Sahasrara Puja:  first of all we have to correct our ego

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Sahasrara Puja. Cabella Ligure (Italy), 5 May 2002.

Šiandien yra labai ypatinga diena, turiu pasakyti, švęsti Sahasrara, Sahasrara čakros pudžą.

Nutiko labai unikalus dalykas, kad jūsų Sahasrara čakros buvo atvertos. Buvo vos keli žmonės šiame pasaulyje: keli sufijai, keli šventieji, keli kiti žmonės Kinijoje ir visur. Bet tik keliems, tik keliems atsivėrė Sahasrara. Taigi tai, ką jie pasakė ar parašė, niekada nebuvo žmonių suprasta. Iš tiesų jie juos kankino, nukryžiavo ir padarė daugybę baisių dalykų, nes jie negalėjo pakęsti,|kad kažkas gauna šią realizaciją. Taigi tai labai didi diena, nes buvo kolektyviniu mastu atverta ši Sahasrara. Kiekvienas iš jūsų tai gavote. Taip pat visame pasaulyje turite daug žmonių, kurių Sahasrara čakros atvertos. Aišku, mums reikia kur kas daugiau, kad jie suvoktų, koks didis kolektyvinis Sahasrara čakros atvėrimas. Kai kurie paaugo labai stipriai, gavę savirealizaciją, labai stipriai.

Jie labai gerai suprato Sahadža jogą, išvystė savo gylį, ir jų suvokimas iš tiesų yra nuostabus įsisąmoninimas vienio su Dieviškumu. Būti išvien su Dievu – didis palaiminimas žmonėms. Iki šiol jie buvo žmonės žemesniame egzistencijos lygyje/ ir turėjo visas to lygmens problemas: tai pavydas, neapykanta, visokios problemos, skirtos kovoti, kelti sunkumus kitiems, naikinant kitus, o ne mylėti juos. Visos šios problemos egzistavo, nes jų Sahasrara nebuvo atverta. Taigi mūsų pagrindinė problema yra atverti žmonių Sahasrara čakras visame pasaulyje, tai yra labai paprasta ir jūs visi galite padaryti, Tai geriau veikia, kai jūs tai darote kolektyviškai. Jeigu jūs kolektyviški, galite tai gerai padaryti. Taigi taip į Sahadža jogą atėjo tiek daug žmonių, kurių Sahasrara buvo pilnai atverta, ir jie pajautė savo gilumą. Pirma, jūs turite jausti savo gylį. Jei jūs nejaučiate savo gylio ir nesate išvien su savo asmenybe, kuri yra tokia gili, tada jūs negalite mėgautis savirealizacija. Pirmiausiai jūs turėtumėte suprasti save.

Jeigu nesuprantate savęs, kaip galite suprasti kitus žmones? Jūs negalite. Pirmiausia ši Sahasrara turėtų būti pilnai atverta. Pilnai reiškia visišką sąjungą su Dieviškumu. Tai nėra sudėtinga. Tiesiog jums reikia truputį pamedituoti ir tai įvyks savaime. Tai įvyko daugeliui žmonių. Esu laiminga, sutikdama tokius žmones SJ jie pasiekė tokį didelį kolektyviškumo lygmenį ir realizuoto žmogaus sąmoningumą. Taigi kas yra realizuotos sielos sąmoningumas? Tai yra, ką mes turime šiandien suprasti, tai labai svarbi diena, kaip sakiau.

