Sahadža jogais mokslininkais ir pasakė, kad taip ir yra. Taip ir yra. Mokslininkai žino taip nedaug, nes jie į viską žiūri iš išorės. Dėl Sahadža Jogos jūs matote iš vidaus. Visi sako tą patį, nes, pavyzdžiui, jūs matote Mane, dėvinčią baltą sarį raudonais krašteliais – visi žino, visi jaučia. Man nereikia jums to pasakyti, jūs žinote, jūs matote ir žinote, jog taip ir yra. Bet vos tik gaunate Realizaciją, tai, ką jaučiate delnuose, yra tas pats, ką jautė ir kiti. Net jei atvesite dešimt vaikų ir užrišę jiems akis paklausite, nuo ko kenčia šis ponas, jie nežinodami, kas tai – vyras ar moteris – užrištom akim parodys kurį nors pirštą. Tarkim, šį, tai reiškia, kad jo Višudhi blogai.

Paklausite žmogaus, ar jis turi bėdų dėl gerklės, ir jis nustebęs paklaus, iš kur žinote. Žinome, nes tai yra Šri Krišnos pirštas, Šri Krišnos vieta yra gerklė. Viskas susiję. Mitologija nėra visiškas absurdas. 90% ir yra taip, kaip buvo. Žinoma, yra absurdų, patekusių į mitus, tačiau 90% mitologijos yra visiškai teisingai išlikę. Mes einame į šventyklas. Manome, kad eiti į šventyklą yra labai gerai ir t. t., bet mes nesuprantame, ką ten darome, kodėl meldžiamės, kam meldžiamės, kokios yra dievybes, kaip jos mumyse veikia, kur jos yra mumyse, koks jų darbas? Kaip jas pamaloninti? Mes nieko nežinome.

Tačiau paklauskite užsieniečių – jie žino viską. Pirmiausia jiems įkyrėjo krikščionybė, tai viena. Atsibodo visos tos nesąmonės, kurias sužinojo – jie labai protingi ir mažiau sąlygoti. Tada jie pradeda manyti: „Bet mes taip nieko ir nesupratome.“ Tada jie jau paruošti. Tuomet mes „eksportavome“ daugybę netikrų guru. Vakarų eksportas yra netikri guru. Ačiū Dievui, mes išgelbėti, nes esame neturtingi – tai palaiminimas. Taigi, daugybė tų netikrų guru išvažiavo ir užsidirbo daug pinigų, čia taip pat jų nemažai buvo. Mes tikrai geri šioj srity – netikrų guru gamintojai. Ir jie kvailino žmones vieną po kito, uždirbdami daug pinigų.

Viskas orientuota į pinigus. Iš pradžių Man buvo labai sunku, nes jie visi su malonumu ateidavo su Manimi kovoti, mat Aš pasakiau, jog negalima imti pinigų Dievo vardu – to jau per daug. „Kaip Ji gali sakyti, kad negalima imti pinigų?“ Tačiau dabar jau geriau. Vienas po kito jie buvo gražiai atskleisti, ir bus daugiau atskleista. Man nereikia jums apie juos pasakoti, jie visi bus atskleisti, vienas po vieno. Kai atsiranda šviesa, tamsa išnyksta, ir visa tampa atskleista. Taigi visi jaučia tą patį, nėra jokių ginčų, todėl, kad Dvasia yra Dievo Visagalio atspindys, vieno Dievo, atspindinčio Sadašyva. Sadašyva yra pirmapradės Motinos, Adi Šakti darbų liudininkas, Jis tik stebi žaidimą, tik stebi. Jumyse Jis stebi kaip Atma, tačiau nepatenka į jūsų dėmesį, Jis ten. Jo dėmesys yra ribotas tik todėl, kad nesikištų į jūsų laisvę.

Taigi Jis tiesiog ramiai jus stebi. Tai yra „auto“. Kai sakome „autonominė nervų sistema“, „auto“ reiškia Dvasią. Tai yra Sadašyvos atspindys. Savaime suprantama, kad visi atspindžiai turi būti vienodi, jų efektas turi būti tas pats. Žinoma, prieš Realizaciją atspindys gali būti tik ant akmens, sienos ar kito matinio daikto. Po Realizacijos jūs atspindite, gražiai atspindite, ir tai yra jūsų pačių atspindys. Ir visi atspindi tą patį. Atma sakšatkaros efektas kiekvienam žmogui toks pats: pirmiausia jie pajaučia vėsų vėjelį delnuose, tada virš galvos. Visi jaučia taip pat.

Tuomet jie pradeda jausti tuos centrus, ir kas jiems negerai. Taip pat visi patenka į bemintę būseną, tai pirmoji pakopa, vadinama „nirvičara samadhi“. Tai veikia iškart. Jūs galite sakyti: „Motina, tai labai sudėtinga. Kaip tai įvyksta? Žmonės keliavo į Himalajus.“ Supraskite, tai nesvarbu, jums nereikia ten eiti. Jau praėjo tos dienos. Ir štai civilizacija, civilizacijos medis išaugo toks didelis, bet šaknys turi būti įtvirtintos, kitaip visa civilizacija sugrius. Šis žinojimas yra iš šaknų, todėl norint įgyti žinių jums reikia tapti subtilesniais, tapti sukšma. Tai įmanoma tik, kai Kundalini pakyla virš momenėlio srities ir susijungia su visur esančia Dievo Meiles Energija.

Taigi pirmiausiai pajaučiate kolektyvinę sąmonę, nes visi yra dvasios. Jūs galite jausti kitą Atma, dar kitą Atma ir dar kitą. Jūs galite jausti jos kūną, protą, bet ką. Tai yra pirmoji savybė, kurią įgyjate – samuhik četana, esančią jūsų centrinėje nervų sistemoje. Visa, ką įgijote Evoliucijos metu, yra jūsų centrinėje nervų sistemoje. Pavyzdžiui, jei turite arklį ar šunį ir norite, kad jis eitų labai purvina gatve, gyvūnas eis, jam nesvarbu. Tačiau žmogui tai sudėtinga, nes mūsų centrinė sistema turi išvystytą uoslę, grožio supratimą. Gerai. Tai buvo išvystyta, taigi tada išvysčius ir dabar žmogus yra labiau išsivysčiusi būtybė negu gyvūnai, mūsų juslės gerokai subtilesnės. Šuniui nesvarbu, ką jūs čia padėsite, kaip papuošite, kokios spalvos drabužį dėvėsite – visiški niekai.

Mums tai labai svarbu, nes mūsų jautrumas labiau išsivystęs. Jis labiau išsivystė dėl mūsų evoliucijos proceso, dėl kurio tapome žmonėmis. Tačiau žmogaus lygmenyje mes turime vieną problemą, nes išvystėme du „balionėlius“ savo galvoje – tai ego ir superego, kuriuos vadinate ego ir sąlygotumais. Šie du balionėliai mūsų galvoje persikryžiuoja ir užkalkėja, taip tampama uždara asmenybe. Kai Kundalini pakyla, ji praeina per Agija čakrą, esančią, kur kryžiuojasi regos nervai, ji išsiurbia abu balionus, atveria Sahasrara čakrą ir Kundalini pakyla. Tai yra gyvybinis procesas, patys negalite to padaryti. Tarkime, norite pasodinti sėklą, tačiau jūs negalite ištraukti daigo, Ankuros, ir paversti jį tuo, kuo norite. Jūs negalite sudaiginti sėklos. Tai yra gyvas procesas gyvo Dievo, gyvos Energijos procesas. Supraskite, tai didelis skirtumas.

Taigi Kundalini pakilimas yra spontaniškas. Ji yra jūsų Motina, ji juda labai gražiai, nežeisdama jūsų. Ji pažįsta savo vaiką puikiai. Tai yra galimybė jums duoti Realizaciją. Ji jus mylėjo visą gyvenimą, visą jūsų gyvenimą, ir žino apie jus viską, visas jūsų problemas, pavyzdžiui, koks išdykęs berniukas buvote. Jai nesvarbu, tai yra galimybė duoti Realizaciją. Tai ji taip gražiai praeina, prasiskverbia. Ir tai įvyksta. Kai Kundalini paliečia Brahmarandrą ar pereina per Brahmarandrą, Sadašyva atsiranda. Sadašyva turi savo atspindį, tačiau jis atsiranda tik pakilus Kundalini.

Mūsų galvoje yra septynios peethas, čakros yra žemiau. Taigi, kai Kundalini praeina per jas, mes iš tikrųjų paliečiame Sadašyvos Pėdas, ir taip Dvasia, esanti širdyje, patenka į mūsų dėmesį. Kai Dvasia patenka į mūsų dėmesį, mes nušvintame, mūsų dėmesys nušvinta, šis dėmesys yra labai budrus ir viską žino. Sėdėdami čia jūs galite sužinoti viską apie žmones, kuo jie užsiima, iš čakrų. Jūs neaptarinėsite, kokius drabužius jie dėvi, kiek pinigų turi banke, tačiau matysite čakrų būklę, kokios yra jų problemos. Sėdėdami čia jūs galite juos gydyti, galite jiems padėti. Tačiau jie turi būti išvien su visur esančia Energija, tai labai svarbu. Jeigu taip nėra, tai užtruks. Pirmiausia jūs tampate nirvičar, nirvičar Samadhi, ir pradedate įgyti kolektyvinę sąmonę duodami Realizaciją kitiems. Jūs gaunate teisę kelti Kundalini, galite ją pakelti rankomis.

