Sahasrara Puja, Blessing of Divine Pours Only If Sahasrara is Open Complete

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Sahasrara Puja. Cabella Ligure (Italy), 10 May 1998.

Šiandien yra didi diena, nes Sahasraros diena ir Motinos diena sutampa.

Tai tikras sahaj įvykis, manau, ir mes turime suvokti, kaip yra susiję Sahasrara ir motinystė. Sahasrara iš tiesų buvo atverta ir tai turėjo padaryti Motina, todėl, kad anksčiau į žemę atėję bandė atvesti juos į balansą, į tobulėjimo kelią. Jie bandė viską, Apie tai jie daug kalbėjo ir daugybė knygų yra parašyta. Bet tos knygos užuot padėję žmonėms formuotis religingiems, dvasingos ir vieningos prigimties, sukūrė tokius žmones, kurie buvo nusiteikę vieni prieš kitus. Absurdas, tai yra absurdas, bet tai vyko. Taigi žmonės visas parašytas knygas, visas šis procesas buvo nukreiptas, kad įgytų daugiau pinigų ar valdžios. Kai mes matome visų šių religijų pasekmę, jaučiame, kad visos jos tuščios. Jie kalba apie meilę, apie atjautą, bet visa tai dėl kažkokio tikslo. Kartais tai tiesiog politinis žaidimas, nes jie mano, kad turi įgyti jėgą, tačiau ne dvasinę jėgą, o pasaulietinę jėgą, kad galėtų įsigalėti visame pasaulyje. Šis noras dominuoti labai įsišaknijo žmonių galvose, ir dėl to mes patyrėme daugybę karų, žudynių ir panašiai.

Taigi visų tipų iliuzijos, visų rūšių nesusipratimai, visokiausios pačių susiformuotos kvailystės – viskas turi išnykti. Tiesa nėra tiesmukiška, ji nėra agresyvi, ją nesunku suvokti. Žmonės mano, jog tiesa turi būti kas nors labai griaunančio arba grubaus, galinčio sukurti konfliktus tarp žmonių. Taip neturėtų būti, Kažkas keisto yra žmonėms, todėl, kad jie pradeda iškraipyti taip, kaip nori, arba Tarp žmonių labai paplitęs noras valdyti kitus. Dabar savo šalyje aš matau, kad žmonės trokšta turėti atskiras tautas. Keletas iš tų žmonių, kurie troško, jie taps ypatingi savo krašte. Jie niekada nenorėjo būti šalyje, kurioje nebūtų galėję taip iškilti. Taigi jie atskyrė tas šalis, ir matau, kad atskirtos tos šalys kenčia, labai kenčia. Nėra šalyje kilimo, kyla finansinės ir įvairiausios kitos problemos, o pagrindinė šalis taip pat kenčia, todėl, kad po atsiskyrimo ji ten vystosi, bręsta ir pradeda brandinti sėklas. Jeigu nuskinate gėlę, kas tada nutinka?

Be abejonės, medis praranda gėlę, bet, iš esmės, daugiausia praranda gėlė. Taigi tai, ką jie visi padarė… Kai žmonės tai padarė, jūs matote rezultatą. Žmonės, kurie norėjo turėti savo šalį, savo vietą, buvo nužudyti, kankinami, kai kurie iš jų yra kalėjime. Taigi mes turime išmokti būti vieniu. Jei po savirealizacijos būdami Sahadža jogais nesuvokiate idėjos, kad mes visi turime būti viena – vienas vienetas, vienas kūnas; Jei mes taip negalime, jei tapatinamės su kitais dalykais, tada jūs niekaip nepaaugate, nebręstate. Labai svarbu, kad Sahasraros dieną vietą, kurioje yra, jos veikia ir realizuojasi. Visos šios septynios čakros tampa viena, arba, galima sakyti, susilieja į unisoną. Šie centrai visiškai susivienija. Nes jos yra valdomos tų septynių čakrų, mes galime jas vadinti, jūs galite jas bet kaip pavadinti, todėl visos jūsų čakros yra sujungtos. palaimintos Dieviškos energijos, iš karto tampa sujungtos.

