Mahašivaratri pudža, Naikinanti Šri Mahadevos galia

Pune (India)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Mahašivaratri pudža, Puna, Delis (Indija), 2001 m. vasario 25 d. 

Šiandien esame čia tam, kad švęstume Mahašivaratri. Labai didelė privilegija mums visiems suprasti Šri Mahadevą. Kol nesate gavę savirealizacijos, tol negalite suvokti, kokia didinga asmenybė, charakteris ir Šri Mahadevos galios. Nelengva suvokti, taip pat pasiekti gelmes Jo didybės, kol nesame nuolankūs. Turime būti labai nuolankūs, kad pasiektume Šri Mahadevos Lotoso Pėdas. Kaip matėte, reikia pakilti virš Sahasrara čakros, kad atsidurtumėte prie šios didingos asmenybės Lotoso Pėdų. Jis yra aukščiau, aukščiau visų mūsų sampratų. Bet Jis įsikūręs mūsų širdyse kaip mūsų Dvasia ir atsispindi labai aiškiai, kai gaunate savirealizaciją. Tačiau vis tiek svarbu suvokti Šri Mahadevos galias, ir nėra lengva apibūdinti šį didį Dievą kukliais žodžiais.

Pirma galia, kurią Jis turi – Jis yra labai atleidžiantis Dievas. Jis atleidžia! Jis atleidžia mums tiek daug nuodėmių, tiek daug mūsų destruktyvių veiksmų, siaubingų minčių, kurios bando sukurti problemas visiems. Iki tam tikro taško! Jis turi stiprią naikinimo galią. Jo naikinimas būna labai netikėtas, nes Jis valdo visus elementus. Visus elementus valdo Jis. Jis valdo Motiną Žemę ir visus kitus elementus. Jis valdo juos per priežastingumą ir gali sunaikinti viską, ką panorėjęs, jei mato tame problemą. Turiu jums pasakyti, kad žemės drebėjimus valdo Jis, ne Aš. Nesu čia tam, kad naikinčiau. Jis yra vienintelis, kuris mato, kas vyksta šioje Žemėje, kas vyksta žmonėms.

Pateiksiu jums pavyzdį apie Gudžaratą: nepaisant visko Gudžarato žmonės yra labai orientuoti į pinigus, jie jaudinasi dėl biržos akcijų pokyčių, dėl to, dėl ano, visą laiką pinigai, pinigai, pinigai, pinigai, pinigai. Net būdami užsienyje jie nepaprastai orientuoti į pinigus. Kartais stebiuosi, neįmanoma su jais kalbėti apie Sahadža jogą, ir jiems patinka visokie netikri daiktai ir mokytojai ar kita. Nežinau, kaip jie tapo tokie. Na, nesvarbu, Gudžarate yra toks miestas, pavadinimu Bhavnagaras. Žmonės iš Bhavnagaro atvyko, jie nupirko man tas sidabrines pėdas, „padukus“, kad jos nusivibruotų, buvau labai nustebusi ir apsidžiaugiau, kad tie žmonės galvoja apie tai. Taigi jie surengė pudžą ir havaną Bhavnagare, taip pat Barodoje. Tai yra dvi vietos, kurios nebuvo paliestos, visiškai nepaliestos žemės drebėjimo. Ar galite įsivaizduoti? O Suratas, kuris yra daug atokiau, buvo visiškai sugriautas. Ten yra Sahadža jogų, tik keli, ir jie visi buvo saugūs, o jų namai visiškai nepajudėjo. Tai yra tarp jūsų Motinos apsaugos ir Visagalio Dievo rūstybės. Kiekvienas turi labai gerai suvokti, kad Jis valdo visus elementams.

Aš keliavau į Prancūziją, ir kai kurie žmonės Prancūzijoje bandė man pakenkti. Ir visa žiniasklaida persekiojo mane. Per televiziją, visur jie kalbėjo įvairiausius dalykus prieš mane. Aš žinojau, kad tai kažkur nuves, ir staiga jūroje didžiulė, net nežinau, kaip tai pavadinti, kilo didelė audra, staiga, niekas nežino kodėl. Ir du laivai nuskendo, o tie, kurie plaukė jų gelbėti, susirgo vėžiu. Tada tai atėjo – audra pradėjo judėti labai greitai, ir visos bažnyčios neteko savo viršūnių – galvų, sakyčiau. Visos bažnyčios jas prarado. Daugybės kunigų namai buvo suniokoti, ir audra keliavo iki tos vietovės, kurioje nusipirkau labai didelę pilį. Audra tiesiog sustojo prie jos slenksčio.

