1st Day of Navaratri, 10th Position

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Navaratri pudža, Kabela Ligure, Italija, 1992 m. spalio 27 d.

Šiandien yra pirmoji Navaratri diena.

Ir kai pamačiau, kad ten liūtis ir visokios problemos, o Višnumaja siūlė kai kuriuos dalykus, aš tiesiog pasižiūrėjau į kalendorių, ir jūs nustebsite sužinoję, kad kalendoriuje parašyta, jog iki 5 val. 45 min. nėra labai palankus laikas. Tai visiškai nepalankus laikas. Tik nuo 5 val. 55 min. prasideda tinkamas laikas. Taigi, tik įsivaizduokite, kaip tai teisingai buvo apskaičiuota, kad 5 val. 55 min. mes turėjome pradėti šią pudžą, 5 val.

55 min. Taigi, pirmoji Navaratri diena prasideda Italijoje arba Europoje 5 val. 55 min. Taigi reikia suprasti, kad Čaitanija [Dieviškoji energija] viskuo pasirūpina ir pateikia visus pasiūlymus, nes aš visai nemačiau to, ką jūs vadinate „tithi“ [palaimintu laiku], bet tiesiog pajutau, tiesiog pasakiau, kad mes ją darysime vakare. Ir tada pasakiau tai, pasakiau: „Pasižiūrėkime“, ir buvo būtent taip. Yra tiek dalykų, kuriuos reikia pamatyti, kad visa, kas buvo jums atskleista, galite patikrinti. Pavyzdžiui, jau seniai esu sakiusi, kad Muladhara čakra yra sukurta iš anglies, anglies atomo, ir jei žiūrite iš kairės į dešinę – iš dešinės į kairę, kairėje pusėje aiškiai matote Svastiką. Dabar pažvelgę iš kairės į dešinę, matote Omkarą, o kai žiūrite iš apačios į viršų, jūs matote Alfą ir Omegą. Dabar, matote, Kristus yra pasakęs: „Aš esu Alfa ir Omega.“ Taigi ši Svastika tampa Omkara ir tampa Kristumi. Jūs galite tai aiškiai matyti.

Dabar mes turime nuostabų paveikslą, mes turime įrašą ir norėjau, kad jūs visi pamatytume, bet aš nežinau, kaip tai galime padaryti čia. Bet norėčiau, kad visi galėtumėte pamatyti tai, tai taip aišku. Taigi Alfa ir Omega, taip pat šie matematiniai dalykai pasiekė mus iš vidaus, iš Dieviškumo. Tai nėra mūsų sukurta. Tai buvo atrasta kelių matematikų, kurie buvo realizuotos sielos, ir jie naudojo šią Alfą ir Omegą. Stebina, kaip aiškiai parodoma, kad Svastika tampa Omkara, o Omkara tampa Alfa ir Omega. Taigi viskas Sahadža jogoje yra realu ir gali būti patikrinta. Dabar, šiandien, jūs garbinate Durgą arba visas devynias Devi formas. Ji atėjo devynis kartus į Žemę, nes nugalėjo visus žmones, kurie naikino ieškotojus, kurie bandė sugriauti jų gyvenimus. Ir šie kankinami šventieji meldėsi Devi, nes Dievai nieko negalėjo padaryti, o Sadašiva niekada nesikiša į tai, ką daro Devi, taigi jie garbino Bhagavati, ir tada Jos inkarnacija atėjo devynis kartus tam tikru reikiamu laiku.

Taigi kaskart randate Ją kovojančią su žmonėmis, kurie yra itin arogantiški, pernelyg pasitikintys savimi, manantys, kad jiems niekada nieko nenutiks, ir bhaktai [garbintojai] yra kankinami šių pernelyg pasitikinčių žmonių, baisių rakšasų. Dabar Indijoje, kai mes tikriname asmens horoskopą, turime tris žmonių kategorijas: vieni yra „devai“, jie vadinami „dev“; antrieji – „manavai“ – žmogiškosios būtybės, o tretieji yra „rakšasai“. Taigi manau, kad jūs pas Mane susirinkote iš „dev“ kategorijos, nes jūs nebūtumėte galėję taip rimtai priimti Sahadža jogos, jei nebūtumėte jie. O, be to, kodėl turėtumėte tikėti manimi, kad buvo Durga ir visi šie dalykai, ir Ji padarė tą ir aną? Nėra taip, kad atėjote iš vieno tikėjimo, o dabar panyrate į kitą tikėjimą – taip nėra. Tai iš tiesų buvo įrodyta, jūs galite tai jausti. Pavyzdžiui, kai keliate Kundalini centrinėje širdyje, galite jausti, kad, jei centrinėje širdyje yra blokas, jums reikia pasakyti Džagadambos vardą. Kol nepasakysite Jos vardo, ji neatsivers. Lygiai taip pat, kai Aš valau jūsų centrinę širdį, turiu taip pat pasakyti: „Dabar Aš iš tiesų esu Džagadamba“, ir tada Džagadamba jumyse pabunda. Taigi dabar tai patvirtinote labiau, nei mokslininkai tą yra padarę.

Mokslininkai tiria išoriškai ir to nesujungia. Dabar, jei turite vieną problemą, jie ją išspręs, dar vieną problemą – jie spręs problemas, bet nežino pagrindo, kokios yra problemos ir kur sprendimas. Jūs galite matyti, kad kai Amba, ši Kundalini, esanti Šventosios Dvasios, Adi Šakti, atspindys jumyse, pakyla per visas šias čakras, Ji suteikia jiems energijos, nes Ji yra Energija, Ji yra Šakti. Ji yra Sadašivos troškimo energija. Ji yra absoliuti Sadašivos energija. Ir Ji suteikia energijos absoliučiai kiekvienai čakrai, taip visos čakros yra nušviečiamos, o visos Dievybės – pažadinamos. Sakykime, jei neturime gyvybinės Energijos, tada būsime lyg mirę žmonės. Taigi, kai šie centrai gauna šią Energiją, šią Šakti, tada jie yra pažadinami. Taigi jūs matėte, kad galite tai padaryti patys. Visa tai apčiuopiama, jūs galite įrodyti tai.

