Talk and Quawalli of the Evening Eve of Diwali

(India)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Talk of the Evening Eve of Diwali. Noida (India), 10 November 2007.

Laimingos Divali!

Visiems linkiu labai laimingos Divali! Matėte įvairių šokių, iš jų turite suprasti vieną dalyką – nesvarbu, kas tai parašė ar pasakė – jie visi kalba apie tą patį. Pats svarbiausias jų pasakytas dalykas yra tas, kad Paramatma yra vienas. Jie inkarnavosi skirtingose formose, avataruose, tačiau Paramatma yra vienas. Tarp jų nebuvo jokių ginčų: jie atėjo į šį pasaulį naikinti blogio ir žudyti blogų žmonių, ir tai vyksta. Aš matau tai visur, kad blogi žmonės tampa pažeidžiami, o dabar tai ir jūsų darbas – matyti visus, kurie yra blogi, tuos, kurie veikia prieš Paramatmą ir kurie yra pasiryžę padaryti bet ką dėl pinigų, visi jie keliaus į pragarą. Mes nežinome, kiek pragarų egzistuoja. Vieta, kurioje dabar sėdite, yra labai toli nuo pragaro. Čia nėra jokio ryšio su pragaru. Tačiau pasilikdami čia ir atlikdami antireliginę veiklą, darydami blogus darbus, jūs taip pat galite patekti į pragarą.

Yra įvairių tipų pragarų ir vyksta pasiruošimas ten eiti, nes tie, kurie ten eina, apie tai nieko nežino. Tie, kurie pasilieka, eina į dangų. Niekas šioje Žemėje nežino, kad jie gali eiti ir į pragarą. Blogas elgesys nuves mus į pragarą. Pati Divali prasmė yra ta, kad kaip lempos uždegamos lauke, taip jūs turite būti apšviesti iš vidaus. Šiame tamsiame pasaulyje jūs esate šviesa, jūs esate lempos ir turite šviesti. Bet jei nesate pakankamai apšviesti iš vidaus, kaip galite šviesti? Supraskite tai. Pirmiausiai Sahadža jogai turi būti patys iš tikrųjų apšviesti iš vidaus, ir galbūt tai vienintelis tikslas, dėl kurio mes atėjome į šį pasaulį. Iki Jėzaus Kristaus niekas apie tai nekalbėjo.

Jis yra Agija čakroje, ir tai parodo, kad Jis visiškai neturėjo ego. Jis buvo Visagalio sūnus ir vis tiek neturėjo ego. Žmonės, atėję prieš Jį, šio to išmokė, tačiau Kristus tenorėjo, kad mūsų Agija būtų išvalyta ir, atrodo, kad Agija čakra Delyje yra labai blokuojama. Kokia priežastis? Prieš tai čia gyveno anglai ir išmokė mus būti egoistiškais. Tai parodo jūsų kalba ir elgesys. Mes taip pat matėme tas dienas, kai mūsų šalis nebuvo nepriklausoma, tačiau dabar jūs esate išlaisvinti. Dabar mes esame nepriklausomi. Štai kas yra „Svatantra“, „Sva“ reiškia „savęs“, tas, kuris turi „Sva“ – savęs pažinimą, taip pat turi „tantra“ pažinimą, patį „Sva“ instrumentą. Jūs pažinote save per Sahadža jogą ir žinote, kad esate „tantra“ instrumentai ir kad turite eiti savęs pažinimo keliu.

Galima matyti, kad padaryta didelė pažanga Delyje. Daug pažangos taip pat už Delio. Jūs puikiai žinote, kokia čia esančių žmonių problema, man nereikia jums to sakyti. Tačiau dabar jūs nepriklausomi, taigi privalote matyti, kad nebeturite tų problemų. Pirma problema – jūsų Agija čakra blokuojasi. Kristus buvo nukryžiuotas ir nužudytas, tačiau mes vis dar to nesupratome. Priešingai, žmonės iš krikščioniškų šalių yra labai egoistiški, jie taip pat paveikė mus. Tačiau blogiausia yra tai, kad mes dar neatpažinome vienas kito. Visur kovos ir ginčai. Vyksta ginčai, nėra proto tyrumo.

Pirmiausiai turime išgryninti savo protus. Su Sahadža joga viskas įmanoma, ir tai žmones gali pakelti į pačias viršūnes. Nereikia niekam kopti ir sėdėti Himalajuose, jūs galite tai padaryti ir Delyje. Bet jei apsižvalgysite, visur pamatysite egoistiškus žmones, ir jų Agija blokuojama labai įvairiai. Taigi tai labai sudėtinga. Dabar Dievas atsiuntė vieną iš tų naujų dalykų – vėžį. Jei susergate vėžiu ir jūsų Agija užteršta, tai negali būti išgydyta, tada jau įvyks didžiulė tragedija. Taigi sergantysis vėžiu turėtų ateiti į Sahadža jogą ir išsivalyti savo ego. Kur yra valdžia, ten žmonės yra labai egoistiški. Čia yra tiek daug valstybės tarnautojų, ir visi jie turi pakankamai didelį ego.