Tai ne mano darbas, turiu jums pasakyti, tai daro Jis. Nors Jis yra labai atlaidus, be galo geras, laiminantis, bet turėtumėte suvokti Jo galias. Visos šios galios skirtos apsaugoti Mano darbą, turiu pasakyti. Kai nueinama per toli, tai skirta parodyti žmonėms, kad jie neturėtų trukdyti dvasingumui dirbti. Tai turi būti tikras dvasingumas. Tai neturėtų būti kaip koks netikras guru, ateinantis ir parodantis magijos, ar kalbantis apie kokius netikrus dalykus. Bet jei kalbama apie tikrą dvasingumą, apsauga visada tai lydės, ir Šiva visada laiminantis. Jis nepaprastai laiminantis. Ir tai, ką Jis jums duoda, yra dar gražiau, nei galite suvokti. Jis nepaprastai atlaidus.

Turiu pasakyti, Jis yra tokio atleidimo šaltinis. Jei turite atleidimą savo širdyje, tada Jis yra jūsų širdyje. Kitaip pamažu jumyse pradeda vystytis įvairios sudėtingos ligos. Tarkim, esate atlaidūs, tada jūsų širdis dirba labai greitai. Niekas negali paliesti jūsų širdies. Negali ištikti širdies smūgis. Bet jei viską toleruojate, kenčiate ir priimate daug ką kaip savo galią, elgiatės netinkamai ir pamirštate Dievą, tada jūsų širdis tampa labai silpna. Taigi, iš vienos pusės, galite išvystyti širdį, kuri bus nepaprastai agresyvi ir gali tapti kaip Hitlerio širdis. Jei dėl kokių pretenzijų pradedate ką nors kankinti, jūsų širdis tampa kieta, ir tada jus gali ištikti stiprūs bei rimti širdies smūgiai ir visos kitos su tuo susijusios problemos. Tai neišvengiama.

Bet, tarkim, esate labai tolerantiški ir toleruojate visokias nesąmones, esate labai paklusnūs, esate įbauginti. Jei esate įbauginti, tada taip elgiatės iš baimės ir galite išvystyti kitokio tipo širdį, kurią vadiname angina, kai kraujo tiekimas yra čia, ir galiausiai išvystote tam tikrą kaltės jausmą, ir gyvenate labai pusėtinai. Šis antras dalykas labai matomas žmonėse, manančiuose, kad yra labai labai tolerantiški. Sakau, kad tolerancija yra gerai, jei ji kyla iš jūsų dvasingumo, bet ne dėl to, jog esate įbauginti ir kažko bijote.

Jei esate Sahadža jogai, jums nereikia nieko bijoti. Indijoje žmonės bijo visko! Jei pamatys voverę, jie išsigąs. Jei pamatys driežą, jiems bus baigta! Turiu galvoje, jie bijo visko, ir moterys Indijoje bijo net tarakonų. Toks temperamentas yra visiškai kvailas! Nes tai paverčia jus žmogumi, kuris linkęs sirgti angina. Kas ten tokio, ko reikėtų bijoti? Jei esate Sahadža jogas ar Sahadža jogė, neturite nieko bijoti. Jie bijo žiurkių, visokių kitokių nesąmonių ir tuo didžiuojasi, ir dar apie tai kalba, todėl širdis tampa vis silpnesnė ir silpnesnė, ir silpnesnė.