Sąmoningumas yra toks, kad jūs turėtumėte žinoti, kas vyksta šiame pasaulyje ir kaip galite padėti. Kaip galite padėti žmonėms patekti į šį sąmoningumą? Kol neturėsite šių pilnų žinių apie save, absoliučios stiprybės savyje ir pasitikėjimo, tol negalėsite to padaryti. Sahasrara diena yra švenčiama vien tam, kad būtų sustiprintas jūsų ryšys su Dieviškumu, kad jūsų sąmonė taptų visiškai nušvitusi, ir jūs matytumėte teisingą poziciją viskame. Tai įvyko daugelyje šalių, aš mačiau, žmonės tai priėmė, labai labai greitai. Stebėtina, Afrikoje, kuri laikoma neišsivysčiusia šalimi, padėtis gera, nes tūkstančiai gavo realizaciją. Tie, kurie išsivystė, pateko aukščiau savo pakilimo taško, manau. Tai turi būti taškas, kuriame jie turi sugrįžti iš išsivysčiusios stadijos į tą kur gali kilti. Taigi žmonės, nors gavę realizaciją, nekyla taip greitai, kaip tie, kurie dar nėra taip stipriai pažengę ir sumodernėję. Vis tiek tai pavyko ir įvyko daugeliui žmonių, dauguma pasiekė šį pakilimą labai gerai.

Bet turėčiau pasakyti, kad medituodami ir būdami išorėje, turėtumėte išvystyti stebėtojo būseną. Jūs turite stengtis ir suprasti, kokia problema, kas ne taip jums ir kitiems, kaip jūs galite dėl to padėti. Tik savo vibracijomis galite pataisyti tiek daug dalykų savo šalyje, savo šeimoje – visur. Matote, kaip dabar Sahadža joga auga, koks yra didelis poreikis ir troškimas gauti savirealizaciją. Vienintelis dalykas – kad jūsų darbas būtų pilnas meilės ir supratimo. Jie ateina iš neišmanymo tamsos ir turi ateiti į apšviestą Dieviškumo prigimtį, kuri yra, gali būti jiems labai šviesi. Taigi jei pamažu išvystote šį nuolankų dėmesį, meilę jiems, aš įsitikinusi, galite daryti dar daugiau, kad juos pakeltumėte. Nėra prasmės pykti ant jų, nes jie neišmanėliai, jie nežino, ką daro, matote. Kaip Kristus pasakė: „Jie nežino, ką daro.“ Taigi jūs turite paskatinti juos suprasti, kad ką jie bedarytų, ką besuprastų, tai vis dar per menka, tai dar neišsiplėtė kaip galėtų, jeigu jie būtų realizuotos sielos. Net po realizacijos, žmonės turi problemų.

Jie tebeturi problemų iš praeito gyvenimo, jis miręs, bet jie vis dar su tuo gyvena, o sąmoningumas ir tiek daug šviesos taip pat neparodo, kas blogo juose. Pavyzdžiui, pažvelkite į ego situaciją. Ego yra taip išsivystęs. Vakarų šalyse, kur jie taip išsivystę, ego visada buvo išsivystęs, ir jie turi atrasti, kas blogo juose. Šis ego kyla iš tam tikros sąmonės, kad jūs buvote kažkas didaus, kad jūs esate toks, ar esate toks, gal jūsų tėvai buvo didūs, jūsų valda yra didelė, o gal jūs užimate aukštas pareigas ir pan Tai gali ateiti iš bet kur, ir tokia sąmonė yra prieš jūsų dėmesį, nes ji nėra tiesa. Jūs nesate suformuoti iš šių išorinių dalykų, jūs esate suformuoti sąmonės, esančios jumyse. Ši sąmonė turi augti. Iš kur? Suprasti, kaip mes gauname šį ego, nuo kurio taško. Vakar aš pajaučiau, kad buvo daug žmonių, kurie turėjo daug dešinės pusės problemų.

Ši dešinė pusė yra visiškai nereikalinga. Ji sukurs jums problemų, sukurs jums ligų, ir nėra naudos iš dešiniapusių Sahadža jogų. Taigi svarbiausia yra suprasti Meilės galią. Meilės galia yra didžiausia ir galingiausia, jei galite suvaldyti ar paleisti savo pyktį, atiduoti savo ego ir godumą, jeigu tai galite, jūs esate Sahasrara čakroje. Dabar tik pastebėkite ego sportą. Jis sustabdo tolimesnį jūsų augimą. Ego tik paklaidina žmones, tik dėl ego jie juda į kairę arba į dešinę pusę ir gali nueiti per daug į dešinę pusę, arba gali nueiti į kairę pusę. Jie gali pakliūti į bet kurį iš šių dviejų kraštutinumų. Tad pirma mes turime sutvarkyti savo ego. Ką turėtume daryti dėl šio ego?