Žmonės, atėję iš kitur, turi gerokai didesnį ego, ir, negana to, jie visi geria alkoholį. Tiesiog paanalizuokite, jie visi vadina save krikščionimis ir visi geria. Gerdami alkoholį jūs veikiate prieš save. Jūs nepaklūstate savo Agija čakrai, nepaklūstate jai. Žmogus, kurio Agija švari, negali gerti, jis niekada negeria. Kur tik pažvelgsite, žmonės geria alkoholį, ir jie neturi būdų to atsikratyti, nes kai supranta, kad nebegali mesti, jie išgeria ir už tai. Taigi bet kokie prisirišimai paima mus į vergiją, bet kokie. Tarkime, prisirišimas „panui“ [augalinei kramt. gumai], jie dar pridės tabako į jį. Dievas jus sukūrė su tiek daug meilės, ir gimėte šioje šalyje, kad galėtumėte būti išskirtiniai visame pasaulyje.

Jie gali būti tokie. Indai yra tokie. Tačiau pastaruoju metu pastebiu keletą rimtų susirgimų. Jie valgo pinigus vietoj maisto. Kelių, kuriais dabar atvažiavome, anksčiau ten nebuvo, bet buvo skausminga matyti kelius tokios prastos būklės, kad niekas negalėtų pasakyti, jog jie nauji. Tik indai gali daryti tokius dalykus. Niekada nemačiau tokių begėdžių žmonių visame pasaulyje, kurie taip elgtųsi. Nereikia būti tokiems. Bet kada bet kuris, turintis galią, gali tai padaryti. Pirmiausiai mes turime pasiryžti išvalyti savo Agija čakrą.

Didžiausia problema Agija čakroje yra ta, kad manome esą daug pranašesni. Tada pradedame galvoti, kad galime valdyti pasaulį, galime jį taisyti. Kai jūs patys nesate teisingi, kaip galite taisyti pasaulį? Turbūt matėte daug žmonių, manančių, kad jie labai didingi, tačiau darančių daug neteisingų darbų? Šioje šalyje žmonės išgrobsto dideles sumas. Pasakykite man, kaip Dievas mums atleis? Didžiausios nuodėmės yra vogimas ir korupcija. Žmogus, darantis tokias nuodėmes, nesvarbu, ką jis bebandytų – daryti pudžas, dainuoti mantras, skaityti maldas, šauktis Alacho, bet ko – jis vis tiek nesulauks malonės. Jokiais būdais. Taigi šiandien jums yra Naujieji metai.

Aš jums visiems linkiu ir noriu, kad pasiryžtumėte nuo šiandien: „Aš niekada nemeluosiu, niekada nesakysiu netiesos.“ Pasaulyje indai žinomi kaip melagiai. Nežinau kaip, bet mūsų šalis nešiojasi šį buvimo nesąžiningais antspaudą. Didūs šventieji, pranašai yra gimę čia, tiek daug sufijų yra gimę šioje šalyje. Kaip gali žmonės meluoti tokioje vietoje? Taigi šiandien jūs turite prižadėti, kad niekada nemeluosite, nesvarbu, kokios būtų pasekmės. Tam jūs privalote turėti drąsos. Dabar, kai esate realizuoti, kokios drąsos jums dar reikia? Jūs iš viso negalite meluoti. Taip nutinka tik, kai tokiais tampate, tada žmonės tikės jumis, kad iš tiesų esate teisingi žmonės. Taigi Sahadža jogai turi būti teisingi, nesvarbu, kuo žmogus užsiima, nesvarbu, ką jis daro – gali būti kelininkas, gali būti gydytojas, gydantis visus.

Jei, nepaisant visko, vis tiek meluojate, jums tai bus pragaras, nes dabar jūs – transformuoti, jūs – realizuoti. Taigi, kai realizuoti žmonės meluoja, jie negali iš to turėti jokios naudos. Kai keliauju, dažnai girdžiu žmones sakančius, kad žmonės mūsų šalyje yra sukčiai, melagiai ir korumpuoti. Man dėl to labai liūdna. Šiandien yra labai palaiminta diena. Pasiryžkime šiandien niekada nemeluoti, kad ir kas bebūtų. Aš pati esu moteris, dar ir indė. Aš niekada nemelavau. Meluodami galite daug prarasti, būsite tam pasmerkti, užsiimdami blogais darbais. Taip darydami galite uždirbti daugiau ar apgauti labiau, tačiau niekada nepateksite į dangų, eisite į pragarą.

Viena yra labai svarbu, ką turite žinoti – pasaulyje mes turime labai prastą reputaciją. Kodėl prastą reputaciją? Nes esame tokio tipo žmonės! Kai sužinote, kad kažkas yra melagis, įkurtite organizaciją ir paprašykite ataskaitos. Tarkime, jei buvo nutiestas kelias, kuris nėra pakankamai geras, tada ataskaita apie išleistą sumą yra melas. Ir kas yra padaroma? Pinigai, gauti tiesiant kelią, bus naudojami vien tik gėrimui likerio, kuris yra mūsų priešas! Kodėl jūs norite tai daryti? Jūs visi esate labai turtingi žmonės. Mačiau daug šalių, kur yra neturtingų žmonių, tačiau jie yra labai sąžiningi.

