Sahasrara Puja, Continue To Live A Life of Reality

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share

Sahasrara puja, „Continue to live a life of Reality“,. Cabella Ligure (Italy), 9 May 2004.

Šiandien yra labai svarbi diena mūsų Sahadža jogų gyvenime.

Tai diena, kai buvo atverta Sahasrara, tai, kas atsitiko – kerintis įvykis. Aš niekada nesitikėjau, kad savo gyvenime sugebėsiu tai atskleisti, bet tai įvyko, ir tokiai daugybei iš jūsų atsivėrė Sahasrara. Be to niekada nebūtumėte sužinoję, kas yra tiesa. Jūs buvote sutrikę kaip visi kiti. Pirma, Sahasrara yra vienintelis kelias, kai mes galime pajusti, suprasti ir pažinti realybę. Jūs sužinojote, kas yra realybė, ir jūs mėgaujatės šia būsena, kurioje suvokiate, kas yra realybė. Tai, kad buvo atverta Sahasrara, yra didis palaiminimas, ir visi jūs gavote realizaciją. Kitaip visos kalbos tėra tik kalbos — neturinĊios prasmės, neturinĊios supratimo; ir štai kodėl Mano pirmas troškimas buvo atverti Sahasrara Ċakrą. Tai suveikė, suveikė puikiai, ir visiems jums buvo atverta Sahasrara. Tai įsidėmėtina.

Niekas negali patikėti, kad daugeliui iš jūsų atsivėrė Sahasrara, bet dabar galiu aiškiai matyti šviesą jūsų viršugalviuose. Visa, ką pasiekėte, be abejo, yra nuostabu. Tik dėl doro ieškojimo, dėl doro ieškojimo jūs gavote tai. Aš nieko nedariau, nes jūs tiesiog ten buvote kaip lempa, ir Aš tiesiog uždegiau ją, tik tiek. Tai nėra taip sudėtinga, kaip jums, žmonėms, buvo pasiekti savo lygį, nušvitimo būseną, kurią gavote, nes jūs jos troškote, siekėte to ir tai įvykdėte. Tai pagirtina. Manau, garbė neatitenka Man, kad Aš atvėriau Sahasrara Ċakrą, bet siekti to jumyse, žmonėse, suteikė Man tiek daug džiaugsmo. Dabar jūs suprasite, nes jei Sahasrara neatverta, jūs negalite kalbėti su žmonėmis, negalite jiems nieko pasakyti, t.y. jie tiesiog nesupranta. Atvėrus Sahasrara jūsų supratimas labai išauga.

Būtent tai atsitiko jums visiems, ir Aš tokia laiminga, kad Ċia sėdi tiek daug žmonių, turinĊių atvertą Sahasrara Ċakrą. Ir dar yra daug neatėjusių. Taigi didis pasiekimas yra žmonėms taip kolektyviškai gauti atvertą Sahasrara Ċakrą, dėl kurios jūs pažįstate tiesą, absoliuĊią tiesą. Tai, ką sužinote po realizacijos, yra absoliuti tiesa. Tada jūs nesiginĊijate, neklausinėjate, jūs tiesiog žinote tai ir pripažįstate kaip žinojimą. Nuostabu, kaip viskas buvo paruošta, tik nebuvo atverta. Ir kai atsivėrė, kaip žmonės suprato Mane ir Dievo įstatymus. Tai toks Dievo palaiminimas, kad jūs gavote atvertą Sahasrara Ċakrą, dėl to galėtumėte sakyti: „Mes nieko nedarėme, Motina“. Taip nėra. Jūsų tiesos ieškojimas buvo intensyvus ir aiškus.

Jūs norėjote sužinoti tiesą, štai kodėl tai pavyko. Kitaip jokia pinigų suma, jokios pastangos — niekas nebūtų padėję. Sahasrara turėjo pati atsiverti. Visa tai — jūsų pastangos, turiu pasakyti, tai jūs viską padarėte dėl savęs, tai pastūmėjo pirmyn tokį nuostabų įvykį. Aš neprisiimu visiškai jokios garbės už tai. Be abejones, turiu pažymėti, kad Aš jus priverĊiau suprasti, kaip svarbu, kad būtų atverta jūsų Sahasrara. Daugiau nėra argumentų, jokių pasiūlymų — nieko, bet turite savo Sahasrara Ċakrą atvertą, kuri sako jums, kas yra tiesa. Esant šiomis puikioms aplinkybėms, ką galėtų pasakyti jūsų Motina? Aš galiu pasakyti tik tiek, kad tęskite gyventi realybės, supratimo gyvenimą. Visame kame jūs rasite tiesos, ir tai, kaip mes naudojame tą tiesą, yra mūsų paĊių pasiekimas.

Žmonės yra sutrikę, nes neturi žinių. Žinios iš knygų nėra žinojimas. Jų žinojimas turi ateiti iš vidaus, iš jų vidaus, suprantate, ir tai atsitiko, dėl Sahasrara Ċakros atvėrimo. Tai atsitiko visose šalyse, ir tai bus visame pasaulyje, tiek daug žmonių gaus realizaciją. Bet vienintelis dalykas, kurį jauĊiu — jūs, žmonės, privalote turėti tam ne emocinį prieraišumą, ne emocinį, o praktinį atsidavimą, tai yra, tai įvyko, tai veikia. Tada jūs sugebėsite duoti kitiems realizaciją, suprasite realizacijos svarbą. Kol nepanaudosite jos, tol nesužinosite, kokią jėgą turi realizacija. Taigi jūs turite išmokti naudoti jėgą, kuri yra jumyse, kuri pradėjo veikti ir kuri suteiks jums tokią beribę jėgą. Mano sveikata truputį nusilpo, be to, Aš labai sena. Bet vis tiek Aš jokiu būdu nesijauĊiu pavargusi, kol kreipiuosi į jus; Aš jauĊiuosi susižavėjusi, kad yra tiek daug Sahadža jogų, tiek daug, kurių Sahasrara yra atverta, ir jie mėgaujasi savo Sahasrara.

Iš tikrųjų Aš norėĊiau, kad jūs užduotumėte Man klausimų, bet jūs galite surašyti juos ir atsiųsti. Tada Aš pabandysiu į juos kada nors atsakyti. Bus daug geresnė mintis. Taigi dėkoju jums labai. Telaimina jus Dievas. Aukite į sahadž, aukite į savo esybę. Telaimina jus Dievas, visi Mano palaiminimai.