Christmas Puja: Become Thoughtlessly Aware

Ganapatipule (India)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Christmas Puja. Ganapatipule (Maharashtra, India), 25 December 1998.

Šią dieną, prieš daug metų, gimė Kristus.

Jūs visi žinote Jo gimimo istoriją ir apie visas kančias, kurias Jis turėjo patirti. Jis yra tas, kuris parodė mums Sahadža jogos modelį, nes Jis gyveno ne dėl savęs, jokiu būdu, o gyveno dėl kitų, atverdamas Agija čakrą. Gali būti Dievas, gali būti labai galingas, bet šis pasaulis yra toks žiaurus, jog jie nesupranta dvasingumo, jie nesupranta dvasinės didybės. Ne tik tai, dar yra daugybė veiksnių, atakuojančių dvasingumą. Jie visada tai darė. Kiekvienas šventasis daug kentėjo. Bet, manau, Kristus kentėjo daugiausiai. Kaip žinote, Jam buvo suteiktos visos Šri Ganėšos galios, nes Jis yra Šri Ganėšos inkarnacija. Pirmoji iš jų buvo Jo nekaltumas. Jis buvo amžinas vaikas, turime pasakyti.

Jis negalėjo suprasti žiaurumo ir veidmainystės šio kvailo pasaulio. Netgi, jei suprantate, ką galite dėl to padaryti? Bet labai narsiai Jis gimė šalyje, kur žmonės neturėjo jokio supratimo apie dvasingumą. Aš skaičiau apie Jį knygą, kurioje sakoma, kad Jis atkeliavo į Kašmyrą, kur susitiko su vienu iš mano protėvių – Šalivahanu. Labai įdomu, nes tai aprašyta sanskrito kalba, o rašytojas tikriausiai nemokėjo sanskrito. Taigi jis pateikė viską sanskrito kalba, kas nėra, esu tikra, labai tinkama Vakarų žmonėms. Ačiū Dievui, jis nemokėjo sanskrito, kitaip tai būtų buvę labai pavojinga. Ten aprašyta, kad jis paklausė Kristaus: „Kodėl atvykai į Indiją?“ Taigi, Jis atsakė: „Tai mano šalis, todėl atvykau čia, kur žmonės gerbia dvasingumą. Bet aš gyvenu tarp žmonių, kurie visiškai nesupranta dvasingumo.“ Pokalbis su Juo buvo labai labai įdomus. Šalivahanas pasakė: „Prasmingiau, jei grįžtum atgal į savo šalį ir mokytum juos Nirmala Tatvam.“ Tai yra išsivalymo principas.

Jis grįžo atgal, po trejų su puse metų Jis buvo nukryžiuotas. Mano manymu, didžiausias skirtumas tarp Vakarų egzekucijos ir Indijos yra tas, kad Vakaruose žudymas yra labai puiki profesija. Dėl mažiausios priežasties jie žudo žmones. Kiekvienas šventasis buvo nužudytas, arba jie vadino jį bepročiu. Tai geriausias būdas išvengti dvasingumo. Tuo tarpu Indijoje, jei šventasis ką nors sako, su juo nesiginčijama – niekada, bet jie tiki tuo, nes jis yra šventasis, jis yra daug aukštesnė asmenybė nei mes. Nors aplink buvo daug bjaurių žmonių ir jie kankino juos, bet apskritai visuomenė, žmonės, gerbė juos. Netikri guru paprastai nepasilieka šioje šalyje, nes žino, kad bus atskleisti. Taip pat jie labai orientuoti į pinigus, todėl keliaus į Ameriką ar kitas užsienio šalis ir įsikurs ten, kad užsidirbtų pinigų. Tai vienas iš požymių, kuriuos turite matyti.