Žmonės, kurie čia dainuoja, kai kurie iš jų yra davę Realizaciją tūkstančiams žmonių, jūs taip pat galite, nes turite tam galių. Tačiau problema ta, jog gavę sostą ir buvote pasodinti, taip pat gavę nuostabią mukutą (karūną), jūs vis tiek nenorite patikėti, kad esate karaliai. Tai kaip jus įtikinti? Antras žingsnis, pasitikėjimas savimi, yra labai sudėtingas. Jie nenori patikėti, jog gavo Savirealizaciją. Jie negali judėti į priekį, negali tapti sau guru, savo paties guru, jie bijo. Tačiau tie bjaurūs melagiai, kurie neturi Realizacijos, neturi žinių, nieko, jie tapo negyvais guru, su tūkstančiais žmonių už nugaros, apkvailintų žmonių, iš kurių tik paėmė pinigus ir sugadino gyvenimus. O Sahadža jogai, turintys žinojimą, turintys viską, jie vis tiek tokie kuklūs, tokie paprasti. Tačiau jie žino apie kiekvieną. Kas beateitų, jie žino: „Ak, taip, mes žinome tai.“ Jie nieko nesako, bet žino, jie visi žino.

Pagal savo pačių žinias jie pasakys jums, kas yra kas – jie žino. Tuomet kolektyviškai jie padės tam žmogui. Jūs nesuprasite, ką jie daro, bet viskas išsispręs. Antroji Dvasios prigimtis, be kolektyviškumo, yra absoliutumas. Mes gyvename reliatyviame pasaulyje: tas geras, tas blogas, tas anas, tas tas… Tačiau absoliutumas reiškia, kad atvertus delnus prieš nuotrauką, jei tai realizuotas žmogus, jūs iškart pajausite vibracijas. Prisiminkite bet kokį žmogų, ar tai buvo realizuota siela? Tiesiog atverskite delnus. Yra daug „jeigu“, pavyzdžiui, jei žmogus netiki Dievą. Žinoma, nėra moksliškų įrodymų, tačiau, jei netikite Dievą, tiesiog paklauskite: „Motina, ar yra Dievas?“ ir viskas, jūs pajaučiate vibracijas. Viskas gali būti įrodyta.

Yra Pramaan (įrodymai) viskam. Paramaan viskam, kas iki šiol buvo pasakyta. Tai nuostabu, kas jums nutinka, tai, kad gaunate Paramaan iš savo čaitanyos. Tuomet ši čita, esanti tokia dėmesinga, tokia dinamiška, tokia veiksni, ji išgrynina jus. Ji žino, kur yra jūsų problema, kuri čakra blokuojasi, ji jums pasako. Kai buvau Delyje, Man atvedė tris berniukus. „Motina, jų Agija užsiblokavusi, mes niekaip negalime išvalyti.“ Tai reiškia, kad jie egoistiški. Jie taip pat pasakė: „Taip, Motina, mūsų Agija bloga, mums skauda galvas.“ Jie yra egoistiški, bet to nepasakė. Bet patys sako, kad jų Agija bloga ir prašo Manęs išvalyti. Taigi, pasakykite sau: „Aš esu egoistiškas.“ Dėl to, kad ego suteikia jums skausmą, ego skaudina jus, sakykite: „Motina, išvalyk mus, mes negalime išvalyti savo Agija čakros.“ „Gerai, ateikite, Aš išvalysiu.“ Tačiau jūs pradedate save teisti.

Jūs žinote, kas negerai jums. „Mano Nabi blokuojasi, šita mano čakra blokuojasi, ana mano čakra blokuojasi.“ Visi žino apie save, kaip išvalyti ir išgryninti, kaip susitvarkyti. Jūs valote save. Tačiau geriausias valymas yra kolektyve. Daug žmonių pasiėmę Mano nuotrauką sako: „Motina, mes atliekame Pudžą, medituojame, tačiau problema neišnyksta.“ Jūs turite būti kolektyve, tai labai svarbu Sahadža Jogai. Štai dabar jums nereikia eiti į Himalajus, nereikia šokti į Gangą. Jums nereikia pasninkauti, sakyti Japaas (užkalbėjimų), nieko, tik viena – būti kolektyviškiems. Kolektyvas yra Visagalio Dievo dėmesio vandenynas. Būdami kolektyve jūs išsivalote. Tarkime, Mano pirštas, jam viskas gerai, bet nukirptas ir išmestas nagas nebeaugs, niekas nekreips į jį dėmesio.

Taigi jūs turite būti kolektyve. Štai, kur atsiranda ego. Žmonėms, kurie yra labai dideli, turtingi, turintys gerą išsilavinimą, ar politikams – dideliems, dideliems žmonėms – jiems sunku nusileisti į centrą, būti kukliems. Jie nori, kad jiems būtų sukurti dar vieni rūmai, kitaip, kaip jie gali ten eiti? Tai Motinos namai. Nesvarbu, kad Motina yra kukli, neturtinga. „Nesvarbu, tai mano motinos namai“. Jie neateina ir taip praranda vibracijas. Tai būdinga klaida, ypač Indijoje, Vakaruose jie žino, kokią ypatybę mes įgijome. Mes nesuprantame, kokią ypatybę gavome – Atma sakšatkara.

Kitais metais Aš atvykstu ir vėl: „Motina, aš turiu tokią ir tokią problemą. Aš visada medituoju namie.“ Jei neateinate į kolektyvines meditacijas, jūs negalite išsivalyti. Tai vienintelis būdas išsivalyti Sahadža Joga, ir jūs tuomet būsite virš visko. Kai Kundalini praeina Agija čakrą, jūs patenkate į bemintę būseną. Mintis kyla ir leidžiasi, kita mintis kyla ir leidžiasi. Vienos ateina iš praeities, kitos iš ateities, tačiau nesate dabartyje. Jeigu jums pasakau „būkite čia ir dabar“, jūs negalite. Štai kodėl Kundalini pažadinimas yra įvykis, sutelkiantis jūsų dėmesį į vidų. Kaip ir mano saris, Kundalini kyla aukštyn, matote, kaip jis išsiskleidęs, tačiau kai Kundalini kyla, ji pritraukia dėmesį į vidų. Štai kaip jūsų dėmesys susitelkia į vidų.

Kai ji kyla, atsiranda tarpai tarp minčių, vadinami „vilamba“, kuris, kaip žinote, ilgėja – tai dabartis. Taigi, mes turime būti vartamaanoje (dabartyje), turime būti dabartyje, tuomet esame bemintėje būsenoje. Tarkime, bangos kyla, leidžiasi, jūs matote vandenį, tačiau, kai esate vandeny, jūs bijote, esate išsigandę, kai turite problemų, jūs išsigąstate. Bet kažkas įkelia jus į laivą, tada pamatote, jog galite spręsti savo problemas. Mokėdami plaukti jūs galite šokti ir išgelbėti daugybę kitų žmonių. Taigi, jūs judate per tris lygmenis. Augimas vyksta tik bemintėje būsenoje. Tai gali būti pasiekta kolektyvinėje meditacijoje ir medituojant atskirai, už tai nereikia mokėti. Kai kurie žmonės įžangą ar pirmą paskaitą dėsto nemokamai, o tada jau prasideda įmokos. Bet ne Sahadža Jogoje.

Šių nesąmonių Sahadža Jogoje nėra. Tai yra realybė, o realybė negali būti nupirkta. Dievas nežino bankų, nežino pinigų. Jis nieko nesupranta apie pinigus. Jis nesukūrė pinigų, tai jūsų galvos skausmas, ne Jo. Žinoma, jei Man reikia skristi, Aš turiu sumokėti, tai normalu. Man reikia salės, Aš turiu sumokėti, tačiau už salę, o ne už Dievą. Už pažadinimą, už nušvitimą jūs negalite imti mokesčio. Man sakė, kad net už daršan žmonės ima pinigus, tik įsivaizduokite. Jiems viskas yra pinigai, pinigai, pinigai.

Kaip jie gali pakelti dvasios lygį? Mes tokie paprasti, bhaktos yra labai paprasti. „Gerai, tau reikia penkių rupijų, aš parduosiu savo žiedą ir atiduosiu tau. Tau reikia – aš duosiu.“ Amerikoje buvo guru, kuris turėjo apie 48 „Rolls–Royce“ ar panašiai, pamiršau skaičių, bet jis norėjo daugiau. Jis pasakė savo mokiniams, kad jie kažkaip jam turi gauti dar vieną „Rolls–Royce“, tada jis atvažiuos į Angliją. Tie vargšai gyveno maitindamiesi vien bulvėmis, badaudami. Vienas Sahadža jogas paklausė: „Ką jūs darote? Kam jam reikia to „Rolls–Royce“? Kam jam jie reikalingi?” Jie atsakė: „Supranti, mes jam duodam tik metalą, bet jis mums duoda dvasią.“ Ar galite įsivaizduoti? Metalas gali būti iškeistas į Dvasią!