Tai yra kaip perlai, suverti ant vieno siūlo. Tai yra daugiau nei tai, daugiau nei tai. lyg nebūtų jokio skirtumo, kaip jos pasireiškia. Pavyzdžiui, kuriai nors jūsų čakrai yra negerai, yra fizinių, mąstymo, emocinių pakitimų ir panašiai, kitos čakros bando padėti silpnesnei čakrai, taip pat padėti vystytis vieningai būti vieningi išorėje. Ir vidinė vienybė yra toks palaiminimas Sahadža Jogoje, kad žmogus, gavęs realizaciją, jau yra kitoks, nei kiti žmonės. Tampa labai nesunku atsisakyti to, ką paprastai sunku mesti. Visos viduje esančios septynios čakros yra vieningai valdomos peethų. Tiesiog pagalba, kylanti šios vienybės, padeda visoms čakroms egzistuoti vienybėje. T. y. mes nesame vieningi patys su savimi, nes mūsų protas veda mus į vieną pusę, kūnas į kitą, Mes nesuvokiame, kas yra teisinga, ką reikėtų daryti. Bet po realizacijos Dvasios šviesoje Pavyzdžiui, po savirealizacijos jūs galite jausti kitų žmonių vibracijas.

Tam jums nereikia galvoti, jūs vadovaujatės tik vibracijomis. Iš karto galite žinoti, kas yra negerai jums ar aplinkiniams žmonėms. Taigi taip jūs galite koreguoti save, kai matote savo ydas, Jums atsiveria vidinis žinojimas, jūs galite žinoti apie kitą asmenį, ką jis yra padaręs. Jei kas nors nėra Sahadža jogas, o tik juo apsimeta, jūs lengvai galite suprasti, kad jis apgaudinėja, jo elgesys yra ne kaip Sahadža jogo. Taigi geriausias būdas mums visiems pasiekti vienybę – suvokti ją savo viduje. Mes neturėtume to neigti ar atmesti, bet pripažinti, ką netinkamo esame padarę, kaip netinkamai esame galvoję. Visa tai turi išnykti, todėl, kad esame Sahadža jogai. Sahadža jogai turi atlikti ypatingą užduotį. valdžios ir dominavimo. Jūs nesate tokie.

Jūs dirbate dėl Sahadža Jogos, kad visa žmonija galėtų išsilaisvinti. Taigi Sahasrara yra globali. Taigi tokie menkniekiai, kaip jūsų rasė religija, šalis, visi dirbtini barjerai, skiriantys jus vienus Visi jogai turi tapti tokiais, kai jie yra kartu. Jūs turite suprasti, kad mes Jūs žinote, kas dabar vyksta Kali jugoje, bet dvasios šviesa jums parodys, Pradėdami nuo savęs jūs su dideliu malonumu pastebite, kad tai, ką darėte Jūs neturėjote to daryti, bet darėte, taigi nieko tokio. kad jie daro taip dėl nežinojimo. Bet dabar jūsų Sahasraros yra atvertos. Kadangi jūsų Sahasraros yra atviros, Dieviškumas nuolat Su tokiu pojūčiu, galima sakyti, su tokiu Sahasraros maitinimu, ką netinkamo darėte anksčiau. Tai jus kartais atitraukia pernelyg toli nuo savęs. Bet kai tik ši šviesa patenka į jus, Sahasrara yra maitinama, ir toje šviesoje jūs galite matyti, ką žalingo patys sau darėte. bet ir jus supančio visuomeninio gyvenimo trūkumus.

Aš esu mačiusi, kad kai žmonės gauna savirealizaciją, Kažkas sakys: „Motina, aš buvau patriotas, bet dabar matau, kas yra patriotizmas“. Taip kiekvienas pradeda matyti savo praeitą gyvenimo būdą ir Kai tik jo atsisakote, jūs nebesitapatinate su juo. Ir tai vyksta absoliučiai spontaniškai. Viena, ko jūs turite išmokti – būti spontaniški. Aš matau, kad Sahadža Jogoje žmonės, nors ir pažinę iliuzijas, iliuzijų vandenyną, Taip neturėtų būti. Taip vyksta todėl, kad žmonės nemedituoja. Kai žmogui sakai „Tu turi medituoti“, jie mano, kad tai tam tikras ritualas arba Sahadža Jogos stilius, bet taip nėra. Meditacija yra tam, kad jūs gilintumėtės į save, kad gautumėte tai, ką Sahasrara nori jums duoti. Tik medituodami jūs galite pasiekti visišką neprisirišimą, suvokimą. ir užsifiksuoja Sahasraroje kaip bemintė būsena.

