Sahasrara Puja, Mahamaya Swarupa

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share

Sahasrara Puja. Cabella Ligure (Italy), May 8 1994.

Šiandien yra ypatingas derinys Motinos dienos daugybėje šalių ir Sahasrara dienos Sahadža jogams.

Aš manau, tai pati svarbiausia diena žmonių evoliucijos istorijoje, todėl, kad visi kiti įvykiai, inkarnacijos ir rizikingi sumanymai dvasinėje aplinkoje neturėjo jokios naudos. Priešingai − jos pakliuvo tarsi į tam tikrą kokoną, neturintį durų, besitrankydamos tarp sienų, kurdamos problemas iš kažko labai palaimingo, ir ypač gražiai dvasingo. Neįmanoma rasti trūkumų inkarnacijose, kurių vardu kilo visos religijos. Bet, manau, šis kokonas yra Mahamaja. Kokonas yra nemokšiškumas. Galime sakyti, kad Maja, Mahamaja nekuria jo. Šis kokonas yra sukuriamas iš elementaraus žmonių nemokšiškumo ir jų klaidingų susitapatinimų. Taigi žmonių prigimtis yra tokia, kad jie lengvai susitapatina su netiesa. Su viskuo, kas yra teisinga, žmonėms labai sudėtinga rasti kompromisą. Tiesos problema yra ta, kad ji negali teikti kompromiso.

Taigi visokios abejonės, visokios klaidos, visokios griaunančios jėgos susitelkia kartu, vienokiu ar kitokiu budu, kad patrauktų žmogiškąjį protą. Tai turbūt yra žmogaus ego, kuriam visi tie dalykai atrodo tokie patrauklūs, nes visi jie pučia jo ego. Yra taip, kad pats sunkiausias centras, kurį mums reikia peržengti, yra šis Agija centras. Šis centras yra tas, kuris nuveda mu arba į kairę, arba į dešinę, jei per daug jį spaudžiame. Todėl mes patenkame į abejonės rankas, kurias prižiūri Mahamaja. Jie sako, kad Sahasrara čakroje, kai pasirodys Dievybė, Ji bus Mahamaja. Ar įmanoma būti kuo nors kitu, kai pasaulis šiandien toks, ateiti į šią Žemę? Bet koks kitas inkarnacijos tipas būtų didėleje bėdoje, todėl, kad žmonių ego yra didžiausias Kali Jugoje. Taigi jie yra gana kvaili ir gali padaryti bet kokios žalos, bet kokios žalos, bet kokios prievartos dieviškai asmenybei. Šiame pasaulyje visiškai neįmanoma egzistuoti jokia kita forma, o tik Mahamajos.

Bet ji veikia ir žmones, kurie ieško. Ji turi daugybę aspektų. Dėl vieno aspekto ji užveria jūsų Sahasrara čakrą − ieškotojai yra išbandomi. Jeigu jus labiau žavi žmonės, kurie yra keisti, kurie dėvi keistus drabužius, kurie rodo keistus dalykus − kaip yra darę dauguma netikrų guru − arba ką nors absurdišką, ar kažką labai pigaus, tai patraukia žmonių dėmesį, dėl to, kad yra Mahamaja, arba, galime sakyti, kad Mahamaja yra ta, kuri įvertina žmogų. Mahamaja yra lyg veidrodis. Kokie bebūtumėte, jūs matote save veidrodyje. Veidrodis neprisiima jokios atsakomybės. Jeigu atrodote kaip beždžionė, jūs atrodysite kaip beždžionė. Jeigu atrodote kaip karalienė, jūs atrodysite kaip karalienė. Ji negali ir neketina pateikti jums klaidingų idėjų, arba duoti tai, kas yra klaidinga.

Ji yra ten, kur yra tiesa. Taigi sakyti, kad Mahamaja yra ta, kuri klaidina, yra neteisinga. Priešingai, kai žiūrite į veidrodį, jūs matote save tokius, kokie esate. Dabar, sakykim, esate asmuo, kuris yra labai žiaurus, jūsų veidas veidrodyje atrodys kaip labai žiauraus asmens. Bet problema prasideda tada, kai Mahamaja veikia, tada jūs nematote savo atvaizdo. Jūs nusisukate nuo jo, nenorite matyti, nenorite žinoti. Žiūrite į veidrodį ir matote kažką labai baisaus, jūs tiesiog nusisukate ir paneigiate tiesą. „Kaip aš galiu būti toks? Aš nesu toks. Aš esu labai geras, man nieko blogo.

