Shri Mahavira Puja: Hell Exists

Barcelona (Spain)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

1990-0617 Shri Mahavira Puja,Spain

आज पहिल्यांदाच महावीर पूजा केली जात आहे. “

महावीराचा तर्व संग परित्याग फार. कडक प्रकारचा होता. ज्यावेळी ब्राम्टण्याने फार नीतीभुष्ट , स्वैर, सर्व मोगांना परवाना देणारं रूप घेतलें होतं त्यावेळी त्यांचा जन्म झालो श्री राम जे मर्यादापुस्धोत्तम होते, त्याच्या कालानंतर लोक अत्यंत गंभीर फार अंतर्गब आऔपचारिक असे झाले. त्यांना त्यांचा ताज्ञात्कार मिठाला ततेल्याने अवतरणाला अनृतत्ताना नेहमी तै टोलाला जात; या अंडिशर्नीर्ण दूंर करेण्याताठी ग्री रामांनी प्रत श्रीकृष्ण म्हणून अवतार घेतला; त्याच्या उदाहरणाने जीवन हे फ्त इक नाटक आहे; लीला आहे, हे त्रीकृष्णांनी दाखविण्याचा प्रयत्न केला. जर व्यक्तिने पविज्ञ हृंदयाने हो खेळ खेळला तर क्ञाहीही चुकत नाही.

श्री कृष्णानंतर लोक खूप व्याभिवारी आणि स्वैर झाले, अतितीमध्ये बुडून गेले. ” त्या वेळी या पकारच्या तीमेलगेतच्या कडक वागणूकीमधून, कंडीशनिंरण मधून लोकांनी मुक्तता करण्याताठी बुप्ददेव आणि महावीर याचा जन्म झाला.

श्री महाचीर हे राजा होते ज्यानी पूर्ण तेन्यात घेतला. स्वतःचं बुटुंबें, राजतिंदातन, मालमत्ता तार काही तौडल॑. त्याच्या शिष्यांना ततच करण्यासाठी तोगितले अल. ल्याना ‘वपन,अनवाणी चालण, बदलण्याताठी फक्त तीन कपडे, तूर्यात्ताञासी मेवण, फक्त पाच तासाची झोप, आणि उन्नतीसाठी ‘ पणवेळ घ्यान करते बसावं लागे, त्यांना पशू मारणे व खाणे घा गोष्टींना मनाई होती कारण त्या कांतात लोक त्यातच गुंतून खूप भाकृमक’ जाले होते-

ग्री महावीर हे, इडा’ नाडीवर जे अंततात, आणि मूलाधार. ते तहात्नारपर्पमत तीचा संभाळ करतात त्या सेंट मायकेलचं अवतरण होतं. तै. डाव्या बाजूकडील असल्यामुळें लोकीती युकींच्या गोष्टी करुं नपेत म्हणून खूप स्पष्टपणे ज्यानी नरकाचं वेर्णन: कैले. त्यांनी धार्गिकविधी करूं नयेत. म्हणून देवाच्या निराकर स्वरूपाबदुदल तै. खूप बोलले. इतक्या कडक नियमामुळे एका उमेदवारातार्‍ुस्दा आत्मताक्षात्कार मिळण’ कठीण होतं.

श्री महादीरांच्या अतृयायांनी पैनीडञामं तुरू केला; मैन हा “ज्ञ” मूत येतो. म्हणजे माहित. असणे . त्याचे नियम मोडोस इतकेच. कडक हौते. नंतर नेहमीप्रमाणे त्याची पध्दत एका ठोकाला नेण्यात आली. हल्ली भारतात अता. रिवाज आहे. की, ब्राम्हणाला एका झोपडीत ठेवायचं. झोपडीतः देकूण ठेवायचे आणि पोट फुटे पर्यंत त्यांना “हया भाणताला. बाऊ पायच. मग त्या ब्राम्हणाला. जैन बरेचते’ पैसे देतात. तै. शाकाहार आणि दारुपातून अलिप्तता यांबददल अतिरेकी असतात. «पण फार पैशाकडे ओदलेले अततात. डातीला मारणार नाहीत. पण धौडया रूपयांकरीता माणताला मरेपर्यंत ठछळतील:. दरवेळी लोकांना एक टोकाकडून मध्याक्डे आणण्यासाठी अवतरण आलं की, लोक दुत-या टोबाला जातात. पर्व पर्म किती विधिज्ञ ‘दिलतात, कारण .लौक मध्यभागी राहू शकत नाहींत.

महादीरोच्या तंन्यात्यातारंजामेंडजयोग चालू झाला. असत्ता तर किती जणोनी तो. घेतला असता ? संन्यात्यालां त्याची बायको, मुले मालमत्ता याच्याशी काही. कर्तव्य नते. त्याला थॉडं अन्न आणि अनुसरण्यासाठी कडक नियम दिले जात.