Tada Sahasraros realybė, jos grožis pradeda atsiskleisti jūsų charakteryje, temperamente. Medituokite ne tik dėl to, kad jums pasidarytų geriau arba dėl to, kad jaučiate, jog privalote medituoti. Nes meditacija yra jums labai svarbi dėl to, kad įtvirtinti savyje visą jos grožį. Jei jūs tokiu būdu nenaudosite Sahasraros, tai po kurio laiko Sahasrara užsivers, jūs nebejausite vibracijų ir Taigi labai labai svarbu yra medituoti. Aš galiu iš karto pasakyti, kas medituoja, o kas ne. Žmogus, kuris nemedituoja, vis dar galvoja: kuriuo jūs galite praturtinti save realybės grožiu. Pavyzdžiui, galiu pasakyti, kad ką Aš pati padariau – tai atradau būdą, taps Sahadža jogais. Jūs esate matę, kad žmonės programose Priežastis ta, kad jie nemeditavo. Be meditacijos jūs negalite suvokti, kas jums yra geriausia. medituosite kiekvieną vakarą ir rytą.

Kada tik įmanoma, jei galite būti meditacinėje būsenoje, Tada Dieviškoji energija teikia tai, kas jums, jūsų šaliai, viuosmenei yra geriausia. Jums nereikia užvaldyti Dieviškosios energijos, nereikia įsakinėti arba prašyti, nes jei tik Tol, kol jūsų Sahasraros nėra atvertos, jūs negalite būti laiminami Dieviškosios energijos. Jūsų vystymasis yra įmanomas tik tada, kai medituojate ir jūsų Sahasrara yra visiškai atvira, atvira tiesai. Tiesa yra ta, kad Dieviška energija yra užuojauta, meilė. Tai yra tiesa. Bet tiesa nėra tai, kad jūs esate prisirišę prie savo šeimos. Priklausomybės pilna meilė nėra tiesa. jūs niekada negalite matyti gerųjų to žmogaus savybių. Bet yra meilė absoliučiai be prisirišimų, jo asmenybė patobulės. Visa tai išsispręs ir jo gyvenimas pasikeis.

Tas prisirišimas gali būti pats įvairiausias, pavyzdžiui, jūs galite būti prisirišęs prie savo šalies, šeimos. Bet kai Sahasrara yra atvira, jūs išmokstate būti neprisirišę. Jūs tiesiog tampate neprisirišę. Sahadža Jogoje mes netikime žmonėmis, kurie Toks pabėgimas nėra prasmingas. esate visiems artimi, bet tuo pačiu esate neprisirišę. Tai yra sąmonės būsena, kurią jūs pasiekiate, kai jūsų Sahasrara yra atvira. Toje būsenoje jūs bendraujate su žmonėmis, sprendžiate problemas, gilinatės į situacijas, apie tai, kas vyksta, kas yra teisinga konkrečioje situacijoje. Taigi šis neprisirišimas labai padeda. Didžiausia neprisirišimo nauda yra ta, kad jūsų neįmanoma sujaudinti. Nėra prasmės sakyti: „O, jūsų neįmanoma sujaudinti, Motina, tai kaip jūs galite jausti kitą žmogų, Nes jei jauti kitą žmogų, tik tada gali spręsti problemas“.

