Christmas Puja: Become Thoughtlessly Aware Ganapatipule (India)

Christmas Puja. Ganapatipule (Maharashtra, India), 25 December 1998. Šią dieną, prieš daug metų, gimė Kristus. Jūs visi žinote Jo gimimo istoriją ir apie visas kančias, kurias Jis turėjo patirti. Jis yra tas, kuris parodė mums Sahadža jogos modelį, nes Jis gyveno ne dėl savęs, jokiu būdu, o gyveno dėl kitų, atverdamas Agija čakrą. Gali būti Dievas, gali būti labai galingas, bet šis pasaulis yra toks žiaurus, jog jie nesupranta dvasingumo, jie nesupranta dvasinės didybės. Ne tik tai, dar yra daugybė veiksnių, atakuojančių dvasingumą. Jie visada tai darė. Kiekvienas šventasis daug kentėjo. Bet, manau, Kristus kentėjo daugiausiai. Kaip žinote, Jam buvo suteiktos visos Šri Ganėšos galios, nes Jis yra Šri Ganėšos inkarnacija. Pirmoji iš jų buvo Jo nekaltumas. Jis buvo amžinas vaikas, turime pasakyti. Jis negalėjo suprasti žiaurumo ir veidmainystės šio kvailo pasaulio. Netgi, jei suprantate, ką galite dėl to padaryti? Bet labai narsiai Jis gimė šalyje, kur žmonės neturėjo jokio supratimo apie dvasingumą. Aš skaičiau apie Jį knygą, kurioje sakoma, kad Jis atkeliavo į Kašmyrą, kur susitiko su vienu iš mano protėvių – Šalivahanu. Labai įdomu, nes tai aprašyta sanskrito kalba, o rašytojas tikriausiai nemokėjo sanskrito. Taigi jis pateikė viską sanskrito kalba, kas nėra, esu tikra, labai tinkama Vakarų žmonėms. Ačiū Dievui, jis nemokėjo sanskrito, kitaip tai būtų buvę labai pavojinga. Ten aprašyta, kad jis paklausė Kristaus: „Kodėl atvykai į Indiją?“ Taigi, Jis atsakė: „Tai mano šalis, todėl atvykau čia, kur žmonės gerbia dvasingumą. Bet aš gyvenu tarp žmonių, kurie visiškai nesupranta dvasingumo.“ Pokalbis su Juo buvo labai labai įdomus. Read More …

Christmas Puja: Rationality can never make you understand Divinity Ganapatipule (India)

Christmas Puja, Ganapatipule, India, 25 December 1993 Šiandien švenčiame Kristaus gimimą. Švenčiame šiuo kritiniu metu, nes yra keli antikristai, kurie tapo atsakingi už krikščionių religiją ir prieštarauja Kristaus gimimui. Jie neturi teisės, jie nėra realizuotos sielos, neturi suvokimo apie Dieviškumą, jie sako, kad visa tai yra melas, kad Ji nebuvo nekalta mergelė ir, kad Kristus negimė tokiu būdu. Kas jiems pasakė? Ar Gabrielius atėjo ir papasakojo? Kokią jie turi teisę taip kalbėti? Kadangi yra antikristai, jie tapo atsakingi už krikščionybę. Net popiežius yra toks pats. Taigi Satja Jugoje jie visi bus atskleisti, turi būti atskleisti. Bet tie, kurie esate čia, galite parašyti šiam žmogui ir paklausti: „Kokią teisę turi taip kalbėti? Ar kada nors jautei visur esančią Dieviškosios meilės energiją? Ar turi Dieviškumo savyje, kad galėtum taip abejoti Kristumi?“ Tikriausiai, tai Pauliaus inkarnacijos. Jie negali suprasti Dieviškumo. Jie nežino, ką gali Dieviškumas. Jie nenutuokia, koks Jis gali būti stebuklingas. Jūs visi pajautėte Dieviškumo palaiminimus. Jūs visi žinote, kad tai yra stebuklas. Kas kartą atsiranda po naują stebuklą. Papasakosiu vieną paprastą pavyzdį. Navaratri pudžos metu padarėme keletą nuotraukų. Nuotraukos fone vyko kažkoks veiksmas, galvojau, ką tai galėtų reikšti. Veiksmas buvo toks, kad Surja judino užuolaidą. Ten buvo Surjos akys, burna, nosis. Jis šypsojosi ir judino užuolaidą. Pasakiau: „Kas tai? Ką tai galėtų reikšti Navaratri pudžoje?“ O kai atvykau į Maskvą, nustebau – jie nupiešė scenos foną lygiai taip pat. Scenos fonas buvo lygiai toks pats. Taigi Navaratri pudžoje, kuri įvyko bent prieš pusantro mėnesio, ten piešė Paramčaitanija. Tai yra nuostabu, kaip Read More …