Tai gali būti viena iš priežasčių, kodėl Kristus gimė labai labai paprastoje šeimoje. Jis taip pat neturėjo tinkamos lovos miegoti būdamas vaikas. Visa tai yra aprašyta, kur Jis miegojo, kaip Jo motina ir tėvas gyveno tarp karvių ir veršelių. Taip buvo parodyta, kad dvasingumui nereikia jokios prabangos, nereikia jokios pompastikos ir šou. Ši galia viduje. Tai švytėjimas ir šviesa viduje, tai pasirodo automatiškai. Jums nereikia nieko daryti, kad tai parodytumėte. Toks asmuo nesisavina nei pinigų, nei kitų daiktų. Jam rūpėjo žmonės, kurie fiziškai kentėjo, netgi raupsuotieji, ir Jis bandė juos išgydyti. Jis bandė padėti tiek daug žmonių, kurie fiziškai sirgo, nes tuo metu nebuvo ligoninių ir gydytojų.

Jo dėmesys buvo nukreiptas į žmones, kurie kentėjo fiziškai. Taip pat protiškai Jis bandė juos paruošti. Yra tiek daug gražių pamokslų ant kalno. Tuo metu žmonės nebuvo tokie materialistai, todėl jie klausėsi Jo. Negalime pasakyti, kiek daug jų suprato Jį. Tai labai svarbu: jei nesate realizuota siela, tada yra sudėtinga suprasti dvasingumą. Tas, kuris kalba apie dvasingumą, ir tas, kuris klausosi – abiems reikia turėti minimalią realizaciją. Taigi, iš Jo nuostabaus gyvenimo, kurį mačiau, mes turime išmokti, kad, kol nesame realizuotos sielos, tol kankinsime Kristaus Dvasią. Matėme tai vykstant, apie visus tuos, kurie kalba apie Kristų, Jis pasakė labai aiškiai: „Jūs kviesite mane: „Kristau, Kristau!“, bet aš nepažinsiu jūsų.“ Jis pasakė tai labai aiškiai. Nežinau, kodėl jie nepašalino to iš Biblijos.

Tai reiškia: tie, kurie kalbės, pamokslaus ir rengsis, kad pasirodytų dvasingais Kristaus vardu, Jis jų nepažins. Tai taip paprasta. Ir dabar yra laikas, kai vyksta Paskutinis teismas, Jis teis visą pasaulį dvasingumo pagrindu, kuris yra vibracijos. Jo teismas jau prasidėjo. Aš mačiau tai. Galite matyti daugelyje šalių, dalykai tiesiog išnyksta. Visas jų ego, visa agresija, visas jų žiaurumas yra išbandomi. Ir tie, kurie darė blogus dalykus karo metu, turi už tai atsakyti. Taip pat istorijoje tie, kurie elgėsi neteisingai su kuria nors bendruomene, žmonėmis, jie visi už tai atsakys. Jie neturėjo teisės agresyviai elgtis su žmonėmis ir kankinti jų.

Tai yra Šri Ganėšos principas, veikiantis per Sahadža jogą. Kristus to nesakė, bet Jis sakė: „Bus Paskutinis teismas.“ Iš vienos pusės, Jis buvo labai geras ir užjaučiantis, iš kitos pusės, Jis buvo tikras Šri Ganėša, nes paėmė rimbą, kad pamokytų žmones, kurie pardavinėjo dalykus šventykloje. Jūs negalite turėti verslo religijos vardu. Ar tai sudėtinga suprasti? Bet krikščionys to nepaisė, ne. Nežinau, kur jie dingo. Kaip mes turime Mahatmą Gandį, kuris kalbėjo apie dvasingumą ir nieko kito, apie dvasingumą visą laiką. Bet jo įpėdiniai, kurie atėjo, paliko jį ten su jo dvasingumu ir pradėjo naują pasaulį, naujas idėjas, ir naują gyvenimo stilių. Tie, kurie turėtų būti Jo pasekėjai, dabar nori turėti daug barų ir visus kitus dalykus. Galite įsivaizduoti?

Šį Kongresą pradėjo Mahatma Gandis, ir visa tai daro Kongreso nariai. Kur jie mus nuves? Šios šalies grožis, šios šalies turtas yra dvasingumas. Užuot vedę mus dvasingumo link, kur mus veda? Jie gali nebūti krikščionys, bet gerbia Kristų, jie gerbia Bibliją. Turiu jums pasakyti, tai faktas, žmonės nežino. Jie nėra krikščionys, ta prasme, jie nėra pakrikštyti, bet jie gerbia, nes supranta, kad Kristus atnešė tiek daug dvasingumo. Jis buvo dvasingumo įsikūnijimas. Tai yra indų grožis: jei kažkas yra induistas ar musulmonas, nėra skirtumo. Indijoje buvo daug musulmonų, kurie buvo šventieji ir sufijai, visi jie yra gerbiami, nesvarbu, musulmonai ar induistai.