Aš nieko blogo nepadariau. Man viskas gerai.” O trečias Mahamajos aspektas yra tas, kad jūs vėl esate traukiami jos link taip, kad ir vėl matote veidrodį. Jūs vėl ir vėl matote tą veidrodį, ir matote visą pasaulį tame veidrodyje. Dėl viso to jūs pradedate jausti: „Ką aš darau? Kas aš esu? Kas yra šis pasaulis? Kur aš gimiau?” Ir tai jūsų ieškojimo pradžia. Dėl to jūs nesijaučiate patenkinti, tokia Mahamajos pagalba. Sutikau žmonių, kurie atėję pas Mane pirmą kartą ir pamatę Mane štai taip geriant vandenį, sako: „O, kaip Ji gali būti kažkas? Jai reikalingas vanduo!” Arba, sakykim, jeigu Aš geriu „Coca Cola”, kaip geriate jūs visi, tada jie sakys: „O, kaip Ji gali gerti „Coca Cola”?

Ji niekada neturėtų gerti kažko panašaus, Ji turėtų maitintis vien tik nektaru.” Taigi kitas Mahamajos aspektas yra tas… Sakykim, žmonės ateina susitikti su Manimi, kai kurie iš jų pradeda drebėti štai taip, tada jie galvoja: „O, mes esame pilni didžios energijos, štai kodėl mums taip nutinka.” Tai nutiko daugybei žmonių. Taigi jie susiformuoja klaidingus įspūdžius dėl savo reakcijų į tai. Jų reakcija: „Oho, mes nuvykome ten, įgavome visą energiją, mes kratėmės, kratėmės, taigi turbūt mes esame kažkas didingo.” Tokie nutikimai juos daro dar labiau egoistiškus, bet priešingai, jeigu jie pamatys ką nors irgi kratantis, taip yra nutikę, tai paklaus jų: „Kas jūs esate?” O šie atsakys: „Mes esame pripažinti bepročiais šioje ligoninėje.” Tada jie pradės atitinkamai mąstyti: „O Dieve, mes turbūt irgi esame išprotėję? Kodėl mes kratomės? Mes neturėtume kratytis? Jeigu jie yra diagnozuoti bepročiai ir kratosi, ir mes kratomės…” Tada atitinkamai jie pradeda viską matyti. Vienu atveju yra besikrantis pamišėlis, diagnozuotas pamišėlis, kitu atveju jūs kratotės, taigi kažkas, be abejonės, taip pat yra negerai jums. Taigi atitinkamas matymas padeda praskleisti tokią jūsų turimą užuolaidą, kai jūs nenorite matyti tiesos. Taigi, vos tik tai atitinkamai pradeda nutikti jums, jūs pamatote tai, palyginę save su kitais žmonėmis. Vakar, kaip jūs matėte dramoje, palyginus su kitais žmonėmis, mes esame tikrai sąmoningi, išmintingi, nuovokūs, subrendę žmonės.

Vos tik jūs pamatysite tą atitinkamą augimą, tada jūs pradėsite įsitvirtinti Sahadža Jogoje. Mahamaja yra labai svarbi. Be jos jūs negalėtumėte Manęs matyti, negalėtumėte čia sėdėti, negalėtumėte kalbėti su Manimi, jūs negalėtumėte įlipti į tą pačią mašiną, kuri veža Mane, ir taip pat jūs negalėtumėte pavežti Manęs. Viskas būtų neįmanoma. Aš kur nors kybočiau ore, jūs visi būtumėte čia, ir visa tai būtų didelis chaosas. Manęs nebūtų, Aš nekeliaučiau traukiniu, Man nereiktų važiuoti mašina, Aš galėčiau tiesiog nuskristi − kas čia tokio? Nereikėtų būti prieš jus, Aš tiesiog galėčiau būti čia nirakara, beformė. Bet kaip bendrauti? Kaip palaikyti ryšį? Dėl to reikia ateiti Mahamajos forma, kad nebūtų jokios baimės, jokio atstumo, ir būtų galima prieiti arti ir suprasti, todėl, kad jei šis žinojimas turi būti duodamas, jeigu realizacija turi būti duodama, mažiausiai žmonės turi atsisėsti prieš Mahamają.