Aš esu jums sakiusi, kad Ji įsikūrusi Širdies čakroje. Dabar pažvelkite, kaip Širdies centras sukurtas, tai pamatyti labai įdomu. Ji yra Džagadamba, o Amba reiškia tyrą Energijos formą, esančią kryžkaulyje – Kundalini. Bet savo forma, kuri yra Džagadamba, kuri yra Visatos Motina, Ji yra Širdies centre. Šis Širdies centras yra labai svarbus. Jau esu jums sakiusi apie tai: vaikui iki dvylikos metų šiame centre gimsta ganai. Ganai yra kairės pusės darbininkai. Jie yra lyg… Galime sakyti, kad šventas Mykolas yra jų vadas, bet jų karalius yra Ganapati – Ganėša. Taigi pirmiausia, ką Ji padarė, yra „ghatasthapana“. „Ghatasthapana“ reiškia… Darėte tai dabar, tai yra „ghatasthapana“ [puodelis su kokosu].

Tai yra „kumbha“. Pirmiausiai Ji įtvirtino šią „kumbhą“ – kryžkaulio vietą. Taigi Jos pirmas darbas buvo įtvirtinti jūsų Muladhara čakrą. Taigi Ji jumyse įtvirtino nekaltumą. Pirmiausiai Ji įtvirtino nekaltumą jumyse. Taigi Ji turėjo įdėti „ghata“, kurioje Ji lieka dabar kaip Kundalini. Taigi pirmiausiai reikia įtvirtinti Kundalini kryžkaulyje, o tada įtvirtinti Šri Ganėšą. Tai yra pirmas darbas, nes visa, ką Ji ruošiasi dabar sukurti – visas visatas, Žemę – visa, ką Ji ruošiasi sukurti, turi būti pripildyta nekaltumo. Dabar, jei jūs pažvelgtumėte į akmenis, jie yra nekalti. Jei paspirsite akmenį, atsitrenksite, kitaip jis pats neateis ir neužgaus jūsų.

Jie yra nekalti. Jei pažvelgtumėte į upes, jos yra nekaltos. Visa, kas buvo sukurta, visa materija yra nekalta. Tai negudrauja, nemanipuliuoja, neagresyvu – nieko panašaus. Jie yra nekalti, vadinasi, jie yra visiškai kontroliuojami Visagalio Dievo. Jie neturi laisvos valios veikti, kas jiems patinka. Visa, kas padaryta, padaryta visiška Visagalio Dievo valia, taigi jie, galime sakyti, yra nekalti, nes neturi laisvos valios daryti, kas jiems malonu. Taigi, jei pasižiūrėtumėte į gyvūnus taip pat, jie yra nekalti, išskyrus tik kelis. Dauguma jų yra nekalti, nekalti ta prasme, kad yra vadinami „pašu“, reiškia visiškai paklūstantys – „paša“ Visagaliui Dievui. Tigras bus tigras, gyvatė elgsis kaip gyvatė.

Bet žmonės… Kai kas iš jų elgsis kaip tigras, o ryt – kaip gyvatė, o poryt – kaip kirminas. Nėra jokio pastovumo. Negalite pasakyti, kad jei šiandien šis vyriškis yra tigras, ryt jis nepavirs gyvate. Jie neturi laisvos valios pakeisti savo individualybės. Jie yra palikti vieni. Taigi nerimauti dėl to nėra Šakti darbas. Tai jau sukurta, jie yra čia, jie egzistuoja. Jie turi tikslą, štai kodėl jie yra ten, o tikslas yra vienas – palaikyti žmogiškąsias būtybes, nes jūs esate evoliucijos įsikūnijimas. Taigi Ji sukūrė visus šiuos dalykus jums, ir galiausiai, kad jūs gautumėte savirealizaciją, turėtumėte tikslą gyvenime, susijungti su visur esančia Energija, patekti į Dangaus karalystę. Viskas yra Jos darbas.

Taigi, galime sakyti, kad Ji atėjo devynis kartus, o dešimtą Ji turi jums visiems duoti realizaciją. Bet dešimtą kartą visos šios trys energijos susijungusios kartu, štai kodėl tai – Trigunatmika. Štai kodėl Buda pasakė: „Matrėja“, tai reiškia tris kartu susijungusias Motinas. Taigi, kai ši Energija pradeda veikti, visiškai kontroliuoja visus tris kanalus ir septynis centrus, absoliučiai kontroliuoja taip, kad be leidimo arba neištarus šios Energijos vardo, jūs negalite nieko pasiekti. Tai yra faktas, ir štai čia žmogiškosios būtybės suklumpa, nes jos turi laisvą valią ir nežino, kodėl turėtų kam nors paklusti, ko nors klausyti ar priimti ką nors. Štai kodėl, nors jums ir turi būti duodama savirealizacija, užduotis yra labai sudėtinga, nes jūs nesate pratę, kai neturite remtis savo laisva valia. Ypač Vakarų šalyse žmonės gali rinktis netgi kruopas. Man sakė, kad Amerikoje yra 126 tipų kruopų. Jei darote tokias nesąmones, jūsų ego išsipūs ir manysite: „Mes turime teisę patys nuspręsti.“ Jūs negalite priimti, kad yra kažkas, galintis jums pasakyti, jog tai negerai ar tai negerai. Ta pati Energija dabar yra pažadinta Paramčaitanijoje.