Dėl mūsų ego turėtume žvelgti į save ir juoktis. Kokius ego turime ir kodėl ? Esame žmonės, kurie dabar tapo šventais. Ir su dieviškumu mūsų viduje, su šviesa mumyse turime suvokti, kad esame šio Dieviškumo dalelytė, tik lašelis meilės vandenyne. Jei tik galite sumažinti savo ego, atvesti jį iki normalaus savęs suvokimo, tada, manau, tai veiks geriau. Vakaruose šis ego labai stiprus, itin stiprus. Viską ką darot neteisingai, paverčia teisingu, nes ego gali palaikyti jus kiekviename kelyje. O tuo metu žmonės, kurie dar vystosi, šalyse, kurios dar nėra išsivysčiusios, ten žmonės turi superego problemą, o ne ego. Tai gali būti ištaisyta. Ego yra jūsų paties priešas, sukurtas jūsų pačių.

Taigi jūs patys turite jį nugalėti ir patys pamatyti, iš kur jis ateina. Gal tai susiję su jūsų šalimi, gal su jūsų šeima, tai gali būti iš bet kur. Taigi visų pirma mes turime stebėti ego, jei norime įeiti į Sahasrara čakrą. Kai ieškojau kolektyvinio įvykio – Sahasrara čakros atvėrimo, atradau, kad tai žmonių ego mane sulaikydavo. Aš turėjau nugalėti žmonių ego. Kadangi esu moteris labai paprasto būdo – jokios puikybės, nieko, žmonės mane užgniauždavo, sakydavo man visokiausius dalykus. Suprasdavau juos, nes jie turėjo ego problemą. Ir kai šis ego išauga ir bando dominuoti, mes galime turėti Hitlerius šioje šalyje, galime turėti visus šiuos siaubingus žmones Taigi pirmas dalykas, kurį turėtumėte suprasti: mes neurėtume būti pavergti tų, kurie turi ego. Žinoma, jūs neturėtumėte pradėti kovoti, bet reikia tikėti savimi, kad jūs esate žmonės, kurie gavo savirealizaciją. Jūs esate kur kas galingesni negu jie.

Mano galios veikia tik, jei esate realizuotos sielos, jūs nustebsite. Jos sutvarko daug dalykų, kas galėtų nepavykti su žmonėmis, turinčiais ego. Pavyzdžiui, anądien aš išgirdau apie Afriką, kad žmonės staiga tapo nematomi. Buvo prezidentas, kuris yra Sahadža jogas, jis tapo nematomas, niekas negalėjo jo rasti. Nes jie yra labai atsidavę, taip stipriai atsidavę, kad įgyja Mano galias. Turėtumėte naudoti Mano galias, jos yra jūsų apsauga. Ši apsaugos galia yra labai labai stipri, ypač žmonėms, kurie yra giliai Sahadža jogoje, kurie tikrai joje. Taigi pirmiausiai reikia visiškai tikėti savimi, kad jūs esate Sahadža jogai, o ne ego. Sahadža jogai reiškia, kad jūs negalite turėti ego. Šitas ego verslas atėjo iš įvairiausių šaltinių, jūs tai žinote, bet jis turi būti išvalytas.

