Adi Shakti Puja, You Must Develop Humility

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Adi Shakti Puja. Cabella Ligure (Italy), 21 June 1998.

Kažkaip Rusijoje žmonės yra labai plačių pažiūrų.

Ir netik tai, ypač mokslininkai yra atviri, nors buvo labai suvaržyti, jie bandė tirti subtilius dalykus: ne tik apie cheminius elementus ar apie fizikinius šviesos reiškinius, bet jie norėjo pasinerti į subtilesnius tyrimus. Ir jie atrado, ištyrė ir įgijo daug žinių apie auras. Auras aplink rankas, auras aplink kūną. Jie atliko daugybę tyrimų, ir rezultatai buvo priimti visame pasaulyje. Aš manau, kad šis ponas yra savo srities žinovas, nes jis labai gerai žinomas, labai labai gerai žinoma asmenybė, užimanti aukštas pareigas. Jis sakė, kad prisideda prie šimto penkiasdešimt organizacijų veiklos, labai nuolankus ir malonus žmogus. Ir kai jis atrado šiuos dalykus, aš buvau labai laiminga, nes viskas įrodyta moksliškai ir niekas negalės to paneigti. Jis jau parašė knygą su visomis algebrinėmis painiavomis apie tai, ką norėjo įrodyti. Ir jis sakė, kad yra vakuumas, už sąmoningumo yra vakuumas, ir tik tame vakuume gali patirti realybę. Ir tai, kas tampa realybe, yra mokslas.

Štai kaip visa tai tampa mokslu. Jis demonstravo daug Mano nuotraukų, ypač tą, kur iš Mano Sahasrara čakros teka daug energijos, kai buvome valtyje. Taigi jis pasakė: „Ji – kosminės energijos šaltinis.“ O tai ir yra Adi Šakti: Ji ta, kuri viską kuria. Mūsų aplinkos suvokimas yra labai dirbtinas, bet kai jūs suvokiate, ką Ji padarė… Pirmiausia, ką Ji padarė – aš tai aprašiau savo knygoje, bet vis tiek norėčiau jums papasakoti. Sakyčiau, jos pirmasis apsireiškimas buvo kairiame kanale. Tai Mahakali apraiška. Taigi Ji ateina per Mahakali veikimą, kairėje pusėje, ir ten sukuria Šri Ganėšą, Šri Ganėša sukurtas dėl Jo tyrumo, Jo nekaltumo ir palaimingumo, tai turėjo būti sukurta prieš Jai sukuriant visatą. Taigi pirmiausia Ji sukuria Šri Ganėšą, ir Jis įsitvirtina. Tada Ji kyla aukštyn, žinoma, Viratos kūne, ir tada apsisuka, kyla aukštyn dešinėje pusėje, kita puse, ir ten Ji sukuria visas visatas, dar vadinamas „bhuvanas“. Viena visata, yra keturiolika bhuvanų, tai reiškia, kad vieną bhuvaną sudaro daug daug visatų.

Ir visus šiuos dalykus Ji kuria dešiniame kanale. Tada Ji pakyla ir besileisdama žemyn sukuria visas čakras, Adi Čakras arba „pitas“. Ji nusileidžia ir sukuria visas pitas, o tada įsitvirtina kaip Kundalini. Bet Adi Šakti nėra Kundalini, mes galėtume sakyti, kad Kundalini yra Jos dalis. Likęs darbas yra daugiau nei tai. Taigi visa taip vadinama likutinė energija, ta, kuri lieka po visos šios kelionės, apsuka šį ratą ir tampa Kundalini. Dėl Kundalini ir čakrų Ji sukuria sritį, kurią mes vadiname čakromis kūne. Pirmiausia Ji sukuria šias čakras galvoje, mes jas vadiname čakrų pitomis. O tada Ji nusileidžia ir sukuria čakras, kurios yra Viratos kūne. Kai tai įvyksta, tada Ji sukuria žmones, bet ne tiesiogiai – Ji remiasi evoliucijos procesu, štai kaip prasidėjo evoliucija.

