Birthday Puja, Satya Yuga

New Delhi (India)

Feedback
Share

Puja for the 70° Birthday, New Delhi (India), 21 March 1993.

Labai sunku kalbėti, netgi man, matant tiek daug Sahadža jogų, sėdinčių čia švytinčiais veidais, susirinkusių iš viso pasaulio, tarytum, šiandien mano vizija įgavo formą.

Jumyse aš matau rytojaus išgelbėtojus, kurie išgelbės šį pasaulį nuo visų Kali Jugos amžiaus negandų, kurios supa mus. Jos puola iš visų pusių, tuo tarpu jūs, žmonės, iš šios Kali Jugos tvenkinio gimėte antrą kartą ir tapote tikrais dangiškais lotosais – įvairių spalvų, atspalvių, aromato ir grožio. Užuot šventusi savo gimimo dieną, geriau aš švęsiu jūsų gimtadienius. Kaip jums anądien ir sakiau, tai jūs esate nuostabūs meilės ir tiesos ieškotojai, kad visa tai gali suveikti, kitaip tai būtų neįmanoma. Netgi vieną žmogų pakeisti yra labai sunku, bet jūs buvote tokie jautrūs ir gilūs, kad ši subtili išmintis, net nežinau kaip, įsiskverbė į jūsų esybę. Tai neįtikėtina. Aš negaliu patikėti pati, kokie puikūs žmonės gimė Kali Jugos amžiuje. Niekas negali patikėti, kad prieš mane sėdi tiek daug šventųjų, tiek daug Vali, tiek daug Nali sėdi priešais mane. Dvasingumo istorijoje to niekada nebuvo. Netgi Danguje yra tik keletas dievų ir deivių, ne tiek daug.

Jūs esate vienas už kitą geresni – tokios gražios širdys, tokie puikūs protai ir toks aktyvus dėmesys; tikrai nuoširdžiai dėkoju jums visiems, kad per šį septyniasdešimtmečio gimtadienį galiu matyti tiek daug žmonių, ko tikrai nesitikėjau. Jūs žinote, Sahadža joga prasidėjo nuo vieno žmogaus, ir tada, iš tų, kurie taip pat prisijungė, kai kurie buvo orientuoti į valdžią, į pinigus, įvairūs žmonės sukeldavo mums rūpesčių. Viena po kitos atsirado daug problemų. Taip pat ten buvo labai žemo lygio ieškotojų. Tačiau šiandien matau, kad jie tapo nuostabūs. Aš negaliu atskirti vieno nuo kito, štai kaip nutiko. Ir jūsų atsidavimas Sahadža jogai yra didžiausias palaiminimas šiam pasauliui. Aš negalėčiau to padaryti viena. Jūs tai žinote. Jei galėčiau, tada man nereikėtų jūsų.

Jūs esate kanalai ir turite dėl to dirbti toliau ir toliau. Tai yra tikrai nepakartojama, kokiu būdu Delio žmonės viską organizavo. Pirmiausiai kiekvienas buvo taip įsigilinęs į šitą gimtadienį. Aš nežinau priežasties, bet kad ir kas bebūtų, Delio žmonės pasakė: „Šį kartą mes ketiname švęsti Jūsų, Motina, gimtadienį Delyje.“ Aš tariau: „Visi į tai atkreipė dėmesį, taigi būkit atsargūs, tai nebus lengva. Tai didelis galvos skausmas. Ateis daug žmonių.“ Bet tiek daug jie nesitikėjo, esu tikra. … žmonės ateina. Šimtai ateina iš ten, šimtai – iš šen. Aš paklausiau: „Ar jūs nerimaujate?“ Jie atsakė: „Ne, mes esame dėl to labai laimingi.“ Aš mačiau jų užsidegimą, jų organizuotumą, būdą, kaip jie tai atliko. Geriausia viso to dalis yra Delis –vieta, kurioje gyvena įvairių politikų, vieta, kur daug grupuočių ir panašiai, bet Delio Sahadža jogoje politikos nėra.