Kitaip, jei jie visi pabėgs, kokia bus nauda? Taigi, kad sukurtų žmogišką, visiškai žmogišką asmenybę Sahasrara čakroje, Ji atkeliauja kaip Mahamaja. Sahasrara yra pati galingiausia čakra, todėl, kad ji yra septynių čakrų ir daugybės kitų kombinacija. Dėl Sahasrara čakros jūs galite padaryti bet ką. Jūs galite suvaldyti saulę, galite suvaldyti mėnulį, jūs galite suvaldyti žemę, galite suvaldyti temperatūras − viską. Bet dėl Mahamajos viskas vyksta labai normaliai, labai normaliai, ir tai turėtų vykti normaliai. Pavyzdžiui, kas nors gali sakyti: „Motina, atmosfera pilna visokių siaubingų ekologinių problemų. Kodėl Tu jų neišsprendi?” Jeigu tai bus išspręsta, žmonės ir toliau terš. Tai yra žmogiškųjų būtybių problema, ir jeigu Aš tai ištaisysiu, jie tai priims kaip savaime suprantamą. Jie turi matyti tas problemas, turi pakeisti savo įpročius, turi suvokti, jog jie yra viena − tas, kas griauna, griauna save.

Kitu atveju, jeigu kas nors tai išvalytų, jie niekada nepasikeistų. Taip pat stebuklingai galima atlikti daugybę dalykų. Galima sakyti: „Motina, kaip Tu išsprendi problemas Sahadža jogų, kodėl taip neišsprendi kitų žmonių problemų?” Ne. Išspręsti jų problemas nėra nei Mano galutinis darbas, nei tikslas. Bet padaryti juos pajėgius, kad galėtų patys išsispręsti savo problemas − štai ką Aš turiu daryti. Kaip esu sakiusi, jūs turite būti patys sau daktarai, patys sau mokytojai. Be Mahamajos jūs negalite to padaryti, todėl, kad Ji žino, kiek galima koreguoti, kiek galima kontroliuoti, todėl, kad žmogiškosios būtybės turi nuosavą laisvę. Sahadža jogai neturi tos kvailos laisvės, bet jie turi dvasios laisvę. Taigi spręsti jų problemas yra absoliučiai gerai, todėl, kad jiems reikia turėti vis daugiau laisvės. Bet kokia nauda suteikti laisvę kitiems žmonėms, kurie vis tęsia ir tęsia, nesuvokdami, ką blogo daro pasauliui.

Taigi jiems reikia ateiti į Sahadža Jogą, ir štai kodėl tai yra Mahamaja Svarupa. Galbūt, jei Aš būčiau atėjus kaip Motina Marija arba Radha, arba kažkas panašaus, jie visi sėdėtų čia gražiai dainuodami dainas ir visa kita. Bet ne toks tikslas. Dabar jūs turite subręsti, jūs turite tapti kažkuo, jūs turite augti. Dėl to, visų pirma, svarbiausia ateiti į Sahadža Jogą. Tada jūs turite augti Sahadža Jogoje. Kitu atveju, ši Mahamaja veiks, krėsdama jums visokius pokštus. Vėl ima vandenį. Taigi vieną kartą jie taip pat yra pasakę: „Kodėl Jai kartais reikalingas vanduo? Jai turėtų užtekti oro ar dar kažko…” Tai didelė drama.

Sahasrara, kaip jūs žinote, yra Viratos vieta, Virat ir Viratangana. Virata yra Višnu, kuris tapo Rama, tada tapo Krišna, o tada Virat. Taigi Ji yra Lyla, Jis yra Lyladhara− tai yra žaidimas; ir, kad drama vystytųsi teisingai, reikia būti Mahamajos formoje. Bet kartais yra tiek daug būdų išsisukti. Žmonės labai lengvai atranda dalykus. Vienas iš jų yra Paramčaitanja. Ši Paramčaitanja veikia, rodo Mano nuotraukas, atskleidžia Mane įvairiais neįtikinamais būdais, kurių niekada nebūdavo anksčiau. Aš pati esu apstulbusi, kaip Ji veikia visada paskelbdama apie Mane. Šį kartą, kai mes buvome Brisbane, jie nufotografavo prie ašramo, lauke, buvusią vaivorykštę, ir tai, kas pasirodo danguje, yra labai nuostabu; ši nuotrauka taip pat pasirodys. Tai yra tas paveikslas, kurį Aš visada mėgau, Motina ir kūdikis, Madona ir kūdikis − danguje šis paveikslas.

Dabar kaip jūs galite paneigti tai? Kaip Ji žino, kad Man patinka šis paveikslas ir visa kita? Ir tai buvo danguje! Taigi ši Paramčaitanja bando atskleisti šią Mahamają svarupą, kad priverstų jus suvokti, kas yra Mahamaja. Ji bando išreikšti pati save. Aš niekada nesu sakiusi ar prašiusi šios Paramčaitanjos padaryti kažką panašaus, bet Ji daro. Todėl, kad Ji mano, jog netgi dabar žmonės, sekantys Motiną, nėra tokio lygio, kokio turėtų būti. Kai kurie iš jų dar siaubingai dvejoja, stebina, kiek jie gali tai tęsti, Aš negaliu patikėti. Atėję į Sahadža Jogą, pamatę visas Mano nuotraukas, po visko, jie vis dar gali keliauti iki beribės beprotybės. Taigi visa tai vyksta.