Taigi sąžiningumas turėtų būti svarbiausia jūsų vertybė. Šiandien apsispręskite niekada nebebūti nesąžiningais. Ir mes nepasiliksime nesąžiningų žmonių kompanijoje, ir jei kas nors yra nesąžiningas, jį demaskuosime. Žmonės sakys: „Motina, tokie patys ir policijoje, ir kituose skyriuose“. Bet jūs esate Sahadža jogai. Sahadža jogai yra neprastesni už bet kokį policininką ar kitą valstybės tarnautoją. Jie visi galingi, tačiau visos galios yra iš Tiesos. Turi būti teisingumas, ir esu labai laiminga, kad daugelis Sahadža jogų yra teisingi, tačiau mums reikia daugiau teisingų Sahadža jogų. Turi būti teisingumas, nes kitaip jūsų Agija bus nešvari. Agija čakroje gyvena ego.

Kai žmogus tampa egoistiškas, tada jis daro įvairių klaidų: kritikuoja, žeidžia, tampa korumpuotas – visi tokie žmonės eis į pragarą. Noriu pasakyti jums tai labai aiškiai, kad neįsiveltumėte į korupciją. Jūs nemirštate. Ką padarėte, kad uždirbtumėte daugiau? Ką darote? Turbūt uždegėte daugiau žvakučių, susiradote dar porą moterų, ką dar? Kaip jausitės, kai eisite į pragarą? Aš kalbu apie visa tai Divali proga, nes Divali buvo švenčiama Sitadži ir Ramos susitikimo proga. Mes nebegalime būti vergais, kai įgijome tyrumą. Mes esame savo pačių vergai, o ne kitų.

Mes dėl nieko neturėtume meluoti. Delyje gyvenau gan ilgai ir esu pakankamai nustebusi, kiek daug jie meluoja. Jie visiškai nebijo meluoti. Meluodami taip atvirai jie gali turėti iš to naudos, gali uždirbti daugiau pinigų, tačiau nežino, kad jie neis į dangų. Noriu, kad Sahadža jogai man prižadėtų, jog nemeluos ir neparems žmonių, kurie meluoja. Žmonės sako, kad mūsų šalis – labai korumpuota. Taip, buvau tolimose šalyse ir mačiau, kad rusai yra patys geriausi. Jie jau ir taip yra pusiau Sahadža jogai, ir tarp jų yra daug Sahadža jogų. Šiais metais negalėsiu važiuoti į Rusiją, tačiau kitais metais būtinai važiuosiu. Tai reiškia, kad mes nesugebame naudoti demokratijos, kad taip pat turėjome būti komunistais.

Ten nėra priežasčių plėšti, meluoti, ir visi myli vienas kitą. Jie labai mane gerbia. Mes turime suprasti, kur einame. Kaip toli eisime dėl didesnio uždarbio? Ką gausime? Taigi sąžiningumas turėtų būti pagrindinė jūsų vertybė. Jūsų nesąžiningumas sukels problemų jums patiems. Žmonės sako, kad indai nesąžiningi. Man gėda tai girdėti. Tiek daug šventų žmonių yra čia gimę, tiek daug pranašų yra čia buvę, ir žmonės čia yra puikūs vagys – jie vagia ir kritikuoja.

Jūsų Agija to išsigandusi jau nuo pat pradžių. Jie nori uždirbti didžiulius pinigus, visam tam pasibaigus tie turtingi žmonės eis į pragarą. Šią Divali dieną noriu jums pasakyti, kad visa jos prasmė yra ta, jog pragaras yra pilnas tamsos, o jūs visi esate nušvitę. Iš jūsų tikimasi kovos visur, kur yra tamsa, ir pranešti jiems, kad elgiasi neteisingai. Tai darant mūsų šalis pagerės, bet jūs turite tai padaryti. Mes atlikome pudžas ir ritualus, tačiau Šakti (Dieviškoji energija) mumyse yra tam, kad priešintųsi tam, kas neteisinga. Daugelis nežino, kad pinigų uždirbinėjimas yra liga. Jie eis tiesiai į pragarą. Aš jums tai sakau todėl, kad niekas prieš tai to nesakė. Šią Divali dieną jums sakau, kad mes uždegsime šviesas ir švęsime laimę savo širdyse.

Taip galime matyti, koks tai žmogus – ar jis tas, kuris vagia. Ir dabar matau žmones, kovojančius vieni su kitais. Ginčai tarp induistų ir musulmonų jau baigėsi, tačiau kovos su kitais tik prasidėjo. Tai yra antras dalykas – mes taip pat linkę ginčytis. Kitose šalyse bent jau nėra tiek religijų, kiek čia. Taigi, vos tik turime progą, pradedame kovoti, ginčams yra pirmenybė. Kova tarp vyro ir žmonos, tada jų vaikų, ir jei ten dar kas nors su jais yra, tai ginčysis ir su jais. Kas yra Sahadža joga? Sahadža joga yra meilė ir tik meilė. Meilės energijos, esančios mumyse, pažadinimas.