Taigi, dėl Kristaus jie neturi jokių prieštaravimų. Priešingai, vakar matėte, kaip jie visi dėl Jo džiaugėsi, nes jie yra realizuotos sielos. Ir net jei nėra, šioje šalyje Kristus yra labai gerbiamas. Jie negali suprasti, kaip tie galėjo išnarstyti Kristaus gyvenimą, kaip galėjo Jį teisti, ir kaip galima kurti vulgarus filmus apie Jį. Jie negali to pakęsti, nes pagarba, kurią jie jaučia dvasingumui, yra žymiai stipresnė, nei ji egzistuoja išorėje. Nes Kristaus vardu žmonės padarė tiek daug blogo, tiek daug buvo nužudyta, tiek daug klaidingų dalykų buvo priimta. Ir po visko jie nesupranta, kaip nuteisė Kristų. Pavyzdžiui, Anglijoje mačiau ir buvau šokiruota: jei kas nors miršta, jie geria, jei kas nors gimsta, jie geria. Gėrimas yra vienintelis būdas jų santykiams. „Kaip jūs galite gerti?“, – paklausiau.

Jie atsakė: „Kodėl? Kristus sukūrė vyną.“ Aš paklausiau: „Kada?“. „Vestuvėse.“ Pasakiau: „Vestuvėse? Tai buvo ne vynas, tai tiesiog buvo vynuogių sultys, iš vynuogių, kurios ten augo.“ Mes vadiname tai „drakša“ savo kalba. Kaip tai gali būti vynas? Jis turi būti fermentuojamas, turi būti rauginamas. Kaip gali būti vynas? Taigi, tai yra „didžiausia dharma“ – gerti! Bet Indijoje mes žinome, nors niekas nesakė nieko prieš gėrimą, bet žinome, kad gėrimas yra nuodėmė. Jūs matote tai kasdien.

Visi žino, kad jei geriate, tampate visiškais bepročiais. Nieko nereikia sakyti iš religijos pozicijos, nes visi žino, kas yra gėrimas. Nereiškia, kad žmonės užsienyje nežino, jie žino, bet tai tapo mada. Net ir mūsų šalyje dabar tai yra įdiegta, nežinau, kodėl po nepriklausomybės žmonės pradėjo gerti. Kiekvieną vakarėlį jie geria, taip pat Kristaus vardu Kalėdų dieną. Tai toks įžeidimas Jo gražiam šventam gyvenimui. Taigi, kai jie atėjo į šią Žemę, matyt, visos jų šventumo galios buvo sunaikintos. Labai gera indų savybė, kad bent jau jie gerbia, jie gerbia šventą vietą. Tai kai kas gero apie juos. Ir jie žino, kas yra šventumas.

Dabar, žinoma, jie tampa labai modernūs ir amerikietiški, bet vis tiek žino, kas yra blogai, ko nereikėtų daryti. Džiaugiuosi sakydama, kad dabar dėl Sahadža jogos užsienio Sahadža jogai tapo taip pat labai nuostabūs. Esu nustebusi, nes jų kultūroje nėra dvasingumo. Nežinau, kaip jie atsikratė visų šių nesąmonių ir tapo kaip lotosai – gražūs, su tokiu nuostabiu dvasingumo aromatu. Tai kažkas… Stebuklas. Visi sako: „Motina, negalime tuo patikėti, kaip tai galėjo atsitikti? Kaip Tu tai padarei?“ Sakyčiau, tai yra Kristaus palaiminimas. Jie matė, kaip žmonės degraduoja Kristaus vardu, ir jie pasiekė tam tikrą sąmoningumą, kad neabejotinai kažkas negero tame, tai nėra Kristus, tai nėra Jo šventas gyvenimas, kurį jie vaizduoja, tai kažkas kita. Dėl to, manau, Vakaruose yra didesnis akstinas, didesnė augimo jėga. Vakar kažkas atėjo ir pasakė man: „Motina, čia nėra kolektyvinių meditacijų“.