Taip pat turiu pasakyti, kad dėl to atsakingi Indijos vyrai, nes jie elgiasi su savo moterimis, tarsi jos būtų koks priedas ar kokia kliūtis, nežinau, kuo jie save laiko. Jų elgesys yra toks baisus, neįtikėtina! Ypač Šiaurės Indijoje, mačiau, moterys neturi jokios padėties. Moterys atvedamos į namus, laikomos tuose namuose, tiesiog kaip tarnaitės: jos turi visada prisidengti veidus, negali niekur išeiti be leidimo! Tai siaubinga! Kai kurie žmonės sako, kad tai musulmonų įtaka ar panašiai. Bet jei tikite amžinu Dvasios gyvenimu, jūsų neturėtų veikti toks absurdiškas žiaurumas. Ir todėl jaučiu, kad Indijos moterims iš tiesų reikia išsilaisvinimo. Jos yra labai geros, labai tolerantiškos, labai mielos, bet jose formuojasi visokios baisios ligos, psichinės ligos, nes jos nesuvokia savo vertės, nemoka savęs gerbti. Ir apie tai jau esu išsamiai kalbėjusi. Kodėl vyrai taip elgiasi?

Manau, mūsų šalyje turime beveik 70 procentų moterų, ir 70 procentų energijos yra švaistoma Šiaurės Indijoje. Nežinau, ką jie apie save galvoja. Tada jie yra nubaudžiami. Visos tokios šalys negali klestėti, nes moterys yra Lakšmės. Bet jos, žinoma, turi būti Lakšmės, jos turi elgtis kaip Lakšmės. O kai kurių išvaizda šokiruoja. Kaip jos gali būti moterys, jei atrodo kaip velniai? Didžiulis disbalansas visuomenėje, už kurį taip pat baudžia Šri Mahadeva.

Jis labai geras ir labai rūpinasi tais, kurie kenčia. Ir Jis stengiasi nubausti tuos, kurie kankina. Tai Jo savybė – padėti naikinant agresyvius žmonės. Jis nekalba apie Kundalini, nekalba apie savirealizaciją, Jis tiesiog juos nubaudžia, paprasta! Tokiu būdu, kad net šokiruoja! O kartais Jis palengvina žmonių padėtį: mačiau daug moterų, kurios gyveno taip ir daug kentėjo, jos mirė daug anksčiau, ne pagal savo amžių. Svarbu visa tai pamatyti iš teisingos perspektyvos. Žinoma, Jis čia tam, kad saugotų, tačiau labiau tam, kad naikintų. Jis saugo įvairiausių rūšių gyvūnus, visus paukščius, saugo visą gamtą. Jis yra tas, kuris sukelia visą džiaugsmą, visą dvasingumo džiaugsmą. Tačiau jei bandysite elgtis agresyviai, Jis bus tas, kuris naikins.

Kartais Jis duoda daug ilgos virvės pasikarti, o kai kurie žmonės mano: „Mums viskas gerai“, jie būna savimi patenkinti. Priešingai, matau tai Vakarų kultūroje, moterys vadovauja labiau nei vyrai. Tai labai stebina. Nežinau, kaip jos suformavo tokią situaciją, bet jos vadovauja nuolat, vyrai turi būti po jų padu, nežinau, kaip jos tai sugeba, bet jos taip elgiasi! Jos nėra nuolankios. Jos nemyli ir nuolat skiriasi su tais savo vyrais. Jos nemyli! Jos net nežino, kas yra meilė. Tačiau pastebėjau, kad Indijoje vyrai nesupranta, kas yra meilė. Jie nemoka mylėti savo žmonų, nors jos yra jų gyvenimo partnerės. Kaip gerbti, jie nesupranta. Todėl ten pasireiškia stipri rūstybė, ta rūstybė veikia daugybe būdų ir kuria siaubingas ligas, kuria problemą po problemos tokiems vyrams.

Visuomenė taip pat yra už tai atsakinga, nes daro įvairus dalykus, nukreiptus prieš nuolankius žmones. Abiem atvejais, reikia suvokti, kad jei esate agresyvūs, jus stebi trečia Šri Mahadevos akis. Jei kaip nors esate agresyvūs, tarkim, savo tarnams, jei esate agresyvūs savo pavaldiniams, jei esate agresyvūs savo vaikams, tas rūstus Dievas stebi jus ir galite būti Jo sunaikinti. Taip pat Jis suteikia mums Himalajų aukštybes. Jis paverčia žmones absoliučiai gražiais, labai nuolankiais ir nori, kad žmonės mylėtų vieni kitus. Tarp žmonių turėtų vyrauti tyra meilė. Taip pat Jis jus paverčia labai subtiliais, bendraujant su kitais žmonėmis, labai maloniais, bendraujant su kitais žmonėmis. Jei to neturite, tada keliaujate bloga kryptimi.