Jis, pabudimas, Paramčaitanijoje atlieka nuostabų darbą, kurį galite aiškiai matyti. Visų pirma, matėte mano nuotraukas. Matydami mano nuotraukas, esate apstulbę, esate nustebę. Turiu omenyje, pati nežinau, ką ta Paramčaitanija daro. Ji taip aktyvuota, kad stengtųsi nuolat jus, žmonės, įtikinti tiesa. Jei ji būtų tokia aktyvi Kristaus laikais, būtų buvę daug geriau. Bet turėjo būti būtent taip, nes žmonės yra sunkiausiai suvaldomi. Jiems buvo duota laisvė, taip pat ji, būsite nustebę, ta pati laisvė, buvo duota Adomui ir Ievai, bet kaip ji buvo pasiekta, mes turėtume tai suprasti. Gnostikų Biblijoje parašyta, kaip aš ir sakiau, kad Adomas ir Ieva, abu buvo kaip gyvūnai, visiškai Dievo kontroliuojami – be laisvos valios. Jie būtų gyvenę nuogi Rojaus sode, nebūtų žinoję nieko daugiau kaip tik valgyti, gyventi kaip gyvūnai.

Jie buvo tokie patys kaip gyvūnai. Tada pati Šakti pasivertė gyvate, prisiartino ir pasakė jiems: „Jūs turite paragauti Žinių vaisiaus.“ Ji norėjo augimo. Tai buvo ne Visagalio Dievo idėja, nes tai sukeltų pakankamą galvos skausmą, padarius tokį dalyką. Jis pamanė: „Kokia nauda turėti tokį galvos skausmą?“ Bet Šakti turėjo savo stilių. Ji žinojo, kad gali padaryti daugybę stebuklų, ir Ji gali žmones paversti suprantančiais tas Žinias, ir Ji tikrai gali paversti juos žinančiais. Taigi Ji pasakė: „Jūs privalote valgyti šį vaisių ir privalote bandyti įgyti Žinių.“ Taigi prasidėjo nauja žmonių rasė, kuri norėjo žinoti, kas yra tos Žinios. Jūs matėte, kad turėjome visokių primityvių žmonių. Tada jie pradėjo vystytis, vystytis. Dabar turiu pasakyti, kad pirmasis kūrinys, kuris buvo sukurtas, buvo kiti aukštesnieji kūriniai, suplanuoti Adi Šakti, kad jie suplanuotų viską. Taigi Ji sukūrė Brahmą, Višnu, Mahešą, ir Ji sukūrė Jų „lokas“ – Jų atmosferas arba, galima sakyti, Jų sritis.

Ten vyko visas planavimas, kaip pasiekti, kad tie gyvūnai taptų realizuotomis sielomis, iš gyvūnų – žmonėmis, o iš žmonių – realizuotomis sielomis. Tai buvo labai didelė problema. Štai kaip Jie sukūrė, matote, kaip žinote, Višnu turėjo savo „loką“, Maheša turėjo savo „loką“, ir Brahmadeva turėjo savo „loką“. Ir Jie tarpusavyje nusprendė, kaip tai geriausiai padaryti. Nes šie trys kanalai buvo sukurti žmoguje vėliau. Iš trijų kanalų kilo šios trys Šakti: Mahakali, Mahalakšmi, Mahasarasvati. Jos pagimdė du vaikus, vieną šakti ir vieną brolį, ir tada įvyko vedybos ir visa tai – tam tikra prasme, ne tokios, kokios vyksta pas žmones, ne žmogiškuoju būdu, turėtume sakyti, bet jos buvo… Energija buvo suteikta potencialiam vyrui. Taigi moteris, kuri atstovavo energiją, buvo duota vyrui. Visa tai įvyko, ir Jie pasirinko tai įgyvendinti žmonėse. Nutiko taip, kad pirmas darbas kažkodėl buvo labai efektyvus Indijoje.

Arba galbūt Jie pasirinko Indiją dėl jos klimato, nes jis toks geras. Turiu omenyje, ten yra šeši sezonai. Paprastai taip nebūna, kad pradeda iš niekur nieko lyti kaip Londone – turite žaisti futbolą su skėčiu virš galvos! Taigi yra tiksliai šeši sezonai Indijoje, ir jie taip puikiai subalansuoti. Štai kodėl Paramčaitanija yra taip pat vadinama „Ritambhara prAgnya“ Indijoje – ne čia, negalime sakyti. „Ritambhara prAgnya“ reiškia tai, kas yra Žinios, „prAgnya“ reiškia nušvitusias Žinias, iš kurių sukuriami sezonai. Nes čia „Ritambhara prAgnya“ yra nuslopusi. Ji ne visiškai suprantama, nes žmonės yra, kokie yra. Jie tokie išsiblaškę, turiu pasakyti, kad net gamta čia pasidarė išsiblaškiusi ir nesupranta, kaip elgtis su tokiais žmonėmis – tai faktas. Bet Indijoje yra šeši sezonai, ir tie sezonai yra visiškai pažįstami.

