Guru Puja: How To Become A Guru

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Guru Puja, „How to Become a Guru“, Cabella Ligure, Italy, 20 July 2008

Šiandien yra itin didi diena visiems Sahadža jogams; nes Sahasrara atverta jumyse, jūs jaučiate Dievo egzistavimą.

Vien tik sakyti, kad Dievas yra, nebuvo pakankama, taip pat sakyti, kad Dievo nėra, irgi buvo klaidinga, labai klaidinga, todėl kentėjo tie žmonės, kurie taip sakė. Tik gavę realizaciją jūs žinote, kad yra Dievas ir vibracijos. Tai labai didis atradimas visame pasaulyje. Todėl sakau, kad šiandien yra viena iš nuostabiausių dienų jums. Daugelis iš jūsų pajautė vėsų vėjelį ant savo rankų ir iš viršugalvio. Kai kurie išaugo Sahadža Jogoje, kai kurie ne. Kai kurie vis dar nešiojasi senus negatyvus. Bet dabar turiu pasakyti, kad daugelis iš jūsų gali tapti guru, t. y. mokytojais, ir jūs turite veikti kaip mokytojai. Veikdami kaip mokytojai jūs turite išmanyti apie Sahadža Jogą, jos teoriją ir praktiką – itin gerai, tik tada galite tapti guru. Tai itin didelė atsakomybė, reikalaujanti daug supratimo iš guru.

Pirmiausia privalote neturėti jokio ego; neturėti problemų nė vienoje čakroje; turite būti absoliučiai švarūs visą laiką, ir vibracijos turi tekėti abiejose rankose. Jei jos jaučiamos tik vienoje rankoje, o kitoje ne, jūs negalite tapti guru. Taigi jūs turite būti tobulas Sahadža jogas. Tik tada galite tapti guru, ir dauguma iš jūsų gali jais būti, bet pirmiausia turite išsiaiškinti, ar jūs galite būti guru, ar ne. Būdami nuolankūs jūs suprasite. Tie, kurie mano galį būti guru, turi tapti guru, nes dabar Aš negaliu keliauti iš vietos į vietą, ir jūs turite padaryti Mano darbą – duoti žmonėms realizaciją. Bet jūs turite sugebėti duoti masinę realizaciją – tik tada galite būti guru. Jei galite duoti masinę realizaciją, tada galite tapti guru. Jūs galite naudoti Mano nuotrauką, bet realizacija turėtų būti ne iš nuotraukos, o iš jūsų. Tik tada galite būti guru.

Jais gali būti moterys ir vyrai – visi gali tapti guru ir visur skleisti Sahadža Jogą. Per visus turus Aš praleidau Kanadą, todėl paprašyčiau bent keletos iš jūsų nuvykti į Kanadą, nes tai labai graži vieta, ir mes turime ten labai gražių Sahadža jogų. Dabar jūs turite atlikti Mano darbą. Aš nebegalėsiu visur keliauti, bet jūs turite vykti į kitas šalis ir kurti naujus Sahadža jogus. Jūs tai galite. Iš pradžių galite naudoti mano nuotrauką, bet vėliau galite tik padėti mano nuotrauką, o naudokitės savo pačių energija ir duokite realizaciją. Jūs tai galite, nes taip mes galime skleisti Sahadža Jogą visame pasaulyje. Aš padariau visa, ką galėjau, bet dabar nemanau, kad galiu toliau keliauti, taigi sakau jums, kad jūs turite perimti ir tęsti. Tai nereiškia, kad jūs Mane išbraukiate, visiškai ne. Aš esu čia su jumis, ir kiekvienoje vietoje, kur dirbsite, padėkite Mano nuotrauką, bet realizaciją turite duoti jūs; tad bandykite duoti masinę realizaciją.