Ir nuo pirmos minutės maži mikroskopiniai organizmai vandenyje pradeda evoliucionuoti. Taigi, kai Ji sukūrė vandenį ir visas visatas, Ji pasirinko Motiną Žemę kaip pačią geriausią vietą žaisti šiam evoliucijos žaidimui, ir čia Ji sukūrė visus šiuos mikroskopinius organizmus. Aš tai aprašiau savo knygoje, ir kai ji bus išspausdinta, perskaitysite, kaip pirmieji vandenilis, anglis ir deguonis buvo sumaišyti, ir kaip atsirado šiame žaidime azotas, ir kaip prasidėjo gyvybės procesas. Visa tai atlikau savo kitoje knygoje, kurią dabar pradėsiu rašyti. Turiu omenyje, jau beveik baigiau, bet ten yra daugiau apie čakras. Matote, dabar vyksta taip, kad ką Aš beparašyčiau, žmonės tuo neabejoja. Jie žinos, kad tai mokslinis faktas, kad tai, ką Aš pasakau, yra faktas. Netgi tikėti automobiliu, netgi, Motina, Adi Šakti buvo neįmanoma. Ypač stebina, kad kažkaip krikščioniškoje sampratoje ar kitoje sistemoje buvo išvengta Motinos paminėjimo. Ir netgi islamas, ir tas nepaminėjo Motinos.

Yra visiškas Motinos neigimas. Ir tik Indijos filosofijoje figūruoja Motina, ir indai iš tikrųjų yra Šakti garbintojai. Taigi štai kaip tai įvyko ir vystėsi iki šio taško, kuriame žmonės gali pilnai suvokti Motinos principą, visko pamatą. Remdamiesi šiuo Motinos Principu Indijos žmonės tikri, kad viską daro Motina, be to, Indijoje mes turime daug taip vadinamų svajambhu, tai reiškia, kad juos sukūrė pati Motina Žemė. Pavyzdžiui, Maharaštroje yra Mahakali, Mahasarasvati, Mahalakšmi, taip pat Adi Šakti vietovės. Tie, kurie buvo Nasike, greičiausiai matė Čaturšringi. Kiek iš jūsų buvo Čaturšringyje? Labai gerai. Taigi Čaturšringi įkūnija Adi Šakti: Adi Šakti, šios Energijos ketvirtoji dimensija, jums suteikianti nušvitimą. Ir galop tik per Mahalakšmi kanalą jūs gaunate savo realizaciją.

Visa tai gyva, viskas buvo sukurta Adi Šakti energijos. Tai milžiniška užduotis. Ankstesnės užduotys nebuvo tokios sunkios, nes gamtai kurti nėra sunku. Motina Žemė ir Adi Šakti yra vienis, visa aplinka yra išvien su Adi Šakti, visi elementai yra išvien su Adi Šakti, taigi visa tai Ji sukūrė be didesnių sunkumų. Bet kai buvo sukurti žmonės, jie gavo savo laisvę. Sakyčiau, tai vienintelė rūšis, kuri pateko į galvojimo iliuziją turėdama savyje ego. Per tą ego iliuzija veikė juos ir jie pamiršo Principą, kuris sukūrė visatą, jie priėmė tai kaip savaime suprantamą dalyką. Jie galvojo, kad tai jų teisė čia būti, kad jie patys to pasiekė ir valdo viską. Tai taip išsikerojo jų mintyse, kad jie pradėjo užkariauti kitas šalis, sunaikino tiek daug žmonių ir niekada dėl to nesigailėjo. Visada jie galvojo apie kitų užpuolimus, kontroliavimą ir įvarius žeidžiančius dalykus.

Bet niekada net nepagalvojo, niekada nesusimąstė, kad tai, ką jie daro, yra labai, labai blogai, ir taip elgtis nederėtų. Dėl jų turimos laisvės pasaulyje tokia sumaištis. Ir žmonės atsakingi už tai, kas vyksta, buvo labai labai žiaurūs ir visiškai neturėjo atjautos kitiems. Ir taip nutiko šioje žemėje tiek daug kartų. Dabar prasidėjo Sahadža joga. Kai tik prasidėjo Sahadža joga, atsirado Sahadža jogai, kurie tiesiogiai iš Adi Šakti gauna palaiminimus. Bet turiu paminėti, kad net ir tarp Sahadža jogų mes neturime pilnai subrendusių. Kai kurie Sahadža jogai tik dėl mados, jiems taip geriau, tik dėl jų savanaudiškų paskatų, ar kaip ten bebūtų. Tai labai blogai. Jei esate Sahadža jogoje, turite suprasti, kad esate atsakingi už visą pasaulį.