Nė vienas nestudijavo Indijos astrologijos, bet turi savo astrologiją – žinoma, aš tuo netikiu. Bet žmogiškame lygmenyje galite matyti, kaip jie aprašo ir kaip tiksliai gali pasakyti, kada lis, kada nelis, kada atsitiks tas, kada anas. Net apie žvaigždes – kad tokia žvaigždė pasirodys. Tai buvo padaryta prieš tūkstančius metų. Jie tiksliai pasakys, kokiu laiku kokia žvaigždė priartės, kokia žvaigždė šiandien pagrindinė, kokia žvaigždė čia bus rytoj. Anais laikais jie mokėsi visų šių dalykų. Kai pažiūriu čia, nežinau, kokia buvo situacija tuo metu Vakarų šalyse, ar buvo čia žmonių, ar ne, aš nežinau, bet istoriškai, manau, tai nebuvo tokia išsivysčiusi vieta. Taigi buvo sukurta visa ši tvarka, ir žmonės buvo priversti suprasti, kad Dievas yra. Šventieji buvo gerbiami, pasakysiu jums, Indijoje tikri šventieji buvo gerbiami, ir jie atliko skirtingus stebėjimus. Dabar, kai skaitau, pavyzdžiui, Adi Šankaračarją, esu nustebusi, kiek daug dalykų jis žino apie Mane.

Jis žino, kaip atrodo Mano kelias, jis žino, kiek linijų turiu ant savo nugaros, kiek… Turiu omenyje, labai stebina, kaip šis žmogus žino viską apie Mane. Tai reiškia, kad pasitelkęs savo meditacijos galias jis galėjo ištirti Mane – jis niekada Manęs nematė. Aprašymas ir visa kita taip tiksliai. Jei pasakysite tūkstantį Devi vardų, tūkstantis Devi vardų yra tokie tikslūs. Turiu omenyje, galite juos patikrinti Manyje, Aš tokia ir esu. Kad ir kas būtų, gera ar bloga, kad ir kas pasakyta apie Mane, taip ir yra, tai faktas. Ir tų žmonių Žinios yra tokios nuostabios. Kaip jie žinojo, kad Devi yra tokia? Jie tikri dėl tam tikrų dalykų apie Mane, kurių pati nežinau, bet jie iš tikrųjų yra, ir jie juos apibūdino. Tai labai stebina.

Taigi jų meditacijos galia Indijoje buvo labai didelė. To priežastis – mūsų sezonai buvo disciplinuoti, žmonės yra disciplinuoti. Indijoje dauguma žmonių keliasi anksti ryte, daro viską: pudžas, prausiasi, eina į darbą, grįžta namo, būna su šeima, vakarieniauja, tada dainuoja dainas ir badžanus, o tada, kaip įprasta, eina miegoti. Labai disciplinuotai. Jie neatostogauja, nepradeda girtauti ir daryti panašių dalykų. Paprastai šeimose nekyla klausimų, jei kažkas geria: jis būna išmestas iš namų, jis būna pasmerktas kaip raupsuotasis. Jis vadinamas „daruda“, tai reiškia girtuoklį. Ir netgi šiais laikais žmonės girtauja, bet jie stengiasi tai nuslėpti. Niekas negeria, kai kas nors mato. Aš turiu omenyje, nežinau, jų įtaka gali išaugti ir žmonės pradės atvirai girtauti, nors paprastai jie negeria.

Taigi todėl, kad šie šeši sezonai yra disciplinuoti, mes žinojome, ką, kaip ir kada turime daryti. Tada žmonės galėjo gyventi net džiunglėse. Kaip Anglijoje: jei turi išeiti į lauką, tai užtrunka 15 ar 20 minučių: privalai apsimauti kojines, apsiauti batus apsivilkti paltą ir panašius dalykus, kitaip negali išeiti. Ir einate iš vieno taško, kai pasiekiate kitą tašką, pradeda stipriai lyti, jūs neturite nieko, peršlampate. Bet Indijoje yra ne taip. Viskas taip subalansuota, kad kai atvykstate žiemos metu, patys pastebėjote, nepradeda lyti netikėtai, taip nenutinka netinkamu laiku. Galite būti lauke, kiek tik nori. Taigi šie žmonės galėjo gyventi net džiunglėse, neturėdami didelio poreikio komfortui. Žmonės galėjo gyventi paprastoje, mažoje trobelėje su menka apsauga nuo saulės ir lietaus – lietaus sezono metu. Ir viskas.

Ir jie gyvenime turėjo labai mažai poreikių. Mes nenaudojome plastiko, turiu galvoje, plastiko nebuvo anksčiau, ir netgi šias laikais mes jo nenaudojame. Mes turėjome kelias „thalis“ [metal. lėkštes] ir kitų daiktų. Mažose šeimose jie taip pat teturėjo tik „thalis“, kurios visada buvo su šeima. Dabar matau tiek daug skirtumų. Matote, paprastame gyvenime vyksta taip, kad jūs nepasiimate visko, ką gero duoda Motina Žemė. Ten nėra ekologinių problemų. Bet turėdami tiek daug stiklinių vienam, tiek daug stiklinių kitam, visa, ką gaminate, neturi jokios estetinės vertės ir ilgaamžiškumo. Taigi tada jūs turite kalnus plastiko, kuris negali būti sudegintas, kuris negali būti išmestas, jei jį išmetate į vandenį, jis iškyla į paviršių – štai kokios yra problemos.

Taigi ši Šakti, kuri veikė tomis dienomis, pavertė juos ieškotojais, nes jiems nieko kito nereikėjo daryti, žinote. Viskas gerai, jūs turite maisto, turite, kur miegoti, baigta – nieko daugiau nereikia gyventi laimingai. Toks komfortas nereikalauja iš jūsų daug laiko, jie turėjo laiko – daug laiko. Ir ką jie darė su šiuo laiku? Jie, pavyzdžiui, nėjo plaukioti arba šokti – nieko panašaus. Šį laiką jie leido medituodami. Ir kai meditacija prasidėdavo, tada jie suvokdavo, kas yra Dieviškoji energija, kas yra Dieviškumas, kas yra Dievas. Sakau jums, jie aptaria netgi privatų Kristaus gyvenimą ar panašius dalykus. Tai neįmanoma Indijoje, niekas taip nedaro. Niekada nešautų jiems į galvą, kodėl Krišna turėjo šešiolika tūkstančių žmonų: tam buvo priežastis, Jis vis dėlto yra Dievas.