Tačiau didžiausia Jo privilegija – Jis suteikia jums aukštį ir gylį. Jei lenkiatės Jam, tada pasiekiate tokias aukštumas, kad galite stebėti visą pasaulį kaip liudininkai. Jis stebi visą pasaulį kaip Sakši Svarupa – kaip liudininkas. Taip pat Jis yra žinios, tyros žinios. Galite gauti savirealizaciją, teisingai, galite jausti vėsų vėjelį savo delnuose, bet ar turite žinių? Aš turiu jums pasakyti, ką kuris pirštas reiškia, ką kuri ranka reiškia, kas yra vibracijos, turiu jums tai pasakyti. Jis yra šios žinios, Jis yra tyros žinios, absoliučios žinios, aukščiausias lygis. Taigi Jis yra žinių šaltinis. Tie žmonės, kurie nėra nuolankūs, negali tų žinių įgyti. Tie žmonės, kurie yra arogantiški ir negali elgtis su kitais subtiliai, švelniai ir gražiai, nėra Jo laiminami. Jie gyvenime negali nieko pasiekti.

Ką turime įgyti? Ne savo padėtį, ne sveikatą, ne tuos išorinius dalykus – turite įgyti mylinčią širdį! Širdį, kuria galite mylėti. Jei Šiva yra jūsų širdyje, mylėsite kiekvieną labai gražiai. Nebus jokių kvailų idėjų apie meilę. Tiesiog tyra tyra meilė visiems žmonėms. Palaiminus visas jūsų šiurkštumas dings. Pavyzdžiui, jei turite šiek tiek galios, šiek tiek galios, pradedate ja piktnaudžiauti. Pažvelkite į Šivą: Jis turi tiek galių, jei pradėtų piktnaudžiauti, šioje Žemėje neliktų nė žolelės. Kokie nusidėjėliai ir savanaudžiai esate, jūs žinote. Bet Jis vis tiek suteikia jums progą: „Pažiūrėkime, galbūt jie pasitaisys.“ Ir Jis nuostabiai dosnus, nuostabiai dosnus, Jis viską atleidžia ir yra nuostabiai dosnus. Tarkim, yra žmonių, kurie gyvena dykumoje, jie yra labai geri žmonės, tačiau kenčia, nes gyvena dykumoje: Jis sukurs jiems oazę, Jis kontroliuoja Motiną Žemę. Jis gali padaryti bet ką, kad jie būtų laimingi, jei jie yra dvasingi ir jei garbina Jį. Be žmonės yra tokie kvaili, kad net pradeda karus Dievo vardu.

Tarkim, pietuose turime dvi žmonių grupes: tuos, kurie garbina Šivą, ir tuos, kurie garbina Višnu. Galite įsivaizduoti?! Pats Višnu garbino Šivą! Niekas nėra aukštesnis ar žemesnis – tai taip svarbu. Viskas yra taip svarbu. Bet jie kovodavo dėl to, ar garbina Šivą, ar garbina Višnu, ir jie visi buvo labai toli nuo realybės. Jie nieko nežinojo, kas yra realybė, jie tik kovojo, kovojo, kovojo. Pas tuos, kurie kovoja Dievo vardu, ateina Šiva ir smogia jiems savo trišakiu. Nesate čia tam, kad kovotumėte Dievo vardu, jūs turite mylėti ir suprasti. Taigi, visos kovos Dievo vardu yra nesąmonė.