Jūs esate vieninteliai žmonės, kurie žengė į priekį, vieninteliai, kurie kažko pasiekė. Ir šiame taške jums derėtų elgtis kaip pridera šventajam ar realizuotai sielai, bet kartais gali matyti juos besielgiančius labai šokiruojančiai. Jie neturi pagarbos nei sau, nei kitiems, ir jų požiūris labai juokingas. Kai kas orientuotas į pinigus, kai kas į valdžią. Manau, tie, kurie orientuoti į valdžią, pavojingesni nei tie, kurie orientuoti į pinigus, nes orientuoti į valdžią bando suteršti Sahadža jogos vardą. Jie yra įžeidžiantys, valdantys ir baisūs žmonės. Visas jų tikslas tik užimti valdžią Sahadža jogoje, ir jie išbando įvairiausius triukus, kad to pasiektų. Kurį laiką jiems sekasi, bet vėliau jūs pamatysite, kad jie visi dingo iš Sahadža jogos. Vyksta labai didelis valymosi procesas. Jūs turite suvokti, kad įsiliejote į labai aukšto sąmoningumo sferą, kur esate ryšyje su Dieviškumu.

O jei elgsitės kaip paprasti žmonės, kuriuose nėra Dieviškumo, kiek ilgai jūs taip tęsite? Taigi labai svarbu, kad medituotumėte ir bandytumėte save ugdyti, ir iš tikrųjų taptumėte labai gerais Sahadža jogais. Kai kur mums labai labai sekasi. Kai kuriose šalyse mums labai sekasi. Bet kai kuriose šalyse atrodo, kad žmonės tiesiog kurti ir nebyliai. Jie negali suvokti Sahadža jogos. Jie ateina į Mano programas, o po to tiesiog dingsta. O dėl to, manau, atsakingi Sahadža jogai. Kokiu būdu jie tai sprendžia, kaip nori atlikti Sahadž darbą yra ne Sahadž. Turbūt iš esmės kažkas negerai, ir dėl to turbūt tie būdai neveikia taip, kaip veikdavo daugelyje vietų.

Aš jums turiu pasakyti, kad viskas tame, kad Adi Šakti yra tame, ir visa tai vyksta per Adi Šakti. Bet tolimesni darbai turi vykti per jus, žmonės, nes jūs esate kanalai, jūs esate tie, kurie pakeis žmoniją. Dabar visi turėtų žinoti ir suvokti, kiek daug žmonių gavo realizaciją. Mes turime galvoti, ką padarėme dėl Sahadža jogos. Kartą keliavau lėktuvu ir sutikau moterį, ji sėdėjo prieš mane, jos vibracijos buvo tokios karštos, aš nesupratau. Tada ji papasakojo, kad turi mokytoją ir tuo labai didžiuojasi, ir ji pradėjo man apie jį viską pasakoti. Aš buvau labai nustebusi, ši moteris nieko iš jo negavo ir vis kartojo: „Aš jam paaukojau tiek daug pinigų, aš tiek daug jam padariau“ ir pan. Bet ji nieko neturėjo, ir nepaisydama to ji kalbėjo man, visiškai nepažįstamai, apie savo guru. Bet matau, kad Sahadža jogoje žmonės šiek tiek kuklūs. Jie nenori atvirai kitiems papasakoti apie Sahadža jogą, ir labai blogai, kad taip elgiatės, nes jūs esate atsakingi už šį darbą.

