Shri Ganesha Puja, Sahaja Yoga Now At the Zenith

(India)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Shri Ganesha Puja 31st December 1991 Date: Place Kalwe Type Puja

[Marathi translation from Hindi, excerpt scanned from Marathi Chaitanya Lahiri]

अबोधित्रा मिलते. ज्यावेी कुंतरनीनी जतान पायून आपप। यकांना आणिादीत करते. म ५ এ्याला बाट लागते की, अगीग तदन अीध मन आधि अरबीधित परेम हे. साधं, अबाधित वय मे ज्याता है पुरा नाकही] असत की गणेश वे सरा त्याची कजी गैत आहेत. है रागा सतत बुमी का० अपते. तुमच्या वागण्याबर मुर्ग = d. तुही सहजयपीगाचा फायदा ैक पत तर. ते तुणाा शिक्षा क शफतात, है तुमच्या विरोधात कार्य के ता ज धूता दिली आहे. तुगা कापद्यासाठी দका. तो कतर्गत्मा विनासाटी आईे. श्री गणेशांची आरधन करणे ार मह्वाने आहे. Dयचितरातून ब तुम्हाा क ई बी, ते जागृत देवन आतित ते पुलाधारापा आहेत, जरी मा तर है सर्व चावर =स हत ल्यांच्याशिवारा कोहीडी क्याबीत कोत नीही. कारण ते मणजेच पावित्र्य आहे, कुडलीनी दिये जाते, तिये तेय आहेत, जे पावित्रय ा थ आपती अघोधिता परत आली आहे. जापन्यायड़े है सर्व चवर सहजयोयाी ५-। ओततात. आणि त्यची स्वच्छता क्रण्गानी शक्ती ही तुमच्या ध स्वच्छ करते. ्री गणेशसदगु जाমहै काए गावाच आहे. पि सनात घेत असतात. मणा न्यातिवाय त्यांचे तुमच्याৰ ५- कशारे ते गुमच्या प्क्ामध कार्य कातात, आणि नुस्ती महान नध शिवाय कशाप्रफार तुम्हा मदत कतात, ते देखीत ांची नुसती माहान शुद्धता, पावित्रम आणि सभयोचि 4त नाठी उपासना करता कामा नये, जर आपल्पाता है समजाबून घेटले माडीजे] की, [मुत “विडम” ीने, डाबरेच शकतात. मी तुमा 4यगचा अयोष्य फायदा पेऊ नका. तो [जतरगत्मा लियाताटी आहे. कोण सत्वाचा जे रात्याा धत आहित अनेक बोक आहेत, के विवव। मे, अरा नाही. त्याला पुक्तीने, इव्षच ন मदिता पेत नाही ते काहीलरी, ते फार अंतर्ामी साहे. आपल्या परीपक्वतेमधून ते पेत अतर्त. आলি ही यय परीपक्वता , तुमची कुडीनी द्कैतन्याशी संधान साधून ठेषणे पांच्पामयून येते. ते जर्मकांड नहे. पण जेश तुमाला ते करायस वाटत. त्याी dे केत पाहीजे. आणि फाही देटाने काहीत्तरी मनावर शोधत आहेत, ते ती ओळान काइले पाईजे. आणि ल्यांना शोधल्यावर त्यांच्या बरीचर पातिनाद सका, नुरत न। छवजेन समसू ा.ता नोी चाग्या सारं पून तुमच्या कुंलिगीबरचं तुमचे योग्य आमाकार . মती ।। जगत अनेक असला गो्टी आहेत. हरकत नाही हे सार असत्य सनयाने सहज स्वन्छ के जाई, “रम्वर दु आशिवाद देवो”. तुम्हाा सHजल की तुही सतत व्यानात आहांति, ते लहान आालक आहे. आणि चिरंतन बा त्यामुळ त्यांना