Gimtadienio pudža

New Delhi (India)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Gimtadienio pudža, Naujasis Delis (Indija), 1999 m. kovo 21 d. 

Pirmas dvi minutes Šri Matadži kalba hindi kalba.

Hindi Part (for subtitles)

Aš sakiau jiems hindi kalba, kad čia galima matyti meilę, vieno žmogaus meilę, atsispindinčią tiek daug akių. Ir kai pamačiau tą entuziazmą, mano širdis taip pat prisipildė didžiulės meilės. Taigi, kiekvienas gali matyti, kokia galinga yra meilė. Bet kokie blogi jausmai, negatyvus mąstymas, taip pat savęs naikinimo elementai gali būti pataisyti ir suvaldyti Sahadža jogoje labai paprastai, jei jūs medituosite atvira širdimi ryte ir vakare, du kartus. Tuo metu turėtumėte ne žiūrėti į laikrodžius, savaime suprantama, o mėgautis, mėgautis savo meditacija. Tai jums suteiks tiek stiprybės mylėti kitus, atleisti kitiems, užuot jautusis blogai dėl smulkmenų.

Jaučiatės susierzinę, nes galvojate, kad jūsų savigarbai iškilo grėsmė ar panašiai, kartais tampame agresyvūs kitų žmonių atžvilgiu, labai agresyvūs be jokios tų žmonių kaltės. Geriausia yra patikrinti kito žmogaus vibracijas. Jei vibracijos blogos, nekovokite, tai sukels tik dar daugiau sumaišties. Su žmogumi, kurio vibracijos labai blogos, jūs negalite kovoti su tuo asmeniu, negalite suvaldyti to asmens. Arba asmuo, kuris yra per daug susireikšminęs, jums nereikia bandyti jo raminti ar bandyti kažkaip su juo derėtis, o kartais žmonės bando tenkinti jo tuštybę, dar labiau jį lepindami. Taigi, geriausias būdas yra parodyti savo meilę labai saldžiu ir kitokiu būdu.

Pateiksiu jums vieną pavyzdį, kurį jau esu sakiusi daug kartų, kaip ėjau aplankyti Gagangiri Mahardž, kuris gyveno ant labai aukšto kalno, ir ten nuvykti nebuvo įmanoma nei mašina, nei kitaip, ir man teko eiti pėsčiomis. Taigi, man visi sakė: „Motina, kodėl Tau ten reikia eiti?“ Aš atsakiau: „Matote vibracijas. Sklinda geros vibracijos, ar ne? Todėl ir einu.“ Juk jis daugeliui žmonių kalbėjo apie mane ir sakė: „Bombėjuje gimė Adi Šakti, kodėl jūs einate pas mane?“ Taip jie mums pasakojo. Taigi tariau: „Turiu pamatyti tą vyrą“, ir tokiu būdu nuvykau pas jį susitikti. Taigi, sakoma, kad jis gali valdyti lietų. Jis galėjo valdyti lietų. Taigi, jis sėdėjo ten, ant akmens, ir smarkiai susijaudinęs judino savo galvą, kai ten nuvykau. Ir taip smarkiai lijo, kad užkopiau iki jo buveinės visiškai permirkusi.

Taigi, įėjau į olą, kur jis gyveno, o jis grįžo, smarkiai supykęs ant lietaus, ir tarė: „Motina, kodėl Tu neleidai man valdyti lietaus?“ Aš atsakiau: „Aš to nedariau.“ „Ne, Tu tai padarei, nes aš visada galiu kontroliuoti lietų, o Tu ėjai visą tą kelią mano kvietimu, ir šiam lietui nederėjo blogai elgtis.“ Aš tariau: „Ne, ne, jis nesielgė blogai.“ Taigi, buvo taip, kad jis buvo gana įpykęs, įsivaizduojate. Aš atsakiau: „Nusiramink, aš tau papasakosiu, kas atsitiko. Žiūrėk, tu man nupirkai sarį, bet esi sanjasis [atsiskyrėlis], o aš neimu sario iš sanjasio, taigi, lietus tai ir sutvarkė. Dabar esu visa peršlapusi ir paimsiu tavo sarį“, ir iškart, įsivaizduokite, jis pajuto begalinę meilę man, pravirko ir puolė prie mano pėdų. O tada jis tarė: „Motina, dabar aš žinau, kas yra meilės didybė, kaip ji atitraukia tave nuo žemiškų dalykų ir sauso elgesio, ir nuneša tave į vietą, kur galima mėgautis meilės lietumi.“

Tai viena iš jums pasakotų istorijų. Bet pagrindinis dalykas visoje šioje situacijoje yra tas, kad jūs turite išbandyti savo meilę, savo būdus tyrai, tyrai meilei išreikšti, ir tada tai veikia. Ir jūs turite išmokti, palaipsniui išmoksite, kaip tai išbandyti. Jūs neturėtumėte pasiduoti. Kai kurie žmonės labai sudėtingi, sutinku, labai, labai sudėtingi. Bet pabandykite bent su tais žmonėmis, kurie nėra tokie sudėtingi. Ir jūs būsite sužavėti, nes turėsite gerą kompaniją ir daugybę draugų ir draugysčių, kaip mes dabar turime čia, Sahadža jogoje.