Tai nėra tikras jausmas, nes jis niekuo nepadeda. Žmogus verkia, jūs irgi verkiate, kažkas yra bėdoje, automatiškai ir jūs esate bėdoje. Ir tai nepadės nei jums, nei tam kitam žmogui. Taigi būti neprisirišusiam visai nereiškia, kad nejaučiate nieko kitiems žmonėms. Jūs jaučiate. Jūs jaučiate to žmogaus skausmą, jo bėdas, Tas jausmas yra nepriklausomas, todėl Visur Esanti energija pradeda veikti. Visur Esančia energija. Kai esate neprisirišę, jūs sakote „padaryk tai“, ir tai pradeda vykti. Kai sakote „Tai Tu viską padarysi“, viskas visiškai pasikeičia. Todėl, kad jūs perduodate visas savo atsakomybes Dieviškajai energijai, o ji yra tokia galinga, ji viską gali padaryti.

jūs ją ir spręsite, nes Dieviškoji energija sako: „Na, sėkmės“. ji bus išspręsta. Sahadža Jogoje mes turime pačių įvairiausių problemų, arba jų ateina labai mažai, dėl to jūs labai liūdite. Ko mums nerimauti? Kai galime jausti Dieviškąją energiją per savo Sahasraras, Kodėl mums apie tai galvoti? Tiesiog palikite tai Dieviškajai energijai. žmonėms yra labai sunku, nes jie turi ego, jie gyvena su savo sąlygotumais. Bet jei prisirišimas prie visų šių dalykų atkrenta, tada jūs tiesiog paliekate viską šiai energijai. Krišna Gitoje yra sakęs: „Sarva dharmanam parityajya mamekam sharanam vraja“ – „Pamirškite savo dharmas“. Dharma reiškia, kad yra žmonos, vyro, visuomenės nario dharma.

Egzistuoja įvairios dharmos. Bet Jis sako: „Palikite tai. Palikite tai Man ir Aš atliksiu“. „Dieviškoji energija išspręs mūsų problemas“. Žmonėms yra labai sudėtinga pasiekti šią būseną, ji gali būti pasiekta tik medituojant. Bet Aš jums nesakau, kad medituotumėte po kelias valandas. Tai nėra būtina. Tačiau visiškai pasitikėkite savimi ir Dieviškąja energija. Mes turime tai pasiekti. Tai yra įmanoma tiek vyrams, tiek moterims.

Jie neturi galvoti: „O, Motina, kaip vis dėlto galime tai padaryti?“. Tie, kurie nepasitiki savimi, negali to padaryti. Bet tie, kurie yra nuolankūs ir mano, kad įstengs tai padaryti, gali savo galias praplėsti padedant Dieviškajai energijai. Tiesiog atiduokite tai Dieviškajai energijai. Pavyzdžiui, aš turiu mašiną, su kuria galiu važiuoti. mašinos, o tiesiog atsisėdu ir važiuoju. jūsų Sahasrara yra absoliučiai, visiškai pasinėrus į ją. Jūs nustebsite, kaip viskas išsispręs. Aš jums duosiu vieną pavyzdį apie Sahadža jogą, kuris dabar jau nėra Jogoje. Jis buvo paprastas, eilinis žvejys, tačiau buvo išsilavinęs ir Kai jis išėjo, pamatė, kad visą vietovę gaubė debesys, todėl pamanė, kad visi jo planai žlugo.

Jis labai dėl to sunerimo. Bet staiga jo Sahasrara plačiai atsivėrė ir jis sau pasakė: kad liautųsi niaukęsi. Nenoriu, kad lytų ir kiltų problemų, kol grįšiu namo ir nueisiu miegoti“. „Motina, debesys išsisklaidė ir visiškai nelijo, nebuvo jokių neramumų. Jis persikėlė į kitą salą, atliko viską, ką jam reikėjo padaryti, ir grįžo. Ir tik tada, kai jis nuėjo miegoti, Gamta, kiekvienas lapelis, gėlė – viskas yra valdoma tos Dieviškosios energijos. Taigi privalome neturėti ego, dėl kurio galvojame, Sahadža Jogoje. Bet augti Sahadža Jogoje jums neturėtų būti sunku, nes jūs turite nurodymus. Keletas žmonių, kurie gavo savirealizaciją, tokie labai stengtis. Niekas jiems nepadėjo ir neparodė, kur jiems eiti, ir ką jie turi pasiekti.

