Shri Krishna Puja – Yogeshwara

Chelsham Road Ashram, London (England)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Shri Krishna Puja – Yogeshwara – Chelsham Road, Londen, UK – 15/08/1982

Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.

Het is voor ons allen vandaag een grote dag: we jubelen omdat het oorspronkelijke (oer)wezen op deze aarde incarneerde als Shri Krishna. In tal van Mijn lezingen aan jullie zijn zovele aspecten van Zijn Wezen beschreven; maar het grootste, het allergrootste van alle aspecten van dit oorspronkelijke Wezen was, dat Hij de Yogehswara was. Hij was de “God van Yoga.” Hij was de Heer van onze vereniging met het Goddelijke. Zonder Zijn toelating en Zijn goedkeuring kunnen we geen Sahaja Yogi’s zijn. Hij was Yogeshwara en een echte yogi is een persoon waarin deze Yogeshwara ontwaakt is. Het woord “yoga” zoals wij dat begrijpen is de vereniging van onze aandacht met het Goddelijke. Maar nog steeds beseffen we niet wat erin besloten ligt. Wat betekent het? Wat had er met ons moeten gebeuren?

Natuurlijk, je krijgt krachten. Zodra je de Spirit wordt krijg je krachten. Eén van de krachten die je krijgt is die van het “collectieve bewustzijn” en dat je de collectiviteit begint te voelen. Dat is ook het geschenk van Shri Krishna. Je ego en superego worden naar binnen gezogen, zodat je van je karma’s en je conditioneringen afraakt en een nieuwe ontkieming van het nieuwe leven van het nieuwe tijdperk begint. Maar wat is het speciale, de grootsheid van Yogeshwara? Hij is voor jullie Ishwara. Hij is de Ishwara van alle Yogi’s. En wat is Zijn hoedanigheid? Wat is Zijn natuur? Voor Hem is alles een spel “Leela.”

Voor Shri Rama was het geen spel. Voor Hem was het leven een podium waarop Hij moest demonstreren hoe een zeer dharmisch leven als “Maryada Purushottama” moest geleid worden. Maar Shri Krishna kwam om te tonen dat Hij de “Leeladhara” is, degene die de Leela, het spel speelt. Het geheel is een spel, het hele universum is een spel.

Alles wat door Adi Shakti gecreëerd werd, al deze drie guna’s zijn niets dan een spel. En dat is wat Hij manifesteerde in Zijn eigen incarnatie. “Leeladhara” is degene voor wie dit hele universum een spel is.

Want alles in onecht, behalve je Spirit is alles onecht. Het is allemaal een ononderbroken grap zou je kunnen zeggen, een doorlopend drama, niets ernstigs. De spirit is de enige waarheid binnenin ons, de rest is allemaal onwaarheid. Er kunnen niet veel soorten waarheden zijn.

In het Sanskriet is er alleen waarheid of onwaarheid, Satya of asatya, er zijn geen tien woorden voor waarheid. Wanneer dit grote gebeuren, je éénwording met de Spirit, in je plaatsvindt, krijg je krachten, zonder dat je maturiteit en je begripsvermogen die hoogte bereiken en je hart zich opent. Als je je krachten begint te gebruiken, zie je dat het werkt, je bent soms zeer verbaasd, hoe je de Kundalini van mensen doet opstijgen, hoe je haar vastmaakt, hoe je de mensen realisatie geeft, hoe je hen geneest. Je bent verbaasd hoe dit gebeurd is. Dus kunnen we zeggen dat wat zich begint te manifesteren allemaal in je ingebouwd is. De ervaring hiervan geeft je vertrouwen en een open geest: dat is het begin. Maar er is zoveel meer dat nog gemanifesteerd moet worden, dat gevestigd moet worden en doet groeien. Zonder het pad van Yogeshwara te volgen kan je jezelf niet volledig vestigen. Krishna heeft gezegd: “Sarvam dharma na pari tajya name kam sharanam”: je geeft al je verwantschappen op -dharma is verwantschap – zoals je zuster, je broer … zie je, dit zijn dharma’s zoals “stridharma”: het werk van de vrouw.

Vandaag is de dag van India’s vrijheid. We zijn vaderlandslievende mensen. Patriotisme is “rastra dharma.” Dan heb je “samaj dharma”: de plicht naar de maatschappij toe. Dan heb je “dapati dharma”: de plicht van de echtgenoten, van de vrouwen. Al deze plichten worden dharma’s genoemd omdat dit is wat je moet doen. Je bent plichtsgebonden. maar Hij zei: “Geef al deze dharma’s op, geef al je verplichtingen op, geef jezelf gewoon volledig aan mij over”: Sarwa dharma na pari tajya name kam sharanam pracha. Omdat je nu het collectieve wezen geworden bent en je één met Hem geworden bent, zorgt Hij nu voor je dharma’s, Hij zorgt voor je relaties, Hij ziet erop toe, Hij zuivert ze …

Geef je dus volledig aan Hem over. Hij zei het alleen tegen Shri Arjuna, niet tegen iedereen. Niet iedereen verdiende het. Misschien dacht Hij dat het niet aangewezen was het tegen iedereen te zeggen, maar Ik denk dat jullie de geschikte mensen zijn om het te weten. Dus zeg Ik: vergeet iedere plicht tegenover wat dan ook, maar doe je plicht tegenover je collectieve wezen, tegenover je collectiviteit.