Aš nežinau, kiek ši Paramčaitanja spontaniškai veiks tokiu būdu, bet tai rodo vieną dalyką, be jokios abejonės − Ji nori, kad jūs būtumėte tobulai įtvirtinę savo tikėjimą, kuris nėra aklas tikėjimas. Bet dauguma šių paveikslų, nuotraukų gali būti suabejota. Bet kas, būdamas protingas, gali rasti kelis būdus ar metodus, kurie gali versti manyti: „Tu specialiai tai padarei.” Bet būdami Sahadža jogais žinote, kad mes nieko specialiai nedarėme, tai tiesiog įvyko. Taigi koks tikslas? Mes nerodome jų pašaliniams, mes rodome vien tik Sahadža jogams. Taigi koks yra tikslas? Kad Sahadža jogai dabar bandytų suvokti, jog jie turi augti. Dabar šis augimas turi dvi puses. Viena esate jūs patys: „Kiek laiko aš praleidžiu galvodamas apie Sahadža Jogą ir kiek apie savo asmeninį gyvenimą, savo išsilavinimą, savo verslą, savo pareigybes, savo darbą, savo šeimą?” Tai svarbu, nes smegenys turi mąstyti, o Virata yra štai čia. Taigi Sahasrara čakroje kiek daug energijos jūs naudojate galvodami apie Sahadža Jogą?

Kaip mes galime skleisti Sahadža Jogą? Ką mes turėtume daryti? Ką turėtume atlikti? Kiek galėčiau padėti, kokiu būdu? Kaip tai gali būti kiekviena mano gyvenimo akimirka? Kaip aš žiūriu į viską, ar aš matau Sahadža Jogą veikiant? Kas yra Sahadž kultūra? Ar aš priklausau Sahadž kultūrai? Kaip mane veikia kitos kultūros ir mados, ir daiktai? Ir ką aš turiu pasiekti, ugdydamas savo protinius gebėjimus būti Sahadž?

Pavyzdžiui, tas, kuris yra Sahadž asmenybė, visur mato Sahadž, visur: ar tai būtų gėlės, kilimai ir šviesos, statulos, palapinė, bet kas, jis mato Sahadž. Kaip? Pažiūrėkite dabar, šios atramos stovi kampu, tik įsivaizduokite, kad paremtumėte tai, kaip jums reikėtų pasilenkti į vieną pusę. Ką mes darome būdami Sahadž? Mes turime lenktis Dieviškumo link. Žiūrėkite, kaip tai, visos idėjos juda Sahadž link. Visas mąstymas yra Sahadž. Vedybinis gyvenimas taip pat, tarp vyro ir žmonos, Aš mačiau. Jei jie abu yra Sahadž, jie visą laiką kalbės apie Sahadž, jokių tuščių kalbų, jokių bereikšmių kalbų, bet vien tik apie Sahadž, kaip Sahadž reikia būti vyru ir žmona, kokie yra santykiai, tai svarbiausia Sahadža. Taip jūs matote, kad viską darote, mąstydami Sahadž būdu.

Taigi dabar jūs galite įvertinti save šioje Mahamajoje. Kaip iš tiesų jums svarbu galvoti apie Sahadž? Bet visi kiti rūpesčiai bus tokie: „Kiek pinigų aš gausiu iš to? Kokį verslą galėsiu sukurti? Kiek malonumų galėsių patirti? Kiek fizinių problemų gali būti išspręsta?” Visi šie pasiekimai yra bereikšmiai, palyginus su jūsų branda Sahadža Jogoje. Bet protas ima viršų. Jis pradeda vis mąstyti ir mąstyti, jis ir toliau klaidžioja įvairiausiuose dalykuose, galbūt apie jūsų žmoną, vaikus, jūsų namus, šį ir tą. Bet jei mąstysite Sahadž būdu, jūs suvoksite: „Aš turėčiau ką nors padaryti, kad mano vaikai būtų Sahadž. Aš turėčiau įrengti namą taip, kad būtų naudinga Sahadž.