Man buvo labai malonu tai girdėti. Svarbiausia Sahadža jogoje yra meditacija, be abejonių, bet užsieniečiai žymiai daugiau medituoja nei indai, tai labai stebina. Ir užsieniečiai vyrai ir moterys yra labai pažengę, turiu pasakyti, kiek tai susiję su dvasingumu, ypač rusai. Buvau nustebusi, kai Amerikoje jie pasakė: „Motina, šie amerikiečiai nėra Sahadža jogai.“ Paklausiau: „Kodėl?“. „Jie neturi deramos pagarbos Tau, jie nemedituoja. Tie, kurie nemedituoja, nėra Sahadža jogai.“ Aš pasakiau: „Sutinku.“ Ir jie padarė, kad visi amerikiečiai medituotų. Nežinau, kodėl šie Rytų bloko žmonės, bulgarai, rusai bei visi rumunai, taip giliai priėmė Sahadža jogą. Žinoma, jie turėjo komunizmo įtaką. Galbūt todėl pajuto, kad jiems trūksta kažko gyvenime ir įsigilino į save, taip jie pasiekė tai. Bet turiu pasakyti indams, kad jie turi medituoti, indai turi vieną ar dvi labai blogas savybes.

Viena iš jų yra grupavimasis. Pavyzdžiui, jei jie yra brahmanai, sėdės kartu; jei jie yra kajastai, sėdės kartu; jei jie yra banijai, sėdės kartu. Jei taip nėra, tada kitu vardu jie susigrupuos. Tai yra blogiausias mano šalies prakeiksmas, nes kai jūs pradedate grupuotis kartu, niekada nepamatysite kitų gerosios pusės, ir jūs niekada nematysite, kas yra negerai jums. Toks grupavimasis gali sukelti daug problemų šioje šalyje. Kristaus laikais žmonės buvo visai kitokie: arba jie domėjosi dvasingumu, arba ne. Dabar turime žmonių, kurie domisi dvasingumu, bet vis tiek viena koja stovi vandenyje, kur amžių senumo problemos tebeegzistuoja, ir tai griauna mūsų šalį. Mes negalime būti kartu, negalime būti draugais tarpusavyje. Be abejo to nėra Sahadža jogoje, turiu pasakyti, tai buvo išspręsta labai gerai. Bet kaip matote, net Kristaus laikais Jis turėjo problemų su savo mokiniais.

Ypač kažkas įvyko Petrui. Ir Jis yra tas, kuris sakė, kad šėtonas aplankys jus, nes, manau, žmonės įkliūna į šėtono jėgų grupę. Ir Jis pasakė, kad pašalino šėtono velnius iš daugelio žmonių ir patalpino juos į kiaules. Tai tiesa. Yra šėtono jėga, kuri labai stipriai veikia. Kuo daugiau mes vystome dvasingumo apsaugą, tuo labiau jie stiprėja. Šėtono jėgos turi skirtingą pavidalą Vakaruose ir skirtingą pavidalą Rytuose, bet norėčiau pasakyti, kaip apsisaugoti, kaip pamatyti šėtono jėgas Vakaruose. Tai gali jūsų neveikti, nes esate realizuotos sielos, bet jūs turite kovoti su jomis. Turite kovoti, pavyzdžiui, su rasizmu. Rasizmas yra vis dar labai galingas, labai labai galingas.

Ir jūs turite kovoti su rasizmu sudarydami santuoką su žmonėmis, kurie priklauso kitoms rasėms. Bet vis tiek man nelengva sutuokti juodaodį žmogų su baltaodžiu žmogumi – tai yra neįmanoma situacija. Jei bandysiu, nežinau, kas atsitiks. Kartą turėjome tokią santuoką, turiu jums pasakyti. Ir baltoji moteris, prancūzė, buvo sutuokta su juodaodžiu vyru. Vietoj dominuojančios prancūzų moters dominavo šis juodaodis vyras. Taigi buvau nustebusi, žinote, kaip tai galėjo būti. Taigi, priežastis buvo ta, manau, kad jis jautėsi lygūs, galbūt atsikvėpė. Taigi, visų pirma, didžiulė meilė ir užuojauta turi išaugti tarp žmonių. Spalva yra susijusi tik su oda, tai neturi nieko bendro su meile viduje, nieko.