Dievas yra Dievas, jūs esate žmonės. Ką jūs galite žinoti apie Dievą, jei jūs atsiradote Jo dėka? Jie neaptarinėja tokių nesąmoningų dalykų. Taip turi būti. Ir dabar, kai sakau jiems apie Jo šešiolika tūkstančių energijų, jie sako: „Taip“. Tada penkios žmonos reiškia penkis elementus – „Taip“. Jie yra Dievai. Niekas apie tokius dalykus nediskutuoja. Kaip jūs galite suvokti Dievą? Ar jūs galite suprasti Mane?

Jūs negalite. Pabandykite – negalite Manęs suprasti. Tai labai sunku. Taigi negalite suprasti, jūs negalite suprasti Dievo. Prašau, suvokite vieną dalyką, kad neįmanoma visiškai suvokti Dievo. Bet jūs galite būti ryšyje su Dievu, jūs galite būti Dievo draugijoje, jūs galite būti palaiminti Dievo, jumis gali rūpintis Dievas, jūs galite žinoti daug dalykų apie Dievą, bet jūs negalite suprasti. Yra dar vienas dalykas, kurį būtina suprasti – jūs negalite suprasti, kodėl Dievas daro šiuos dalykus, kodėl Jis daro tą ar aną. Jūs negalite suprasti ir paaiškinti to. Turiu omenyje, kažkas gali netgi paklausti: „Kodėl Jis sukūrė Svastiką?“, tada: „Kodėl Jis sukūrė Omkarą?“ Žmonės šiuo metu yra tokie arogantiški, kad gali paklausti Dievo: „Kodėl Tu egzistuoji?“ Žinote, jie gali prieiti iki tokio lygio, nieko keisto. Taigi ši arogancija, šis ego atskyrė mus nuo Dievo.

Mes nematome savo pačių ribų, labai pasitikime savimi ir to nesuvokiame. Taigi ši Energija, ši Šakti, yra ta, kuri davė jums savirealizaciją, taip pat duos ir Dievo realizaciją, bet jūs vis tiek nesuprasite Dievo. Jūs turite pakilti virš Dievo, kad Jį suprastumėte. Kaip suprasite? Tarkime, kas nors yra žemiau jūsų, jūs tai galite suprasti. Bet kaip galite suprasti tai, kas yra virš jūsų? Tarkim, kažkas yra Kabeloje, apačioje, ir nori suprasti apie mano namą. Ar jis supras? Jis turi pakilti aukščiau Kabelos, kad pamatytų mano namą. Taigi ir Šaltinio, iš kurio visi atsiradome, mes negalime suprasti.

Mes negalime teisti, negalime klausti kodėl: tai yra Dievo noras, Dievo troškimas, ką Jis bedarytų. Taigi, štai ką mes turime sakyti: „Ko Jis bepanorėtų, mes būsime tuo patenkinti“. Ir Amba – energija, kuri glūdi jumyse, yra paties Dievo troškimas. Taigi, ko benorėtumėte, reiškia, kad Jo noras – jog patektumėte į Jo karalystę. Kai jūs patenkate į Dievo karalystę, Šakti jus pasodina į skirtingas, nuostabias vietas, ir kai kurie sėdi Dievo Širdyje, kai kurie sėdi Dievo Sahasrara čakroje, Dievo karalystėje. Dabar jūs turėtumėte priimti savo galias. Dabar, per Navaratri, jūs turite suvokti, kad peržengėte ribą ir patekote į dešimtąją poziciją, kur turite priimti. Aš jums tai sakiau daugybę kartų, dabar patikėkite tuo, kad esate Sahadža jogai. Tikėkite tuo, kad patekote į Dievo karalystę. Jūs negalite teisti Dievo, negalite klausti, kodėl Jis daro tą, kodėl Jis daro aną, kodėl Jis tai daro.

Jūs negalite taip sakyti – tai yra kas kita. Kai sėdite čia, tai nėra susirinkimas, tai ne politinė kova – ne, jūs įžengėte į Dievo karalystę, palaiminti Dievo, prižiūrėti, išpuoselėti ir tapę žinančiais. Bet vis tiek turi nelikti šios arogancijos, kad galėtume suprasti, kodėl tai vyksta. Nuolankumas yra nepaprastai svarbus, kitaip ši Energija negalės jūsų apsaugoti. Dabar, kai Ji praėjo per Sahasrara čakrą, turi kilti vis aukščiau ir aukščiau. Todėl, visų pirma, jūs turite būti nuolankūs. Nuolankus nereiškia kokio nors dirbtinio verslininko ar politiko nuolankumo. Nuolankumas turi būti širdyje, tai yra: „Dieve, mes nenorime Tavęs suvokti, Tu esi per daug didis. Bet leisk mums pažinti save.“ Ir tada jūs nustebsite, kad Jis jūs sukūrė pagal savo atvaizdą. Tai reiškia, kad Jis jums davė visas galias.

Jis jus sukūrė. Kadangi Jis jus sukūrė, tai jūs negalite Jo suvokti. Jis yra Šaltinis, jūs negalite Jo sukurti. Jis jus sukūrė pagal savo atvaizdą. Dabar, ką galite padaryti, tai pakeisti kitus pagal Jo atvaizdą. Šios galios yra jumyse. Bet, visų pirma, jūs turite būti disciplinuoti, ko labai trūksta. Žmonėms sunku būti disciplinuotiems. Jeigu jie negali kontroliuoti savęs, kaip gali išvis ką nors kontroliuoti? Nėra disciplinos, vadinasi, jūs negalite savęs kontroliuoti.