Aš turėčiau elgtis taip, kad būčiau Sahadž.” Branda jumyse turi augti taip, kad galėtumėte ją jausti. Pirmiausia yra ramybė. Jei žmogus nėra ramus, jo protas − kaip nesuderintas instrumentas. Jis negali tinkamai mąstyti, negali tinkamai matyti, jis negali tinkamai suvokti. Sakote jam ką nors, o jis supranta visai kitaip. Visas pasaulis šiandien yra išsiderinęs, visas pasaulis. Politikoje ši nauja partija išardė kitas partijas; dabar ji pati turi būti išardyta. Viskas griūna aukštyn kojom. Tai taip pat dėl Mahamajos. Būtina pripažinti, kad tam tikra prasme, tam tikra prasme, pasaulis yra chaose.

Tai ne karas, tai ne šaltasis karas, bet tai juokinga karinė pozicija, kuri, negali būti aprašyta žodžiais, matote. Ką jūs pasakysite apie tai, kas vyksta šiandien Italijoje? Ką jūs pasakysite apie tai, kas vyksta Bosnijoje ar kokioje kitoje vietoje, kur matote kylančias kvailas problemas ir žmones, žudančius vieni kitus? Jokios taikos, jokio saugumo jausmo. Jūs atrandate pasaulį, matote, atsiverčiate laikraštį, mes šiandien gavome Anglijos dienraštį, Aš negalėjau skaityti: tiek daug moterų išprievartauta, tiek vyrų nužudyta, tokie nutikimai; taip pat ir individualiai. Prezidentas daro įvairias nesąmones. Aš turiu omeny, jūs matote visokius absurdus. Kai buvome jūsų amžiaus, niekada negirdėjome apie tokius dalykus. Žmonės gerbė save, protingi žmonės. Taigi dabar viskas vyksta taip, kad jie yra tiesiog suardyti.

Nėra jokios ramybės jų galvose, kad pamatytų, ką daro, kur yra, kokia jų atsakomybė. Išreiškiami bjaurūs dalykai. Masinės informacinės priemonės įsivelia į visus bjaurius dalykus. Taip nebuvo anksčiau. Mes spaudoje skaitydavome straipsnius apie gražius dalykus, bet šiandien visa labai pasikeitę. Tai labai materialistinis pasaulis, itin materialistinis, parduodamas šis, parduodamas anas, parduodamas kitas, parduodami žmonės. Tada jie paima vaikus, paima moteris, parduoda vaikus, parduoda moteris − vyksta visokiausi dalykai. Parduodamas Dievas, parduodamas dvasingumas, parduodami, nežinau, net ką pasakyti, bet nuosavi vaikai. Toks iškreiptas pasaulis yra šiandien. Taigi reikalinga Mahamaja, kad parodytų, jog jūs turite sumokėti savo pačių kailiu už tai, ką darote šiame gyvenime.

Tarkim, vyras, kuris yra labai užgaidus, destruktyvus, geria, rūko, vaikšto paskui moteris ir panašiai, per dvejus metus jis subankrutuos. Taigi atlygis jau čia. Dabar matoma, visa, ką jis darė. Kitas vyras: „Kas čia blogo? Kas čia blogo? Kas čia blogo?”, ir toliau daro įvairias kvailystes. Jis suserga AIDS arba kokia nors kita nepagydoma liga. Mes vadiname tai rokrah Devi, reiškia „užmokestis grynais”; Dievybė pareikalauja iš jūsų užmokesčio grynais: „Jūs darote štai taip, viskas gerai, turėkite tai. Jūs darėte taip, viskas gerai, mėgaukitės tuo.” Štai taip. Iš tiesų ši Mahamaja ypač dabar yra labai aktyvi.

Kartais Aš Jos išsigąstu, kai Ji galbūt per stipriai nubaudžia žmones. Bet taip yra. Jeigu jūs važiuojate greitai, „O, aš mėgausiuos greitai važiuodamas” − viskas gerai, baigta. Viskas baigsis tuo, kad jūs pradėsite šlubuoti ar susilaužysite ranką. Taigi įstatymai, dieviški įstatymai veikia dėl Mahamajos. Anksčiau tai nevyko taip greitai, kaip vyksta dabar. Pažiūrėkite, Amerikos prezidentas − tokia svarbi pozicija, tik įsivaizduokite, jį iškviečia bet koks prasčiokas iš gatvės. Kaip tai įmanoma? Niekas anksčiau negalėjo to padaryti. Todėl, kad Mahamaja naudoja visą savo laisvą valią, kad patikrintų žmonių laisvąjį pasirinkimą.

Taip vadinama laisvė, kuria mes ruošiamės mėgautis, pasiekė galą. Žmonės pradeda mąstyti, kas tai. Svarbūs žmonės, jūs žinote. Buvo bokso žaidėjas, labai žinomas, žmonės sekdavo paskui jį, dabar jis yra kalėjime. Kitas žmogus, kuris atlikdavo „Grand Prix”, Aš visada tam nepritariau, staiga numirė. Dabar žmonės: „Jis yra herojus, tas ir anas,” bet niekas to daugiau nebedarys, viskas gerai. Vieno herojaus užtenka. Ne aš, pone. Aš nesiruošiu veltis į šį „Grand Prix” verslą − jau pakanka. Taigi nors sukuriamas vienas herojus, bet kyla baimė daryti tokias nesąmones.