Spalva yra susijusi tik su oda. Ačiū Dievui, mūsų šalyje galite turėti žmoną, kuri bus labai tamsi, vyras bus labai šviesus arba atvirkščiai. Bet jie niekad nežiūri į tai iš tos pusės. Nemanau, kad tai egzistuoja šioje šalyje. Bet mes turime kitą, matote, tipišką žmogaus problemą, kad jis vertina. Iš ego, su kuriuo, turiu pasakyti, Kristus kovojo su jūsų ego. Jis gimė labai kuklioje šeimoje ir Jis nebuvo baltaodis, ne. Jūsų kalba Jis buvo rudas, bet indų kalba Jis buvo juodas. Tačiau, kai kalbama apie dvasingumą, jūs tiesiog matote nušvitusįjį. Jūs nematote, kokia jų odos spalva.

Tai labai labai paviršutiniška, bet tai yra vienas iš vakarietiško gyvenimo priešų, kuris, manau, turi būti nugalėtas. Materializmas yra dar vienas. Bet visų blogiausias, kuris yra prieš Kristų – amoralumas. Amoralumas yra labai priimtinas Vakaruose. Visoks amoralus elgesys yra priimtinas. Kaip jie sako, visi amoralūs žmonės sako: „Balsuokime už ką nors“, ir jis taps Amerikos prezidentu. Viskas gerai, nesvarbu, leidžiamas visoks amoralumas, bet tai yra visiškai prieš Kristų, absoliučiai. Žmonės nesupranta, kad amoralumas nuves juos į karalystę, kurią nežinau, kaip vadinti, nes tai dar blogiau nei gyvūnų karalystė. Ir jie yra tokie amoralūs, kad klauso tokių žmonių kaip Froidas. Kadangi jie neturi smegenų.

neturi ir Dvasios, kreipia dėmesį į tokį žmogų. Tik po Sahadža jogos galite turėti Kristaus gyvenimo modelį. Kokia bebūtų praeitis, ji praėjo, baigėsi. Šiandien jūs esate realizuotos sielos ir moralė yra jūsų stiprybė. Pamirškite praeitį, ir tikiu, kad turėsite žymiai daugiau žmonių Sahadža jogoje, jei gyvensite labai labai dorai. Tuo pat metu kitas labai blogas mūsų priešas yra pyktis. Taigi jie labai didžiuojasi sakydami: „Dabar aš supyksiu. Žinote, aš labai piktas.“ Jie nesigėdija to ir toliau kartoja: „Aš – labai piktas“, tarsi nėra blogai sakyti: „Aš – labai piktas“. Dabar jie sako: „Aš nekenčiu tavęs.“ Įsivaizduokite, jei indų kalboje naudotumėte šį žodį, tai reikštų: „Aš darau nuodėmę“. Taigi visa ši agresija kyla iš pykčio.

Jei kas nors turi būti piktas, tebūna piktas pačiam sau. Geriausia yra atsikratyti pykčio, jūs galite tampyti sau už plaukų, galite įsikąsti, galite naudoti pagalvę, kad suduotumėte sau. Tai gali būti geriausias būdas atsikratyti pykčio, tačiau pamatykite, kodėl esate pikti. Kartais tai visiškai beprasmiška. Kartais tai neturi reikšmės. Kartais tai visiškai beprotiška, kvaila. Tačiau vos liausitės sakę: „Aš esu piktas“, bus baigta. Tuo metu turite žinoti, kad krentate žemyn, galutinai. Taigi Kristus nekalbėjo apie visus subtilius dalykus, apie kurios Aš kalbėjau, nes tai buvo palikta Man. Be realizacijos, kaip galite kalbėti apie subtilius dalykus?