Taigi pirmiausiai turi būti disciplina, turite matyti, kad galite save kontroliuoti, nes dabar jūs esate Dievo karalystėje. Ar matėte filmą „Ponas Bynas“, apie kvailą žmogų, matėte? Štai kas nutinka, kai atėję į karališkąjį Devi kiemą, patekę į Dievo karalystę, išdidžiai turite sėdėti soste, bet jūs elgiatės kaip Ponas Bynas, matote. Jūs nežinote kaip išsėdėti savo vietoje, norite sėdėti šone ar sėdėti ant sienos, ar kaip kitaip keistai elgtis. Nėra disciplinos. Jūs turite būti disciplinuoti. Kur jūs sėdite? Jūs sėdite Dievo karalystėje. Taigi jums reikia turėti orumo, turėti prielankumo, turėti atjautos, turėti tos meilės ir atsidavimo. Bet jei to nėra, tada ši Energija yra bevertė, nes jūs esate šios Energijos nešėjai.

Tarkim, jei noriu pasemti vandens, reikia stiklinės, kuri turi būti tuščia. Jei ji yra pripildyta ego, ką ja galima pasemti? Arba jei tai yra akmuo, jūs negalite iš jo gerti vandens, pirmiausiai turite išgremžti duobutę, kad įpiltumėte vandens. Jei jau esate pripildyti savo pačių idėjų, savo pačių patogumų, savo pačių progreso, ar kas tai bebūtų, jei yra vien tik tai, tada negalėsite labai aukštai pakilti. Jūs turite visiškai atsiduoti, sakykite: „Motina, koks bebūtų Tavo troškimas, mes nenorime turėti jokių asmeninių troškimų.“ Tada Dievo troškimas veiks. Jūs norite, kad Kundalini dirbtų dėl jūsų, ir tai yra Dievo troškimas, ne jūsų, ji veikia nepriklausomai nuo jūsų troškimo, bet ji yra ta, kuri išpildys visus jūsų taip vadinamus troškimus, netgi jums nežinant. Įvyks stebuklų stebuklai, tiek daug stebuklų, kad dabar mes net nežinome, kaip parašyti knygą apie jau įvykusius stebuklus. Bet šie stebuklai jums įvyksta, nes jūs esate realizuotos sielos. Jūsų dėmesys turėtų būti tvirtas, jūs turėtumėte matyti save ir introspektuoti: „Dabar esu Dievo karalystėje, kokia mano situacija? Ar verta būti čia, ar esu to vertas, ar aš tinkamai elgiuosi, o gal aš vis dar netikiu?“ Jei jūs netikite, kaip pakilsite?

Tikėti reiškia, kad jūs matėte kai ką, jūs pažinote kai ką realaus, jūs tai patyrėte. Ir vis dėlto jūs nesate atsidavę. Jei atsiduodate Dievo valiai, tada viskuo pasirūpinama. Jūs niekada tuo nenusivilsite, jokios abejonės, ir viską, visus dalykus, kurie atrodo kaip sunkumų ir kliūčių kalnai, jūs pereisite, tiesiog kaip lėktuvas praskrenda virš viso to. Jūs neturėsite jokių problemų. Taigi, šiandien aš labai džiaugiuosi, kad ši pudža yra atliekama žmonių iš šalies, kuri yra disciplina, kuri yra labai svarbi, tai yra Šveicarija. Bet jie naudoja discipliną blogiems dalykams, ne geriems. Pavyzdžiui, jie turi kariuomenę. Kas keliaus į tokį tolimą kraštą, kad pultų? Niekas.

Kam jiems kariuomenė? Ir kariuomenė yra privaloma, ar žinote tai? Nes jie apiplėšė kitus žmones ir laiko jų pinigus čia kaip banditai. Taigi, visi tie pinigai yra jų bankuose, ir jie nerimauja, kad bet kuriuo metu kas nors gali ateiti ir pradėti reikalauti savo pinigų, ir gali juos atakuoti, panaudodami destruktyvią galią. Kadangi jie elgiasi neteisingai, turi kariuomenę – dėl baimės, tik dėl baimės. Nereikia čia turėti kariuomenės. Bet visi turi eiti į kariuomenę, prisijungti prie kariuomenės, nes jie yra baisiausi vagys. Antra, jie yra labai priklausomi nuo laikrodžio, kurį sukūrė žmonės. Dievas laikrodžio nekūrė. Taigi, laikrodis yra svarbu, nes jie gamina laikrodžius.

Jei jie gamina laikrodžius ir patys jiems nevergauja, kas pirks jų laikrodžius? Jie sakys: „Kas iš to, kad jūs visi turite laikrodžius, ir vis tiek esate tokie?“ Taigi, jie yra labai disciplinuoti. Ne tik – jie yra, turiu omenyje, ekstremaliai, ką pademonstravo vakar – jie tikrai turi per daug švaros savyje. Kai kurios iš ištekėjusių merginų – turiu pasakyti, apgailestauju, kad turiu tai sakyti, bet tai faktas – jos buvo iš Šveicarijos, ir pasiekė pranešimai, kuriose sakoma: „Motina, jos turbūt buvo tarnaitės ar baro tarnaitės.“ Taigi paklausiau: „Kodėl?“ „Jei kas nors nukrenta kur nors, iškart jos pakelia ir sutvarko tai“. Net jei kas nors… Tiesiog net su svečiais, matote, svečiai sėdi, o jos neturi laiko kalbėtis. Nėra kada kalbėtis vieni su kitais, nieko nėra. Jos visada dėl ko nors nerimauja: tai tas, tai kas nors išsitepė, tai kitas išsitepė – kaip tarnaitės. Suprantate? Visa tai kilo dėl tos siaubingos disciplinos, kurią jos turi. Ši disciplina nėra dieviška disciplina.