Jis, ko gero, duoda jiems kažkokią bhoot badha, ir anglų kalba tai yra dvasia. Anglų kalba labai pavojinga, nes „spirit“ (dvasia) gali reikšti vyną, Atma – Dvasią ir bhoot – dvasią. Nesuprasi, kurią dvasią jie turi omeny! Taigi santykis su Dievu turi būti įtvirtintas, mes pirmiausiai turime tapti Dvasia, tik tuomet galime sukurti šį ryšį. Žmogus gali sau sakyti: „Aš esu tas, aš esu anas“, tačiau iš to neišeis nieko gero, jokios naudos, todėl, kad jums duotas žmogaus kūnas. Įsivaizduokite, ką ši dieviška jėga padarė, kad sukurtų jus žmogiškąja būtybe – kaip švelniai, atsargiai, gražiai jus sukūrė žmonėmis. Ir štai, kodėl jūs turite ši kūną? Kam mes jį naudojame? Mes turime įvertinti savo žmogišką gyvenimą, kam jis? Ar jis tik gauti draudimą, ar dar kam?

Ar jis yra tam, kad taptų pasaulio šviesa? Taigi, ši Dvasios šviesa sklinda į dėmesį, ir dėmesys tampa dinamiškas, aktyvus, jis dirba, yra labai dėmesingas ir punktualus. Šis dėmesys niekada nenuobodžiauja. Žmonės nežino, kas yra nuobodulys, nes nuobodulys apima, kai pavargsta dėmesys. Tačiau čia dėmesys pilnas šviesos, todėl jie nepažįsta nuobodulio. Antras aspektas apie Dvasios prigimtį yra tai, kad ji visada jums sako tiesą, absoliučią tiesą, vien tik tiesą – visa, ką ši čaitanya lahiris jums sako, bet tik tada, kai esate pakankamai subrendę, ne anksčiau. Tik kai jūsų dėmesys pilnas, pusiaukelėje jūs esate pusiau susijungę, pusiau – ne. Tačiau, kai esate subrendę, ši būsena vadinama „nirvikalpa“. Kai jūs juo tampate, jūsų dėmesys yra visiškai teisingas, ir informacija, kurią gaunate, yra 100% tiesa, tiesa apie bet ką. Tarkime, jūs norite sužinoti apie Šri Ganėšą.

Mes garbiname Šri Ganėšą. Daug žmonių juokiasi iš Jo, taip net vadinami intelektualai. Jie nežino, ką pasakyti, todėl pradeda kalbėti niekus apie Šri Ganėšą, suprantate, tai nuodėmė. Bet jūs galite paklausti: „Motina, ar mumyse Gauri Putra yra Muladharoje?“ Žinoma, visi, kurie turi Realizaciją, pajaus stiprias vibracijas, jūs taip pat. Jei turite abejonių garbindami Šri Ganėšą, užduokite klausimą; jei garbinate Šri Višnu, klauskite taip pat. Jei garbinate Kristų, klauskite, jei garbinate Šyvą, klauskite. Kas mums ne taip, kad neturėdami ryšio kviečiame „Šyva, Šyva, Šyva, Šyva“? Ar jis mūsų kišenėje? Kaip taip galima? Ar Jis jūsų tarnas, kaip yra?

Tačiau jei jūs realizuoti, vien Jo vardą minėti yra svarbu. Jis veikia, nes mes esame Jo karalystėje. Savo karalystėje, t. y. Indijos karalystėje, jūs galite kviesti, ką tik norite, niekas neateis, nėra abejonių. Kai jūs šaukiatės Dievo, būdami be jungties, tai neveiks. Tačiau, jei jūs esate jungtyje, jums padės ne tik tos dievybės, tai, kas jus vargina, susitvarkys, Ir ne tik tai, bet ir visa, ko jūs trokštate, bus padaryta. Visokios manorathos (norai ir troškimai) bus išpildytos. Taigi, ar vadinsite tai nušvitimu, ar išsipildymu – tai yra jūsų pačių pasirinkimas. Tai visiškas jūsų esmės išsipildymas. Trečioji Dvasios prigimtis yra meilė. Todėl, kad tai meilė, suteikianti džiaugsmą, tačiau nirvadž – ši meilė nieko nereikalauja, ji tik duoda; tai raminantis, nuostabus jausmas.

Žmonės patiria stresą. Po visų kvailysčių, kurias darote, jūs, žinoma, jausite stresą. Tačiau, kai čia atsiranda praėjimas, visas stresas pasitraukia. Daugiau nebėra jokio streso. Mes nepažįstame streso. Žmonės neina pas gydytojus, net gydytojai neina pas gydytojus, jie eina pas Mane. Aš ne gydytoja, tačiau jie ateina pas Mane – kokia staigmena. Tai yra metamodernus mokslas, metamodernus – tai aukščiau už modernų mokslą, Bet, žinote, mes, indai, turime savo paveldą, tačiau labiau tikime anglų kalba, anglišku aprangos stiliumi, anglų žiniomis, todėl, kad mes vien anglus težinome. Tie, kurie pažįsta prancūzus, tikės prancūzais. Atėjo laikas jiems tikėti mumis, nes mes patys netikime savo šalimi, netikime savo kultūra, netikime savo žiniomis.

Aš jums nepasakysiu nieko naujo, Sahadža Joga yra labai sena – Nanaka sahaja samadhi […] lago. Visi šventieji ją aprašė. Bet mes atliekame visus tuos ritualus, karma kandis ir t. t. Tai neturi pabaigos, neturi. Aš sakau jums, tokia yra tiesa. Mes privalome tapti Dvasia. Tai yra galutinis mūsų gyvenimo tikslas. Visi kiti rikiuojasi už šio. Mes turime tai visuose raštuose, žinome iš visų inkarnacijų, iš visur. Tiesiog galvokime, kad tampame Dvasia, tuomet – realizuota siela, mokytoju. Telaimina jus visus Dievas.

Ar turite kokių klausimų? Yra keletas mielų klausimų, kuriuos atsakysiu prieš duodama Realizaciją. Jei norite išeiti penkioms minutėms, tai eikite ir paskui galite grįžti. Tuo metu atsakysiu į jūsų klausimus. Ar medituodami turime sukoncentruoti dėmesį virš galvos? Jums nereikia niekur daugiau koncentruotis. Jūs nieko nedarote, tai tik Kundalini kyla. Jums nereikia nieko daryti. Nekovokite su savo dėmesiu. Tai tiesiog įvyks, Kundalini pakils – ji išmano savo darbą.

Tai viena. Ar dievybės, kaip Šri Ganėša, Mahavišnu ir t. t., ir yra tokios, kokias vaizduoja mūsų raštai? Žinoma! Tai tos pačios dievybės. Ar jos atsakingos už tam tikrą mistinio sąmoningumo būseną, persiduodančią jogos centrams? Žinoma, taip. Tos dievybės ten ir yra. Ganėša yra tiesiog Ganėša. Žinoma, Jo spalva gali skirtis, tai priklauso. Tačiau Jo mistinio sąmoningumo būsena skiriasi nuo Višnu, nuo Šyvos.

Jis atlieka savo darbą. Visi yra savo srities meistrai, tačiau toje formoje, kokią jūs ir žinote, be jokių abejonių. Koks tai palaiminimas! Tik įsivaizduokite, Aš kalbėjau apie Ganėšą žmonėms, kurie nežinojo, net kas yra „G“! Argi tai nėra …? Jie nieko apie tai nežinojo. O dabar jie įvaldė Ganėšą. Paklauskite jų, ir jie jums išvardys visas čakras, viską. Visos šios žinios yra mūsų šalyje, šie nuostabūs brangakmeniai. Kai esame tarp žmonių, nežinančių, kas yra Sahadža Joga, ar galime tiesiog įsivaizduoti Garbingosios Matadži formą, užuot priešais pasidėję Jos nuotrauką?

Žinoma, jūs galite. Mano nuotraukos kartais naudojamos juokingose vietose, jums nereikia to laikytis, tai ne protokolas. Nuotrauka turi būti naudojama ten, kur jūs esate su kitais Sahadža jogais, jūsų ar jų namuose; Nereikėtų Mano nuotraukų naudoti visur. Štai dabar pavojingas klausimas! Ar vegetariškas maistas veikia sadhaną (dvasinę praktiką)? Ar turėtų būti teikiama pirmenybė vegetariškam maistui? Dabar, ką bepasakyčiau, jūs supyksite! Bet Aš vis tiek pasakysiu. Sahadža Jogoje jums nederėtų valgyti bet kokio už jus didesnio gyvūno mėsos. Jei esate vegetaras, būkite vegetaras.

Jei nesate vegetaras, nebūkite vegetaras. Tačiau tai priklauso nuo to, kokio tipo asmenybė jūs esate. Jei esate „dešiniapusis“ žmogus, geriau būti vegetaru. Tačiau, jei esate „kairiapusis“, geriau, jei vartosite daugiau baltymų. Mes valgome baltymus ir angliavandenius. Bet kokius baltymus. Mes, indai, beveik nevartojame baltymų. Išskyrus Idli (Pietų Indijos patiekalą), nemanau, kad yra daugiau baltyminių patiekalų. Taip pat mes valgome tai su ryžiais. Indai turėtų valgyti daugiau baltymų, tokia Mano nuomonė, nes mes tapome tokie silpni.