Šiandien yra palaiminta diena, turime uždegti šviesas savo širdyse ir apsispręsti, kad geriau mirsime, negu meluosime. Mes turime čia puikių žmonių, tačiau indai visame pasaulyje turi prastą reputaciją kaip labai nesąžiningi žmonės. Niekada nesutikau tokių, tačiau kiekvienąkart, kai apie tai išgirstu, labai nuliūstu. Indija yra tokia šventa vieta, kur gimė tiek šventųjų, tai nenutiko niekur kitur, taip pat sufijai yra čia gimę. Tiek daug didžių šventųjų gimė čia, Indijoje, nei viena kita šalis neturi tiek šventųjų, kiek Indija. Buvo jų šiek tiek, tačiau Indijoje turėjome didžių šventųjų, kad ir ko jie mokė, palikite tai. Mes tapome garsiais vagimis. Tas, kuris vagia, niekada neis į dangų. Palyginus su jūsų gyvenimo trukme, turėsite tūkstančius kartų ilgiau praleisti pragare. Šiandien kalbu apie pragarą, nes jis reiškia tamsą, ir matome tamsos kerus visur, tai yra pragaras.

Dabar, kai jūsų šviesos uždegtos, pabandykite pamatyti, kas sėdi pragare. Jūs remiate vyriausybę, demaskuodami nesąžiningumą. Jūs galite atlikti jaunesniojo ar vyresniojo pareigas, vis tiek turite atskleisti vagis. Pagauti vagis, pagauti nesąžiningus. Dabar turite galias, tad kam jos? Jūs buvote pažadinti, o dėl ko? Jūs gavote nušvitimą. Jūs matote save šviesoje. Jūs nieko nematėte tamsoje, o šviesoje pamatykite, kas esate ir ką laimėsite meluodami. Mes esame šeimos žmonės, mes niekada nemeluojame, net negalime meluoti.

Vos tik iškyla situacija, provokuojanti melą, nepamirškite, kad turite galių, jūs esate šviesa, suprantate, esate šviesa šioje tamsoje, ir laikykite tas šviesas uždegtas. Mes turime išsklaidyti šią tamsą. Turime blogą reputaciją dėl savo nesąžiningumo. Nėra tokios didžios šalies kaip mūsų, tačiau labai liūdna žinoti, kad kiti žmonės mūsų nesuprato. Nežinoma, ką tie žmonės gauna už savo nesąžiningumą. Ką jie gaus, yra siaubinga! Nė vieno nebus pasigailėta! Visi nesąžiningi bus pagauti, ir tam yra viskas paruošta. Jūs gavote realizaciją, nes esate sąžiningi, mylite ir gerbiate teisingumą. Aš noriu, kad visi gintumėte tiesą.

Žmonės, mėtantys į Jamunosdži upę šiukšles, yra kvailiai. Jamunadži teka tiesiai į pragarą. Tačiau jūs būsite apsaugoti nuo to pragaro, esate realizuotos sielos. Tas, kuris kartą nušvito, niekada nekris. Tačiau, jei tikrai norite įtvirtinti Sahadža jogą savyje, pirmiausiai turite apsispręsti, kad niekada nebūsite nesąžiningi. Pinigų uždirbimas yra vienintelis reikalas, likęs šiame pasaulyje! Kas jiems nutinka? Niekas jų niekada neprisimena. Turite būti sąžiningi, jei iš viso mylite savo šalį. Kitaip kas patikės melagio meile?!

Labai sunki situacija jums, kai matote, kad kaimynas toks, ir pamanote, jog taip pat turėtumėte tokiu tapti. Tačiau, kita vertus, kodėl nemanote, kad jei esame tokie, tai kodėl kaimynas negali tapti tokiu? Pirmiausiai pažadėkite, kad visada būsite sąžiningi ir niekada neparemsite tų, kurie taip elgiasi. Tai nežinoma, bet melagių klestėjimas yra mūsų šalies prakeikimas! Yra žmonių, kurie per dieną pameluos bent dešimt kartų, ir jiems vis tiek bus negana. Dabar, kai nebėra skurdo, kai viskas gerai, kai turite ką valgyti ir gerti ir jau nesate elgetos, kodėl turite meluoti? Taigi šiandien apsispręskime nemeluoti, ir jei kažkas yra melagis, mes neparemsime to asmens, su juo neturėsime jokių ryšių. Tai teikia daug ramybės ir laimės. Jūs žinote, kad melagis eis į pragarą, o jūs taip pat paskui jį. Dievas jums davė realizaciją, jūs nušvitote iš vidaus.

Šioje šviesoje pamatykite, jei yra tokių žmonių kaip jūs, turite apsispręsti niekada nemeluoti, leisti nukirsti galvas, kad ir kas bebūtų, bet nemeluoti. Čia indai yra geresni. Tačiau, kai girdžiu apie juos svetur, būna labai liūdna. Ir kaip šie keliai yra nutiesti… Ar tai iš viso gali būti vadinama keliais? Jaučiausi lyg važiuotume miškais. Jūs turite organizaciją, todėl, kai pamatote tokius dalykus, galite paskambinti pasiteirauti, kas nutiesė tokius kelius, kodėl tiesė ir kas suvalgė pinigus. Visi Sahadža jogai turėtų susivienyti ir bandyti išvaryti šį bhutą iš savo šalies. Kur benuvyktume, žmonės sako: „Netikėkite indais“. Kokia gėda! Žmonės, kuriais turėtų būti labiausiai pasitikima, esame mes, indai.

