New Year Puja, You All Have to Become Masters in Sahaja Yoga (India)

New Year Puja 31st December 2000 Date: Place Kalwe : Type Puja

[Original transcript Marathi talk, scanned from Marathi Chaitanya Lahari]

बुद्धिवादाला काही अंत नाही. समजून घ्यायचे नाही, ऐकायचे नाही त्यातून ते कसे सगळीकड़े आत्मसात होणार? बुद्धिवादाचे पेवच फुटले आहे पुस्तकावर पुस्तके लिहितात, पण त्यांना काय अनुभव आहे ? तुम्ही लोकांनी ठासून सांगायला हवे ‘आम्हाला हे पदत नाही. सर्व फालतूच्या गोष्टी. प्रत्येकावर टीका करायची, रामावर कृष्णावर टीका करायची संतावर टीका करायची. ही काय श्रद्धा आहे? ज्याना स्वतःवरच श्रद्धा नाही ते कसे सहजयोगात येणार? […]