Nėra kivirčų. Nėra vienas kito erzinimo. Tai yra nuostabu, kad tai vyksta tokioje vietoje kaip Delis, kur kiekvieną dieną išgirsti, kad netgi mūsų parlamentarai mušasi tarpusavyje. Galbūt tik šitame pragare šis gėris gali gimti ir pasireikšti per Sahadža jogus. Sahadža jogos žinios, kaip jūs žinote, yra ypatingai, ypatingai subtilios ir nėra lengva pasiekti žmones, kurie vadina save intelektualais, arba tuos, kurie yra tikri savo patogumų vergai. Taigi, vienoje pusėje mes turime neišmanančią minią, kitoje pusėje – žmonių klasę, kuri gyvena savo protų rėmuose. Abiem atvejais, manau, jie visi yra labai nemalonūs. Bet būdas, kaip jie sugėrė šitą subtilų Dieviškumo nektarą, yra neįtikėtinas. Niekas negali suvokti netgi to, kad yra tiek daug gimusių po mano gimimo, šioje Žemėje, ar netgi gimusių prieš tai, bet tik keletas. Kaip tik po mano gimimo jie atėjo į šį pasaulį atsiduoti Sahadža jogai.

Bet, kai aš pamačiau šį pasaulį, buvau šokiruota, daug daugiau nei pats Kabiras. Aš tariau: „Kaip apie tai kalbėsiu su kitais?“, savo šeimos nariais. Aš nežinojau, kaip pradėsiu šią temą. Tai buvo neįmanoma, štai kokia neišprusimo tamsa. Kaip jie patikės, kad Dieviškumas egzistuoja ir jų laukia? Jie visi išpažino kurią nors religiją, kuri neturėjo jokio ryšio su realybe. Ir net nebuvo įmanoma įsivaizduoti, kokiu metodu aš galėčiau su jais kalbėtis. Aš prisimenu pirmą įvykį, kai mes nuvykome į Nargolą, kur atvėriau Sahasrara. Pirmas žmogus, gavęs realizaciją, buvo juvelyras Gudžratis. Tuojau pat visi kiti žmonės, jų buvo maždaug trisdešimt penki, pradėjo sakyti: „Žinoma, jis turtingas žmogus, jis juvelyras, todėl Motina davė jam realizaciją.“ Tai buvo pirmas ir paskutinis kartas, kai aš supykau.

Aš pradėjau ant jų šaukti: „Jūs, niekam tikę žmonės, jūs niekada nepasieksite Dieviškumo!“, ir staiga pagalvojau: „Sustok tuojau pat. Tu turi ateiti į kitą pasaulį, kitu laiku, kai žmonės supras, kas yra Sahadža joga.“ Bet staiga po šito žmonės savo rankose pradėjo jausti vėsų vėjelį, staiga po mano riksmų. Įsivaizduokite. Ir jie pasakė: „Motina, žinai, tai veikia. Tai veikia mumyse. Tai veikia iš mūsų.“ Taigi pirmiausiai turėjome šiuos 12 žmonių, ir viena ponią, kuriai daviau realizaciją anksčiau, ji buvo keturiolikta. Taigi pirmiausiai turėjome tik 14 Sahadža jogų, kuriems tai nusileido tarsi iš giedro dangaus. Jie buvo netekę amo. Jie nežinojo, kas tai buvo. Ir tada netikėtai vienoje iš programų ponia, kuri buvo apsėsta kažkokio brahmano, atėjo ir pradėjo šaukti: „Džagadamba, Džagadamba.“ Jie nesuprato.

Aš niekada jiems nesakiau, kas buvau. Bet ir priešingai niekada nesakiau. Taigi tada ji padeklamavo ištrauką iš poemos „Saundarya Lahari“ sanskrito kalba, o ji tebuvo paprasta tarnaitė, ir kalbėjo vyro balsu. Taigi visi buvo apstulbę, kad bhutai gali sakyti tokius dalykus. Ir tada ji išėjo. Po to šie žmonės pradėjo į tai žiūrėti atidžiau. Ir jie norėjo atlikti man pudžą pirmą kartą mano namuose. Žmonės vis dar nebuvo tikri, ar elgiasi teisingai. Netgi pakviesti brahmanai sakė: „Ši „saptasadi“ [apeigos] yra labai sunki pudža ir kažkas mums atsitiks.“ Bet po pudžos jie tarė: „Nieko nenutiko, mums daug geriau.“ Jie visi pajuto vėsų vėjelį ir visa atmosfera pasikeitė. Jie pradėjo suprasti, kad Sahadža joga yra Juga dharma, vienintelė iš Kali Jugos, taigi Sahadža dharma tapo šios Jugos dharma.