Turėjome puikių lyderių, šventųjų ir didžių sielų čia, tačiau negalvojame apie vardą ir šlovę, kurią jie turėjo, kaip žmonės juos gerbė, jie jus gerbs taip pat, tik neremkite vagių. Jei žinote, kad kažkuris žmogus yra vagis, tada neikite pas jį pietauti, tai taptų trukdžiu vagims. Sakau jums, jūs esate Dievo policininkai ir turite įsiminti visus vagis, kuriuos sutinkate. Bandykite tą drąsą įdiegti ir savo vaikams. Bandykite išsiaiškinti apie blogai besielgiančius ir melagius. Mūsų šalis buvo pažadinta kelių šventųjų, jūs taip pat esate šventieji. Jums nereikia meluoti. Kas nutiks, jei valgysite tik kartą per dieną? Niekas nuo to nemiršta. Mes gauname valgyti ir gerti, tačiau mums dar reikia gerti alkoholį.

Paskui gerdami alkoholį sunkiai galime žengti žingsnį, priešingai – esame naikinami. Mes negalime gerai gyventi, turėdami priklausomybę alkoholiui. Tarkime, Amerikoje jie iškėlė naują problemą: kai vaikui sukanka 16 metų, jis turi pats sau užsidirbti. Tai reiškia, jie visi yra tarnai. Jiems duoda pinigų už tokius darbus kaip mašinų plovimas. Ir tiems šešiolikmečiams jie sako: „Pone, tau dabar 16 metų, todėl turi išeiti“. Daug kur mačiau tuos vargšus vaikus, išvarytus vos sulaukus 16 metų. Ir galvojame, kad jam ką tik sukako 16 metų, kur jis eis. Kaip išsilavinimas? Jam tik 16 metų ir jis išmestas iš namų.

Jis išvarytas tėvo ir motinos. Kaip ilgai tai tęsis amerikiečiams, jūs pamatysite. Jie žlunga. Nusipirkdamas vieną ar du lėktuvus, netapsi didis. Kur esate jūs? Kokios jūsų galimybės? Indija yra šalis, galinti aptarnauti visą pasaulį, tačiau tam turi būti teisingumas. Aš nesuprantu, kur gali reikėti melo! Dauguma turtingų žmonių pirmiausiai turėtų žinoti, kad, jei esi turtingas, tyliai sėdėk sau ir negalvok apie užsidirbimą daugiau. Nesutikau nė vieno, kuris tapo laimingesnis uždirbęs daugiau.

Jūs esate Sahadža jogai ir turite šviesą savyje. Galite matyti kelią šioje šviesoje, ir tai yra tiesos kelias. Galite būti musulmonas, induistas ar krikščionis – jokio skirtumo, jūs visi – žmonės. Ir jei žmonės savyje neturi sąžinės, jie yra nesąžiningi ir niekas jų nežinos. Mes taip pat turime gyvenimą po šio. Koks jis bus? Labai naudinga būti sąžiningu. Svarbiausia tai, kad turite Dievo palaiminimus. Jūs turite tokius palaiminimus, kad nustebtumėte sužinoję. Be jokių pastangų visi jūsų reikalai sutvarkomi.

Tačiau Indijoje, nesvarbu, kokios padėties būtų žmonės – jie gali turėti, gali neturėti, bet visi bėga paskui pinigus. Vis dar yra daug neturtingų žmonių, todėl jiems taip pat šiandien turėtų būti Divali šventė. Jie taip pat turėtų būti laimingi. Mes gyvename toje pačioje šalyje, tačiau apgaudinėjame save, kad esame labai protingi, taip viduje tampame egoistiški. Tapę egoistiški, negalėsite būti apsaugoti. Dėl ego poveikio galite susirgti vėžiu. Tada negalite išsigelbėti. Jei sergate vėžiu, negalite išsigelbėti. Aš taip pat negaliu. Pateikiu faktą.

Pirmiausiai ugnyje sudeginkite ego. Jei turite ego, turėtumėte gėdintis. Kam jums reikalingas ego? Mūsų šalyje – viskam. Jei kažkas baigė bakalauro studijas, jis taps egoistiškas, o jei padaro ką nors daugiau, įgauna dvigubą ego. Jei kažkam pasisekė ir tapo inžinieriumi ar gydytoju, jis taps egoistiškas. Kai Agija čakra blokuojama, kur jus tai nuves? Tiesiai į pragarą. O pragaras yra siaubinga vieta. Dievas davė mums protą, o dabar turime dar ir realizaciją.