Jums buvo duota realizacija, žinoma, jūs ieškojote, viskas gerai, bet jūs visi turite bandyti kitiems duoti realizaciją. Turėčiau pastebėti, kad vyrai yra dinamiškesni tai įsisavindami. Moterys dar nepasiekė tokio lygio Sahadža jogoje, kokį turėtų. Jos turėtų būti jautresnės dėl šio klausimo ir turės tai įsisavinti. Jos galėtų tai daryti, bet, manau, bėda ta, jog turi esminių problemų, dėl kurių nerimsta. Aš visada gaunu laiškų, kuriuose moterys skundžiasi tuo ar anuo, nuolat skundžiasi; man jau atsibodo tokie laiškai ir dabar nematau reikalo jų skaityti. Tad aš jums turiu pasakyti, dėl to, kad vyrai yra dinamiškesni, moterys irgi turės būti veiklesnės, nes jos yra šakti, ir aš esu moteris. Taigi pastebiu, kad vyrai yra aktyvesni ir veiklesni Sahadža jogoje, ir nesuprantu, kodėl moterys nėra. Jos galėtų pakeisti daug žmonių. Jos gali tiek daug padaryti kitiems.

Jos galėtų įnešti tiek daug meilės ir gailestingumo, nes tokia meilė ir gailestingumas – tai motinos, moters savybės. Ir jei moterys neturi šių savybių, tada jos nieko vertos. Ir jei jūs užsiėmusios įvairiomis beprasmybėmis, kaip mada, puošimasis ir panašiai, tada tai tik laiko švaistymas. Jums liko nedaug laiko, jūs gavote realizaciją ir turite išanalizuoti, ką iki šiol padarėte, ko pasiekėte iki šiol. Bet, sakyčiau, Sahadža jogoje pastebėjau, kad daugėja įvairių kvailų idėjų. Pavyzdžiui, jie paima kokį ritualą. Tada išskiria kokį ritualą, jį aptaria, ir tame slypi noras valdyti. Jie nori engti kitus žmones, užvaldyti išgąsdintus žmones ir elgiasi taip, kad atrodytų, jog jie labai geri. Kai kas net pradėjo sakyti: „Matadži taip sakė. Tai Matadži idėja.“ Remdamiesi savo veikla jie sufalsifikavo įvairius dalykus ir…

Bet paklauskite jų: „Keliems jūs davėte realizaciją?“ Pirmiausia jūs turite nustatyti pozityvias ribas: keliems jūs davėte realizaciją? O tai tik kalbėjimas apie kitus, kitų kritikavimas, šnekėjimas apie Sahadža jogos trūkumus, jų matymas Sahadža joguose; sakyčiau, tai, kas nutiko anksčiau, yra pradinėje stadijoje ir turėtų iškart liautis. Kaip ten bebūtų, kai knyga bus išleista, apie mūsų darbą sužinos visame pasaulyje, mums niekas nepriekaištaus. Bet mes patys turime susivokti, kad jei pasiekėme šį pripažinimą, iki jo ir turime pakilti, mūsų gebėjimai turi būti tokio lygio. Mes neturėtume atsilikti. Pavyzdžiui, jei paklaustumėte Sahadža jogų ypač Sahadža jogių, jie nedaug ką žino apie Sahadža jogą, nežino apie čakras, nieko nežino apie dievybes; jie nieko nežino. Kaip gali būti Sahadža jogais? Jūs viską privalote žinoti. Vieno dalyko nesuprantate, Sahadža jogais jūs esate ne išorėje, o viduje. Jūsų viduje turi būti pilnas supratimas apie čakras ir Sahadža jogą, kaip tai veikia, kaip tai jums padeda.

Tarkim, Aš esu tos energijos Šaltinis, o jūs žinote, kad taip ir yra, tada įgyjate idealių gebėjimų atvesti ir elgtis su žmonėmis Sahadža jogoje. Jūs privalote atlikti labai svarbų darbą – atvesti Sahadža jogus į Sahadža jogą. Aš matau, kad kai kurie yra labai atsilikę, ir tai stebina, jiems, gyvenantiems toje šalyje, būnant jos dalimi, nė kiek neįdomu. Dėl tokių aplinkybių juos kaltins: „Kodėl nieko nedarei? Kodėl neieškojai būdų ir metodų, kaip įtikinti bent jau savo tėvynainius?“ Taigi Sahadža joga, būdama ties augimo slenksčiu, negali augti, palaikoma vienos ar dviejų šalių – visos šalys turi įsilieti į Sahadža jogą. Visi, kurie gali būti pakviesti į Sahadža jogą, gali atnešti daug gerų idėjų. O tada mes turime knygų, kad įtikintume žmones, mums reikia su jais apie tai kalbėti. Bet Aš matau, kai Sahadža jogai, pradeda skleisti Sahadža jogą, užauga jų ego, ir jie mano, kad jie labai geri Sahadža jogai, geri lyderiai – įvairios tokios kvailos idėjos sklando jų galvose, o tai labai blogai. Jums apie viską reikia galvoti labai nuolankiai. Kuo daugiau turite, tuo nuolankesni esate, kaip medis – kai jis sunokina vaisius, šakos nulinksta.