Jie kitaip matė pasaulį, jie neliūdėjo ir taip savimi pasitikėjo, kurį pasiekė medituodami. Jie parašė daug gerų knygų, kai kurios iš jų yra itin geros, Sunku suvokti, kad jie neturėjo, jie rūpinosi savo Sahasrara. Mintys ateina visą laiką, nes esame gimę žmonėmis, kurie reguoja į viską – reguoja į tą ar aną, ir būti Sahasraroje. Taigi visų pirma jūs turite matyti, kokios mintys jus pasiekia. Kartą pradėjus taip daryti, mintys pradės pasitraukti. Šios mintys ateina iš dviejų pusių – vienos iš ego, kitos iš sąlygotumų. ir neleidžia jums pakilti aukščiau Agijos. Pirmoji skirta sąlygotumams, kai jūs tikite savo baimėmis, „Aš turiu daryti taip, aš turiu daryti anaip, nėra leistina tai ir šitai”. Tai yra sąlygotumų dalis. Sąlygotumai gali būti įvairių rūšių.

O ego dalis yra tokia: ir jie visąlaik susikerta. Taigi yra labai svarbu stebėti savo mintis, kuriuo Kundalini gali pamaitinti Sahasrarą. Kundalini negali eiti kiaurai, negali per jį pereiti. Todėl, kaip aš ir sakiau, yra dvi bidža mantros, viena yra Ham, kita Kšam. Taigi jei esate sąlygoti, jūs bijot, Šiais laikais tokie žmonės apibūdindami save sako: „Aš esu draugiškas”. Kai kas pasakys: „Aš esu užsidaręs”, Kiti sakys: „Aš esu hipis ”, „Aš esu tas ir anas“. Gali save apibūdinti nurodydami visokiausias savybes. Bet visa tai ateina iš išorės, o ne iš vidaus. Tam, kad patektumėte į savo vidų, subtiliąją savo pusę, jūs turite savo Kundalini leisti pereiti Agiją. šiais laikais, todėl mes turime medituoti.

Jei galite medituoti visiškai savimi pasitikėdami, Kai Agija atsivers, jūs būsite apstulbinti, jūsų Sahasrara laukia, kada galės transformuotis Jūsų jungtis Sahasraroje su Visa Apimančia energija pasiekta. Jūs labai nustebsite, kaip visos septynios čakros veikia dėl jūsų, kaip jos padeda jums, kaip stengiasi duoti apie viską tikrąjį žinojimą. Šis tikrasis žinojimas, kurį gaunate, teikia džiaugsmą. Jums nereikia pradėti skaityti knygų apie tai. Kiekvienoje situacijoje ir kiekviename žmoguje, gėlėje, Vos tik pamatysite Ją, jūsų ego pradės nykti. Vos tik pasakysite: „Tai tu. Tu viską darai”. Bet, kai jis yra paskerstas ir iš jo žarnų padarytos virvės, naudojamos medvilnei valyti, tada jis sako: „tuhi, tuhi” – „tu esi, tu esi, tu esi”. jūs turite ištirpti Dieviškoje energijoje. Aš tik lašelis, kuris įkrito į šį Dieviškosios energijos, visa valdančios ir kontroliuojančios, įsisąmoninimo vandenyną”.

Tai labai padės tapti tikru Sahadža jogu. Jūs vystote gydomąsias galias ir nesididžiuojate jomis. Jūs išvystėte savo pabudimo galias, bet vis vien nesididžiuojate jomis. Jūs išvystote daug kūrybinių galių, tačiau ir jomis nesididžiuojate. Bet didingiausias dalykas, kuris nutinka, yra tas, kad tampate globalia asmenybe. kiekvienos kitos tautos, turinčios problemų. Nes kiti norėtų jas panaudoti saviems tikslams – galbūt masinėms informacijos priemonėms ar dar kitam. Bet jūs norite pamatyti, kad visos šios problemos yra išsprendžiamos. kuri, kad ir kas jus trugdytų, betarpiškai pradeda veikti. Sahadža Joga išsprendė labai daug problemų, jos taip pat gali būti išspręstos visuotiniu mastu, atsitinka taip, kad jūs tampate tam tikru įrankiu, arba tampate Dieviškosios energijos kanalu, kuris veikia, nes jūs esate visiškai globali asmenybė.