Jei tai neveikia, tada žinokite, kad nesate guru. Jei galite duoti masinę realizaciją – tik tada esate guru. Priešingu atveju, jūs nesate juo. Aš pasakiau, kad jūs galite naudoti mano nuotrauką, bet duoti žmonėms realizaciją turite jūs. Tai yra guru savybė. Tad jūs jau žinote, kokie skirtingi yra centrai, ir ko trūksta žmonėms. Aš išdėsčiau labai aiškiai. Taip pat ir jūs atrasite, kad tie, kurie ateina realizacijos, turi tam tikrų defektų, ir jūs pamatysite, kurios jų čakros užterštos. Jūs žinote, kaip išvalyti šias čakras, taigi turite paaiškinti, kaip išvalyti. Dabar jūs įsisąvinote Sahadža Jogą, todėl turite žinoti, kas turi būti padaryta.

Jei manote, kad įsisąvinote, jei tikite, kad įvaldėte, tada galite tapti guru. Bet pirmiausia turite patys nustatyti ir sužinoti, ar esate guru, ar ne. Dabar tai jūsų atsakomybė – duoti realizaciją žmonėms, ir jūs galite duoti, jei turite tokias vibracijas kaip guru. Taip pat ir moterys, jos vadinamos guruvi, ne guru, bet guruvi, tačiau jos gali būti taip pat vadinamos guru. Ir jos taip pat gali labai gerai atlikti šį darbą. Taigi spręsti žmonių problemas nėra sudėtinga. Vos tik jie gauna realizaciją, jų problemos išsisprendžia. Tai didelė galia, kurią gavote, ir jūs visi turite ja naudotis. Pirmiausia galite susiburti į grupę, jei norite, bet po to turėtumėte daryti tai individualiai. Ar galite įsivaizduoti, jei visi taptumėte guru, kiek daug Sahadža jogų mes turėtume visame pasaulyje?

Kad ir ko bemokytumėte, turite praktikuoti. Tada išgeriantis žmogus negali tapti guru. Žmogus, kuris flirtuoja ir gyvena palaidą gyvenimą, negali tapti guru. Taigi pirmiausia ištirkite save – esate švarūs, ar ne? Jei bent vienas iš apsėstų žmonių bandys tapti guru, negalės juo tapti. Turite sąžiningai pažvegti į nuotrauką, ir jei būsite apsėstas, tada negalėsite būti guru. Taigi pirmiausia, norint tapti guru, reikia kritikuoti save, viską apie save sužinoti – tik tada galite tapti guru. Aš nenoriu kiekvienam sakyti individualiai, bet jūs galite išsiaiškinti. Sakykim, keturi penki žmonės susiburia kartu, ir jie gali tarpusavyje išsiaiškint, ar viskas su jais tvarkoj, ar ne, ko trūksta, ar turi negatyvų. Bet jei kiti sako, kad viskas jums gerai, tada galite tapti guru ir skleisti Sahadža jogą.

Tai jūsų atsakomybė. Taip augs Sahadža Joga. Nes kitaip, po to, kai Aš pasitrauksiu ar niekur nebevyksiu, Sahadža Joga nusilptų. Taigi jums skirta nešti deglą, šviesą, dabar tai jūsų atsakomybė. Jūs gavote savo realizaciją. Aš gimiau su ta atsakomybe, Aš gimiau su visišku supratimu. Ir dabar jūs taip pat suprantate save. Nepasmerkite savęs tol, kol pradėsite savo pačių realizaciją, bet būkite atsargūs – netapkite egoistiški. Jūs turite būti labai nuolankūs, su kiekvienu labai nuolankūs. Ir supraskite, kad, jei jie nėra realizuotos sielos, jūs turėtumėte ne smerkti juos, o pasakyti labai kantriai ir maloniai, kad jie turi problemų.

Papasakokite, kaip medituoti, kaip pasitaisyti. Dabar tai labai didelė atsakomybė. Tiesą sakant, Aš atlikau šį darbą, ir jūs irgi galite tai padaryti. Taigi jūs visi turite tapti guru. Tai yra Guru Purnima diena, ir Aš laiminu jus, kad visi taptumėte guru. Ką dabar gavote, neiššvaistykite to. Neišmeskite, bet naudokite tai žmonių gerovei. Jei norite, iš pradžių suburkite keturis penkis žmones. Tada turite atsiskirti. Duokite tam laiko.