Mes taip bijome pajamų mokesčio, to mokesčio, ano mokesčio, ir dar mes esame silpni, nes valgome visiškai prėską maistą. Turėtume valgyti maistingesnius patiekalus, ypač baltyminius bet kokios formos. Tačiau ne didesnį už save gyvūną. Žmonės valgo arklieną, nežinau, ką dar jie sugalvos valgyti, dramblieną, ko gero! Nėra recepto kiekvienam. Turite valgyti atsižvelgdami į savo prigimtį. Daug žmonių išeina iš Sahadža Jogos vien dėl to, tik įsivaizduokite. Jie atsisako savo Atma sakšatkara vien dėl šito. Kaip jūs tapote vegetarais? Nes jūsų motina buvo vegetarė?

Kas dar? Iš kur jūs išmokote vegetarizmo? Jei esate musulmonas, tai turbūt ir kažkieno galvas valgėte! Laimė, jūs gimėte induistų bendruomenėje, bet mes per toli nuėjome. Nuo ryto iki vakaro – ritualizmas, taip pat ir Madrase štai ką Man sakė: „Motina, Sahadža Joga niekada neprigis Madrase.“ Aš paklausiau kodėl. „Nes ne visi žmonės yra Sahadž. Ryte jie būtinai kelsis ketvirtą, nusipraus, eis į šventykla, tada grįš. Jei vieną dieną to neatlieka, tuomet visą dieną jie kaip išprotėję, galvoja, jog padarė didžiausią nuodėmę – taip jiems svarbi rutina.“ Sahadža Jogoje nėra rutinos. Tai gyvas procesas. Gyvame procese nėra rutinos.

Kai gėlė nori pražysti, ji ir pražysta. Tai kam žudytis tais ritualais? Tai mūsų problema induizmo religijoje, tas pats su krikščionimis; visi konkuruoja. Dievas sukūrė ši pasaulį mėgautis juo. Aš jums pasakysiu, jei mesite šiuos įpročius, būsite visiškai atsipalaidavę. Tiesiog pamirškite! Daugiausiai penkias minutes ryte Sahadža Jogos meditacija, ir dešimt minučių vakare, prieš miegą – viskas. Mes turime centrą, nueikite ir pamatysite – tai viskas. Visa kita už jus padarys Dievas. Dar vienas geras klausimas: „Kokia yra galutinė Realizacija sadhanoje?

Kaip reikia jos siekti, kai jau jauti vibracijas virš galvos ir delnų?“ Labai gerai, reiškia, jūs pajutote, ponas Subramaniam, Man džiugu tai girdėti. Aš patarčiau ateiti į mūsų centrą ir toliau medituoti. Bet mes nekalbame apie ateitį, mes kalbame apie dabartį. Jūs stebėsitės, kaip po truputį augate, kaip įgaunate įvairių galių savyje. Jūs suprasite ir būsite apstulbę. Jūs nustebsite, kai kuriuos žmones Aš sutikau po metų, turiu labai gerą atmintį, bet negalėjau jų atpažinti. Dabar šis ponas yra čia dėl kažkokių asmeninių problemų, vargšas. Jis nuvyko į Hatha Jogos Navolį ir dabar kenčia. Hatha Joga yra dar vienas pokštas. Jei skaitėte Patandžalį, žinote, kad tai Aštanga Joga.

Tai pratimai, tokie mažmožiai jiems labai svarbūs. Bet kas gali ateiti ir mokyti jus Hatha Jogos; tačiau kol tai nerealizuota siela, jis neturi jokios teisės jūsų mokyti. Tai, ką šiandien sakiau, yra nirvičar samadhi, nirvikalpa – viskas ten parašyta. Visur esančią Energiją jis vadina „ritambara prAgnya“ („tyru protu“). Kažkas jus išmokė „Ha–tha“ ir viskas. Ir žmonės bėgioja, šokinėja kaip pamišę. Jei tampate „dešiniapusiais“, galite gauti širdies smūgį, šis ponas turi problemą, bet galiu Jus patikinti, Jums viskas bus gerai. Tiesiog imkitės Sahadža Jogos, tai labai paprasta, ji suteiks jums pusiausvyrą, ir viskas susitvarkys. Su Hatha Joga, Gayatri mantra jūs tampate labiau „dešiniapusiai“. Išmokite tai, kas jums reikalinga.

„Dešiniapusiui“ žmogui reikia bhakti. „Kairiapusiai“ tai privalo turėti. Jūs turite susireguliuoti save. Tai jums suteiks daug džiaugsmo. Kitaip, jei sutiksite Hatha jogą, verčiau prieidami prie jo turėkite rankoje irklą; Dievas težino, kada jis sugalvos jums trenkti – kaip Duruvaša. Tai labai pavojingi žmonės. Jie nežino, kas yra meilė, nežino, kas yra Motina. Ten nėra kalbų apie meilę. Ar save suvokti būtina prieš praktikuojant Kundalini šakti? Ne.

Po Realizacijos jūs tampate save suvokiančiais. Nieko nereikia. Pavyzdžiui, žmonės vis kalba: „Tu padarei nuodėmę. Gerai, sumokėk man tam tikrą pinigų sumą ir tavo nuodėmės bus panaikintos.“ Aš jums sakau, įduokite jį policijai. Man niekas nėra nuodėmingas, niekas. Jūs esate Mano vaikai. Niekas nėra nuodėmingas. Jūs nepadarėte jokių nuodėmių, nieko netinkamo, nieko. Jūs kažką supainiojote, jūs patekote į tamsą, arba, bent jau daugiausiai Aš galėčiau pasakyti, kad jūs ignoruodavote. Bet Man nepatinka nė vieną žmogišką būtybę vadinti nuodėminga, išskyrus rakšasus.

Žinoma, rakšasai yra; kai jau jie turi etiketę, jums nebereikia sakyti, jie jau yra. Taigi šis savęs suvokimas yra tai, ką jūs turite gauti. Mes nesuvokiame savęs. Taip darydami mes negalime. Kai sakome: „Aš turiu būti suvokiančiu save,” „Dabar aš turiu suvokti save, aš turiu atsigręžti į vidų“ – ką mes naudojame? Savo ego. Tai vyksta taip. Kai jūs pasieksite šią būseną, šią būseną – ne žmogaus būseną, bet jogo būseną, toje būsenoje jūs suvoksite ir gerbsite save. Jūs turite savigarbą. Bet nesipuikuojate, netampate pigia asmenybe.

Jis sako: „Motina, aš neseniai pradėjau medituoti Sahadža būdu, ir jaučiuosi visą laiką puikiai ir absoliučiai gaiviai. Nors, Motina, nuolankiai pasakysiu, kad nors ta energija yra mūsų, bet Aš niekada nejutau jos anksčiau. Motina, maloniai leisk mums žinoti, ar mes esame sujungti su Dievu, pagrindiniu šaltiniu, ir ar tai priežastis, kodėl mes nuolat jaučiamės pilni energijos?“ Žinoma, Jūs jaučiate, nes esate sujungtas, nėra abejonių dėl to. Bet Jūs nejaučiate jokios energijos todėl, kad turbūt esate labai geras žmogus. Kai yra koks nors pasipriešinimas, tada jaučiate mažą sunkumą. Taip kaip sklandus nusileidimas, Jūs nejaučiate to; jeigu patiriate sklandų nusileidimą Sahadža Jogoje, vadinasi, esate labai geras žmogus, labai gražus žmogus, teisingas žmogus. Tiesiog sklandžiai nusileidžiate, nėra jokių trikdžių, nieko. Jūs neturite jokio disbalanso, esate centre be jokių problemų. Bet jei turite problemų, tada Kundalini truputį kyla, nusileidžia. Štai kodėl Jūs nejaučiate.

Tie, kurie turi problemų, čia ar ten jaučia skausmą. Bet jei Kundalini tik pakyla aukštyn, žinokite, kad esate teisingas, esate geras. Ar sąvoka „Dievas“ yra dsuteikiama viskam, kas nepaaiškinama, kaip manas (dvasios) reikšmė? Ne, ne, ne. Sahadža Jogoje viskas yra paaiškinama ir gali būti įrodyta Pramana. Ar kas nors matė, girdėjo, juto arba suvokė Jo visišką kontrolę, valdymą, nuosavybę, sprendimų priėmimą? Žinoma! Tiek daug iš jų, negi jūs nežinote? Yra tiek daug. Ar paskutinis autoritetas yra kiekvieno žmogaus išorėje ar kiekvieno viduje?

Jis atsispindi kiekviename, bet atspindys negali būti objektas. Bet atspindys gali būti toks pats kaip objektas, priklauso nuo atspindėtojo. Ar kas nors suvokė aukščiausią tiesą, kodėl mirė? Tai yra svarbu, labai svarbu, ko jis paklausė. Matote, Aš manau, kad šis džentelmenas, kuris klausia Manęs šio klausimo, Aš pirmiausiai jo paprašyčiau gauti savo Realizaciją. Jis ganėtinai sutrikęs žmogus. Žiūrėkite, „Kas yra Dievas? Kas yra mirtis?“ Kas esate jūs? Pirmiausiai atraskite. Kas klausia šio klausimo?..