Kaip upė neša įvairaus purvo, purvas plaukia į ją, bet kai tai pasiekia jūrą, tai tampa jūra, taip ir jūs turite tapti tuo. Kad taptumėte jūra, visa, ką turite daryti, tai pamiršti visus intakus, kurie tekėjo į jus, ir visas šias blogas idėjas, kurios atėjo į jus. Tai gali būti iš bet kokio šaltinio. Aš nežinau, kaip juos išvardinti, egzistuoja ilgas šių šaltinių sąrašas. Žmonės tiesiog išprotėja kartais dėl to ego. Taigi svarbiausia – matyti ir stebėti šį ego: kaip jis dirba, kaip gadina jūsų temperamentą, kaip gadina jūsų santykius, kaip paverčia jus kvailais. Ego yra, pirmiausiai jis paverčia jus labai kvailais, ir jūs pradedate elgtis taip, kad žmonės pradeda galvoti: „Oho, tu didžiausiais kvailys, koks tik kada gyveno.“ Bet iš to jokios naudos, nes jeigu jie tiki, kad jūs esate kvailys, kas atsitiks ? Priešingu atveju, jeigu jūs turite išminties, jeigu turite tą ramybę, jeigu turite tą ypatingą temperamentą mėgautis viskuo gyvenime, taip pat kolektyvinį temperamentą, tai įvyks. Jie bus nustebinti, nes toje šviesoje jie gali matyti savo kvailumą, savo pačių apgaulę – viską, ir jie suvoks, kad tai, ką jie galvoja, nėra tiesa. „Šis ponas yra kur kas gilesnis nei aš.

To, ką jis turi, aš neturiu.“ Tai yra esminis dalykas mums visiems. Sahadža jogoje turime žmonių, kurie yra lyderiai. Tai nereiškia, kad jie tampa iš tikrųjų lyderiais, bet tai reiškia, kad jie yra labai gilūs. Jeigu nėra, jie išeina. Jeigu jie gilūs, tada jie lyderiai, tokiu būdu kiti žiūri į juos ir iš tikrųjų mėgaujasi, tikrai mėgaujasi jų buvimu. Taigi visur galite matyti patys, ypač, pasakyčiau, lyderiams, nes žmonės mato juos ir priima kaip idealus. Man jie sako: „Motina visų pirma yra Motina, ką mes galime gauti iš Jos?“ Bet iš lyderių jie išmoksta pamoką, ir supranta, kad tai yra negerai arba tai neteisinga. Jūs turėtumėte būti modeliai, Sahadža jogos modeliai. Ir aš jums vis sakiau, kad atsikratytumėte savo ego. Tai blogiausia, nes pirmiausiai jis atneša pyktį.

Jūs manote, kad esate kažkas nuostabaus ir galite daryti tą ir aną, nes jūs Sahadža jogas – tai netiesa. Priešingai, jūs tampate nuolankūs, itin nuolankūs ir elgiatės teisingai. Jūs daugiau nebetampate arogantiški ir pilni pykčio. Pyktis pasitraukia iš jūsų visiškai visiškai. Tai suteikia jums balansą, tai suteikia išmintį, dėl ko matote, koks jūsų darbas, kodėl jūs šioje žemėje, kodėl ši energija atėjo į jus kodėl jūs dieviška asmenybė. Tai labai labai didelė atsakomybė. Jūs neturite rūpintis savimi, ne. Dieviškumas jumis pasirūpins, visiškai. Jis jus saugos, rūpinsis jumis, darys viską, kas reikalinga. Bet jei turite ego, jūs uždarote save nuo realybės, nuo tiesos ir tampate labai arogantiška, karšto būdo asmenybe.

Tai turi dingti. Sahadža jogai SJ yra šventieji, ne, daugiau negu šventieji, nes jie gali labiau išreikšti save. Jie turi savyje galias, kurias gali panaudoti, galit jas parodyti kitiems, kad esate tokie galingi, ir galite susidoroti su užduotimis geriau nei manote. Pavyzdžiui, sakykime, yra problema ir visas pasaulis dėl jos liūdi. Viena išeitis: jei žinote, kaip tai stebėti, tai pranyks, tai išnyks visame pasaulyje. Tai negali likti ten. Šių dienų pasaulis pilnas sumišimo, kaip matote, pilnas pasirodančių absurdiškų, priekabių žmonių, dominuojantys žmonės užgožia. Ir šiuo metu, jei tik stebite tai liudininko būsenoje, visa tai išnyks. Nes jūs esate labai galingi, labai galingi, bet iš pradžių turite žinote, kad jums reikalinga įranga naudotis savo galiomis. Jei turite tą įrangą savyje, jūs galite tai daryti.