Ir ne tik, tai labai labai pavojinga. Visi žmonės, kurie tai daro, bus sunaikinti. Tai susinaikinimas. Tokie žmonės bus visiškai sunaikinti. Taigi, turite suvokti, kad Dievo vardu turite tik mylėti. Turite tai suvokti. Jūs turite netoleruoti nesąmonių, tai kita kalba, bet turite mylėti žmonės ir skleisti savo meilę. Galop ši meilė gali sklisti visur, per visą pasaulį, ir tada galiu matyti, kad mano vizija pildosi. Bet jei kovojama, yra neapykanta, įvairi agresija, tai yra viskas prieš Šivą, ir tokie žmonės bus sunaikinti. Ką su jais darysiu? Ką galiu su jais padaryti, jei jie yra naikinami? Jei jie yra labai orientuoti į pinigus, materialistai, nemyli jų [žmonių], myli tik dėl pinigų – visi tokie žmonės bus, be abejonės, sunaikinti. Kiekvienas turi būti ne tik nuolankus, bet nepaprastai mylintis.

Kad gautumėte Šivos palaiminimų, turite būti nepaprastai mylintys. Tokie žmonės gali nebūti labai gudrūs, protingi, galbūt turėtų būti labai nekalti, nes kai mylite kažką, norite padėti tam žmogui. Aš pati kentėjau, stengiausi padėti žmonėms, bet jie apgavo mane. Na ir kas? Tokia jų prigimtis, ir jie yra sunaikinami. Ką aš galiu padaryti? Neprašiau jų: „Apgaukite mane“, bet jie apgavo. Nežinau, kodėl. Buvau labai maloni ir gera, bet jie vis tiek apgavo mane. Taigi, ką galiu padaryti, kai vyksta destrukcija? Nenoriu, kad kas nors būtų sunaikintas, myliu šiuos savo kūrinius ir neturiu jokių priemonių apsaugoti jų, jei jie destruktyvūs, nes yra kita stipri galia, galinti juos sunaikinti. Tada pamatysite, kad esu visiškai bejėgė. Kartais jaučiu ir nežinau, kaip išreikšti, bet Sahadža jogai turi suprasti, kad su Šivos meile ir Jo palaiminimais galite tapti nepaprastai mylintys, nepaprastai kilnūs, labai labai mieli ir tyri kaip vaikai. Jūs turite būti tyri. Nereikia būti labai protingiems ar gudriems, ir nustebsite, kaip jūsų tyrumas bus apsaugotas.

Jei esate tyri, jums nereikia jaudintis: yra galia, Trečia Šivos akis, kuri stebi jus. Kur beeitumėte, Jis yra su jumis. Tai nereiškia, kad tampate kvaili. Tai nereiškia, kad nesate praktiški. Visa tai, visa praktinė pusė perimama Šivos galios. Jo vedimą, meilę, dosnumą galite matyti kiekviename, kiekviename žingsnyje. Tačiau, visų pirma, sekite savo žingsnius. Ar esate agresyvūs? Ar esate varginantys? Ar sakote kitiems nemalonius dalykus? Ar esate nuolankūs? Ar esate švelnūs? Jei esate geri, Jis – labai patenkintas. Gamtoje viską valdo Jis. Ir jie (gyvūnai) yra tokie sistemingi, jie gyvena suprasdami vieni kitus.

Pavyzdžiui, jei nueisite į džiungles, ir jose bus absoliučiai ramu, kad net nesigirdės paukščių čirškėjimo, tada žinokite, kad kažkur yra tigras, nes jis yra karalius. Jie žino, kad turi paklusti. Kai ten yra karalius, ten yra ir jo protokolas. Jie savaime žino, koks yra karaliaus protokolas. Niekas netgi nejudėtų, jei jis ten būtų. Jis sėdi didingai. Tada per savaitę, o galbūt per 15 dienų jis nužudys vieną gyvūną. Jis turi paėsti. Nužudo vieną gyvūną, tada jis ir jo šeima pirmiausiai paėda. Žinoma, jis palaukia šiek tiek, kol kraujas nutekės, tada visa šeima ateina ir ėda, tada ten jis palieka kūną. Tada palaipsniui vienas po kito ateina įvairių gyvūnų, ir ėda tai kaip prasadą. O varnos yra paskutinės, kurios prieina ir lesa gyvūną.