Tada jie keliauja, kaip tai vadinama, slidinėti. Dabar slidinėdamas kažkas taip pat numirė, o kažkas išsisuko koją. Aš manau, kad karališkoje šeimoje kažkas nutiko, taigi dabar iš Anglijos tik keletas žmonių važiuoja slidinėti. Dabar tik šveicarai turi išmokti pamoką, Aš manau. Tai yra kažkas, atsimerkite. Matote, šiandien jūs skaitote apie tokį, kuris labai puikuojasi, rytoj randate jį kalėjime. Tai labai stebina, buvo Italijoje vienas ministras, kuris norėjo susitikti su Manimi, ir Aš pasakiau: „O, baba, Aš nenoriu su juo susitikti.” Jo labai bloga praeitis. Jis jau kalėjime, taigi dabar Aš net negaliu su juo susitikti. Jie pakliūna į savo pačių spąstus. Šie spąstai yra Mahamaja.

Ji kuria iš jūsų pačių, tai kyla dėl jūsų pačių, todėl, kad jūs nenorite savęs matyti, nenorite pažinti tiesos, jūs norite iškreipti tiesą. Taigi tai Mahamajos bruožas, kad staiga jūs turite pamatyti save. Kiek dalykų nutiko? Pagalvokite apie tai. Šie dideli, dideli „magnatai” yra kalėjime. Labai garsūs žmonės, sakykim, dėl narkotikų, svarbūs, turtingi žmonės yra kalėjime. Visa tai vyksta. Kodėl? Todėl, kad ši Mahamaja yra ta, kuri nori pamokyti. Dėstydama pamoką vienam asmeniui, Ji sudrebina mažiausiai tūkstančius, todėl, kad žmogus pradeda matyti, jog ateina mirtis ar dar kažkas.

Gali būti, jog jis neišmoks pamokos, arba jis jau mirė prieš tai, kai išmoko dar ką nors, bet kiti lieka. Taip skleidžiasi tai. Taigi masinės informacijos priemonės, nuolat skelbdamos blogas žinias, kažkuria prasme nesuvokia, kiek daug gero padaro dėl Mahamajos. Dabar, kad žinotumėte, daugybė dalykų, apie kuriuos kalbame, sakykim, rūkymas, jau mažėja. Girtuoklystė taip pat išnyks. Ką padarė Sahadž? Nieko, bet tai Mahamaja. Jie suserga vėžiu. Daktarai dabar jau suprato, jie susirgo vėžiu, ir dabar prašo žmonių nerūkyti, nes kitaip jie susirgs vėžiu. Taigi Mahamaja sukuria tam tikros rūšies, turėčiau pasakyti, įvykį.

Vieno nutikimo pakanka, kad žmonės būtų labai atsargūs. Dar daugiau, tai toks supanikavęs pasaulis, šiandien pilnas nesaugumo. Staiga jūs atrandate, kad karvių piene − nuodai, dar kažkas įvyksta, vanduo užteršiamas. Tada netikėtai jūs atrandate, kad adatos yra užkrėstos. Taigi visi yra tokie sunerimę ir galvoja, kaip išgelbėti savo gyvybes, taigi jie pradeda mąstyti apie tai. Bet Sahadž, jeigu jūs prisijungsite, nė vienas iš šių dalykų negrės jums, todėl, kad Mahamajos aspektas yra ir jus ginti. Ji gina jus. Niekas negali sunaikinti Sahadža jogų tol, kol jie patys nenori būti sunaikinti. Tai yra jų troškimas. Niekas negali jų paliesti.