Bet dėl jūsų ego jūs negalite. Ego yra didžiausia kliūtis jūsų kilimui. Jūs matote, kad ego yra vietoje, kurią turite pereiti, kad patektumėte į Sahasrara. Kita vertus, prasiveržti į Sahasrara labai lengva, bet jei yra ego, jūs jau esate pasimetę tame ego. Prieš tai kiekvienas turi suprasti tai, stebėti save. Ar jis egoistiškas? Ką galvoja apie save? Ego yra labai ribotas, jis paverčia jus ribotais, ir jūs nematote savo gyvenimo tikslo. Kodėl tapote realizuota siela? Jūs nesuprantate.

Jūs tik užsiėmę savo reikalais, savo šeima, vaikais, savo kažkuo, kas labai žema. Bet jeigu jūsų temperamentas be ego, tuomet jūs labai veiksmingi, visa energija dirba. Aš mačiau, Sahasraros energija yra tokia didinga. Kai kuriems žmonėms ji sukūrė stebuklus, jie gerai ją įsisavino, nuostabiai. Bet dėl ego tiek daug žmonių vis dar yra ne to lygio, kad galėtume pasakyti, jog jie yra Sahadža jogai. Aš esu čia, kad tai jums pasakyčiau. O tomis dienomis, kai šventieji gyveno, nebuvo, kas jiems vadovauja, kas jiems pasako. Priešingai, juos taip smarkiai žlugdė aplinka, o žmonės nesuprato, kodėl jie neturi jokio ego, kodėl jie tokie nuolankūs, Jie liko neišgirsti. Bet dabar jūs turite galias. Jūs turite žinoti, kaip panaudoti savo galias.

Bet jokiu būdu tai neturi jums suteikti ego, jog turite galias. Priešingai, turėtumėte būti nuolankūs. Jūs turite galią būti nuolankūs, ir jei galite būti nuolankūs, suprasite, kad šie žmonės dar nėra realizuotos sielos, kad jie žemesniame lygyje. Juos vis dar valdo ego ir jie yra žemesniame lygyje. Jie turi pakilti. Kai tai suprasite, tada ne tik užjausite juos, bet ir suprasite, ir savotiška pagalba ateis jums iš Dievo, tai išspręs jūsų problemas. Matau, daugelis turite labai žemo lygio problemų. Tuomet esu nustebusi, kodėl rūpinatės dėl šių problemų? Matote, esate tokie galingi. Turite žinoti, kokios galios yra Sahasrara čakroje.

Ten yra tūkstantis galių. Jumyse yra tūkstantis galių, kurios turi nušvisti. Jei galėtumėte tai suprasti, suprastumėte, kad iš ego nėra jokios naudos, nes turite tiek galių savyje, kurių nenaudojate. Turėtumėte naudoti, bet dėl ego negalite. Su meile galite. Su meile pavyktų, ir galėtumėte daug padaryti. Todėl šiandien visų prašyčiau pažadėti: „Mes neduosim savo ego jokių šansų. Mes atsisakysime jo. Mes atsisakysime savo ego.“ Nes neišmintinga savyje turėti kliūtį. Kai Sahasrara nori dirbti, ji negali dėl ego blokavimo, todėl geriau neturėti jokio ego.

Galite būti geras dainininkas, gyvenime galite būti bet kuo, bet kokiu žmogumi ar bet kuo – visa neturi prasmės. Šiandien mums reikia žmonių be ego, ir kuriuose pilnai teka energija. Atvėrus Sahasrara čakrą, visos šios energijos tekės. Jei Sahasrara pilnai atverta, visos meilės energijos tekės. Jūs nustebsite, kur benueičiau, žmonės mane pamilsta. Nežinau kodėl, nes jiems nieko nedarau, bet jie tiesiog jaučia mano meilę. Štai kaip turėtų būti, kad žmonės jaustų jūsų meilę ir žinotų, koks jūs esate mielas žmogus. Esmė ta, kad jūs esate ypatingi žmonės, labai ypatingi, kad išlaisvintumėte visą pasaulį. Tai jūsų darbas, o ne pinigų kaupimas ir visokios nesąmonės. Jūs esate čia dėl labai labai subtilaus darbo – pažadinti žmonių Kundalini, ir leisti jiems suvokti jų pačių didybę.