Ši Juga yra labai sunki, be abejonės. Bet tik sunkumuose mes tampame tikrais ieškotojais. Štai kas jums visiems atsitiko – jūs atradote, kad visur, kad ir kuo žmonės sektų, jie nepasiekia jokio rezultato. Kaip kokonas – jie atsimuša į šen ir ten. Žmonės gavo savirealizaciją taip greitai ir, kai jie man pasakė, kaip jie ieško, kas jiems vyksta, aš buvau apstulbusi. Kaip šis ieškojimas juose veikė ir pastūmėjo juos link Sahadža jogos. O tuo pat metu, aš turiu pasakyti, daugelis pražuvo netikrų mokytojų gniaužtuose. Nepaisant to, šiandien turime daug Sahadža jogų. Jūs atstovaujate savo šaliai, bet jūsų šalyse jogų yra dar daugiau. Netgi Indijoje mes turime jų daug daugiau.

Jūs esate čia, atėjote jiems atstovauti. Taigi padauginus šį skaičių, nežinau, kiek mūsų būtų čia. Daugelis manęs klausė: „Kiek yra Sahadža jogų?“ Aš atsakiau: „Aš nežinau.“ Jie tarė: „Jūs nežinote?“ Pasakiau: „Ne. Mes nevedėme apskaitos.“ Jie negalėjo suprasti. Aš pasakiau: „Mes neturime biuro, įrašų. Aš neturiu sekretorės. Aš nemoku spausdinti. Aš netgi nemoku išrašyti savo čekio.“ Jie negalėjo suprasti, kad šiais moderniais laikais gali egzistuoti toks žmogus. Bet viskas padaroma kažkaip. Nepaisant viso mano šiuolaikiškumo neišmanymo, absoliučiai viskas padaroma, tobula tvarka, kaip nuotolinio valdymo pultelis.

Dabar visas šis reikalas – neištariau nė žodžio, turiu pasakyti, nieko. Niekada nepateikiau jokios idėjos, kaip turi būti. Aš netgi jiems nepasakiau, kiek tikimės žmonių. Bet žiūrėkite, kaip viskas spontaniškai susidėliojo, nes jūs visi turite įsipareigojimą ir tai jums suteikia visus šiuos organizacinius sugebėjimus. Tiek daug dalykų, kuriuos matėte, buvo padaryta dėl to, kad Paramčaitanija [Dieviškos vibracijos] atėjo į Kritą Jugą, kur tai suveikia. Tai veikia. Ir ši veikla taip pat visiškai palaiko jus. Pavyzdžiui, policija mums pasakė, kad čia gyvena musulmonai ir mums gali kilti pavojus. Jie gali pakenkti. Aš paklausiau: „Kurie musulmonai?“ Jie atsakė: „Nizamudino Aulijos žmonės.“ Aš pasakiau: „Jie niekada mūsų nenuskriaus.“ Paklausė: „Kodėl?“ „Nes jis buvo sufijus ir buvo didi realizuota siela, ir tie žmonės, kurie yra kartu, turi būti, daugelis ir yra sufizmo pasekėjai.