Ar jis klausia iš centro? O, Mano Dieve! Įdomu, kad jis klausia viso to, būdamas centre. Tai reiškia, kad jis per daug galvoja, galvoja, galvoja. Ar klaidinga sakyti, jog Dievas yra visame, kas gera? Aš manau, jog jis per daug visko prisiskaitė, dėl to ši problema. Pirmiausia pažink, Mano vaike, realybę, ir visi šie klausimai išnyks – nirvikalpa. Dabar jis kalba apie tobulą gerumą ir panašiai. Ar tiesa, jog žmogus gyvena tik vieną kartą… Tai klaidinga. Kas tau taip pasakė?

Bet jei tu tuo tiki, tada Aš negaliu tau padėti, bet taip nėra. Ir tapimas geru ar teisingu nėra paieškos pabaiga. Dharma yra balansas, ji teikia balansą. Bet kam tas balansas, kam dharma? Mes turėtume paklausti šio klausimo. Kodėl mes turime būti dharmiški, o ne nedharmiški? Kodėl nepaklausus šio klausimo? Tai logiška. Kodėl reikia laikytis visos tos dharmos, dharmos, dharmos? Todėl, kad jūs turite augti.

Sakykime, lėktuvas yra nesubalansuotas, kaip jis pakils? Bet jei jis vien tik subalansuotas, o niekada nekyla, tai kokia prasmė gaminti lėktuvą? Taigi jūs turite būti dharmateet. Jūs turite kilti virš dharmos, jūs turite kilti virš gunų, tai yra gunateet, jūs peržengiate, ir tada dharma tampa jūsų dalimi. Jums nebereikia sau sakyti „Nedaryk to, nedaryk…“ Ne, jūs tiesiog to nedarote, kad ir ką bebandytumėte. Aš pateiksiu jums savo pavyzdį. Jūs žinote, Aš gyvenu dvigubą gyvenimą. Mano vyras yra… Kas jis yra, jūs turbūt žinote apie jį, jis yra svarbu svarbus kažkieno viršininkas, ir Aš su visom šiom nesąmonėm gyvenau visą gyvenimą. Kai jis nuvažiavo į Angliją, jie jo paklausė: „Kodėl tu nešoki su mumis?“ Jis atsakė: „Todėl, kad mano žmona nešoka, aš nenoriu šokti.“ Jis viską krauna ant Manęs, tai labai geras būdas išsisukti! Taigi jie pasakė: „Ne, ne, atvežk Ją į Londoną, Jai viskas bus gerai.

Jei tu Ją atveši į Londoną, Ji pradės šokti.“ Jis atsakė: „Jūs galite Ją nuvežti netgi į Mėnulį, Ji nešoks!“ Taigi taip yra. Dharma yra prigimtinė, jūs tiesiog to nedarote. Ne dėl sąlygotumų, arba, kad tai geriau – tai Sahadža. Sahadža, jūs tiesiog to nedarote. „Ne, aš to nedarysiu.“ Jūs niekada nedarysite netinkamų dalykų, tiesiog to nedarysite. Taigi tai turi pakilti aukščiau virš dharmos, reiškia, dharma yra to dalis. Gunateet reiškia, jog jūs pakylate virš gunų. Jūs nesate nei kairiakanaliai, nei dešiniakanaliai, ar esantys centre, bet jūs esate virš to. Kas yra kairė, dešinė, centras – kas tai, kodėl reikia taip kabėti? Geriau būti virš.

Tai yra tai, kas jums nutinka. Taigi „yra vien tik teisingi žmonės“: daugybė teisingų žmonių ateina ir išeina, tai neturi jokios įtakos visuomenei. Tai, kas reikalinga, yra jūsų emancipacija, jūsų kilimas; tai yra tai, ką mes turime pasiekti. „Vien tik gerumas“ – taip vadinamas gerumas, ir, Aš jums pasakysiu, jūs negalite įtvirtinti gerumo. Niekam nepatinka sekti gero asmens pavyzdžiu. Kaip Punoje jie sakydavo: „Visi ima – jie valgo pinigus, jie niekada nevalgo maisto.“ Aš paklausiau, ar iš tiesų. Taigi Aš pasakiau savo vyrui, kad „visi valgo pinigus.“ Jis tuo metu buvo Londone. Jis pasakė: „Tu jiems pasakyk „Mano vyras niekada neėmė kyšio.” Taigi Aš jiems pasakiau: „Mano vyras niekada neėmė kyšio.“ Jie paklausė: „Kodėl jis neėmė? Kas jam liepė neimti?“ Taigi atsitinka taip, kad dažniausiai žmonės niekada neseka žmogumi, kuris yra geras ir teisingas, niekada. Bet jie visada seks žmogumi, kuris yra truputį toks.

Priežastis ta, jog mes ateiname iš gyvūnų lygmens, todėl lengva grįžti atgal. Bet, kai jūs esate realizuoti, tada tai sunku, vadinasi, kai gėlė tampa vaisiumi, ji nebegali vėl tapti gėle – tai taip paprasta. Taigi Aš labai maloniai sakau, jūs čia atvykote, puiku, gaukite savo Realizaciją, tada Aš su jumis kalbėsiu. Tada patys sau sakysite, dabar žiūrėkite, šie žmonės, kurie dainuoja čia, kai kurie iš jų buvo siaubingai priklausomi nuo svaigalų, siaubingai! Jie net negalėjo Manęs matyti. Jie sakydavo: „Mes matėme šviesas, sklindančias iš Tavęs, bet niekada negalėdavome Tavęs matyti“, jie atėjo būdami komoje. Per naktį visko atsisakė, alkoholikai – per naktį. Aš niekada nesakiau jiems. Aš niekada nesakiau „Negerk, nedaryk…“, Aš niekada nevartojau šių žodžių. Tegu jūsų dvasios šviesa įsižiebia, jūs jau esate ten.

Man nereikia jums nieko sakyti, visi jūsų įpročiai patys savaime dingsta. Ar suprantate tai? Todėl, kad kai šviesa ateina, tada tamsa turi pasitraukti. Taigi teisingumas nėra pakankamas. Jūs turite pakilti virš to. Kažkas parašė apie savo draugą, kuris turi problemą, jis nukrito ir patyrė traumą. Jis turėtų eiti ir paprašyti Sahadža jogų jam padėti. Dabar Aš jau nebegydau žmonių todėl, kad nėra jokios būtinybės; Aš darau visokius kitokius nesąmoningus dalykus. Sahadža jogai šiomis dienomis gydo. Yra daugybė kitų dalykų, kuriuos Aš turiu prižiūrėti.

Taigi jūs galite bet kam paskambinti, jie bus labai paslaugūs ir tai padarys. O, tai geras klausimas: „Ar įmanoma panaikinti kentėjimą ir skurdą, naudojant Sahadža Jogą? Ar galime mes išsilaisvinti iš skurdo?“ Mes galime, be abejonės, jei pirmiausia jūs liausitės badavę. Jūs norite badauti? „Gerai, – sako Dievas, – viskas gerai, tęskite. Jūs negausite maisto. Baigta.“ Jūsų norai bus išpildyti. Jūs norite būti kaip sanyasi (išsižadėję visko dėl Dievo)? Jūs norite nešioti suplyšusius drabužius? Gerai, štai jums skurdas.

Jūs norite skurdo, galiausiai jūs prašėte to. Taigi jūs norite kentėti? „Mes privalome kentėti.“ Yra tiek daug beprasmiškų dalykų, susijusių su tuo, kak neva „reikia kentėti“. Tada kaip? „Aš turiu kentėti“ – viskas gerai, jei jūs to norite, mėgaukitės tuo. Prašykite klestėjimo ir jūs po Kundalini pažadinimo jį gausite. Matote, šis centras vadinamas Nabi čakra, ir ta, kuri ten sėdi, yra Lakšmi Narajana. Vos tik Lakšmi Narajana yra jumyse pažadinta, kaip jūs galite būti elgetos? Bet pinigai taip pat pridaro savų problemų. Jūs gaunate gerovę, kuri tenkina.

Bet neprašykite skurdo. Be jūsų vienų dabar dar ir vakariečiai ėmė labai trokšti skurdo. Jie nešioja kelnes, vadindami jas „skylėtomis“, reiškia, jose yra skylių. Anglijoje jie nešioja suplėšytas kelnes, tik įsivaizduokite, tokioje šaltoje šalyje nešioja skylėtas kelnes ir gauna venų varikozę. Ir čia pilna nesuvokiamo kentėjimo, tiek daug. (Toks ilgas laiškas, turėtų parašyti trumpą.) Taigi visa tai taip vyksta, ir štai tokiu būdu žmonės to prašo. Taigi prasidėjo nuosmukis Amerikoje, nuosmukis Anglijoje, nuosmukis Ispanijoje, jau slenka ir į Prancūziją, prašau, turėkite tai. Jeigu jūs norite skurdo, prašau, turėkite jį. Taigi, manau, Lakshmi chit ateis čia.