Žmonės nėra sukurti tik karui ir kovai, politikos žaidimui ir nešvarioms gudrybėms. Jie nėra sukurti, sakyčiau, kad gyventų čia nepadorų ir purviną gyvenimą. Bet esame čia, šiame pasaulyje, atlikti Dievo, kuris mus sukūrė, tokį didingą darbą. Tai įmanoma tik jei suvokiate, kad jūsų Sahasrara atverta ir, kad šioje Sahasrara čakroje gyvena tyrumas, o ne visos šios smulkmenos, dėl kurių jūs jaudinatės. Kai kurie žmonės stengiasi pasinaudoti Sahadža joga, galvodami, kad jie gali padaryti geriau, kad gali gauti kitų pagalbą – nieko panašaus. Jūs galite padėti sau, jums nereikia jokios pagalbos. Priešingai, jūs turite padėti kitiems. Nėra reikalo laukti iš ko nors pagalbos. Pažiūrėkite į mane, esu paprasta namų šeimininkė, bet kaip visa tai pasklido po pasaulį. Kokiu būdu?

Tik dėl meilės energijos. Vienintelė bėda kad aš galiu panaudoti meilės energiją, bet jūs nežinote, kaip ją naudoti. Tai vienintelė problema. Jeigu norite panaudoti savo meilės energiją, medituodami jūs galite ją išsiugdyti. Su ja galite patraukti žmones, juos suprasti. Jie turi problemų, nes nėra Sahadža jogai, jie yra žmonės, neturintys visų palaiminimų ar jungties su Dievu. Įsivaizduokite, kad esate sujungti su Dievu, o Dieviškumas toks didis, Jis sukūrė visą visatą, sukūrė jus ir atliko visus didžiuosius darbus. Taigi kas esate jūs? Jūs esate neatskiriama dalis šios Dieviškosios energijos, tad panaudokite visą savo vidinę Dieviškąją energiją su meile ir supratimu taip, kad išsiugdytumėte vidinę išmintį. Turite sau pasakyti: „Mes esame realizuotos sielos.“ Tai yra ypatinga asmenybė, labai ypatinga.

Pasaulyje tik keletas žmonių yra realizuotos sielos, o dabar jų turime tiek daug, aš galiu juos matyti. Tačiau vis dar kai kurios problemos kyla dėl mūsų ego. Nereikia turėti jokio ego. Viskas sunyksta, o tai, kas išlieka – tik dieviškoji meilė. Kas nesunyksta – tai dieviška asmenybė. Nuolat matote šventuosius, nors jie mirę, žmonės juos prisimena. Visa jų poezija prisimenama. Nors jie nenudirbo didelio Sahasrara darbo, jie negalėjo duoti žmonėms realizacijos, bet dėl savo asmenybių jie vis dar gerbiami. Ir žmonės žino, kad jie darė nuostabius dalykus, stebuklingus dalykus. Jūs lygiai taip pat galite matyti savo stebuklus ir stebėti, ką sugebate, nes dabar esate jungtyje su Dievu.

Vieną dalyką jūs turėtumėte žinoti. Vos tik iškyla pavojus ar problema, jūs pasakote ir būnate išgelbėti. Daugelis jūsų buvo išgelbėti, be abejonės, tačiau to nepakanka. Dėl ko jūs esate išgelbėti? Kokia jūsų gyvenimo vertė, kodėl jūs gyvenate? Kodėl Dievas jus išgelbėjo, visa tai jums davė? Nes tiek daug reikia nuveikti šiame pasaulyje. Sakyčiau, jūs esate tiesos kariai, gėrio kariai, ir viskas turi būti nuveikta labai drąsiai ir suprantant save. Ką turite padaryti, tai įgyti vidinių žinių. Turite pažinti save.