Jūs negalite. Anąkart pasakojau jums apie vibracijas, kas jos yra, kam jos reikalingos ir kaip gaunate subtiliąją energiją, kurią vadiname „tanmatra“, iš mūsų šviesos – „tedža“, iš vandens – „džala“, ir „prithvi“ (žemė), „agni“ (ugnis). Bet dar nepasakojau jums apie vieną labai ypatingą, kurią angliškai vadiname eteriu. Eteris yra energija, kurią valdo kita „tanmatra“, mes vadiname ją „akaš“. Ypatingai šiandien, nes Kristus paaukojo savo gyvenimą Agija čakros atvėrimui, kad pasiektume šią „akaš“ būseną. Be Jo tai nebūtų įmanoma. Mes galime turėti įprastą bendravimą, galime kalbėti su žmonėmis, sakyti dalykus, taip pat galime naudoti pirštus, kad išreikštume save, savo rankas, kad komunikuotume, tačiau kad komunikuotumėte vibracijomis, jums reikia turėti vibracijas. Kitaip negalite jausti kito žmogaus. Bet jei esate Agija lygyje, reiškia, esate prote, visiškai prote, tada jūsų vibracijos taip pat nyksta, ta prasme, nežinote, ką iš tikrųjų jos sako. Negalite vadovautis savo vibracijomis, nes jos yra protiškos.

Jie sako: „Motina, paklausėme vibracijų“. Pasakiau: „Iš tikrųjų?“ Jei neturite vibracijų, kaip galite jų klausti? Tai labai dažna. „Mes paklausėme vibracijų, supratome pagal vibracijas“ – tai neįmanoma, nes vadovaujatės tik protu. Dabar, ką Kristus padarė: Jis išlaisvino jus iš proto lygio. Tai yra sunkiausia. Mane stebina, kad tų, kurie yra krikščionys, jų sunkiausia protinė būklė. Jie yra visiškai prote, nežinau, kaip pavadinti, kaip rūkas Delyje, kurio negalite pereiti. Tas, kuris jį įveikė, buvo Kristus. Kiek turėtume būti Jam skolingi, kad Jis pašalino didžiausią žmonijos augimo kliūtį, tai buvo pereiti per Agija čakrą, protinį būvį mumyse.

Mes skaitome kaip išprotėję, klausomės žmonių kaip išprotėję, mėgstame tuos, kurie skatina mūsų protinę veiklą. Jie yra tokie protiški, viską argumentuoja, didžiuojasi savo intelektu, kad belieka tik sakyti: „Gerai, namaskar.“ Jūs negalite kovoti su jų proto nuostata. Todėl Kristus turi būti garbinamas žmonių, kurie yra labai protiški. Ir ši proto nesąmonė suteikė žmonėms tokį pranašumo jausmą: „Ką bedarome, kas negerai? Kas negerai?“ Jie negali pasitaisyti, nes kol neperžengiate šios proto būvio ribos, tol negalite matyti savęs, negalite introspektuoti, negalite matyti savęs. Jūs matysite kitus: „Šie Sahadža jogai yra tokie, Sahadža joga yra tokia“, ir panašiai, bet jūs negalite matyti savęs, nes viskas yra protiška. Ši proto nuostata turi būti visiškai sutramdyta padedant mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui. Bet Jis taip pat yra protiškas, jūsų smegenyse Kristus taip pat yra protiškas. Ką daryti? Tas, kuris sugriovė proto nuostatas, taip pat yra protiškas: jūs pavertėte Jį protišku – kaip statula iš akmens.

Taigi, pirmiausiai turime pasakyti sau: „Dabar negalvok, negalvok, negalvok, negalvok.“ Keturis kartus, ir tada jūs galite kilti aukščiau, tai yra labai svarbu. Meditacijoje turite pakilti virš proto. Ir ačiū Kristui, kad Jis yra Agija čakroje, jog baigtų šio protinio būvio nesąmonę. Manau, kad žmonės turėtų nustoti skaityti galbūt. Net ir mano paskaita tampa protiška. Ką daryti? Turiu omeny, viskas, kas patenka į jų galvas, tampa protiška. Ir tada jie klausia manęs: „Motina, ar sakei taip, ar Tu…?“ „Sakiau tam, kad suteikčiau jums bemintę būseną. Tiesiog abstulbinti jus. Sakiau ne tam, kad sėdėtumėt, analizuotumėt ir sakytumėt: „Ne, ne“.