Kažkoks suvokimas ateina ir mūsų vyriausybei, ir, Aš esu tikra, tai pavyks, taip viliuosi. Bet jūs ateikite į Sahadža Jogą ir nustebsite. Pavyzdžiui, Anglijoje pilna bedarbių, bet nė vienas Sahadža jogas nėra bedarbis, nė vienas. Mažiausiai su šiuo žmogumi, mažiausiai vienu… Iš pradžių jis pradės Sahadža Jogą. Motina, Sahadža Joga yra dėl sveikatos ir džiaugsmo, ar dar dėl kažko daugiau? Viskas – visuma. Ko jūs norite? Prašykite to, trokškite to, viskas. Jis sako, jog jam vis tiek neaišku. Matote, dabar Aš jums duosiu Realizaciją, jūs pamatysite, kaip čakros atsiveria ir panašiai.

Bet vėliau, jeigu jūs vaikščiosite į centrą, jūs daug ką sužinosite, per metus jūs tapsite meistru. Bet skirkite sau laiko, tai svarbu. Žmonės šiais laikais yra labai užsiėmę. Ką jūs veikiate? Kai kurios moterys Man sakė, jog yra labai užimtos dėl vaikų vakarėlių! Čia, Madrase, yra kelios moterys; visos moterys turbūt sėdi šventyklose, kerpa, skuta savo plaukus. Netgi labai išsilavinusios moterys taip daro. Aš turiu omeny, kodėl mums reikia skusti galvą? Dievas turi daugybę plaukų, jums nereikia jų kirpti. Visos šios nesąmonės!

Moterys gali būti labiau shakti shali negu vyrai, bet visas šias Indijos moterų sąlygotumas, vienas Dievas žino. Gerai, taigi dabar mes esame… Jis sako: „Aš praktikuoju pranayama jau ketverius metus. Aš neturiu mokytojo…” Labai pavojinga. Jeigu jūs neturite mokytojo, bet netgi jei turite ar neturite mokytojo, pranayama yra labai pavojinga. Taip! Jeigu jūs turite problemų dėl plaučių ar kažkokią kitą konkrečią problemą… Matote, visi šie vyayamas (pratimai) buvo duoti, jei yra konkreti priežastis, konkrečiai čakrai. Taigi dabar Kundalini kyla, sakykim, ji sustoja jūsų pilve, Nabi, ir jūs darote pranayama, kokia nauda? Jūs turite žinoti, kur yra Kundalini. Pavyzdžiui, šiandien Aš važiavau automobiliu. Ir jie sustabdė Mane tam tikroje vietoje, po to kitoje vietoje.

Tik, kai mašina pradėjo judėti, Aš galėjau žinoti, kur ji sustos. Kaip Aš galėčiau tai padaryti iš anksto? Taip pat ir kai Kundalini kyla, naudokite savo smegenis! Kai ji sustoja tam tikroje vietoje, tada jūs privalote žinote, kokia vyayama jūs galite tai išspręsti. Tai labai moksliška. Mes tai taip pat naudojame, bet neimdami visų vaistų iš vaistinėles nuo ryto iki vakaro. Ir štai kodėl jie sako, kad turi problemų, jie turi. Jūs irgi turėsite labai greitai. Tai labai pavojinga. Matote, iš tiesų mes nesame vien tik fizinės būtybės.

Mes negyvename vien tik prana, tai tiesa. Esu mačiusi žmonių, kurie praktikuoja pranayama ir yra vedę, ačiū Dievui, jūs nesate vedęs – jie išsiskiria su savo žmonomis, nes nėra meilės. Jie labai sausi žmonės, visiškai išsausėję; jokios poezijos jų gyvenime. Gerai, jūs verčiau pradėkite skaityti kokią nors gražią poeziją! Dabar jis sako: „Gal Jūs galite pasakyti, kas yra dešinė ir kairė pusės?“ Tai gana plati tema, bet jei Jūs ateisite į Sahadža Jogą, jie jums pasakys. Dešinė pusė yra fizinė ir emocinė energija, naudojama fiziniam ir, atsiprašau, fiziniam ir protiniam darbui. Kairė pusė teikia energiją mūsų emocijoms. Dabar, pavyzdžiui, jis daro pranayama. Jis tai daro ir taps visiškai dešiniakanaliu, tik jei taip darys. Kai Kundalini yra žadinama, ar žmogus jaučia baimę?

Ne, jūs nejaučiate. Ji yra jūsų motina. Ji iškęs visas jūsų problemas. Jus gimdydama jūsų motina iškentė visas problemas, visus skausmus. Ji netrikdė jūsų, ar ne? Ji, vargšė, kentėjo dėl jūsų. Ir vos tik jūs gimstate, ji pamiršta viską, „Taip yra, dabar mano vaikas gimė, baigta. Kas baigta, tas baigta.“ Tai yra Kundalini. Kodėl jūs turėtumėte patirti kokią nors baimę? Žmonės sako, kad Kundalini pažadinimas yra labai pavojingas ir panašiai, nes nieko apie tai nežino.

Jie nenori, kad jūs gautumėte savo Realizaciją. Tai, ką jis sako, yra tiesa, kad [klausimas: „Blogis egzistuoja nuo neatmenamų laikų, nepaisant kelių inkarnacijų ir šventųjų”]. Tai tiesa, bet yra sprendimas. Taigi kodėl neieškojus sprendimo, kad išsilaisvintumėte iš blogio? Vos tik jūs esate realizuotos sielos, blogis pabėga šalin, o ne jūs. Atėjo metas, kad visas blogis pabėgtų šalin, būtų sunaikintas, būtų atskleistas, būtų pabaigtas. Jūs esate tie, kurie galite tai padaryti. Kiekvienam savas laikas,tai kaip medžio augimas. Lėtai, lėtai visos šios čakros buvo atvertos. Dabar yra septintos čakros, tai yra Sahasrara, klausimas, kuris dabar Sahadža Jogoje yra analizuojamas.

Taigi yra pilnas vaizdas. Blogis negali sunaikinti Sahadža jogo, jie tai žino labai gerai. Netgi blogis žino, kad jis negali. Jei pamato Sahadža jogą, jie bėga šalin. Taigi nesijaudinkite. Aš manau, kad atsakiau į visus jūsų klausimus, daugumą iš jų, bet yra vienas dalykas. Aš darau tai kelerius metus – dvidešimt trejus, dvidešimt vienus, tai yra, atsakinėju į klausimus. Dabar Aš esu gana protinga, galiu atsakyti į bet kokį klausimą, tai tiesa. Bet tai nesuteikia jokios garantijos jūsų pažadinimui, turėčiau jums pasakyti. Tai proto gimnastika.

Nors Aš ir atsakiau į jūsų klausimą, tai dar nereiškia, jog Aš taip pažadinsiu jūsų Kundalini arba Kundalini pakils. Tai kitas aspektas. Bet Aš nenoriu, kad jūsų protas staiga iššautų, sakydamas „Kodėl tu nepaklausei šio klausimo“, ir jūs jaustumėte įtampą. Štai kodėl Aš atsakinėju. Kita vertus, nėra jokio skirtumo, atsakau Aš ar neatsakau, tai yra visiškai kita, kita sritis. Taigi dabar mes esame pasiruošę savo Realizacijai. Tie, kurie gavo vakar, taip pat gaus dar kartą. Kaip Aš jums sakiau, tie, kurie nenori jos gauti, Aš negaliu jūsų priversti, negaliu priversti. Manau, visi Sahadža jogai iš Vakarų dabar turi eiti, jau laikas, atsiprašau. Aš žinau, jūs norite atsisėsti medituoti, bet jūs gausite daugiau progų negu kiti, todėl, kad laikas pasibaigė.

Jūs turite susipakuoti savo daiktus. Viskas gerai. Pažiūrėkite į juos, jie dainuoja sanskrito kalba, ir visą „Ai Giri Nandini“ jie dainuoja taip puikiai. Tik pagalvokite apie juos, ar galite įsivaizduoti, kaip šie žmonės išmoko? Jie yra vokiečiai, galite įsivaizduoti? Ne, jie nevadina savęs vokiečiais. Kaip jie galėtų tai daryti? Jie nežinojo, anglai nė žodžio neišmoko hindi; jie gyveno čia tris šimtus metų, Aš nežinau, ką jie padarė. Netgi, kad pasakytumėt „Darwaza band kar“ („Uždaryk duris“), jūs turėjote jiems sakyti: „There was a bank“ („Čia buvo bankininkas“). Pažiūrėkite į juos!

Visa tai Atma! Kaip jie vertina jūsų muziką, kaip jie vertina jūsų Kuchipudi šokius, tai stebina, daug labiau nei jūs galėtumėte. Todėl, kad mūsų muzika kyla iš Omkara. Ji bus įrodyta Brahman. Mes turėtume didžiuotis, kad esame indai. Mūsų kultūra yra aukščiausia kultūra visame pasaulyje. Mes turime gerbti savo kultūrą ir ją saugoti. Paklauskite jų, jie parodys, jie pasakys, ką rado Sahadža Jogoje. [Klausimas apie mokshą] Ar vien tik moksha? Žinoma!