Turėti vidinių žinių, kas esate. Jei šito neturite, kokia Sahasrara čakros atvėrimo nauda? Kai yra vidinės žinios, jūs niekuo nesididžiuojate, jaučiate vidinę pareigą, ką turite atlikti, kuo turite tapti. Sahadža joga skirta ne tik jums, esate skirti visam pasauliui, prašau, supraskite tai. Kartais manome, kad Sahadža joga – mūsų gerovei, gerai sveikatai, tam ir anam. Taip nėra. Ji skirta kitų gerovei. Jūs turite galias, kurių nenaudojate. Jūs vis dar kažkuo užsiėmę. Gaunu laiškų, juose rašote: „Mums blogai tas, anas negerai.“ Noriu pasakyti, kodėl negalite pasitaisyti?

Jei negalite pasitaisyti, kaip padėsite kitiems? Štai kaip yra. Sakyčiau, jau pastebiu, kad jūsų supratimas, jog esate didingi, o ne eiliniai žmonės, gerėja. Tai reikėtų praktikuoti ir naudoti tokiu būdu, kad matytųsi, jog esate Sahadža jogai. Jūs nesate menkesni negu bet kuris sufijus, bet kuri realizuota siela ar bet kuris šventasis. Bet jūs turite galias, kurių jie neturėjo, kurių jie nežinojo, o jūs jas turite. Pasistenkite suprasti, kokias galias turite. Bet tai suvokdami, neturite tuo puikuotis ar panašiai, nes tai yra jūsų darbas, jums jį reikia atlikti. Jums jis patiks, nes jis be ego, darbas be egoizmo. Jei tiek sugebėsite, bus labai gerai.

Turiu pasakyti, kad ego labai sumažėjo Girdėjau iš žmonių, kad ego sumažėjo. Bet kartais jie vis dar gana juokingi, kaunasi ir panašiai. Tačiau nepaisant to, turiu pasakyti, koks darbas buvo nuveiktas per šiuos metus, žmonės ištobulėjo. Turite save stebėti ir matyti, kokį ego turite. Kodėl turėtumėte būti egoistiški? Kai kurie žmonės turi savo šalies ego, visa tai tik mitas. Viskas yra mitas. Jūs galėjote gimti bet kur. Gimėte tam tikroje šalyje ir turite tą ego. Šito, sakyčiau, reikėtų net šiek tiek gėdytis, nes kur bebūtų jūsų šalis, ji puikiai nesielgia, ji nedvasinga, tad kodėl turėtumėte ja didžiuotis?

Kai tai pasieksite, ir žmonės taps dvasingi, tada, aišku, galite didžiuotis savo šalimi. O matau, kad vyksta kitaip. Jūs turite tai pakeisti. Taip pat džiugu matyti, kad visur Sahadža joga taip plačiai skleidžiama. Ji plinta labai greitai. Tose šalyse, kur niekada nesitikėjau, ji plinta. Visur pasaulyje yra žmonių, norinčių ją patirti. Jie nori gauti savirealizaciją ir sužinoti, kas yra anapus šio žmonių gyvenimo. Jie nebenori švaistyti savo gyvenimo kaip žmonės, Būti superžmonėmis, pavadinčiau, būti Sahadža jogais. Savo ego reikia matyti, žiūrėti į jį stebėtojo būsenoje, kaip jis veikia ir stengiasi nukreipinėti mus nuo teisingo veiklos kelio.

Čia reikia būti tik budriems, tai yra paskutinis centras, kuris turi būti atvertas. Kai jis visiškai atvertas, tampate išvien su Dievu, tada visos jūsų problemos išsprendžiamos, nes jos tokios nerimtos ir neturi prasmės. Jos tuoj pat išnyks, vos tik atversite savo Sahasrara čakrą. Puiku, kad šiandien tokia ypatinga diena, kai visos trys žvaigždės pateka, ir tai ypatingas palaiminimas. Kai jūsų galios didės, visi tie blogi žmonės kurie bando patraukti visuomenę savo politinėmis nesąmonėmis ir panašiai, visi jie išnyks. Jie neturi galių, jie visi išnyks. Pirmiausiai padės jūsų prigimtis be ego, ji padės kiekvienam. Telaimina jus visus Dievas.