Taip ir jūs turite būti kuo nuolankesni. Bet toks nuolankumas kartais labai sudėtingas, nes Vakarų šalių kultūra nėra nuolanki, tai agresijos ir dominavimo kultūra. Iki šiol jie buvo, galvojo, kad taip visur išplito, nes dominuodami pasiekė daug dalykų. O ką jie pasiekė? Nieko. Jei pasižiūrėsite, jų pačių šalyje narkomanija. Kodėl žmonės taip linkę vartoti narkotikus? Ir dar jie daro įvarius nuodėmingus dalykus, kurių net nenoriu minėti, bet žinot, ką jie daro, apie ką Indijoje – tokioje vargingoje šalyje – nė vienas net nepagalvotų. Tokie dalykai vyksta aplink jus, taigi išsiaiškinkite, kas ir kur negerai, ir kaip jūs galite tai ištaisyti, jei jiems galite padėti. Kaip tik dabar, Aš jums jau sakiau, ruošiuosi įkurti tam tikras organizacijas, kurios darys gera žmonėms.

Ir, žinoma, jūs galite prisijungti. Savo šalyse galite įkurti ką nors panašaus. Bet pirmiausia atsikratykite savo ego. Matot, kai tai padarysite, tik tada jūsų dėmesys bus stabilus. O tvarkytis su ego jums paprasta, nes jūs šlovinate Kristų, ir Kristus yra tas, kuris valdo Agija čakrą. Jūs visi šlovinate Kristų, bet Kristaus nuolankumo jumyse nėra, tik atvirkščiai. Visur taip nutiko, kad jei pamokoma ko apie religinius dalykus, žmonės viską daro atvirkščiai. Pavyzdžiui, induizmo religijoje, sakyčiau, kad induizmo religija apie tai, kad visuose yra dvasia. Jei visi turi dvasią, taigi kaip gali būti kastų sistema, kaip vieni gali būti aukščiau, o kiti žemiau? Visiškai atvirkščiai, Kristus sakė, kad jūs privalote visiems atleisti, visiems, ir turite tapti nuolankūs.

O galime pastebėti, kad tarp krikščionių nerasite nuolankumo, jie neturi jokio supratimo apie nuolankumą. Tokie yra vyrai, tokios yra moterys, ir vyrai su moterimis kariauja. Tada net nekyla klausimas apie nuolankumą, taiką ir panašiai. Taigi tai, ką jie rodo, yra labai dirbtina, rodo, kad jie filantropai ir panašiai, bet jų širdyse nerasite meilės, nėra užuojautos tikrąja ta žodžio prasme. Taigi, kai mes susiduriame su realybe, turime suvokti, kad negalime prasidėti su dirbtiniais dalykais, kurie kvailina kitus, bet mes iš tikrųjų turime tuo tapti. O kai tuo tapsite, kai iš tikrųjų būsite tokie, tik tada būsite atlikę tai, dėl ko gimėte šiame atgimimo laikotarpyje. Nes galėjote gimti anksčiau ir tapti kuo kitu. Bet jūs gimėte ypatingi, tad suvokiate savo vertę, suvokiate save, kas esate, ir stengiatės suvokti, turite savigarbą ir bandote daryti dalykus, kurie labai svarbūs Sahadža jogams. Žinoma, jūs dirbate, atliekate kitus darbus, bet nustebsite: jei dirbsite Sahadža jogos darbą, atrasite laiko viskam. Kai pradedate dirbti Dievo darbą, Dievas dirba jūsų.