Tokia disciplina, toks protokolo supratimas, stebiuosi, kaip gyvūnai yra valdomi Šivos. Jūs niekada neišgirsite, kad gyvūnai streikuotų ar, kad gyvūnai turi didelį gyvūnų nusikaltėlių pasaulį! Jūs neišgirsite, kad šie gyvūnai vagia daiktus. Tik įsivaizduokite, esame kilę iš to gyvūnų pasaulio, bet esame blogesni už juos. Kaip mums pavyks pakilti, jei tebeturime tokias juokingas idėjas kaip kovojimas? Jie kausis pasiteisindami smulkmenomis, jie pradės kautis. Gyvūnai taip pat šiek tiek tarpusavyje kaunasi, bet ne kolektyviškai. Jie to nedaro kolektyviškai, kaip mes čia darome. Tikrai dėl menkiausios provokacijos susigrupuojame ir pradedame kovoti. Jie susigrupuoja, bet nesikauna. Kas yra tarp jų? Viską taip gerai, taip gerai supranta gyvūnai, kodėl mums taip pat nesuprasti gamtos dėsnių?

Mahadeva yra tas, kuris vadovauja, kad šių visų gamtos taisyklių būtų laikomasi. Netgi Motina Žemė, dangus – viskas yra prižiūrima Jo. Jis daro gražių gražių, nuostabių dalykų mums. Keičiantis metų laikams, Jis sukuria šias nuostabias gėles, sukuria visa tai, kas nuramina, teikia džiaugsmą ir yra gražu, Jis viskuo rūpinasi. Jis leidžia pamatyti, ką mums davė gamta, ir stengiasi mus pamaloninti, išlaikyti laimingus, linksminti – kaip tyras vaikas. Bet kol esame arogantiški, tol reaguojame ir reaguojame į viską! Pamatote kilimą, sakysite: „Man jis nepatinka!“ Ypač Vakaruose yra įprasta sakyti: „Man tai nepatinka.“ Kas tokie esate, kad nemėgtumėte ar kas nepatiktų? Ką apie save manote? Tai dažna, ir jie nesigėdindami sakys: „Man nepatinka tas, patinka tas…“ Neįmanoma!

Nežinau, kur tokie žmonės nukeliaus, kas jiems atsitiks. Užuot priėmus, užuot mėgavusis viskuo, kam pradėti kritikuoti ir reaguoti? Turiu pasakyti, žymiai daugiau reaguojama Vakaruose, Indijoje ne tiek daug. Bet, manau, yra kai kurie kultūriniai skirtumai, dėl to žmonės taip kalba. Jei kas nors čia [Indijoje] taip pasakytų, žmonės pagalvotų, kad tas žmogus išprotėjo ar kas nors jam negerai, jog taip kalba. Labai svarbu tai, kaip išreiškiate savo meilę, kaip kalbate apie savo meilę. Pirmiausia pradėkite [mylėti] savo žmoną, tada galite pereiti prie savo vaikų ir kitų žmonių.

Kartais esame tokie kvaili, kad mylime visą pasaulį, bet negalime mylėti savo žmonų! Tai būdingas bruožas! Indijoje tai tikra, taip pat Vakaruose sutikau tų, kurie myli savo žmonas iš baimės, galbūt skyrybų baimės, nežinau. Meilė turi būti be baimių. Turi būti paprasčiausiai laisva meilė – be jokių baimių, be jokios agresijos. Mėgaukitės šia tyra meile. To šiandien trūksta žmonėms, kokie jie yra.

Kai ateis diena ir žmonės supras meilės grožį, tada iš dausų ant mūsų kris gėlės, tai bus tokia nuostabi diena, kai Mahadeva galės užmerkti savo Trečią akį ir būti ramus savo širdyje. Tai yra mano vizija. Tai jūsų ateitis: pamatyti, kaip ramiai galite kalbėti su žmonėmis, kaip saldžiai galite mylėti kitus, kiek daug galite duoti kitiems. Pavyzdžiui, jei jie turi ką nors padovanoti, nuvyks į parduotuvę ir dovanų nupirks pigiausią, prasčiausią daiktą. Ne taip turi būti. Turite pirkti mažą ar didelį daiktą, kas bebūtų, bet iš meilės! Tai turi kalbėti apie jūsų meilę, papasakoti apie jūsų meilę, o ne apie jūsų pinigus ir kiek išleidote. Netgi Indijoje šiuo metu labai įprasta, kad žmonės stengiasi parodyti, kiek jie yra verti, ką jie dėvi, kaip apsirengę. Dėl ko? Kam?