Kaip jie gali mums pakenkti?“ Taigi pasakiau: „Rytoj, anksti ryte, eikite ir užsidėkite čadras, kaip jie vadina, jūs visi“, jie buvo taip sužavėti, kad vakare, matėte, jie atėjo čia, ryte, ir jie buvo labai pagarbūs. Tada jie pakvietė mane ir davė dar vieną čadrą, ir pasakė: „Mes esame Tavo“, ir dar šį bei tą, visokių dalykų. Jo mokinys buvo Amiras Khusrau, kitas labai puikus sufijus, ir aš visada žavėjausi jo poezija, taip pat kaip žavėjausi Nizamudino gyvenimu, kupinu orumo ir dieviškumo. Visiems šiems musulmonams, kurie tiesė į mane rankas ir sakė: „Mes jaučiame vėsų vėjelį“, aš pasakiau: „Tai yra Ruh [Dvasia].“ „Oho, tai yra Ruh.“ Ir kai šie žmonės pradės jausti Ruh, jie visi greitai taps Sahadža jogais, ir jūs galbūt tai turėsite… Visame pasaulyje yra tiek daug sufijų, ir mes paimsime jų adresus ir su jais susitiksime; tada jums gali tekti pastatyti dar didesnę pavėsinę, dvigubą, manau, gal netgi trigubą. Jeigu Delio žmonės nebijo dydžių, manau, kad tai daryti mes turime tik Delio mieste. Kol kas Delis yra neramumo būsenoje ir mes turime čia būti, kad nuramintume, skleistume išmintį šiems žmonėms, kurie stovi prie visų reikalų vairo. Tai pavyks. Žinoma, tai pavyks. Dėl visų šių Sahadža jogų, skleidžiančių nuostabias vibracijas. Žiūrėkite, virš jūsų galvų audinys nuolat juda aukštyn ir žemyn, nors čia nėra jokio vėjelio, lapai neplevena, bet matote, tai, kas sklinda iš jūsų, judina viską aplink.

Taigi, esu tikra, šios vibracijos atvėsins ir atneš taiką mūsų politikams ir žmonėms, kurie stovi už mūsų šalies vairo. Šioje sandūroje, kai visame pasaulyje vyksta tiek daug nepastovių dalykų, sakykim, Rusijoje – tiek nepastovumų, Bosnijoje – nežinomybė, Anglijoje – nuosmukis, Amerikoje – nuosmukis, Ispanijoje – nuosmukis, Visi kenčia skausmus, kuriuos sukėlė jų pasirinktas kraštutinis elgesys. Taigi, esu tikra, ši priešprieša, kurią jie mato dabar, pataisys jų materialistinį elgesį ir esu tikra, bus pasiektas balansas. Dėl jūsų gerų linkėjimų, jūsų maldų šis pasaulis taps toks gražus, toks žavus, kad ateityje žmonės kalbės, kad pasaulis pats tapo lotosu, pilnu Dieviškumo aromato. Jūs esate žiedlapiai, jūs esate vainikas, jūs esate spalva, jūs esate grožis, jūs esate žiedadulkės šio nuostabaus lotoso žiedo, kuris yra mano šio pasaulio vizija. Šiandien, aš tikiuosi, kad jūs visi nuspręsite dirbti Sahadža jogai, skleisti Sahadža jogą ir dirbti dėl savęs. Vienintelis pavojus yra tas, kad nė vienas neturime leisti ego atsisėsti ant galvos. Tai vienintelis gyvenimo arkliukas. Jei galite patys joti ir neleisti šiam arkliukui joti ant jūsų, tada tobulėsite labai greitai, nuostabiai. Taigi, esu tikra, kad Sahadža joga paplis.

Kiekvieną gimtadienį mes turime prisiekti. Aš nežinau, kokią priesaiką man reikėtų duoti. Žmonės sakė, kad neturėčiau taip sunkiai dirbti, aš dirbu tikrai sunkiai, bet prisiekiau, kad dirbsiu dvigubai sunkiau. Tokiu pat būdu jūs visi turite šiandien prisiekti, kad mes visi pasižadame dirbti dėl Sahadža jogos. Mes rūpinsimės ja. Yra mokslininkų, kurie turėtų parašyti knygas, gydytojų, kurie taip pat galėtų išleisti knygas, raštus, apvažiuoti ir pakalbėti su savo kolegomis, organizuoti susitikimus, paskaitas, kartu su savo bendradarbiais. Yra architektų ir kitų profesionalų, kurie galėtų duoti savo kolegoms realizaciją. Netgi žmonės, susiję su finansais, turėtų imtis Sahadža jogos. Tai yra labai svarbu, nes finansines problemas gali išspręsti tik Dieviškoji energija. Niekas kitas negali šito išspręsti.