Gamta visai kitokia. Pažiūrėkite į gamtą, pažiūrėkite, kokia ji nuostabi, čia niekada nėra blogo kvapo. Bet štai, jei apsigyvena žmonės, tada prasideda visokios smarvės, nors šiaip jų niekada nebuvo. Gamta savimi pasirūpina, apsivalo, ji pati viską padaro. Taigi, viskam yra skirtas laikas, ir tai turi būti atlikta trumpai pailsint. Turiu omenyje, jei turite sutvarkyti namus, tai sutvarkykite, bet jei visą laiką jūsų dėmesys nukreiptas į tvarkymą – čia sutvarkyti, čia išvalyti, čia pataisyti – jūs niekam netinkate, jūs – kaip dulkių siurblys! O kas gali mylėti tokią moterį, kuri nuolat yra kaip siurblys? Bet vėlgi jūs žinote, kad Devi turi kraštutinumus, taigi tai vienas iš kraštutinumų. O kitas kraštutinumas yra absoliučiai tingūs žmonės, čia Anglijoje – absoliučiai tingūs, labai tingūs. Jie gali gyventi labai apsileidę ir peržengė visas ribas.

Taigi, turi būti pusiausvyra. Tvarka yra mums, o ne mes – tvarkai. Jums už tai nemoka, jūs nesate tarnaitės. Taigi, švara turi būti. Mums tai patinka, todėl tvarkomės. Bet nereikėtų, kad pradėtume dėl to panikuoti, atsidurtume situacijoje, kai nebelieka laiko bendrauti, būti maloniems kitiems, geriems kitiems, netgi nelieka laiko meditacijai. Net meditacijos metu jie žvalgysis aplink – gal kas nors kur krenta: „O Dieve!“, eis ir pakels. Aš nenustebčiau, jei jie net bažnyčioje taip elgtųsi! Nėra jokios meditacijos disciplinos, meditacijos, dieviško darbo disciplinos, disciplinos sekant Dievo valią, to nėra. Kol neatsiras tos disciplinos pakankamai, viskas, ką jūs darote, bus žemiška ir kvaila, beprasmis gyvenimo švaistymas ir savigarbos nebuvimas.

Taigi, dabar būnant Sahadža jogais reikalinga meditacijos disciplina. Tada Energija, ta Amba, Ji taip gerai jus pažįsta: Ji žino jūsų praeitį, ir Ji žino, kokia asmenybė esate. Kai pradedate introspektuoti ir stebėti save – „Kas manyje negerai?“, ir pasiekiate tą pusiausvyros būseną – „Ką aš turiu daryti?“, pirmiausiai jūs turite medituoti. Nėra kito būdo, turiu pasakyti, nėra kito būdo. Kai kas nors sako: „Motina, aš lioviausi valgyti tą, lioviausi valgyti aną“ – tai nesvarbu. „Motina, aš darau tą ir aną, stoviu ant galvos“ – irgi nesvarbu. Jūs turite medituoti, šiek tiek medituoti ryte ir šiek tiek vakare. Ir nežiūrėkite į laikrodį, kai medituojate. Kas beatsitiktų, jūs turite skirti laiko meditacijai. Tai juk neužima daug laiko.

Noriu pasakyti, kad sutikau vieną moterį, kuri taip ilgai puošdavosi, kad jei nors dalį to laiko skirtų meditacijai, nebereikėtų tiek daug makiažo. Jūsų oda pagražėtų, plaukai pagražėtų, jūsų veidas pagražėtų, viskas susitvarkytų. Jums nieko nereikia naudoti, jums nereikia jokios kosmetikos ar ko kito, visas jūsų kūnas savaime kvepės. Viskas bus padaryta. Taigi pirmiausiai turime ieškoti atsidavimo Dievo valiai. Sahadža jogams tai labai svarbu. Vos tik jūs atsiduosite, visos jūsų problemos bus išspręstos. Jūs taip pat atiduodate visas savo problemas: „Aš viską atiduodu Tau. Dieve, Tu sprendi šią problemą. Tu padaryk tai.“ Tai tokia tiksli, tokia efektyvi, tokia veiksminga Energija.

Be to, Ji myli jus, rūpinasi ir atleidžia. Net jei klystate, Ji atleidžia: „Bus gerai, viskas bus gerai.“ Ji laukia, kol tinkamai pasodins į sostus jus, besimėgaujančius savo energijomis. Taigi viskas, ko reikia, daroma labai rūpestingai. Dabar yra Navaratri, dešimtoji Navaratri naktis, kuri jums visiems yra pati svarbiausia – tai laikas, kai Paramčaitanija tampa aktyvi. Ir dėl savo aktyvumo, kaip žinote, Ji tampa labai galinga, taigi, jei kas nors yra negeras jums, bando jums kenkti, man visai nereikia dėl to rūpintis – tuo bus pasirūpinta. Visa, ką esate blogo padarę, visos blogos karmos, kurias turite, jums už tai bus atlyginta, be abejonės. Bet jei jūs esate realizuota siela, viskas baigta – jūs nesate tame pačiame lygyje. Pavyzdžiui, mes galime pasakyti, kad paprasti žmonės gali būti apkaltinti nusikalstamumu. Bet, tarkime, kad jūs užimate karališkas pareigas, tada niekas negali jūsų nubausti. Jūs aukščiau įstatymo.