Net ir po to, jei norite eiti į pragarą – prašom. Iki šiandien niekas apie tai nekalbėjo. Šiandien yra palaiminta diena, nes daug dalykų nutiko šią dieną. Sitadži grįžo Ramčandradži metu, kokie didingi dalykai bebuvo padaryti Krišnosdži metu, jie buvo padaryti žmonių, kurių sielos – realizuotos. Taigi pirmiausiai apsispręskite, kad niekada nedarysite nieko nesąžiningo ir, jei kažkas taip elgiasi, mes jį demaskuosime. Tačiau šioje šalyje matau, kad balti kovoja prieš juodus, vieni kovoja su kitais. Jie nori, kad Indija būtų padalinta, o tai visiškai nenaudinga. Kaip gali būti naudinga, kai esi sąžiningas ir gero charakterio?! Nesvarbu, ko jau išmokome iš anglų, nėra nieko vertingo iš jų pasimokyti, jų visų būklė dabar labai prasta, o mes turime išgelbėti savo šalį ir visą pasaulį. Tai didžiulė atsakomybė.

Jūs gavote realizaciją, gavote nušvitimą, ir jei tebenorite kristi į purvą, kas gali ką padaryti? Visi turėtų susiburti ir bandyti. Aš noriu, kad Sahadža jogai suformuotų komitetą, ir jei aptiksite vagį, tai turėtų būti pranešta komitetui, ir tada žiūrėkite, ką komitetas daro. Taip jūs tapsite žinomi ir pasieksite aukštas pozicijas. Taigi, pirma, ką reikia padaryti − nebūti nesąžiningiems ir kitiems neleisti tokiems būti. Tai labai svarbu. Jūsų šalis buvo sugadinta. Aliejus yra falsifikuojamas, taip pat sviestas Ghi yra falsifikuojamas. Kur tik pasisuksi, visur žmonės juokiasi iš mūsų. Niekas netiki, tačiau iš tikrųjų geriausi žmonės yra Indijoje.

Žmonių, gavusių realizaciją, kiekis yra didesnis nei bet kur kitur pasaulyje. Jie nepelnė jokių dorybių. Taigi geriau pelnyti dorybes nei pinigus. Pažiūrėkite į vargšus. Šiandien palaiminta diena, taip pat labai džiaugsminga diena. Kodėl džiaugsminga? Nes šiandien gavome dangų ir tik ten norime pasilikti. Tačiau žmonės bijo žengti į dangų. Nereikia bijoti. Jei gausite keliomis rupijomis daugiau ar mažiau, kokia nelaimė gali jus ištikti?

Visi tapo turtingi. Aš tai mačiau. Aš atvažiuoju čia pastaruosius 17–18 metų. Jūs tapote turtingesni nei buvote. Situacija yra geresnė nei anksčiau. Tačiau nuo ryto iki vakaro vien tik nesąžiningumas, nesąžiningumas ir nesąžiningumas. Taigi kelias jau nutiestas. Todėl šiandien pažadėkite, kad nebūsite nesąžiningi, ir jei kas nors yra toks, mes vieningai tam priešinsimės. Kodėl jums buvo duota Sahadža joga? Kam jums buvo duota realizacija?

Kad galėtumėte skleisti šviesą. Jei neturite vidinės šviesos, kaip ją skleisite į išorę? Ir šia šviesa jūs padedate nesąžiningam? Nieko nenutiks, jei uždirbsite daugiau ar mažiau. Jei esate sąžiningi, jums padės Dievas! Kodėl mūsų šalyje miršta tiek daug žmonių? Niekur kitur tiek daug nemiršta. Taip yra todėl, kad jiems reikia eiti į pragarą. Štai, ką jūs turite žinoti, būdami nesąžiningi – kad pirmas žingsnis pragaro link jau žengtas, o antro melo žingsnio verčiau nereikia. Sakykite tiesą.

Žmogus, sakantis tiesą, yra ypatingas. Geriausia, kai jis ir Sahadža jogas. Kaip žmonės prisimena sufijus, taip jie prisimins jus. Jums nereikia nieko daryti. Tiesiog atskleiskite nesąžiningus, tai yra būtina. Žmonės kovoja, kad sustabdytų šiukšles, mėtomas į Jamunadži, tai taip pat turi būti pasakyta! Aš aplankiau daugybę šalių, niekas nepila šiukšlių į upę. Kodėl esate tokie tingūs? Čia tiek daug patogumų. Jūs galite atiduoti šiukšles savivaldybei.

Išmesti kur nors, tačiau jei patys šiukšlinate, kas gali ką padaryti? Šiandien visi mintyse apsispręskite. Šiandien labai palaiminta diena, labai palaiminta, todėl mes nedarysime nieko nesąžiningo ir netikėsime nesąžiningumu. Sutikau žmonių, kurie nebuvo nesąžiningi ir nesisvečiavo pas tokius. Jie neturėjo su jais jokių reikalų, nes jiems rūpėjo ne jų vienų gerovė, o visos šalies gerovė. Taigi jūs esate Sahadža jogai, todėl turite pažadėti, kad niekada nesielgsite nesąžiningai. Atpažinę nesąžiningą žmogų, pasakykite savo sielai, kad jis nėra sąžiningas. Ir tada, jei susiburtų bent 12 Sahadža jogų ir jei jie sužinotų, kad kažkas yra nesąžiningas, tada Dievas bus ten jų paremti. Ši šalis neturės naudos iš kelių turtingų žmonių, tačiau, be abejo, turės naudos iš sąžiningų žmonių. Didžiausia mūsų negyjanti žaizda yra ta, kad esame nesąžiningi.