Dabar, kai jie kalba apie stebuklus, kaip anądien vienas berniukas iš Australijos, naujas Sahadža jogas važiavo motociklu ir netikėtai greitis labai padidėjo, o iš abiejų pusių važiavę sunkvežimiai susitrenkė su juo. Bet vietoj to, kad būtų sužalotas, jis buvo tik stumtelėtas lyg badmintono plunksninukė ir nukrito kitoje pusėje, ir visiškai nebuvo sužeistas, atsikėlė, o visi buvo nustebę. Jo motociklas buvo sudaužytas, viskas, o šis vaikinas buvo visiškai sveikas. Jie negalėjo suprasti, kaip jis išsigelbėjo. Yra tiek daug, tiek daug panašių istorijų, rodančių, kaip ši Mahamaja apsaugo Sahadža jogus − labai rūpestinga apsauga. Taip pat Ji apsaugo sapnuose. Labai stebina, kaip žmonės susapnuoja ir kaip gauna vaistus sapnuose, kaip jie yra gydomi, kaip supranta, kokioje pavojingoje situacijoje yra, kaip sapnuose jiems pasakoma, kokie yra kiti žmonės, kaip jie elgiasi. Jums nebūtina to žinoti sąmoningame būvyje, bet labai gilioje sušupti būsenoje, sapnuose, jūs sužinote, kas yra jums palanku, o kas ne. Kažkaip jie sužino. Ir žinojimas, kurį mes vadiname intuityviu, ateina iš Mahamajos.

Ji yra ta, kuri teikia jums šį intuityvų žinojimą, ką reikia padaryti, kas turi būti padaryta, kaip išspręsti problemas. Ir jūs bandote, sugebate ar ne, jums jos išsisprendžia. Yra tūkstantis ir vienas toks pavyzdys. Aš jums papasakosiu vieną iš jų, atėjusį dabar Man į galvą. Australijoje buvo vienas labai nuostabus Sahadža jogas, labai didis Sahadža jogas, labai išsimokslinęs, bet labai paprastas. Ir kitas siaubingas žmogus pasakė jam, kad jis turėtų nupirkti žemę ir kai ką, vadinamą Lilydale, ir, kad „Mes galime pradėti Sahadža Jogą ten. Mes galime padaryti tą, mes galime padaryti aną.” Taigi iš pradžių visas santaupas, kurias turėjo, jis sudėjo į tai. Ir bankas pasakė: „Mes duosime tau pinigų.” Bet ataskaitoje jis buvo parašęs: „Mums priklauso Sahadža Jogos nuosavybė, mano nuosavybė ir viskas. Visa tai bus atimta, jei mes nepajėgsime susimokėti.” Kai Aš tai pamačiau, pamaniau: „Dabar to jau per daug.” Taigi Aš paklausiau teisininko ir šis pasakė, jog geriau jūs parašykite apie tai laikraštyje, kitaip niekas neims jūsų žemės. kito ar jūsų nuosavybės, bet dėl vieno dalyko galite būti tikri, kad reikės keliauti į teismus ištisus metus.

Taigi geriausia parašyti apie tai laikraštyje, kad jūs neturite nieko bendro su šiuo Lilydale, nei Sahadža Joga turi ką nors bendro su visu tuo. Taigi šis ponas labai nuliūdo, todėl, kad bankas neduos pinigų, ir žmonės, kurie pardavinėjo tai, iškėlė jam bylą. Jis jau buvo subankrutavęs, jis nežinojo, ką daryti, ir buvo pakliuvęs į didelę bėdą. Aš pasakiau: „Nesijaudink, tu esi apsaugotas.“ Ir nustebsite, nepaisant visų žmogaus baimių, kad gali būti suimtas, ar Dievas žino, kad namas, kurį turi, bus parduotas ir viskas, bet nutiko piešingai − už Lilydale kažkas pasiūlė nupirkti už gerokai didesnę kainą. Taigi jis gavo didesnę sumą ir pardavė. Bet jums reikia turėti kantrybės, jūs turite tikėti ir būti drąsūs. Jis pasakė: „Motina, aš žinau, niekas negali manęs sunaikinti.” Ir tai yra tokia Mahamajos apsauga, pirma Mahamajos dalis buvo paviešinti tą žmogų, šį blogą Sahadža jogą visiems žmonėms. Todėl, kad buvo labai daug sekančių juo, jis mokėjo gerai kalbėti ir t.t., ir jie visi pasitraukė. Taigi tai veikia ir kolektyvo dalyje Yra kažkas, kas bando kelti problemas Sahadža jogams, viskas gerai, Mahamaja leidžia jam kelti problemas iki tam tikros akimirkos, iki tam tikro taško, ir tada staiga Ji pradeda veikti, kad žmonės nustemba, Sahadža jogai nustemba, kaip šis žmogus tapo štai tokiu.