Neprisirišęs prie nei prie to, nei prie ano, esate tyra Sahaja asmenybė, kurią Dieviškoji energija gali labai lengvai naudoti. mes turime būti atsargūs dėl šių kelių dalykų, kuriuos turime. Pirma, pyktis. Pyktis yra blogiausia, ką turime. Pyktis kam? Yra žmonių, kurie sako „Aš pykau“, Pyktis yra kvailumo ženklas – absoliutaus kvailumo. Ir nėra reikalo dėl ko nors pykti, nes Pykdami jūs sugadinate save. Dėl pykčio jūs viską sugadinate. Nėra naudos, nėra reikalo pykti dėl kažko. Bet jei atsitinka taip, kad kas nors jus ezina, jūs turite nurimti ir stebėti save, Jūs pamatysite, kad tai padės išspręsti problemą.

Visų pirma jūs turite suprasti, kad esate ypatinga asmenybė, kad jūsų Sahasrarą atvėrė Dieviškoji energija, jūs įžengėte į Dieviškąją karalystę. Jūs esate svarbus svečias Dievo valdose. Jūs nesate eilinis asmuo. Ir vos tik jūs suprantate, kodėl turite Sahadža Jogą, kodėl gavote realizaciją, suprasite, kad tame yra kažkas didingo. Bet tai neturi sukelti jūsų ego. Tai nėra skirta tam, kad turėtumėte ego, o tam, kad suprastumėte, jog turite žaisti Dievo rankose. Tai yra žaidimas, kurį galėčiau apibūdinti taip: jei jūs, tarkim, esate dailininkas, tai dailininko rankoje yra teptukas, tačiau teptukas niekad nemano, kad daro kažką. Tai dailininkas viską daro. Tuo pat metu, kai jūs esate išvien su Dieviškąja energija, Dailininkas viskam vadovauja”. O kas yra Dailininkas?

Dieviškoji energija, Kuri myli jus, rūpinasi jumis, Jūs nustebsite, aš gavau tiek daug laiškų, kuriuose žmonės rašo apie tai, kaip Sahadža Joga jiems padėjo. Kaip tinkamu momentu jie gavo pagalbą. Susinaikinimo taške jie buvo išgelbėti. Tiek daug žmonių parašė Man. Jei esi išvien su Dievu, Jis prižiūri tave. Jei norite save sužlugdyti, jums duodama laisvė, visiška laisvė. Jei norite save sužlugdyti, žlugdykite. Jei nenorite priimti Dievo, gerai, nepriimkite. Duodama visiška laisvė daryti su savim ką tik norit. Tai yra vienas dalykas, kuris buvo duotas, ir todėl jūs turite pažaboti laisvę ir gerbti Dieviškąją energiją.

Šiandiena yra kaip Motinos diena, kurią Aš mėgstu, turėčiu pasakyti, šiandiena taip pat yra Motinos diena, nes manau, kad tik motina gali viską atlikti teisingai. Reikia turėti daug kantrybės su žmonėmis. Tai, ką Aš pamačiau visose didingose reinkarnacijose, kurios buvo – jos tiesiog išnyko; jos gyveno labai trumpą laiko tapą, labai trumpai. Kai kas buvo nukryžiuotas, sulaukęs 33 metų. Kai kas sulaukė 23 metų. Jie nematė tikslo, Jie prarado pasitikėjimą arba pamanė, kad beviltiška dirbti dėl šių žmonių. Jie nusprendė, kad geriausia būtų pasišalinti. ji grumsis ir kovos už savo vaikus. Ji kovos iki paskutinio, idant pamatytų, kad jos vaikai gauna visas naudas. Ši kantrybė, meilė ir atleidimas yra motinos prigimtyje, Jokių pasiekimų, jokių garsių vardų arba, kaip jūs sakote, apdovanojimų, ar šiaip.