Taigi kiekvienas šiame pasaulyje – dirbantys teisės ar kitoje srityje – visi jūs turėtumėte ateiti į Sahadža jogą ir imtis kūrybos. Tada jūs turite atnešti Sahadža jogą į savo aplinką, į kaimus, į miestus, kur tik įmanoma, kur tik galite pasiruošti, jūs turite skleisti Sahadža jogą visur. Tačiau, kalbant apie gydymą, patarčiau, kad jums nereikėtų nieko liesti. Prašau, naudokite tik mano nuotrauką. Taip turėsite daugiau Sahadža jogų ir mažiau sergančių žmonių. Taip pat žmonės bus išgydyti ir jie visi taps Sahadža jogais. Taip pat mes turime žemės ūkio sritį, kurioje kai ką jau nuveikėme, bet dar daug ką galime padaryti. Kas nors galėtų susitikti su valdžia ir pasakyti, ką žemės ūkis gali. Galėtumėte suformuoti komisiją ir su jais susitikę aptarti, kaip Sahadža joga galėtų padėti žemės ūkiui. Taip pat mes turime padėti savo vaikams.

Mes turime juos prižiūrėti, nes žinote, kokia ateitis jų laukia, kokia atmosfera artinasi, netgi Indijoje. Mes turime stebėti, kad mūsų vaikai būtų tinkamai auginami Sahadža kultūroje. Tai labai svarbu, nes jie yra rytojaus Sahadža jogai. Tiek daug iš jų gimė realizuoti, taigi mes turime juos tinkamai auklėti ir turime juos padaryti „aala ala darza“ – aukščiausiais Sahadža jogais, kaip giedama giesmėse. Taip pat mūsų šeimyninis gyvenimas yra svarbus. Sukrečia, kad šiais laikais šeima tampa kažkokia kvailyste. Niekas nesupranta jos svarbos. Mes, esantys Sahadža jogoje, turime suprasti. Turime atsisakyti mažų kivirčų, peštynių. Atsisakyti šiurkštumo, žiaurumo.

Nuo pat pradžios turėtų būti deramas sutarimas tarp vyro ir žmonos, kad būtų partnerystė, kad vaikai matytų šitą draugystę ir tuo mėgautųsi. Savo apranga, savo gyvenimu turime būti orūs ir padorūs, gerbti savo kūną. Tai labai svarbu. Mes turime rengtis drabužiais, kurie tinka mūsų šaliai. Turiu omenyje, įsivaizduokite vasaros klimatą. Jei kažkas panorės apsivilkti trijų dalių kostiumą, kas jiems nutiks? Kas mums tinka, kas pritaikyta mūsų kultūrai, turite pabandyti rengtis padoriais drabužiais, tradiciniais drabužiais. Ypatingai moterims labai svarbu vilkėti drabužius, kurie suteiktų joms orumo. Taip pat norėčiau paminėti dar vieną dalyką – ypač ponios turėtų skaityti bent jau laikraščius. Jei jūsų dėmesys bus sutelktas į problemas, kurios yra šiame pasaulyje, tai bus labai veiksminga, nes žinote, kad jūsų dėmesys yra gyvas.

Taigi naudokite savo dėmesį. Vartote laikraščius, matote – žinau, kad tai kartais labai siaubinga, bet jūs galite pasidaryti bandaną, jūs privalote matyti, kas vyksta – tai labai svarbu. Taip pat vyrai turėtų skaityti ne tik sensacijas, o skaityti apie tai, kas vyksta aplink, ir mąstyti, kokie galėtų būti sprendimai, kaip jūs, žmonės, Sahadža jogai, galėtumėte padėti, kolektyviniu arba individualiu būdu. Mes turime išspręsti daugelį šio pasaulio problemų. Reikia skaityti geras knygas, žiūrėti gerus filmus ir juos apmąstyti. Išlaikyti savo proto budrumą. Yra tiek daug nuostabių poemų, kurias neseniai skaičiau, išsiliejusių iš žmonių, kurie niekada nesitikėjo, kad galės sukurti ką nors gražaus, itin vertingo. Taigi šią poeziją mes taip pat kaupsime. Mes iš visur surinksime visas stebuklingas nuotraukas. Jie bando visa tai susisteminti.