Kai pirmą kartą atvykau į Delį, aš taip išsigandau šios vietos, nes čia buvo labai mažai Sahadža jogų, ir jie atsinešė – nežinau, kodėl jie norėjo atlikti man pudžą, galbūt žmonės iš Bombėjaus jiems taip pasakė, – ir jie atsinešė kumkumo ir viso kito mažyčiuose plastikiniuose buteliukuose – oho! Aš išties susigūžiau, suprantate, dėl jų neišmanymo. Aš tariau: „Tai ką dabar daryti? Kas čia bus?“ Tačiau šiandien, matote, tas pats Delis tapo tokiu puikiu ir tokiu gražiu, ir tokiu entuziastingu. Aš mačiau juos su vėliavomis ir nežinojau, kad čia bus tokia vėliavų procesija, nors kartą ar du esame turėję ją Kabeloje. Bet kaip jie džiaugėsi vienas kitu! Tai išties puiku.

Jei jūs galite mėgautis meile, jums niekuo kitu nebereikės mėgautis, tik meile kitiems žmonėms, o ne sau. Jūs tiesiog pamatysite, kad jūsų kūnas, jūsų protas, jūsų mintys – viskas bus nukreipiama meilės kitiems kūrimo link, kitiems, o ne sau. Keičiasi visas požiūris. Kaip tamsoje jūs nieko negalite matyti, bet net ir ten yra mažytė šviesa, ir ji viską apšviečia. Niekas šviesai nesako: „Tu turi skleisti šviesą visur“, bet ji tai daro. Tokiu pat būdu jūs visi esate apšviesti žmonės, jūs visi esate apšviesti meilės; ir šios meilės šviesa sklinda savaime, spontaniškai, Sahadž būdu.

Aš taip pat buvau labai sužavėta, kaip šoko ir linksminosi mūsų juvašakčiai. Aš manau, kad tai yra didelis palaiminimas, nes šiomis dienomis mūsų jauni vaikai, mūsų jauni žmonės eina klystkeliais. Jie nėra tokie blogi kaip kitose šalyse, tačiau atsiranda gana didelė tendencija juos išlepinti arba padaryti, kaip jūs pavadintumėte, labai vakarietiškomis, išlepintomis asmenybėmis. Tačiau dabar aš mačiau jų tiek daug, šokančių kartu, pamiršusių savo kastas, tikėjimus – viską, ir besimėgaujančius vienas kito draugija.

Tai yra, kas turi įvykti šioje šalyje ir kiekvienoje šalyje: mes visi turėtume jausti vienybę ir mėgautis ta vienybe vieni su kitais. Jei tuo nesimėgaujame, mes kaip lašas iš vandenyno, galintis bet kada išdžiūti. Bet jei jūs esate šio vandenyno dalelė, tada įvyksta taip, kad kiekvieną vandenyno judesį jūs nešiojatės savyje, ir jūs pilnai esate to vandenyno dalis, nes jūs neturite atskiros tapatybės. Visi šie dalykai, kuriantys atskirą tapatybę mūsų visuomenėje ar mūsų kultūroje, ar mūsų elgesyje, asmeniniame gyvenime – visa tai turi būti pilnai sutramdyta. Ir tai išspręs daug problemų: nuo šeimos, tautos gyvenimo iki tarptautinio gyvenimo.

Taigi, turime pažaboti savyje tokius jausmus kaip atskirumas, kad mums reikia turėti atskirus namus, atskirą valstybę, atskirą tautą. Palaipsniui visos tautos taps viena, esu tuo įsitikinusi; nes ateina puikūs laikai, ir tiek daug žmonių svarbiausia bus Sahadža joga. Kai jie priims Sahadža jogą, tada reikalai labai smarkiai pasikeis. Šiandien ji ne su jais, Sahadža joga dar nėra su jais. Jie neturi jokių žinių apie mūsų didingą meilės judėjimą, taigi, jie nori viską turėti atskirai. Jie nežino, kad ryt jie bus sudeginti karščio aplinkui ar galbūt nuplauti lietaus, o gal Motina Žemė juos įtrauks į save.

Taigi, mes visi turime būti kartu, kokie bebūtų skirtumai. Mes gimę skirtingose šeimose, galop visi negali būti gimę vienoje šeimoje. Tačiau dabar jūs priklausote Sahadža jogos šeimai, ir ši Sahadža jogos šeima yra viena. Ji netiki, kad gali būti atskira egzistencija ar atskiros ypatybės. Mes visi vieni su kitais esame vienis ir nesijaudiname, kokių skirtumų yra ten, anapus.

Aš buvau labai smarkiai sujaudinta, nes artėja Naujieji metai su naujais iššūkiais mums visiems, kuriuos turime priimti, nes Kali Juga baigėsi, ir mes turime įtvirtinti Satja Jugą, dėl kurios jūs visi iš visų šalių turite pagalvoti, kaip tai padaryti savo šalyje ir kitoje šalyje. Kokios yra kitos šalies problemos? Nukreipkite savo dėmesį į išorę, ne į vidų, kaip sakytumėte: „Man reikia šito, man reikia ano, man reikia to“. Mes turėtume žinoti, ko reikia kitiems žmonėms: kokie yra jų poreikiai, ko mūsų visuomenės, mūsų tautos, mūsų pasaulio žmonėms reikia? Geriau jiems užrašykite – ko jiems reikia. Taip geriau tai veiks, gali būti, kad teks taisyti.

Labai svarbu Sahadža jogams atsisėsti ir užrašyti, ko reikia pasauliui, ir kas turi būti padaryta. Tai būtų puiki idėja jums visiems iš tikrųjų siekti tokios homogeninės visuomenės, kokią mes turime čia šiandien. Ir vieną dieną jūs būsite nustebinti, kad mes būsime tie, kurie lydės ir ves likusius žmones savo meile, dėmesiu ir rūpesčiu. Taigi, tai yra labai svarbus metas, ir šiuo metu mes visi turėtume galvoti apie tai. Labai jums dėkoju. Telaimina jus Dievas.

Jos šventenybė Šri Matadži Nirmala Devi