Pasakiau tai, kad šokiruočiau jus ir priblokščiau.“ Taigi geriausia jums visiems yra pasiekti bemintę būseną, tai yra Kristaus palaiminimas, kurį Jis skyrė jums. Esu tikra, įtvirtinsite tai, kad nekreipsite dėmesio į kitus. Nereaguokite, tiesiog nereaguokite. Jie reaguos į viską, ką matys. Kam to reikia? Kokia to prasmė? Ką jūs darysite su ta reakcija? Tos reakcijos nesukuria nieko, tik minčių raibulius jūsų galvoje, sakiau tai šimtus kartų. Ir dabar jūs turite pasiekti absoliučią bemintę būseną po šios pudžos. Jei tai įvyks, manysiu, kad daug pasiekėme.

Tai yra didžiausias palaiminimas, kurį Kristus suteikė jums, kuriuo jūs turite iš tikrųjų mėgautis. Tik tada „Akash Tatva“ [Eterio principas] veiks jumyse. O kaip jis veikia? Per jūsų dėmesį, jis veikia kartu su Manimi, kaip žinote. Savo dėmesiu Aš išsprendžiu daugelį dalykų. Kaip? Tiesiog Mano dėmesys yra be minčių, tiesiog be minčių. Jis yra ten, kur yra, tai veikia. Bet jei nuolat kreipiate dėmesį į mintis, į galvojimą, tada jis nedaro to, ką turėtų daryti. Dėmesys veikia stebuklingai, jei esate be minčių, kitaip – ne.

Taigi jis turi pakilti jumyse, tada kituose į aukštesnį žmonijos lygį, kur jūs turite ryšį su dangumi, galime vadiname tai „tanmatra“ arba esminiu, eterio esme. Dėl eterio jūs turite televiziją, telefonus, tai yra stebuklas. Bet su šia „tanmatra“ sėdėdami čia galite daryti darbą. Tai veikia, veikia tiesiog dėmesys. Aš tai žinau. Jūs taip pat tai gerai žinote. Jums nereikia Manęs prašyti nukreipti dėmesį, patys tiesiog nukreipsite dėmesį ir tai suveiks. Tai labai svarbus dalykas, kurį turite. Manau, tai pirmas dalykas, kai tai turite, nebelieka problemų. Bet mes pradedame nuo žemės elemento.

Tada nuo „agni“ elemento, tada nuo „džala“ elemento, tada pasiekiame „tedžą“, kai veidas pradeda švytėti. Ir tada pasiekiame bemintį sąmoningumą, kuriame mūsų dėmesys yra visiškai laisvas atlikti ypatingą darbą. Bet jei jūs nuolat galvojate, šis vargšas dėmesys yra toks užsiėmęs, žinote, labai užsiėmęs, tada neturite Manęs prašyti: „Motina, prašau, nukreipk dėmesį.“ Jūs galite nukreipti dėmesį ir sutvarkyti tai. Su tokiu dėmesiu negalvojate, ką jūs turite, kur stovite, ką dėvite, ką daro kiti – ne, nieko. Jūs esate išvien su savimi. Tai yra gyvenimas, pilnas humoro. Tiek daug humoro. Tiek daug džiaugsmo. Tiek daug laimės, ir jūs nesirūpinate niekuo, kuo paprastai rūpinasi žmonės. Taigi, dabar Sahadža joga veikia daugelyje šalių.

Aš labai didžiuojuosi jumis, labai. Ir dabar tai taip pat atėjo į Afrikos šalis, dėl to esu labai laiminga. Ir jūs visi galite tai daryti, jūs visi galite tai padaryti. Tik vienas dalykas – pasiekti bemintę būseną, kaip Kristaus palaiminimą. Ir jei tai veikia, jūs pilnai mėgausitės savimi. Telaimina jus Dievas.