Subtiliųjų elementų reikšmė New Delhi (India)

„Penkių elementų reikšmė Sahadža jogoje“, Delis, Indija, 1998 m. gruodžio 16 d. Pasakojau jiems, kad žinios Indijoje itin skiriasi nuo vakarietiško proto. Matote, jei Vakaruose ką pasakai, jie nori, jog tai būtų eksperimentiškai patvirtinta. Jie kreipsis į mokslininkus ar specialistus, kad išsiaiškintų, ar tose knygose sakoma tiesa. Jie įvertins net Kristų. Vertins net Mozę. Jie gali vertinti visus, tarsi būtų patys protingiausi ir gabiausi žmonės. Ir jie parašys daug priešiškų knygų, pasirodydami, kad jie kažką pasakė, išsakė savo mintis ar panašiai. Tai niekada nepriimama normaliai, o jei priimama, jie tampa visiškais fanatikais. Taigi, indų požiūris toks, kad jei tai pasakė didis Rišis ar Munis, ar didis šventasis, vadinasi, jis taip pasakė, jūs turite tiesiog klausyti, nes neprilygstate jam. Jis sako, remdamasis savo patirtimi, savo žiniomis, jūs neturite teisės vertinti ar sakyti, jog tai – tiesa arba ne. Priimate tai. O kai gaunate Savirealizaciją, aiškiai parašyta, kad po Savirealizacijos turite augti. Užaugti tobula būtybe, o tada matysite patys, ar tai, kas pasakyta, yra tiesa. Taigi, skiriasi požiūris. Jei tik vienu būdu viską vertinate moksliškai, nieko nepasiekiate, be to, jūsų augimas menkas. Taigi jums reikia pasiekti šias žinias, tikint tuo, ką jie sakė. Turite tikėti viskuo, ką pasakė Kristus, turite tikėti viskuo, ką pasakė Mahometas, turite tikėti viskuo, ką pasakė Guru Nanaka, turite tikėti viskuo, ką pasakė Džanadeva, turite tikėti Laodzi – tiesiog taip. Nes nesate tokio dvasinio lygio. Tad tiesiog priimkite tai. Nesistenkite dabar analizuoti. Jei bandysite, pasiklysite savo analizėje. Kai pasiekiate realizuotos sielos lygmenį, tada siekiate savo pilnatvės, kurią vadiname Read More …

Talk to Sahaja Yogis: Be careful about your own children Givrins Ashram, Givrins (Switzerland)

Talk Arzier, Talk on Children at Girvins Ashram (Switzerland), 21 September 1990. Taigi yra daug medžiotojų, kurie bando surasti tą castori, tą muskusą, ir jie ieško, ir ieško elnio. Tad, prašau, prižiūrėkite savo elnią, kuris yra tyrumas. Vaikų tyrumas dabar yra atakuojamas, ir tai yra tokia stipri tyrumo ataka, kad turite rūpintis, būti atsargūs dėl savo pačių vaikų. Harane reiškia tą elnią, nes elnias yra mažas padaras, taigi rūpinkitės ir prižiūrėkite juos. Visad laikykite juos šviesoje, saugiai. Gali ateiti toks laikas, kai jausim savo pačių kvėpavimą lyg kokį svetimą, lyg jis būtų ne mūsų, svetimo, štai kodėl paduokite vienas kitam ranką, nes yra labai tamsu. Labai graži žinutė visiems Sahadža jogams. Ir kiekvienas turi suprasti, kad jūs turite pabandyti suprasti savo lyderį. Aš norėjau pakalbėti su kolektyvu šiandien čia apie tai, kas įvyko Šveicarijoje, taip pat, kad, matote, čia buvo Arneau, ir Arneau tapo labai dešiniakanalis ir panašiai. Taigi to pasekmės − šveicarai tapo visiškai kitokie, manau. Ir tai toks jausmas, kad Arneau buvo, buvo spaudimas, manau, naujam lyderiui, kuris yra labai geras žmogus, labai geras. Taigi, jei spausite, niekas nesispręs. Prašau, atminkite, kad turite klausyti savo lyderių, kol Aš ko nors nepakeisiu. Net ir dėl Arneau, Aš nuolat stovėdavau šalia, ir kai jis suklydo, mes jį patraukėme. Taigi niekas neturi mesti iššūkio lyderiui, kitaip nebus nė vieno iš Mano autoritetų, niekas negali vykti. Tai tarsi pilnas Kundalini srovės sustabdymas. Taigi, nekariaukite su savo lyderiais. Labai aiškiai matau, kokia didelė, yra žmonių Agija. Žmonėse vystosi Agija, ir tai vyksta tik Read More …

Dėmesys London (England)

Kalba Sahadža jogams „Dėmesys ir džiaugsmas“, Londonas, Didžioji Britanija, 1980-05-26 Šiandien noriu su jumis pakalbėti apie dėmesį: kas yra dėmesys, kaip jis juda ir kokiais būdais bei metodais pakelti savo dėmesį, kaip jį tvirtai laikyti. Gerai? Bet, kai sakau jums šiuos dalykus, turite žinoti, kad sakau jums individualiai, tai neskirta kitiems. Pirmiausia, ką visada daro žmonės – kai jums kalbu, bandote surasti, apie ką kalba Matadži! Tai geriausias būdas nukreipti savo dėmesį į ką nors kitą. Jei nukreipsite savo dėmesį į save: „Tai sakoma man ir tik man vienam“, tada tai turės poveikį, nes šie (mano žodžiai) yra mantros. Ir štai kodėl jos būna iššvaistomos, nes, kad ir ką gaunate, tai primetama kitam žmogui. Taigi, dėmesys, kurį turite, yra vienintelis būdas pažinti realybę. Jūsų pačių dėmesys yra svarbus, ne kitų dėmesys jums ir ne jūsų dėmesys kitiems! Tai reikėtų aiškiai suprasti. Jeigu suvoksite šį momentą, jog viską turite sugerti patys, savo dėmesiu pakildami į aukštesnį lygį – tai pavyks. Antraip, tai lyg duoti jums maisto ir liepti nunešti jį kitam žmogui pamaitinti, o tuo metu patys negaunate nieko. Ir tas kitas žmogus taip pat negali pasimaitinti, nes jis nežino, kad viską perleidžiate jam. Taigi, šiandien, kai kalbėsiu jums apie dėmesį, turite suvokti, kad jūsų dėmesys turi sugerti viską, ką sakau. Tai neskirta kam nors kitam. Geriausia, sėdėkite bemintėje būsenoje; tai yra geriausias būdas, kad tai jus pasiektų. Kitaip tai tik paskaita, žinote. Tai, kad klausotės manęs, neveikia. Kiekviena paskaita jus pakeis, nes galų gale juk aš kalbu. Bet dėl to, Read More …