Pažinojau labai daug tokių žmonių, ir kai jie miršta, nėra net keturių žmonių, kurie galėtų nešti jų mirusius kūnus! Kai gyveno, jie nemąstė apie savo pabaigą. Tuo metu turėtumėte pamatyti, kiek yra žmonių, kad mylėtų tą žmogų, kad rūpintųsi juo. Gal dėl auklėjimo, gal dėl to, kad jis niekada nepažino meilės – galite kaltinti bet ką, bet Sahadža jogams svarbu išmokti, kad meilė yra jūsų gyvenimas, meilė yra dvasingumas, meilė – padaryti ką nors be jokių lūkesčių. Aš žinau, kad kai kurie žmonės labai moka padėti neturtingiems žmonėms, tokiems, kitokiems, bet už viso to yra galia, kad… Jie mano: „O, esame didūs, darome šį darbą, tą darbą“, – tik tam, kad įrodytų savo galią, ne savo meilę.

Taigi, kai dirbate, žinokite, kad tai tik tam, jog patenkintumėte savo Dvasią, darote, tik kad įrodytumėte savo meilę, ne dėl vardo ar kokios nors pozicijos. Jei turite tokią neprisirišusią meilę, „virakta“, kaip jie vadina, tada niekas neturi jūsų pripažinti. Jūs turite tai ir mėgaujatės tuo! Gaila, kad turiu kalbėti angliškai, o gali būti, kad yra nesuprantančių anglų kalbos, bet mūsų laikais anglų kalba tapo dominuojanti. Tad ką daryti? Turite tikėtis, kad žmonės skaitys anglų kalba. Aš negaliu naudoti jokios kitos kalbos. Bet kiekvienas turi kalbėti meilės kalba. Matote gyvūnus, matote, jei turite arklį, jei turite šunį – visi šie gyvūnai supranta jūsų meilę: kaip jie prilipę prie jūsų, kaip reiškia savo meilę, jie yra labai mieli. Manau, viso to dabar mes turime iš jų išmokti. Kitaip nežinau, kaip priversti juos [žmones] suprasti meilės vertę.

Nesvarbu, kai žmonės kritikuoja, kad nesame praktiški, kad neįgijome daug pinigų ar galios, ar ko nors – tai nesvarbu. Nes yra daug tokių, pardavinėjančių rinkoje. Bet mes esame kitokie, esame žmonijos brangakmeniai, ir turime tokie būti: švytintys, nupjaustę visus netinkamus dalykus savyje, kaip deimantas yra apipjaustomas, kad atrodytų labai nuostabus. Mano vienintelis noras, jei tokių turiu, toks: stenkitės siekti Šri Mahadevos savybių. Koks Jis yra kilnus, koks neprisirišęs, absoliučiai neprisirišęs. Jis gyvena tarp kaulų ir panašių dalykų. Jis nesijaudina, kur yra, su kuo gyvena, ką turi – niekuo. Toks neprisirišęs. Ir mes turime būti tokie neprisirišę. Tuo pačiu turime būti labai mylintys kaip Jis, nepaprastai mylintys, kaip Jo širdis yra pilna meilės kitiems, kaip Jis rūpinasi kitais.

Aš jus įspėju, nes žinau, kad jūs visi labai mane mylite, bet taip pat turite mylėti vieni kitus, privalote turėti mylinčią širdį ir mėgautis meile kitiems. Jei galite tai išsiugdyti, jūs paaugsite, pagilėsite Sahadža jogoje. Viskas gerai, Deivė suteikia jums „šradhą“, gerai, bet gylį „šradhoje“, sanskrito ar hindi, ar marathi kalbose, nežinau, bet marathi kalba jie vadina „dyas“. Tik gilėkite toje meilėje, įsigerkite ta meile, mėgaukitės ta meile, tada nieko nenorėsite. Ko jūs norite? Jūs viską gavote. Taigi, ko dabar norite? Visai kaip Šri Mahadevos didybė. Jis yra toks didingas, nes yra neprisirišęs. Ko Jis nori? Turiu galvoje, niekas nėra didingesnis už Jį, niekas nėra svarbesnis už Jį. Tad ko Jis nori? Jis nieko nenori, todėl yra neprisirišęs. Tokį neprisirišimą turite išsiugdyti.

