Говор за Гуди падва пуџа Ноида (Индија)

2000- 04-05 Gudi Padwa/Navaratri Puja Talk, India Во Индија се одбележуваат два пати Навратри на Деви.  Чаитра Наваратри, во кој денешниот ден се вика Шајла Путри. Шајлапутри значи Нејзиното првото раѓање во Шивалаја. Затоа Таа се нарекува Шајла Путри, кое е само едно од многуте нејзини имиња. Но, значењето на Шајла Путри е дека Нејзиното прво раѓање е во форма на Шајла Путри. Во студената клима на Хималаите се случи раѓањето на Марија и што и да мораше таа да постигне, беше ограничена во формата на Шајлапутри. Но, понатаму од приказната знаете дека Дакша организираше Хаван. Тој не го покани Шивџи на тој Хаван. Таа беше сопругата на Шивџи. Потоа Деви, таа се вика Сати. Таа ја даде Нејзината АХУТИ (жртва) во ХАВАНКУНД (се запали од самосебеси) Шивџи дојде, го зеде Нејзиното тело и замина.  Нејзините делови од телото паднаа на различни места и ние веруваме дека на тие места веруваме дека е моќта на Деви. Како што тоа е во Виндјачал. Таа е насекаде. Нејзината моќ делува таму и тaа моќ прочистуваше сè. Тоа беше така деструктивно. бидејќи седумте сили со кои дојде заедно не се деструктивни. По ова, деструктивнaта моќ која дојде беше деснострана. На пример, на Десна страна се Савитри, Гајатри. Но, ефектот на деструктивната моќ беше тоа што едната насока отиде налево, а другата надесно и деструктивната моќ отиде во центарот. По тоа може да видите дека Деви има многу форми.  На пример, Деви во Срцевата чакра и многу други форми со чија помош Таа штити. Read More …