Sahadža jogai negali būti nesąžiningi. Mes turime būti vieningi, palikdami visus ginčus ir manymą, kad esame sąžiningi žmonės. Indijos įvaizdis yra labai apjuodintas, taigi prisiekite: „Nuo šiol mes nebebūsime nesąžiningi, ir jei yra tokių, visi būsime prieš juos, kad kitą dieną jie negalės ramiai miegoti.“ Tačiau tai yra per daug išplitę. Aš priblokšta nesąžiningumo lygio, nesąžiningumas – visur, nesąžiningumas – visur. Anksčiau jie atstumdavo vienas kitą dėl smulkmenų ir atsiskirdavo dėl mažiausių dalykų. Bet mūsų šalis buvo tokia sąžininga, turėjo nuostabias vertybes. Ar mes jas pamiršome? Kur jos dingo? Aš matau nesąžiningumą visur, kiekviename žingsnyje. Mes turime išmokyti vaikus, kad negalima būti nesąžiningiems.

Taip, jei jie miršta iš bado, tada kas nors gali būti padaryta, bet tik būnant sąžiningiems. Jei esate nesąžiningi, tada niekas negali padėti, net Dievas. Mes sirgsime visokiomis ligomis. Mūsų šalyje yra įvairių tradicijų, tada jie geria likerį, vyną. Pasakykite, ar atėjote čia tapti kvailiais? Nedraugaukite su tokiais. Nepadėkite jiems. Mačiau žmonių, kurie lankosi namuose, kuriuose geriamas alkoholis, tada jie irgi prisijungia. Tačiau, kai žinote, koks tai žmogus, kai žinote, kad jis nesąžiningas, tada nustokite valgyti pas jį. Jums nėra su juo ką veikti.

Jūs turite dirbti mūsų šalies gerovei, nes Dievas mums davė šviesą. Matykite toje šviesoje. Jo galia yra didžiulė. Jei nuspręsite, kad žmonėmis, nesąžiningais savo tautai, pasirūpins Dievas, to ir užtenka. Bet jūs apkurstate, negalite suprasti. Toks žmogus niekada nepadarys nieko gero. Jis niekada nieko neduos. Aš nesuprantu, kaip jie gali taip begėdiškai gyventi. Štai kodėl šiandieninė žinia, kad turite prisiekti, jog nebūsime nesąžiningi jokiais būdais, ir jei kas bus toks, mes neparemsime. To užtenka.

Dar daug realizuotų sielų ateis į mūsų šalį. Tačiau kam patiktų ateiti į tokią nesąžiningą šalį? Šiandien vienintelė mintis yra ta, kad jei turite šviesą ir joje einate, tai jus sustiprins. Galite daryti, ką tik norite. Pažvelkite, įgijome savo „Svatantrą“. „Svatantra“ yra savęs pažinimo mechanizmas. Dabar noriu, kad gimtų daug realizuotų vaikų, taigi supraskite, koks ypatingas laikas yra šiandien, prisiekite šiandien, kad nei patys nebūsite nesąžiningi, nei kitus tokius paremsite. Net nebijosite jų. Dievas ne su jais, Dievas su jumis. Jei esate geri, tada Dievas su jumis.

Visi žmonės, gimę čia, Indijoje, gimė ne tam, kad kovotų, ne tam, kad tarpusavyje žudytųsi – kokie kvailiai! Mes kovojame, mirštame, o nėra jokios naudos iš kovos, pasakykite jiems: „Kam jūs kovojate? Ko norite? Juk turite puikių gėrimų ir maisto, ko dar jums reikia?“ Tačiau dabar labai paplitę norėti tokių ir anokių drabužių, tokio ir anokio namo, ir mes neturime tų dalykų – su visu tuo eitume tik į pragarą. Anksčiau buvo daug sufijų, jūs taip pat esate sufijai, nes esate išsivalę. Dabar visi parašykite po eilėraštį apie sąžinę. Pirma, turi išnykti nesąžiningumas, antra, yra dar daug problemų, kurias reikia išspręsti. Bet pirmiausiai nebūkite nesąžiningi, niekas nėra toks vargšas Indijoje, kad imtųsi nesąžiningumo. Sakau, kad mūsų šalis apjuodinta ir turi būti išvalyta. Jūs esate Sahadža jogai ir galite tai padaryti.

Jūs turite šviesą, kuria galite apšviesti visur ir visus drąsinti, tai yra gerai. Ypatingai tie, kurie esate jauni, esate draugai, turite galvoti, kokius sąžiningus dalykus galite padaryti. Dabar jie kalba: „Nemeskite šiukšlių į Jamunadži“. Viskas gerai, bet tai nėra taip svarbu. Svarbu atsikratyti nesąžiningumo, štai kodėl ši diena visur yra tokia svarbi, visur uždegtos šviesos. Ir jei mes negalime to padaryti, kokia nauda iš Sahadža jogos? Daugiausiai Sahadža jogų yra Indijoje, tada Rusijoje. Rusai yra labai mandagūs. Jie nieko nevagia. Nežinau kodėl.