Ir dabar šioje sistemoje, jei jūs visi spontaniškai padėsite, įvyks didžiulis pasiekimas nes iki šiol mes negalėjome surinkti šių duomenų ir jų saugoti. Dabar geriausia būtų, kad visi medituotumėte. Visi turite medituoti. Tik meditacijos metu esate dabartyje ir dvasiškai tobulėjate. Aš sakiau tai daug kartų, bet žmonės tiesiog to nedaro. Dešimt minučių, jei galite prieš miegą pamedituoti, tai jums labai padėtų, nėra abejonių. Iš tikrųjų mes augame labai greitai. Iš karto žinau, kad šis žmogus medituoja, kaip jis pasikeitė. Ir tada, kai jūs prie to priprasite, niekada šito neatsisakysite. Tai labai paprasta meditacija.

Pamirkote pėdas ar panašiai, ir ryte turėtumėte būti nugalėję savo ego – tai viskas. Nėra taip, kad jūs privalote pasakyti šimtą tūkstančių mantrų ar ką panašaus. Nieko panašaus. Tai labai paprasta. Tačiau visa tai turite padaryti patys, gerbti savirealizaciją ir Dvasios augimą savyje. Prieš kitus mes turime daug pranašumų. Bet vieną dalyką aš jums turiu pasakyti: su tais žmonėmis, kurie yra nelinkę ieškoti, prašau, nekalbėkite su jais apie Sahadža jogą. Neeikvokite savo energijos tokiems žmonėms, diskusijoms ir ginčams, nes apie tai negali būti diskutuojama. Pamirškite ir palikite juos ramybėje. Aš jais pasirūpinsiu.

Tiesiog imkitės paprastų žmonių, gerų žmonių, kurie ieško tiesos. Aš nenoriu, kad nusisuktumėte sprandą dėl tokių, kurie tiki tik debatais, ginčais ir „šabda džal“ [barniais]. Šiandien Sahadža jogos kultūra taip pasireiškia, kad žmonės, vos žvilgtelėję iš karto žino, kad čia yra kažkas ypatingo ir, kad jogai turi kažkokias unikalias savybes, kurias retai rastum paprastuose žmonėse. Visi šie dalykai, turite suprasti, pasireiškė jumyse spontaniškai iš vidaus, bet jūs turite tai išsaugoti ir niekada to nesidrovėti. Niekada neturite drovėtis savo dorybių. Ir jei kokie nors žmonės bandys jums pasakyti: „Jūs geriau darykite taip arba anaip“, jei tai klaidinga, niekada to nedarykite, nes dabar jūs esate labai galingi. Tiesiog pasakykite: „Aš nenoriu to daryti.“ Jūs turite vesti žmones, o ne žmonės vesti jus. Ne mada turi jums vadovauti, o jūs turite kurti madą. Jūs turite sukurti jiems kelią. Jūs neprivalote minti takelio, kurį pramynė kiti.

Pabandykite suprasti, kad jūsų pačių asmenybė yra tokiame lygyje, jog galite matyti daug subtilių dalykų, ir esate tokie galingi, kad net kiti nepastebi, kai jūs automatiškai prisiimate atsakomybę. Nesisemkite iš jų minčių ir neišsigąskite, kai jie bandys jums pasakyti ką nors prieš jus ar prieš Sahadža jogą. Būkite užtikrinti ir pasitikintys. Štai taip viskas išsispręs. Aš esu tik moteris ir namų šeimininkė, bet buvau tokia tikra dėl Sahadža jogos, kad tai pavyko. Aš neturėjau, tarkim, galvoti, ar turiu tai padaryti, ar ne. Aš tiesiog tai pradėjau. Nors šeimoje į tai nebuvo labai atsižvelgta, nelabai su tuo buvo sutikta, bet tai nesvarbu. Aš pradėjau visą šį reikalą pati, pati tai išsprendžiau, nes aš visiškai pasitikėjau tiesa, ir jei einu tiesos keliu, tai man padės, ir tai padės visiems, kurie ateis pas mane. Ir tai įvyko.