Ši Mahamaja visada yra kaip Mano saris, kaip jūs sakote, saugantis jus. Ji labai graži, labai maloninga, rūpestinga, atjaučianti, miela; labai subtiliai rūpinasi jumis. Ir Ji yra labai labai pikta ir žudo žmones, kurie bando sutrikdyti Dievo darbą, tokius kaip rakšasai ir demonai, ir laiko jus atokiai nuo visų šių blogų rankų. Dar vienas labai geras Mahamajos aspektas yra tas, kad Ji transformuoja jus. Viskas yra žmonių smegenyse. Jeigu esate apgavikai, jūs esate apgavikai smegenyse. Jeigu jūs esate tie, kurie nekenčia žmonių, visa tai glūdi smegenyse. Jeigu jūs esate nuo ko nors priklausomi, visa tai yra smegenyse. Tai labai komplikuotas sąlygotumas galvoje. Taigi, be jokios abejonės, Sahasrara yra labai svarbi, bet Virata ir Viratangana energija gali būti efektyvi, jei yra Mahamaja rupa.

Ir Ji savais švelniais būdais, atveria, pašalina visus šiuos sąlygotumus, kurie paverčia jus bjauriais, kurie paverčia jus siaubingais, kurie paverčia jus karštakošiais, ne Sahadža jogais. Ji yra ta, kuri iš tiesų lyg Motina Žemė duoda viską, ką turi, kad paverstų jus iš tiesų labai džiaugsmingais, laimingais, kad jūs galėtumėte mėgautis nirananda − niekuo, vien tik ananda, niekuo, vien tik džiaugsmu Ir tai yra Sahasrara. Bet tai įmanoma, kai jūsų brahmarandhra atsiveria, kitaip jūs negalite prasiskverbti į subtilybes dieviškos meilės, atjautos, į šią nuolat srūvančią Mahamają. Aš papasakojau, kokia yra Jos išorė, bet iš vidaus, kai jūs įeinate į Ją per brahmarandhrą, tada ši Mahamaja, kuri yra inkarnacija, kaip jūs žinote, šios visur esančios Energijos, tampa visiškai kitokia. Viena vertus, Ji bando jus mokyti, Ji bando sunaikinti negatyvą, visa, kas yra žalinga, visa, kas griauna, kita vertus, Ji myli jus, gina jus, labai subtiliai veda jus. Jos meilė neturi jokių lūkesčių. Ji myli, nes Ji tiesiog negali liautis mylėjusi. Taigi jūs esate panardinami į šią meilę. Jūs mėgaujatės ja. Visi žino, kad jie yra labai arti Jos, visiškai arti Jos.

Vos panorėję, jie visada gali paprašyti Jos pagalbos, kur bebūtų, jie yra palaikomi Jos. Taigi Sahasrara yra labai svarbi, nes dėl to mes reaguojame, dėl to mes prisirenkame visokiausios rūšies nesąmonių. Šiame nesąmonių pasaulyje, kuriame gyvename, mes turime būti lyg lotosas, kuris negali supūti, kuris negali būti paveiktas įvairiausios rūšies plintančių ligų. Tai yra išbandymas, parikša, kad šiuo metu šiuo sudėtingu metu mes galime pražysti bei skleisti aromatą, ir pakviesti tiek daug kitų į šią nuostabią atmosferą. Tai yra tam tikros rūšies gražus, žaismingas karas, galėtume sakyti, prieš tai, kas turėtų būti negatyvu. Kokia yra šio negatyvo jėga? Kokia yra šių sąlygotumų jėga? Kokia yra šio kvailumo jėga, kad niekas negali matyti? Taigi jūs išsivystykite šį žvilgsnį, matymą. Taip aiškiai, jūs suprantate taip aiškiai, kad esate atsakingi.

Jūs esate šios Sahasrara čakros, šių smegenų ląstelės, ir jūs visi turite veikti. Man vakar buvo labai malonu, kai jūs pasakėte, kad šios šviesos turi įžiebti daug kitų šviesų. Tai buvo iš tiesų didingas pažadas Man. Taigi atėjimas į Sahadža Jogą nėra apribotas vien jus supančių asmenų ir jų problemų, bet, kaip Aš sakiau, jūs pirmiausiai turite augti, o tada kiekvienas turi augti per jus. Taigi tai yra kita pusė, kurią jūs turite prižiūrėti. Šiandien, žinoma, Aš esu labai laiminga, kad savo gyvenime galėjau matyti Mahamajos apraišką. Ji tokia graži, šios durys atvertos tik tam, kad galėtume įžengti į Dievo karalystę ir mėgautis dieviška palaima bei apsauga. Bet pasitikėkite tuo. Tikėkite tuo. Nesijaudinkite dėl smulkmenų, ir Aš esu įsitikinusi, kad tai nuostabiai pavyks.

Jeigu jūs visiškai tikėtumėte ir visiškai atsiduotumėte, Aš esu įsitikinusi, tai labai puikiai pavyktų. Telaimina jus Dievas. Taigi mes turėsime trumpą Ganėšos pudžą ir tada Sahasrara pudžą.