Ji taip elgiasi, nes yra motina. Ir tai yra kiekvienos motinos požymis, jeigu ji tikra motina, galop dėl savo vaikų ji padarys viską, įveiks viską, diena iš dienos ji stengsis apsaugoti vaiką nuo nelaimių. Bet Sahadža Joga yra daug didesnė šeima, ir dėl to jūs tikrai turite viską spręsti remdamiesi motinos principu. jie atliko gerų darbų ir veikė kaip kovotojai. Manau, yra beprasmiška bandyti įdiegti dharmą. Pirmiausia reikia duoti realizaciją. jie automatiškai taps dharmiški. jie nežino, kaip ją priimti, jie negali to pakęsti. Taigi taip bus geriausia Vos tik Dvasia nušvis, toje šviesoje jie viską aiškiai pamatys, nebus jokių problemų. Bet vėliau tai buvo panaikinta žmonių, kurie nenorėjo kalbėti apie Motiną.

Nes jie negalėjo pateisinti savo blogo elgesio. Taigi jie pasakė, kad geriau nekalbėti apie Motiną. O labai pažengę žmonės, labai subrendę, kurie tikrai buvo reinkarnacijos, visada kalbėjo apie Motiną. Bet kalbos liko kalbomis. Dabar tai turi būti išspręsta taip, kaip ir Motina tai išspręstų. Daugiau motiniškų savybių negu tėviškų, taigi jokių ambicijų, jokių varžybų, jokio pavydo – nieko. ir augtų savo dvasia. Jeigu tai vienintelė mūsų nuostata, tai nustebsite, kokie būsite patenkinti. bet ir įgyvendinančius tai savyje. Taigi ši savybė labai padeda, Taip pat jūs turite taisyti.

Yra būdas, kaip taisyti kitą žmogų, kuris atėjo ne iš Dieviškojo pasaulio, bet iš normalaus pasaulio. Yra sunku juos taisyti. Kai kurie nėra tokie kantrūs ir negali to pakęsti. Nesvarbu, jūs turite jiems atleisti. Geriausia yra susikoncentruoti į tuos žmones, kurie paprasti, mylintys ir švelnūs, Jūs turite motiniškai bendrauti su kitais. neradau jokių motinos ir vaiko santykių aprašymo, Kaip motina mato vaiką, kaip jis eina, kaip nukrenta, Yra aprašyta tiek daug nuostabių dalykų, bet ne Vakarų šalyse. Aš nežinau, jie niekados to nematė, motinos dėmesį. Kokia ji mylinti, kokia ji maloni, toleruoja daugybę klaidų, ir kaip laiko tai, Nenaudoja jų prieš vaiką, kad pakenktų. Kartais turite pataisyti, pasakyti. Bet reikiamu laiku, reikiamoj vietoj jei yra pasakoma, tada ir vaikas supranta, kas blogai.

Ji atleidžia ir užtikrina, kad „Aš turiu motiną, nieko man negali nutikti”. kurie gauna iš jūsų realizaciją. Kartais pavojingi. Sutikau visokių žmonių. Bet vienintelis dalykas, kuris veikia – tyra meilė. Tyra meilė nieko nesitiki. Tačiau dieviškame darbe jūs neturite prisirišti prie to žmogaus. Tarkim, yra kažkas, kuris nėra toks, Nereikia lakstyt paskui vieną žmogų, prisiršti prie jo ir verst jį bijoti. Dabar svarbiausia tai, kad jaučiu, kaip visi Sahadža jogai mano, jog Aš esu jų, tai yra faktas. žinokite, kad Aš – jūsų Motina.

Kokių beturėtumėt problemų, galit Man visada pasakyti. Bet kartais, kai žmonės sako Man savo problemas, Aš matau, kokie menki jie yra. Jų mentalitetas yra toks žemas. Ko jie manęs klausia? Pavyzdžiui, jūs ateitumėte pas karalių ir jo paprašytumėte pusės dolerio, ką tada karalius pasakytų? „Kas yra tam žmogui? Lygiai taip pat, kai jūs ko nors prašote Motinos, tai iš tiesų turi būti vertinga. Tai turi turėti vertę, teikti visišką pasitenkinimą. Kai jūs ko nors prašote, tai jums turi teikti visišką pasitenkinimą. Bet aš mačiau, kad žmonės prašo šio, prašo ano.