Taigi jums tai turėtų būti visiškai nesunku. Pirmiausiai visi turite pamatyti, kad nesate sąlygoti žmonės, kad neturite ego, tada jūs turite su visu tuo eiti į priekį, ir nustebsite, kaip reikalai pradės tvarkytis. Šiandienos pudža yra labai trumpa. Štai kodėl aš jums pateikiau ilgą paskaitą. Yra labai daug dalykų, kurių šiuo metu negaliu pasakyti, nes turime mažai laiko, bet, jei prisėstumėte, jūs patys galėtumėte suprasti vieną, du, tris, keturis, penkis, šešis, septynis, aštuonis… Taigi dabar įsivaizduokite, kad jūs esate organizatoriai. Ką jūs turėtumėte daryti? Ką galėtumėte padaryti? Ką jūs ketinate pasiekti? Pabandykite ir tai pavyks. Jūs visi tai galite padaryti.

Aš manau, kad geriausia pradėti dienoraštį ir jame užsirašyti: ką nuveikėte, kiek žmonių suteikėte realizaciją, kiek pasveiko, ką galvojate apie juos. Bet dabar, jei nėra dienoraščio, Sahadža jogai gali tarpusavyje kalbėti: „Motina, mes neturime dienoraščio, taigi pradėsime rytoj.“ Ne, pradėkite tai dabar. Vienintelė Sahadža jogų bėda ta, kad jie į viską žiūri šiek tiek nerūpestingai. Žinoma, toks jų būdas. Bet tik ne į Sahadža jogą. Į kitus dalykus jūs galite žiūrėti nerūpestingai. Jeigu kažkas pradės ant jūsų šaukti, kažkas ant jūsų supyks, netgi jei jums suduos, pažiūrėkite į tai švelniai. Tai nesvarbu, jums nėra jokio skirtumo, nes esate Dvasia. Niekas negali sunaikinti Dvasios – „Nainam Čidanti Šastrani“. Bet, kai kalbama apie Sahadža jogą, jūsų požiūris turi būti kitoks.

Jeigu jūs vienur atsipalaiduojate, kitur turite būti veiklūs, ir tai yra ta pusė, kurioje jūs turite išbandyti Sahadža jogos teorijas, kai jūs turite kalbėtis su žmonėmis, organizuoti spaudos konferencijas ar bet ką, ką panorėsite, ar kokį lygį norite pasiekti. Prašau, sukurkite tinkamą planą ir tiesiog padarykite tai. Visa tai įvyks. Aš esu tikra, tai pavyks. Su visomis mintimis, kurias turiu aš, jūs turite dar daugiau, ir tikiuosi, kad iki kitų metų mes pamatysime šių ketinimų rezultatus. Aš tikiuosi, daugelis žmonių parašys knygas, kaip parašė U. C. Rai. Esu tikra, kad knygą gali parašyti bet kuris gydytojas. Gydytojas U. C. Rai dirbo vienas pats. Visa, ką jis padarė, padarė pats. Jis tai atliko taip gražiai.

Taigi kiekvienas gali išleisti savo patirčių knygą, apie savo supratimą apie Sahadža jogą, tai padėtų kitiems Sahadža jogams. Bet tai turi būti sąžininga, labai nuoširdi knyga. Esu tikra, kad tokia knyga būtų labai įvertinta Sahadža jogoje ir mes norėtume tokias knygas išleisti. Visi, kurie turi fantazijos, turėtų pasistengti sukurti keletą naujų knygų, keletą naujų minčių, naujų kūrinių. Tai labai svarbu, nes šiais moderniais laikais žmonės nori daryti ką nors naujo, ką nors neįprasto. Esant tokiomis aplinkybėmis, esu tikra, kad jūs tai išspręsite. Taigi turime visada galvoti apie Sahadža jogą ir užsirašyti visas mintis, kurios ateina į jūsų protą, tada tai gali būti tinkamai sudėta į nuostabią Sahadža jogos knygą. Ponios taip pat turi begalę galimybių nuveikti daug darbų dėl Sahadža jogos. Tai yra labai palankus metas. Manau, kad nuo rytojaus prasidės Satja Juga.

Be abejonės. Ir tai bus požymis, kad šį kartą Satja Juga bus pergalinga – „vidžaja“. Nesvarbu, ką žmonės bandys daryti, galiausiai Satja nugalės – „Satjame vidžajate“. Tai įvyks ir jūs esate už tai atsakingi. Dėl to jus ir sveikinu vėl ir vėl. Ir tikiuosi, kad jūs pasižadėsite tai padaryti. Telaimina jus Dievas.