Jūs gavote realizaciją, tačiau turite duoti realizaciją, kitaip jūsų būklė prasta, nenormali. Taigi šiandien Aš noriu jums pasakyti, kokios savybės yra reikalingos guru. Pirmiausia turite būti žmogumi be prisirišimų. Tai nereiškia, kad turite palikti savo šeimą ar dar ką nors, bet privalote turėti požiūrį be prisirišimų, nes jeigu kas nors klysta jūsų šeimoje, jūs turite atsiriboti nuo jo ar jos. Antra, dėl realizacijos jūs galite matyti, kad gebate skleisti laimę ir šalinti kitų problemas. Jūs matėte, ką Aš dariau, ir jūs tai galite padaryti. Jūs turite galią tai daryti, bet nereikia veidmainiauti. Neveidmainiaukite, kitaip jūs sutepsite Sahadža Jogos vardą. Taigi, jei esate užtikrintas savimi, tik tada turėtumėte tapti guru ir tęsti Sahadža Jogos veiklą. Manau, daviau jums visus Savo palaiminimus ir visą Savo palaikymą, kad dabar perimtumėte ir taptumėte guru.

Jūs taip pat galite atlikti visas pudžas ir galite naudoti nuotrauką. Jums teko matyti, kaip reikia dirbti; jei kas nors turi kokį defektą arba jei kurios nors čakros užterštos, tada jūs turite pasakyti tam žmogui kaip ištaisyti tai. Nuotrauka yra geriausia. Ir labai nuolankiai turite pasakyti jiems, kas turi būti padaryta, taip galite išgelbėti visus žmones. Taigi dabar Aš nebesu tam tinkamos būklės, Aš padariau, ką galėjau, ir, manau, negalėsiu to vėl daryti. Tai ne dėl mano senatvės, Aš tik noriu jums duoti visišką laisvę skleisti Sahadžą Jogą. Jūs gavote tai už dyką ir taip pat turite duoti žmonėms už dyką – neimkite mokesčio iš jų. Pudžos dienomis būkite atsargūs ir nedarykite pudžos sau. Iki tol, kol būsite tvirtai įsitikinęs, kad turite sukūręs mažiausiai 100 Sahadža jogų, gerų Sahadža jogų, tada jie gali daryti jums pudžas, bet geriausia yra laukti ir stebėti. Neorganizuokite pudžos, kol jūs neesate… neturite 1000 žmonių kiekvienas.

Tada jūs turite teisę gauti pudžą. Bet jūs galite daryti pudžą su Mano nuotrauka, kol visiškai pasirengsite. Dabar pasitikėjimas yra svarbiausias dalykas. Nesmerkite savęs. Jūs visi esate realizuotos sielos, bet tie, kurie galvoja, kad gali tapti guru, gali tapti ir bandyti. Jums reikia būti kantriems su ieškotojais. Jūs negaltie būti pikti ar karšto būdo. Kol jie nebando jums kelti rūpesčių, neturėtumėte prarasti savitvardos. Turite būti tylūs. Daugelis guru yra labai karšto būdo arba buvo tokie anksčiau, ir dėl to, kad jie buvo užsiėmę savo nuotaika, manau, jie negalėjo padaryti nieko prasmingo.

Jie niekada negalėjo duoti realizacijos. Taigi turiu jus įspėti – valdykite savo būdą. Stebėkite save: jei supykstate, tada jūs negalite tapti guru. Guru turi būti mylintis žmogus. Labai mylintis ir supratingas. Tada turite būti nuolankūs, neįžeisti žmonių, nerėkti ant jų. Jei jie blogai elgiasi, galite paprašyti išeiti, bet nerėkite. Jei manote, kad kažkas elgiasi blogai, galite paprašyti išeiti, bet nerėkite ir nepykite ant to žmogaus. Taigi dabar tai yra didelė atsakomybė. Jūs gavote savo realizaciją, ir keturi ar penki iš jūsų turi suburti į Sahadža Jogos grupę, duodančią žmonėms realizaciją.