सहजयोग्याला प्रथम आत्मताह्यात्कार दिला जातो. त्याची कुंडनिनी चदविली जाते. आधीच्या शुष्दोहरणाशिवाय, रिंवा पर्ग्गाडांशिवास [जता आहे तता] त्याचं स्वागत केलं जातं. त्याला नरलाविष्धी काही ‘तौगितनं नसतं. फक्त आत्मताक्षात्काराने ते अलिपा आणि तूज्ञ बतू शकतो. पण अजूनही सहजयांगींयामध्ये जास्त अलिप्तता नाही- पहजयौगीत लग्न केल्याने लौक हरवून जातात. . तै एकमेकाना चिकटून बततात किंवा पाईचात्य देशातील. साप्या लरनाप्रमाणे तै. मौडतत क्रिंवा घटस्फोटाच्या गौघ्टी बोलत बसतात.

सहजयॉग्यांना हे कढत नाही की त्यानी. संहजयोगासाठी लर्न कैलें आहे. ज्या तमुद्वामधून तै बोटीतून आले ह्या तमुद्रीतच तै. परत पडत आहेत. उदाः आत्त्मसाक्षात्काराआथी एकाचयाला तिनेमा. बघण्याची , ‘फुटबीलची, सहलीची आवड अतेल. साक्षात्क्रानंतर तै त्या गोष्टीने वेडे होताते. जर ळोणी त्या गोष्टींना

अजून ‘घिकठून असेल तर त्याला अजून त्याच्या आनंदाच्या गहनतेचा त्पर्शा झालेला नाही ” एकदा तुम्ही त्याला स्पर्शा केला. की खरोखर तुम्हाला कशाबद्दनही काही वाटत नाही… कोणत्याही गौष्टीच्या मोनेगडीत तुम्ही पडत नाही, तृम्डी इतके आत्मबद्रित अंतता तुम्ही स्वतःचाच आनंद अनुभवता” .

पण गी तुच्याशी नरकाबद्दल बॉलाव॑ को मला कळते नाही. मी तुम्डांला घाबरवैन. पण ही एक महावीर पूजा गी हते दिवस टाळत होते” त्याच्या अनुयायांना तुंष्दा फक्त एक पोदरी साडी नेतून, अनवाणी चालत. जावं लागतं आणि चार वाजता उगर्व लागते., ” आता तहजपोगामध्ये पा उलट आढे. तुम्ही शकमेकवा सहवास उपभोगत्रां, तंगीताची मौज तुटता तुम्हाला तर्व आर्नदच आहे. पणे तुमच्या अंतर्यामीच्या आनंदाला उ्प्श केल्याशिवाय तुमची उन्नती होणार नाही; तुमच्या अंतर्यामीच्या आनंदाला तुम्ही स्पर्धा केला पाहिजे आणि मग बाकी सगळयोची मजा लुटली पाहिले “.

महावीराबाबत रंक गोष्ठ आहे. शकंदा तौ. घ्यान करीत. होता आणि नसलेलं. धोतर शुडूपॉमध्ये अडकलं, त्यामुळे त्य़ाला तै अर्थ काढून टाकावं लाले. मिंकायाचा वेध घेऊन ‘्रीकृष्प “त्याला विडविण्याताठी तिणे आले. : महावीराला त्या मिहा-यांची दया आली. त्याला त्याने पौतर दिले आणि घोड्या पानोनी आच्छादून बदलण्यासाठी. घरी परत गेला. काही अनुयायी हा प्रसंग भारताच्या खेड्यामध्ये आता नागे चालण्याताठी वापरतात. तुम्ही अशा टोकापर्पंत जाणार नाही अशी माझी खात्री आहे. पणं तुम्ही स्वतःची

शिस्त राखायला. शिकते पाहिवे. ल्याविदाय तुम्ही त्या गडनतोमध्ये उडी घेऊ शकत नाही जिघे पण ज्ञान, पूर्ण प्रम ऑणि पूर्ण आनंद आहे .” “अथाति तुम्हाला मडावीराच्या तीमेपर्गत जायला नको. कारण नशिबाने मी जुम्डाला साक्षात्कार दिला आहे. पण तरीही तुम्ही ज्या गोष्टी तोडल्या त्यावडे परत वळू नक्ष “

” माझ्या प्रयोगाबदृदल गाझी. लालजी होती. की, लोकाता आत्मताक्षात्कार मिळाल्यावर, हढूहकू. ते. अतिप्त होतील . सर्वांनी ती. मिळवण्यास तेहकार्य दिलं पाहिळे, घा. मायेच्या सागराबाहेर जाण्याची जावायकता नाही, म्हणणे ‘सहज्योग इत्तर पर्मासांरब्षा होणार नाही… जणालाही काय करायचे ते तगण्याची आव्यकता नाही ‘पण त्या: गहनौला. स्पर्धा करां ज्या योगे व्यक्त अंतर्यामी तर्वतंगपरित्याज्य वमल.

” सहजयोग म्हणजे या तर्व महान संत आणि अवतरणे याधे एकत्रिकरण करून पूर्णता देणारे अर्खेडत्च आहे. “जगाला परिणाम दाखविण्यांताठी तडचयोगींनी खरेखुरे लोक. बनलं पाहिजे आणि त्वतःधं काय करायच तै समजून घेतलं पाहिण सर्द योगींनी ही हेप ऐकत्री पाहिज मग इती वर्ष महावीर पुणा क्षा झाली नाही हे

त्यंना! कळेल “.

वेर तुम्हाता आशिवाद देवी “.