Ir jūs nustebsite, kad atsiranda tiek daug laiko daryti teisingus darbus. Dabar grįžus jums reikia introspektuoti, pamatyti save. Dabar atėjo pati Adi Šakti. Bet Aš esu labai paprasta, iš pažiūros esu paprasta; savo elgesiu esu labai labai nuolanki, ir žmonės Mane priima kaip savaime suprantamą. Aš nieko nedarau. Aš nenoriu jūsų bausti, nenoriu nieko panašaus daryti. Bet patys save baudžiate, patys tampate niekam nereikalingi, jei savęs neprižiūrite, neprižiūrite savo augimo. Šis atradimas toks didis, ir šis vyras Manęs niekada nepažinojo. Jis labai išsilavinęs,bet labai nuolankus, ir jis Man sakė: „Tik įsivaizduokite, aš sėdžiu prieš šio pasaulio Kūrėją, o man nieko nenutiko.“ Aš paklausiau: „Kas tau turėtų nutikti, kaip manai?“ O jis atsakė: „Motina, didis dalykas suvokti, kad aš sėdžiu priešais Jus, ir kad Jūs esate čia.“ Aš atsakiau: „Gerai, kad Mano buvimas tavęs nei slegia, nei varžo. Aš esu laiminga.“ „Ne, − jis atsakė, − aš tiesiog jaučiu meilę, jaučiu užuojautą, štai kas tai.“ Mes turime žinoti, kad mumyse turi būti tik meilė ir užuojauta; užuojauta ir meilė sau, ta prasme, kad mes neturime žaloti niekieno širdžių.

Pasakyti ką nors įžeidžiančio yra labai nuodėminga. Bet kai kas tuo labai mėgaujasi, jie mano, kad yra labai protingi, bet taip nėra. Kai jūs su kuo nors bendraujate turite sakyti kažką, kas ramina ir yra gera. Kitas aspektas yra žmogaus charakteris, tas niekingas dalykas yra šen ir ten, tai tampa charakteriais. Šiam dalykui jūs turite pasakyti: “Tu tylėk. Aš nieko bendro neturiu su tavimi.“ Tai vienas dalykas. Tada yra žmonių, kurie yra labai subtilūs, turėčiau pasakyti, valdingi, labai subtilūs. Jie turi tam tikrų triukų ir būdų, kuriais žino, kaip valdyti kitus. Ką jūs iš to pasieksite? Koks jūsų tikslas?

Kas nutiks darant šiuos dalykus? Šiuose pasaulietiškuose reikaluose reiktų būti žinomais, turėti padėtį ar panašiai, bet kas tai yra? Tai nepadės jums. Labiausiai jums padės tai, kad tapsite idealiu Sahadža jogos kanalu, būsite idealus kanalas. Ir nustebsite, kaip jums bus padėta. Taigi jūs, vakariečiai, sakyčiau, turite ugdyti nuolankumą. Tai labai svarbu. Aš buvau nustebinta, Rusijoje žmonės ne tik nuolankūs, bet ten toks atsidavimas, toks pasišventimas – neįtikėtina! Jie net negali pakelti akių į Mane. Nežinau, iš kur jie ištraukė šią idėją.

Tai ne po atradimo, bet dar prieš. Jie buvo tokie malonūs ir tokie nuolankūs, pilni meilės, o vaikai netgi atnešė Man mažų, mažų dovanėlių, žinote, tiesiog padovanoti Man, kaip miela. Stebina, kaip žmonės Rusijoje pasiekė tą gebėjimą tapti. Ir manau, kad Vakaruose Rusija bus ta šalis, kuri dvasingumo srityje pasieks daugiausiai, o tai reiškia, kad jie taps labai galingais žmonėmis. Pasižiūrėkime, ką jūs darote savo šalyje, ir kaip tai išsirutulios. Matot, kiek daug galima labai lengvai padaryti, jei matote save kaip Dievo instrumentą. Ir tada jūsų charakteris pasikeis, jūsų būdas pasikeis – tapsite labai labai malonia asmenybe, mėgstama asmenybe, ir visi manys, kad čia šventasis vaikšto aplink. Tai viskas, ką turiu apie šį klausimą pasakyti. Koks bebūtų atradimas, tai atradimas ne Man, o atradimas visam pasauliui. Ir Aš esu įsitikinusi, kad kai tai bus pripažinta ir išplis po visą pasaulį, daug dalykų jums pasikeis, taip pat Man.

Telaimina jus Dievas.