Tai pasiekia tokį lygį, kad Aš kartais jaučiuosi „O, Dieve, žmonės, kurie yra šalia manęs, trokšta tokių menkų, lėkštų dalykų“. Ji sukurs jums ryšį su žmonėmis, su tokiais žmonėmis, kad jūs nustebsite, kaip tai veikia. Aš buvau Turkijoje ir tenykštis patyrimas įrodė tai be jokių abejonių. palyginus su kitais pasaulio žmonėmis. Aš negaliu suvokti, kaip jie ją priėmė. Jų buvo tik du tūkstančiai, todėl žmonės ir jų buvo iš tiesų labai daug. Dabar galbūt tai yra labai nerami šalis dėl fundamentalizmo idėjų. Kiekviena šalis turi labai griaunantį įvaizdį. Nežinau kaip, bet kai kuriose šalyse tai tiesiog plinta, tačiau, kai tik tampama Sahadža jogais, nebelieka problemų. Nėra jokių problemų, Kiekviena šalis turi problemų ten, kur žmonės nėra labai aukšto lygio Jaučiu, kad galbūt kai kuriose šalyse ieškotojai yra prarasti.

Pavyzdžiui, narkotikuose ir visose nesąmonėse. Amerika yra pati blogiausia, ji itin pasiklydusi netikruose ieškojimuose, ir sudėtinga rasti žmonių, kurie būtų tikri ieškotojai. ne itin gerai sklinda, arba vietas, kur ji labai plinta. Mes turime galvoti, kad Sahadža Joga auga globaliai. Tai labai reta visuomenė, kurios jie nėra turėję. Jie yra turėję čia keletą sufijų, vieną ar dvi realizuotas dvasias, bet jos tik kentėjo. Visą savo gyvenimą jie buvo kankinami, niekas jais nesirūpino. Aš turėjau didžių vilčių dėl Maharaštros, bet esu nusivylusi. Jie kankino visus šiuos šventuosius taip baisiai, taip šurkščiai, kad, manau, jie vis dar moka už tai. jaučiu, jog jų karmos nėra geros, ir galėčiau pasakyti, kad tai niekinga šalis, o vietiniai tampa supuvę.

Aišku, be abejonės, Sahadža Joga yra čia, Bet tai, kaip jie priėmė Jogą, labai stebina. Kad ir kur ji nukryps, mes turime tai priimti. Jei ji kažkur nenurodo, mes neturėtume dėl to jaustis blogai. Ką jūs galite padaryti? Jūs gi negalite tų žmonių Sahasrarose padaryti plyšio, Aš esu įsitikinusi, kad Aišku, ne visose šalyse tokiu pačiu mastu, bet esu įsitikinusi, kad galbūt šių didžių šventųjų punijos padės, Bet pirmiausia ir svarbiausia yra jūsų Sahasrara. Tik jūsų Sahasrara gali atspindėti Dieviškumo šviesą. Jūs turite medituoti, kad praturtintumėte savo Sahasrarą, Nėra jokio reikalo atlikinėti kokius nors ritualus, tik medituoti ir, kai einate į lauką, užsidėti bandaną. Netgi šiandien tai yra reikalinga, nes Kali juga vis dar bando nusitempti į savo kančias, ir Satja juga bando įsitvirtinti. Mes esame tie, kurie turime palaikyti Satja jugą, ją prižiūrėti. be galo svarbus, tai yra labai svarbu.

kada tik jūs grįžtumėte į namus: galbūt ryte, galbūt vakare – jūs turite medituoti. Ir kai jūs pateksite į bemintę būseną, žinosite, kad medituojate, tada jūs žinosite. jūs nereaguosite, nes jūs esate bemintėje būsenoje. Jūs nereaguosite. Ir nustebsite, kad kai nėra reakcijos, tada viskas yra dieviška. Kai tik jūs esate absoliučiai bemintėje būsenoje, Tai vyksta tokiu lygiu, kad Dieviškumas perima visą jūsų veiklą, prižiūri jus kiekvieną gyvenimo momentą. Ir būdami išvien su Dieviškumu jūs jaučiatės absoliučiai saugūs. Ir mėgaujatės Dieviškumo palaiminimais. Aš nežinau, ką čia padaryti su tiek daug vaikų. Jie gali tiesiog užlipti ant scenos