Bet tuo pat metu Jis yra visų menų, muzikos, ritmo valdovas. Anądien matėte šiuos berniukus, mušančius ritmą. Jis viskam suteikia ritmą. To dar nežinome, bet gyvenimas, kurį turime, yra ritmiškas. Pažvelkite, vaikas gimsta tiksliai po devynių mėnesių ir tiek dienų. Kas išlaiko tokį ritmą? Tada gauname, tarkim, tam tikras gėles tokiu ir tokiu laiku, be to, gamtoje turime visokių metų laikų. Kas išlaiko tokį ritmą? Mahadeva yra ne kas kita kaip ritmas! Ir tas ritmas gamtoje yra išlaikomas, visur yra ritmas. O ritmiškas žmogus yra tas, kuris turi labai didelę širdį! Ji yra kaip vandenynas.

Jūsų ritmas iškart sutrikdomas, jei randate ką nors labai žiaurų, blogą ir pan. Tačiau lygiame, gražiame, ramiame ežere nėra nė bangelės, yra tik meilė. Ir tada, kai ritmas, tos širdies tylus ritmas yra sutrikdomas, tada Šiva imasi veiksmų. Todėl svarbu stipriai jausti laiko ritmą, gamtos ritmą – visko ritmą. Žmonės netgi nežino gėlių pavadinimų. Jie nežino, kokios yra šios gėlės, kada jos sudygsta; jie nieko nesupranta, koks yra jų gyvenimo ritmas – niekam nerūpi. Visur, jei pažvelgsite, yra metų laikai ir dalykai.

Taigi, visas ritmas – kaip Jo grojimas tabla ar pakhavadž, kuriais Jis grojo visas nuostabias metų laikų melodijas. Ir tai yra tai, kaip gamta suveši ir sužaliuoja, o paskui nurimsta. Mes to nematome, tik rūpinamės savimi. Tarkim, paklausiu: „Kaip gyveni?“. „Motina, man skauda galvą, turiu skrandžio problemų, turiu dar vieną problemą“, arba viskas yra ten. O kitas pasakytų: „O, man viskas gerai!“ „Taigi, kokia problema?“ „Tinkamai sutvarkykite pasaulį, Mama! Motina, kodėl tinkamai nesutvarkote pasaulio?“. Jis yra susirūpinęs kitais, ne savimi.

Suprasdamas, ką reikėtų daryti, kad paverstų šį pasaulį laimingu, gražiu, kiekvienas dėl to turi iš tikrųjų sunkiai dirbti, ir taip dirbdamas žmogus galvoja: „Ar ne mūsų pareiga padaryti šį pasaulį gražų? Ar ne mūsų darbas paversti šį pasaulį ritmišku, ritmišku Dvasiai?“ Tai mūsų pareiga. Mes turime tai padaryti! Naudoti Sahadža jogą ne tik sau, o dėl kitų. Jūs ne nuolat rūpinatės savimi, bet esate susirūpinę dėl kitų, kas vyksta pasaulyje. Tai yra meilė! Ši meilė yra spontaniška, ir kai ji veikia, veikia stebuklingai. Toks nuostabus šis vakaras, kai garbiname tokį didingą mūsų augimo šaltinį.

Tikiuosi, kad jūs, žmonės, suprasite, kaip stipriai esate kartu su šia jėga, kaip stipriai esate persmelkti šios jėgos, šio Šivos ritmo, Jis savo ritmišku būdu suteikia jums vibracijų. Vibracijos sklinda tokiu būdu, kaip gyvename, ir tas būdas turi jus apimti visiškai, turėtumėte prašyti, kad jūsų „Aš“ būtų panaikintas, ir tam laiminu jus. Dėkoju. Šiandien turime Ganėšos pudžą, trumpą Ganėšos pudžą, tada Šivos pudžą, tada Devi pudžą.¶

Telaimina jus Dievas.

Jos šventenybė Šri Matadži Nirmala Devi