Bandykite. Be abejonės, Mano nuotrauka bus, bet vis tiek turite bandyti. Bandykite suprasti, kas dabar yra jūsų atsakomybė. Jei suteikta pareiga, turite visada būti atsakingi už šią pareigą. Tokiu pat būdu, jei tampate guru, turite tam tikrą dalį atsakomybės, pradedant nuo to, kad jūsų pačių elgesys turi būti labai geras. Iš pradžių jūs negalite jiems įsakyti neiti į bažnyčią arba nedaryti to ir ano. Duokite jiems realizaciją ir tada galite kalbėti su jais. Iš pradžių neturėtumėte jiems nurodinėti, nes tada jie tiesiog vengs jūsų. Priimkite juos tokius, kokie jie yra. Iš pradžių jūs taip pat neturėtumėte gydyti žmonių, jei įmanoma.

Jūs galite iš pradžių naudoti Mano nuotrauką, bet negydykite jų. Vėliau, jei būsite užtikrinti, tada keturiese penkiese kartu turėtumėte gydyti tą žmogų. Išgydyti žmones nėra lengva, ir galite užsiteršti. Taigi prieš valydami, turite užsidėti bandaną. Bandanas yra labai gerai. Jūs turite užsidėti bandaną. netgi kai kur nors einate Taip pat turite išlavinti savo kalbą, jei įmanoma. Dabar jūs žinote tiek daug dalykų ir galite kalbėti su jais. Tai labai didelė atsakomybė. Taigi Aš dirbau nuo 1970 metų iki šiandien, jau tiek daug metų Aš taip sunkiai dirbau, bet negaliu dabar to daryt.

Aš turiu grįžti ir pailsėti, kaip kad visi sako, ir jūs taip pat pritarsite. Bet jūs galite pasakoti apie Mane, jei būtina, bet naudokite Mano nuotrauką. Kiekvieną kartą, kai susirenkate, naudokite Mano nuotrauką. Tie, kurie mano galį būti lyderiais ir guru, jie turi pirmiausia matyti savo pačių vibracijas. Medituokite į Mano nuotrauką ir išsiaiškinkite. Jūs turite būti absoliučiai sąžiningi, kad esate šimtu procentų tvarkoj, ir kad nėra negatyvo, tik tada galite tapti guru. Jūs turite tapti. Pirma, jūs galite gauti du žmones, tada tris. Aš pradėjau su penkiais, taigi galite įsivaizduoti, kiek vienas gali pasiekti. Pirmiausia bandykite su dviem, trim, penkiais ir daugiau.

Jūs taip pat galite po to reklamuoti. Jei jūs davėte realizaciją žmonėms, sakykim, davėte realizaciją maždaug dešimčiai žmonių, galite įsteigti savo organizaciją ar kaip bepavadintumėte ir galite toliau plėstis. Dabar jūs turite galią. Jūs turite teisę. Bet jums visiems reikia turėti temperamentą. Iš pradžių turite būti labai kantrūs ir malonūs. Labai malonūs. Tada palaipsniui jūs pamatysite, kad galite gydyti žmones. Iš pradžių Jūs galite naudoti Mano nuotrauką gydymui, o vėliau pamatysite, kad galite gydyti. Pirmiausia vibracijomis pamatysite, kurios čakros užterštos, kurios geros, kurios blogos.

Ir tada jūs turite jas pataisyti. Jei yra kas negerai, turite pataisyti ir tada tapti guru. Tai nėra vien pripažinimas, kad Aš esu guru, jūs tampate guru, bet turite būti labai, LABAI sau kompetentingi. Jūs turite įvertinti save. Pirmiausia turite išsiaiškinti, ar galite tapti guru, ir tada galite siųsti savo ataskaitas Man. Aš būsiu labai laiminga, galėdama žinoti, kiek jūs turite dabar, ir tai yra tai, kaip Sahadža Joga pasklis, nėra abejonės. Ji negali pasilikti šioje stadijoje dėl to, kad Aš atsitraukiu, ir todėl, kad jūsų, Sahadža jogų, dabar yra tiek daug, tai augs ir gyvuos. Bet, manau, dabar Aš negaliu keliauti ir todėl grįžtu. Aš negalėsiu grįžti atgal. Neįmanoma.