Tai yra tai, kas yra moksha. „Moksha“ reiškia tai, kad jūs pakylate virš savo fizinio, protinio, emocinio būvio; jūs jau nebesate į tai įsitraukę. Tai yra moksha. Ir dėl šio neįsitraukimo visi jūsų būviai –fizinis, protinis, emocinis – yra sutvarkomi. Jūs tampate tuo, jūs tampate tattwa, Tattwamasi, jūs tampate tattwa. „Aham Brahmasmi“ – jūs tampate […] Brahma. Visa tai aplink, visa tai Brahma. Bet netgi jei tampate, jūs netikite, ir Aš vėl jums pasakysiu. Turiu omeny, Aš nežinau, kas nutinka, jie netiki, jog jie yra. Viskas gerai, taigi dabar reikia suprasti paprastą dalyką, kad tai yra gyvas procesas.

Jis negali būti primestas, jis veikia pats savaime. Bet jūs visi turite pamatinę teisę gauti Savirealizaciją, visi jūs, kokia bebūtų jūsų rasė, kokia bebūtų jūsų religija, kokia bebūtų šalis – jūs esate žmogiškos būtybės, ir visi turite šią teisę. Aš jūsų paprašyčiau nusiauti batus ir padėti pėdas ant Motinos Žemės, nes ji sutraukia jūsų problemas. Abu… Prašau, nusiaukite savo batus, šliures, prašau, nusiaukite. Kalba, jis nesupranta Mano kalbos, ar ne? Abi pėdas, neliečiant vienos prie kitos, ant Motinos Žemės. Dabar, prašau, per meditaciją nevaikščiokite, tai viskas… Jūs turite eiti, Aš manau. Prašau, eikite. Jūs skrendate lėktuvu?.. Viskas gerai.

Jūs esate Sahadža jogai, jūs galite padaryti bet ką. Traukinys jūsų lauks! Jie nenori praleisti nė vieno momento. Jie suvokia kiekvieno momento svarbą, ar galite įsivaizduoti? Tai, kas jums reikalinga, yra nuoširdumas sau. Dabar jūs turite padėti savo pėdas, neliečiant vienos prie kitos, ir pajauskite savyje malonų jausmą – prasanna bhave, prasanna chit. Nepykite ant savęs, ant nieko, tiesiog būkite prasanna (džiaugsmingi). Kokį gražų žodį mes turime sanskrito kalboje – prasanna. Padėkite abi pėdas atskirai vieną nuo kitos štai taip ir pajausite savyje labai malonų jausmą, labai malonų. Pirmiausia mes jums pasakysime, kokias čakras reikia paliesti, ir kaip pačiam pakelti Kundalini.

Bet vėliau jums nereikia jaudintis, vėliau, nes tai labai paprasta. Jis parodys, kaip pakelti Kundalini. Jūs turite ką nors… (Prašau, atlaisvinkite tai.) Prašau, padėkite savo kairę ranką, nukreiptą į Mane štai taip… Viskas gerai. Kairę ranką, nukreiptą į Mane štai taip. Tai yra tam, kad priimtumėte energiją arba išreikštumėte savo norą, nes kairė pusė yra noro pusė, o dešinė yra veiksmo galia. Taigi padėkite savo kairę ranką, nukreiptą į Mane štai taip, savo noro gauti Savirealizaciją išraišką. Uždėkite dešinį delną ant širdies. Kaip Aš jums sakiau, širdyje yra Dievo Visagalio atspindys – dvasia. Jeigu tapsite dvasia, jūs tapsite sau meistrais.

Taigi dabar savo dešinę ranką nuleiskite žemyn, mes viską darome tik kairėje pusėje, kairėje pusėje ant viršutinės pilvo dalies. Paspauskite ją stipriai. Tai yra jūsų meistriškumo centras. Ar gerai? Ar galite dabar Mane girdėti? Taigi dabar, jeigu esate dvasia, jūs tampate patys sau mokytojais. Taigi uždėkite savo dešinę ranką kairėje pusėje ant viršutinės pilvo dalies, ir tai yra jūsų meistriškumo centras. Kas kelia šį triukšmą? Ar jie gali Mane girdėti? Ne?

Ne, tai pakankamai garsu. Negi jūs negirdite Manęs? Gerai, dėkoju jums. Dabar uždėkite savo ranką ant apatinės pilvo dalies kairėje pusėje. Tai yra tyrų žinių centras. Jis veikia per jūsų nervus, per jūsų centrinę nervų sistemą ir vadinama Svadistana čakra. Vėl pakelkite ranką iki viršutinės pilvo dalies kairėje pusėje. Tada vėl turite uždėti ranką ant širdies. Tada pakelkite ranką iki kampo tarp peties ir kaklo ir pasukite galvą į dešinę. Tai yra centras, kuris blokuojasi tada, kai jūs jaučiatės kalti, ir jums išsivysto siaubingos ligos, tokios kaip spondilitas arba galbūt angina.

Taigi dabar, prašau, uždėkite dešinę ranką ant kaktos ir palenkite galvą. Čia jūs turite atleisti kiekvienam, negalvodami, kam turite atleisti. Uždėkite dešinę ranką ant galinės galvos dalies; tai yra Agija, priekinė Agija ir galinė Agija, jeigu žinote, optinė skiltis. Paspauskite abejose pusėse. Tai yra centras, nes jūs jaučiatės kalti; prašykite Dieviškosios energijos atleidimo, tai viskas. Atloškite galvą. Dabar labai įtempkite delną ir uždėkite delno centrą ant momenėlio srities, taloo, kur jūsų vaikystėje buvo minkšta vieta. Palenkite, kiek galite, galvą žemyn. Dabar jį stipriai paspauskite, atlenkite pirštus į išorę ir stipriai spausdami pagal laikrodžio rodyklę sukite septynis kartus savo skalpą. Dabar tai yra taip, kaip mes turime daryti.

Pirmiausia yra trys sąlygos. Pirma yra ta, kad jūs visi turite visiškai tikėti, jog gausite Savirealizaciją, jog ruošiatės gauti savo Savirealizaciją. (Ar galite Mane dabar girdėti?) Visiškai tikėti. Antra… (Ar galite jūs sutvarkyti tai?) Antra sąlyga yra ta, kad jūs neturite jaustis dėl nieko kalti. Indai nejaučia tiek daug kaltės jausmo, kiek vakariečiai. Nesijausti kaltu – gera mintis. Neklausykite tų, kurie jums sako, kad tai klaidinga, jūs esate tokie, jūs esate anokie – nieko panašaus. Niekas negali jūsų teisti.

Taigi labai svarbu, nesijauskite kalti. Ir trečia sąlyga ta, kad jūs turite visiems atleisti. Daugelis iš jūsų sakys, kad tai sunku, bet tai netiesa. Kaip Aš sakiau jums vakar, ar jūs atleidžiate, ar neatleidžiate, jūs nieko nedarote. Taigi kodėl gi neatleisti visiems, tik mes pakliūname į blogas rankas. Taigi negalvodami, kam turite atleisti, ar ką turite prisiminti, tiesiog apskritai pabandykite pasakyti „Aš visiems atleidžiu.“ Jūs pasijausite daug lengviau. Tiesiog pasakykite tai. Tai yra mitas, jūs gyvenate su mitu. Ar galite Mane girdėti? Jūs galite.

Ar galite Mane girdėti anoje pusėje? Ar girdite Mane gale? Dabar jūs turite užmerkti akis. Jūs galite nusiimti akinius, todėl, kad jūs turite neatsimerkti tol, kol Aš pasakysiu. Prašyčiau nusiimti akinius. Jeigu esate apsirengę ką nors, kas veržia jūsų kaklą ar liemenį, prašau tai atlaisvinti, prašau… Jeigu esate apsivilkę ką nors. Koks skirtumas? Jeigu esate apsivilkę ką nors, Aš tiesiog turiu tęsti, tai yra tai, kas ateina, ant savo kaklo ar liemens, kažką labai aptempiančio, jūs galite… Jeigu turite kokį nors raištį ar kažką panašaus, prašau nusiimti, tai nėra labai gerai. Arba, jeigu nešiojate kokią malą, kurią davė koks nors guru ar dar kas nors, prašau tai nusiimti; todėl, kad čia atėjote ne vergauti kam nors, o tapti absoliučiai laisvu. Taigi dabar mes užmerksime akis, mes visi.

Prašau užsimerkti. Ramiai padėkite abi pėdas ant Motinos Žemės, nepamirškite, jūs turite padėti abi pėdas, taip. Dabar užsimerkite ir neatsimerkite. Dabar padėkite ant kelių kairę ranką, nukreiptą į Mane, o dešinę ranką uždėkite ant širdies, dabar kairė ranka atversta ir nukreipta į Mane, atverskite, laikykite atverstą delną, nukreiptą į Mane. Jūs galite ją padėti ant savo… Taigi dabar širdyje esti dvasia. Paklauskite Manęs tris kartus: „Motina, ar aš esu dvasia?“ Tai pamatinis klausimas. Nedvejodami, prašau, savo širdyje paklauskite tris kartus: „Motina, ar aš esu dvasia?“ Tai yra faktas, jūs esate dvasia. Tai yra tiesa apie jus. Dabar uždėkite savo dešinę ranką ant viršutinės pilvo pusės. Būkite prassana chitta… Jūs neturėtumėte būti labai rimti.