Gal, jei komunizmas ateitų į Indiją, mes taip pat taptume tokie? Tačiau tai nėra labai geras dalykas. Jei kažkas ką nors padaro per prievartą, iš to nieko gero. Apsispręskite būti stiprūs. Šiandien jūs apsisprendžiate, tai labai palaiminta diena, ir jūs niekada nebūsite nesąžiningi, ir kitiems neleisite, tada jūsų šalis pradės labai klestėti. Mačiau kitas šalis ir jų žmones… Beverčiai žmonės. Tačiau žmonės mūsų šalyje vis dar religingi. Religingumas mirs mūsų šalyje, jei tie nesąžiningi žmonės taps tokie galingi. Taigi vienintelė žinia yra ta, kad nebūsime nesąžiningi ir kitiems neleisime tokiems būti. Tačiau čia žmonės yra tam labai tolerantiški, jie toleruoja ir tai yra didžiausia klaida.

Kai turite šviesą, ko bijoti? Kodėl jums reikia bijoti? Štai kodėl šiandien prašau jūsų būti drąsiais, ir vienas išsilaisvinimo aspektas bus pasiektas. Jūs įgausite „Svatantrą“, tai yra „Sva“ (savęs) „tantra“ (mechanizmas), jūs tai įgijote, tad naudokite. Šiandien čia susirinko tiek daug žmonių. Niekada Delyje tiek nemačiau. Taigi šiandien patys apsispręskite, kad netikėsite nesąžiningais žmonėmis. Ir visi demonai gimsta, nes mumyse yra tai, kas verčia juos manyti, kad jais patikėsime. Indai neturėtų tikėti, o tuo labiau realizuoti. Visur yra didis šmeižtas apie mūsų šalį, tai melas.

Indijoje tiek daug sąžiningų žmonių, tiek daug. Ir šis šmeižtas yra netiesa. Taip pat mačiau, kaip žmonės kovoja: „Ši žemį mūsų, ta žemė – mūsų“. Viskas, ką turite, yra „Svaradža“ – mūsų pačių karalystė, pačių karalystė. Jūs turėsite savo karalystę, tada tapsite „Svatantra“ tikrąja prasme. Nereikia ko nors bijoti ar kam nors sakyti. Nuostabu matyti tiek žmonių, niekada nemačiau tiek daug žmonių Delyje. Taigi, mano vienintelis prašymas šią palaimintą dieną – apsispręsti niekada nebūti nesąžiningi, net jei reikėtų mirti. Mūsų šalis buvo įbauginta paskutinius dešimt metų. Jūsų, Sahadža jogų, tiek daug.

Ko jums bijoti? Ko jūs baiminatės? Dievas yra už kiekvieno iš mūsų. Kai sufijai suprato, kad Dievas yra su jais, jie atsikratė visų nereikalingų dalykų šiame pasaulyje. Ne visi sufijai, bet kai kurie. Jūs taip pat turite tai padaryti. Šiandienos žinia – niekada nevogti ir niekada neremti jokio vagies. Tačiau matau žmones, kovojančius dėl vis daugiau ginčų – dėl kastų ir religijų. Esate čia tam, kad išgelbėtumėte šalį ar nuskandintumėte ją? Turite didžiulę atsakomybę: jūs gimėte Kali Jugoje, Kali Juga turi būti pakeista, štai kodėl tūkstančių tūkstančiai dabar turi realizaciją.

Niekada pasaulyje nebuvo tiek daug realizuotų žmonių. Štai kodėl jūsų vėl ir vėl prašau visada ginti tiesą, ir aš visada būsiu su jumis. Dievas taip pat su jumis. Taigi prašau jūsų visų apsispręsti: „Mes neleisime vykdyti jokių vagysčių, plėšimų, ir, kur tik aptiksime tai, kovosime.“ Bet žmonės atrodo lyg girti ar kaip? Ką jie gavo iš šios šviesos? Drąsos. Drąsiai kovoti. Nesvarbu, kas šioje šalyje ne taip, tai turi būti pašalinta. Yra labai nešvaru, dar daug problemų, bet svarbiausia yra sąžinės nebuvimas. Kai jos nėra, kaip Dievas gali padėti?

Dievui jokios naudos iš pinigų uždirbimo, bet nauda, kad gaunate savo religiją, ir tai jūs gavote. Šiame pasaulyje nėra tiek daug Sahadža jogų, ir Sahadža jogai tokių dalykų nedaro, bet aš jums tai sakau todėl, kad čia atmosfera yra labai bloga, ir mes, žmonės, turime labai prastą vardą visur. Jūs turite viską: maisto, gėrimų, drabužių apsirengti. Ko dar jums reikia? Jūs žiūrite filmus, štai kiek pinigų turite, tačiau turime atsikratyti prisirišimo prie pinigų. Aš labai tikiuosi, kad išgirsite mano žodžius. Taigi, turime prisiekti nebūti nesąžiningi ir priešintis tokiems žmonėms. Supraskite, kad svarbiausias dalykas – mūsų šaliai dabar labai reikia sąžinės. Nėra nieko didingesnio. Sąžinė yra jūsų motina.

Na ir kas, jei turėsite vienerius marškinius vietoj dešimties? Moterims pasakykite tą patį. Taip bus. Tai nutiks. Šiandien kalba truputį kitokia. Ji ypatinga ir malonu, kad jums patiko. Ačiū.