Tad jūs geriau tęskite dėl savęs. Jūs turite rašyti Man, jei turite kokių sunkumų. Jei kurį nors apninka negatyvai ar dar kokios problemos. Dabar nemanau, kad kokie nors laikraščiai jus kritikuos. Jie tai padarė Man, bet ne jums. Visi prižadėkite Man, kad pabandysite tapti guru. Aš neėmiau jokių pinigų iš jūsų. Nieko. Aš tik noriu, kad skleistumėte Sahadža Jogą. Iš pradžių netgi per pudžas neimkite jokių dovanų ar pinigų.

Jūs tik galite imti truputį pinigų iš jų, jei prireiktų salės ar didelės erdvės, bet tai bus daug vėliau. Pirmiausia bandykite su keliais žmonėmis. Tai puikiai išaugs. Dabar dar, kas svarbu, jūs neturėtumėte jiems leisti daryti pudžos iš pat pradžių. Kol neturėsite 300 Sahadža jogų, negalite prašyti padaryti jums pudžos. Iš pradžių Jūs galite naudoti mano fotografiją pudžai. Bet būkite labai atsargūs, nes dabar turite energijas, ir tai gali išpūsti jūsų ego. Galbūt pradėsite manyti, kad esate galingi. Ne. Jūs turite išgelbėti pasaulį.

Visas Mano darbas toks, ir Aš prašyčiau parašyti Man į Indiją, jei yra kokių sunkumų. Taip pat rašykite Man, kaip jūs skleidžiate Sahadžą Jogą, kas vyksta, Aš norėčiau žinoti. Bet, manau, jūs suprasite, kad Aš turiu pasitraukti. Aš negaliu keliauti. Jei jūs turite kokių klausymų, klauskite Manęs… Tie, kurie tikri, kad gali tapti guru, pakelkite rankas. O, tiek daug. Tiktai vieną ranką, ne dvi. Jei kas nors pelnosi, jūs turite liepti jam to nedaryti ir taip pat parašyti Man. Pirmiausia jūs negalite imti pinigų, bet, kai turite 3000 žmonių, galite švęsti visas pagarbinimo dienas ir garbinti.

Bet jums reikia turėti mažiausiai 3000 pasekėjų kiekvienam, tada jūs galite prašyti pudžos. Yra žmonių, kurie negali tapti guru, kurie turi negatyvų ir problemų. Jei turite problem, nebūkite guru, nes kitaip tai paveiks jus. Bet jei manote esą švarūs ir atviri, tada galite tapti guru. Ar yra kokių klausimų?.. Aš atidarau tarptautinį Sahadža Jogos centrą, ir kai jūs turėsite 300 Sahadža jogų, jūs galite prašyti padaryti pudžą ir paimti pinigų. Jei prieš tai gausite kiek pinigų, jūs galite atsiųsti į tą centrą. Ten bus apie 11 narių, tame centre, ir Aš tai paskelbsiu. Jei turite kokių klausimų, klauskite Manęs dabar. Iš pirmų 300 žmonių neimkite jokių pinigų, išskyrus salei ar kitoms išlaidoms, bet neimkite jokių pinigų sau.

Dabar galite vėl pakelti rankas, kiek jūsų norėtų būti guru. Telaimina jus Dievas! Ar turite kokių klausimų? Jūs galite imti pinigus dėl organizacijos. Kad galėtumėte gauti salę, garsiakalbį ir visus šiuos dalykus, bet neturėtumėte imti savo individualiems poreikiams. Jūs turite būti labai atsargūs. Kol neturėsite 300 Sahadža jogų. Jūs galite suformuoti grupę iš penkių ar dešimt žmonių ir pradėti savo darbą. Jums tai patiks. Kas nors turi kokių problemų, klauskite Manęs.

Aš turiu nuvykti į Kanadą, Aš nebuvau, bet pabandysiu atrasti laiko. Pirmiausia turiu nuvykti į Rusiją, ir tada Aš galiu vykti į Kanadą. Pirmiausia Jūs turite daugiau dirbti savo šalyje, negu svetur, ir tada galite skleisti visur. Vėl pažiūrėkime, kiek nori tapti guru. O! Tai didelis skaičius. Dėkoju jums labai. Ačiū. Dėkoju visiems…