Matote, nėra nieko labai rimto. Supraskite, kad privalote būti prasanna chitta. Pamirškite savo praeitį. Dabar dar tris kartus paklauskite: „Motina, ar aš esu pats sau mokytojas?“ Paklauskite tris kartus: „Ar aš esu pats sau guru?“ Šį centrą sukūrė Satguru, kad jūs įtvirtintumėte save. Dabar uždėkite savo dešinę ranką ant apatinės pilvo dalies kairėje pusėje. Aš negaliu jums primesti tyrų žinių. Visa kita yra avidya, tai yra vidya. Vidya, ten, kur yra vida, tai yra žinios. Taigi jūs turite šešis kartus paklausti: „Motina, ar aš galiu gauti tyrą žinojimą?“ Kai paprašote tyrų žinių, jūsų Kundalini pradeda kilti. Ir dabar mes turime pamaitinti savo viršutinius centrus visiškai pasitikėdami savimi.

Taigi dabar pakelkite savo dešinę ranką iki viršutinės pilvo dalies kairėje pusėje. Ir čia visiškai pasitikėdami jūs turite pasakyti dešimt kartų: „Motina, aš esu pats sau mokytojas.“ Prašau tai pasakyti visiškai pasitikint. Neabejokite savimi, jūs esate patys sau mokytojai. Prašau nukreipti kairę ranką į Mane, nukreipti į Mane. Dauguma žmonių nėra nukreipę savo kairės rankos į Mane. Aš jau jums esu sakiusi, kad tiesa apie jus yra ta, jog jūs nesate šis kūnas, šis protas, šios emocijos, šie sąlygotumai, šis ego, bet esate tyra dvasia. Taigi prašau uždėti dešinę ranką ant širdies ir čia visiškai pasitikėdami jūs turite pasakyti: „Motina, aš esu tyra dvasia. Motina, aš esu shuddha Atma.“ Pasakykite tai visiškai pasitikėdami. Dabar truputį kilstelėkite, suprantate, tai turi būti ne per daug žemai, kilstelėkite tinkamai lyg keltumėte savo širdį. Pakelkite ją.

Ta visur esanti energija yra meilės energija, tai žinių vandenynas, palaimos ir atjautos vandenynas. Bet to, tai dar ir atleidimo vandenynas, ir viskas, ką, jūsų manymu, jūs padarėte netinkamai, gali būti ištirpdyta šiame didžiame vandenyne. Taigi prašau pakelti savo dešinę ranką iki kampo tarp jūsų kaklo ir peties ir spustelėti čia. Čia jūs turite pasakyti šešioliką kartų: „Motina, aš esu nekaltas.“ Prašau jūsų tai pasakyti šešioliką kartų. „Motina, aš esu nirdosh (nekaltas). Aš esu visiškai nirdosh.“ Aš jau jums sakiau, kad, ar atleidžiate, ar neatleidžiate, jūs iš tiesų nieko nedarote, tai mitas. Bet jei neatleidžiate, tada pakliūnate į blogas rankas ir kankinate save, kai tuo metu tas žmogus, kuris kankino jus, yra gana laimingas. Taigi dabar uždėkite dešinę ranką ant kaktos ir palenkite galvą į priekį. Stipriai palenkite galvą ir čia, nesvarbu, kiek kartų, bet iš visos širdies jūs turite pasakyti. Jeigu jūs to nepasakysite, tai Aš negaliu priversti jūsų Kundalini praeiti pro šią apribojančią Agija čakrą.

Taigi, prašau, jūs visi turėtumėte pasakyti: „Motina, aš absoliučiai kiekvienam atleidžiu“, prašau negalvoti apie jokį konkretų asmenį. Dabar uždėkite ranką ant galinės galvos dalies. Ir kuo labiau atloškite galvą. Jūs turite pasakyti be jokio kaltės jausmo, neskaičiuodami klaidų, tik dėl savo pačių pasitenkinimo: „O, dieviškoji Energija, prašau, atleisk man, jei ką nors padariau blogo. O, Brahmačaitanya, prašau, atleisk man, jei padariau ką nors netinkamo, žinodamas ar nežinodamas.“ Tai turite pasakyti nuoširdžiai, nesvarbu, kiek kartų. Dabar įtempkite dešinį delną. Uždėkite dešinės rankos delno centrą ant momenėlio srities, jūsų vaikystėje buvusios minkštos vietos. Atlenkite pirštus kuo labiau. Palenkite galvą žemyn kuo labiau. Čia vėlgi Aš negaliu primesti jums Savirealizacijos, taigi jūs turite jos paprašyti.

Sukite savo skalpą pagal laikrodžio rodyklę septynis kartus sakydami: „Motina, prašau, duok man Savirealizaciją.“ Prašyčiau, septynis kartus. Skalpą sukite labiau negu delną. Prašau stipriai paspausti. Atlenkite savo pirštus. Pirmiausia, kol neįtempsite savo pirštų, tol nebus jokio spaudimo. Dabar prašau nuleisti rankas. Nukreipkite abi rankas į Mane. Dabar žiūrėkite į Mane nieko negalvodami. Dabar nukreipkite dešinę ranką į Mane, palenkite galvą ir patys patikrinkite. Nestebėkite kitų, stebėkite save.

Žiūrėkite, ar yra vėsus vėjelis, sklindantis iš viršugalvio. Žiūrėkite, ar yra vėsus vėjelis, sklindantis iš viršugalvio. Čia gali būti taip pat ir karštas vėjelis; jei jūs neatleidote, karštas vėjelis gali būti čia. Taigi dabar atleiskite. Dabar padėkite savo kairę ranką, nukreiptą į Mane, štai taip. Ir vėl palenkite galvą. Ne ant viršaus, o truputį toliau; kai kuriems žmonėms gali būti labai toli. Pabandykite pažiūrėti, ar yra vėsus arba karštas vėjelis, sklindantis iš jūsų galvos. Virš momenėlio, ne pernelyg toli gale ir priekyje, bet momenėlio srityje, taloo. Ar gerai?

Ir vėl nukreipkite dešinę ranką į Mane, palenkite galvą. Tai yra tai! Dabar Aš turiu jums parodyti, kaip pasidaryti sau Kavach, kaip apsaugoti save, tai labai svarbu, ir kaip pakelti savo Kundalini, tai labai svarbu, labai paprasta – jis taip pat jums parodys. Padėkite savo kairę ranką prieš save štai taip, o dešine ranka jūs veiksite, kairė ranka kyla tiesiai. Taigi jūs turite… Aš pirmiausia jums parodysiu štai taip. Taip kylate iki galvos ir čia užrišate vieną mazgą. Dabar mes ir vėl tinkamai pradėsime. Mes pradėsime nuo čia. Dabar pradėkite kelti savo kairę ranką į viršų. Kad užfiksuotumėte savo Kundalini, pakelkite rankas aukštyn ir užriškite vieną mazgą, tada dar vieną mazgą.

Užriškite antrą mazgą. Trečias mazgas užrišamas tris kartus. Dabar vėlgi taip padarykite: vienas, du ir trys. Atlikta! Dabar Kavach. Kiekvieną rytą, prieš išeidami lauk, turite tai padaryti, kad apsisaugotumėte, ir prieš eidami miegoti turite nukreipti savo dėmesį į čia ir miegoti. Nukreipkite savo kairę ranką štai taip į Mane. Tai yra Saadhe teen… Tris su puse karto susikusi spiralė. Taigi, kaip jūs darote Kavach? Tai yra, jums reikia nukreipti kairę ranką į Mane, į nuotrauką, padėkite savo dešinę ranką štai taip, Aš pirmiausia jums parodysiu.

Tada kelkite štai taip, nuleiskite į apačią, tai yra pusė. Vėl pakelkite ir vėl nuleiskite, tai yra vienas. Vėlgi padarykite į vieną pusę ir vėl grįžkite atgal, tai du. Ir vėl darykite taip ir grįžkite atgal, tai trys. Ir dabar jūs grįždami atgal pusiaukelėje sustokite, tai bus trys su puse karto. Tai yra bandanas, tai yra Kavach, apsaugos Kavach. Jūs taip pat išmoksite, kaip naudoti šią energiją, sklindančią iš jūsų rankų. Dabar visi tie, kurie pajuto vėsų vėjelį arba karštą vėjelį ant savo rankų ar sklindantį iš momenėlio, prašau, pakelkite abi rankas. Visi tie, kurie pajuto, prašau, pakelkite abi rankas. Jie turi truputį problemų dėl kepenų, bet tai išsispręs, nesvarbu.

Telaimina jus visus Dievas, telaimina jus Dievas. Taigi Madras dabar turėtų tapti Motinos Raas, vadinasi, visos Motinos yra išbaigtos, ir pasiekite tą būklę. Telaimina jus visus Dievas. Vėl ir vėl Aš jums sakau, būkite nuolankūs ir ateikite į centrą. Centre yra keletas labai gerų Sahadža jogų. Jie visi labai maloniai jums viską papasakos. Bet prašau ateiti, skirti dėmesio sau ir viską sužinoti. Kitais metais Aš vėl atvyksiu į Madrasą. Telaimina jus Dievas.