Tas pats nutinka jums: niekas negali jūsų paliesti, niekas negali jūsų sunaikinti ir niekas negali sustabdyti jūsų progreso. Tik jūs patys galite tai padaryti. Ir niekas negali pakenkti Man, nė vienas rakšasas negali Man pakenkti ir niekad negalėjo. Bet jūs esate tie, kurie galite Man pakenkti, nes šiame gyvenime Aš pasiėmiau jus į savo kūną, ir Aš jus valau savo kūne, viską, visą valymą, viską – tai nėra lengva. Ir iš pradžių ši Energija atėjo pas Ievą bei Adomą ir pasakė: „Jūs turite gauti Žinias“. Taigi pažadas turi būti išpildytas ir tai turi įvykti, nors tai ir labai sunki užduotis. Ypač Vakaruose labai sudėtinga padaryti taip, kad žmonės suprastų, jog jie yra neatsiejama visumos dalis – labai sunki užduotis. Jie kalba apie labai didelius dalykus. Aš sutikau žmonių, rašančių šiuo metu, kad nėra nieko stabilaus, mokslas toks ribotas, neišsprendžia mūsų problemų. Jie rašo visokias storas, storas knygas.

Bet jei parašysite, kad mes kai ką atradome, jie apie tai net nenorės girdėti. Jie nenori susitikti. Jiems visiškai neįdomu. Taigi, aš nežinau, kokie ieškotojai jie yra, su tokiais dideliais ego balionais, ir dar vadinami ieškotojais? Ko jie ieško? Ego balionas. Tarkime, kad jūs turite didelį balioną ir įmetate jį į vandenį, kas atsitiks? Balionas plaukios šen ir ten, šen ir ten, jūs neturite jokio galutinio tikslo. Lygiai taip pat jie neturi jokio galutinio tikslo, sakymas: „Mes ieškome, darome viena, darome kita“ – be jokio galutinio tikslo, be jokio supratimo, be jokios reikšmės mūsų gyvenimui, absoliučiai beverčiai žmonės. Jie niekam tikę.

Mes turime pasistengti juos išgelbėti, kuo daugiau. Bet tų, kurie nenori ateiti, ir nereikia, mums visiškai nereikia. Jie patys turi to paprašyti, nuolankiai turėtų pasakyti: „Mes norime pas jus ateiti“, tik tada padėsime. Aš niekam niekada nerašiau laiškų: „Prašau, ateikite į mano programą.“ Visi tie mokytojai, guru siuntinėjo laiškus visokiems aktoriams, muzikantams ir visiems. Aš niekada nerašiau. Aš tiesiog paskelbiu apie save, jeigu norite ateiti, galite ateiti. Šio reklamavimosi irgi nenorėjau. Taigi, dabar suprantate, kad dabar mes matome, kaip pildosi labai seniai duotas pažadas, jog jūs gausite Žinias. Ir jūs turite Žinias. Bet jūs turite būti susitapatinę su šiomis Žiniomis, turite žinoti, kad turite Žinias, kad šias Žinias galite perduoti kitiems.

Ir mes galime padaryti šį pasaulį nuostabų, ir išpildyti Adi Šakti viziją. Būtent šiam tikslui Ji jus ir sukūrė, iš paprastų žmonių padarė superžmonėmis būtent šiam tikslui, todėl jūs turite tai padaryti. Ir jei šiandien lenkiatės Man kaip Džagadambai, tada žinokite, kad Džagadamba yra ne kas kita kaip Adi Šakti. Kol jūs, žmonės, nepakilsite iki to lygio, savo disciplinos dieviškumo kelyje, pavyzdžiui, kai kurie žmonės iki šiol rūko: „Žinote, nieko tokio, suprantat, mes – normalūs, paprasti žmonės, galime taip elgtis“ – puiku, nešdinkitės. Nesijaudinkite dėl tokių žmonių. Jie bus palikti. Niekam tikę žmonės, kur jie gali nueiti? Aš manau, kad jie kabos pragaro prieangyje, nes pragare nedaug likę vietos, taigi, nežinau, kas jiems nutiks. Bet jūs dabar galite viską, tik turite atsiminti, kad turite kontroliuoti save, savo jausmus. Negalime savęs kontroliuoti net ir visai paprastose situacijose.

Jei negalime savo arklių suvaldyti, kaip pakilsime į reikiamą lygį?! Taigi, nešvaistykime savo energijos visom šiom smulkmenom. Tiesiog žinokite: jūs turite medituoti, turite kilti, ir turite tai perduoti kitiems. Tai iš tikrųjų įmanoma, jei tikrai mylite save. Jei mylite save, tada turite suprasti: „Matai, mano kūnas, mano protas – viskas duota Dievo. Kaip viskas nuostabu. Viskas taip ypatinga ir bus panaudota Dievo tokiam kilniam tikslui.“ Jūs esate pavyzdžiai, jūs sukurti tokiam lygiui. Bet dabar turite laisvą valią, ir turėdami šią laisvą valią turite augti. Turėdami šią laisvą valią turite suprasti, ką turite daryti ir kaip pasiekti tą lygį. Tai gamtos reakcija į visa tai.

Gamta visada reaguoja į žmones. Gamta neturi pasirinkimo laisvės, bet Dievas reaguoja, ir kai Dievo reakcija prasideda, tada mes matome, kad visa tai prasideda. Norėčiau, kad paklausytumėte Mano paskaitos įrašo apie Višnumają, kur labai labai gerai paaiškinta, kodėl visos nelaimės prasideda, kodėl miršta žmonės nuo tų nelaimių. Tai labai gera paskaita, tikiuosi, jūs visi ją išklausysite, klausysite vėl ir vėl. Mano paskaitos neturi būti tik šiaip maloniam vakarui, tai turi būti tai, ką jūs turite suprasti. Visa, ką Aš sakau, yra tiesa, tai absoliuti tiesa ir labai subtilūs dalykai, kurių niekas niekada iki šiol nėra sakęs. Kadangi jūs gavote savirealizaciją, esate Sahadža jogai, Aš galiu jums tai pasakyti. Telaimina jus Dievas.