Maar Hij is Yogeshwara. Dat is hoofdzaak. En om je plicht tegenover Hem te volbrengen dien je eerst en vooral je zuiverheid als een Yogeshwara te ontwikkelen. Voor hem was zuivering niet nodig.

Hij was zuiver. Hij was de bron van zuiverheid. Hij hoefde niets te doen om gezuiverd te worden van de lagere instincten van de menselijke wezens. Hij hoefde niets te doen om Zichzelf uit de maya te doen opstijgen, zoals men dat noemt. Zoals we weten, hebben we, speciaal in het Westen, voor onszelf een hel geschapen, een echte hel.

Alle soorten perverse ideeën zijn binnenin ons.

Voor de Yogeshwara is dit niets dan maya,absolute vuiligheid, het komt nooit bij Hem op dat zulke dingen mogelijk zijn. Ze zijn ergerlijk.

Als Hij vandaag zou geboren zijn, zoals Hij was in die tijd zou Hij onmiddellijk teruggegaan zijn. Als Hij zou geconfronteerd geworden zijn met de Westerse cultuur zou Hij geërgerd geweest zijn. In de periode waarin Hij geboren werd, was er dharma, waren er mensen die begrepen wat goed en kwaad was en bestonden er geen van deze onzinnige dingen. Toen is Hij gekomen als Yogeshwara: zuiver.

Over Hem gaat het verhaal dat op een dag zijn vrouwen ergens heen wilden. Wat waren echtgenoten voor Hem? Niets, bekijk het gewoon. Hem kan geen zonde worden aangewreven. Hij trouwde omdat Hij zijn vijf grondbeginselen of de vijf elementen moest huwen. Dus maakte Hij er vrouwen van en huwde hen. Hij moest 16.000 vrouwen huwen omdat Hij 16.OOO krachten moest hebben en Hij moest ze via lichamen kanaliseren. Dus kwamen ze als vrouwen. Voor Hem was het geen relatie met een vrouw, maar een pure relatie (verbintenis).

Voor Hem bestond seks in het geheel niet. Hij stond erboven. Er was dus geen sprake van verleidingen en perversiteiten, geen sprake daarvan. Het verhaal is dat zijn vijf vrouwen eens een heilige, die een grote heilige geworden was, wilden gaan vereren. Maar hij verbleef aan de overkant van de rivier; toen ze hem wilden gaan vereren vonden ze een geschikt tijdstip om hem te bezoeken. Toen ze bij de rivier kwamen zeiden ze, het is jammer maar het water staat hoog en we kunnen haar niet oversteken, het is niet het goede ogenblik om haar over te steken. Ze vonden dus dat het een slecht voorteken was, als zij niet gingen, omdat het toch zo’n geschikt ogenblik was. Ze wilden op dat tijdstip gaan om deze guru te vereren. Dus gingen ze naar Krishna en zeiden: “Hoe kunnen we nu oversteken, het water van de rivier staat te hoog.”

Hij zei: “Echt? Het maakt niets uit. Ga en vertel de rivier – het was de Tapi rivier, die ze moesten oversteken – Hij zei, “ga en vertel de rivier dat zij moet zakken als we een echtgenoot hebben die Shri Krishna is, die “Yogeshwara” is, wat betekent, degene die nooit toegeeft aan enige seksuele activiteit. Yogeshwara betekent een persoon die zich nooit inlaat met welke seksuele relatie ook. Dat is niet mogelijk. Men kan zich zoiets niet inbeelden, dat betekent dat hoewel Hij er aan toegeeft, Hij er niet aan toegeeft. Hoewel Hij er was, Hij er toch niet was.

Zoals een lotus. Hij heeft zich nooit met zo’n handeling ingelaten, dat was alleen voor Hem mogelijk – voor niemand anders. Omdat Hij een incarnatie is. Hij is geen menselijk wezen. Alleen incarnaties kunnen het doen. Als een of ander menselijk wezen begint te zeggen, ik ben Shri Krishna, dus ik doe dit en ik doe dat – zie je er zijn van die bombastische figuren, je moet over hem gehoord hebben. Zij worden het niet, alleen een incarnatie kan het doen.

Dat betekent dat Yogeshwara degene is die geïncarneerd is.Ze gingen dus en vertelden de rivier: “Als Hij de Yogeshwara is, zak dan a.u.b.”

En ze zakte. Dus gingen ze naar de andere kant, deden een puja voor de guru en kwamen terug. Opnieuw was de rivier wild en hoog en konden ze niet oversteken. Dus gingen ze naar de guru. Zie je, het teken van een goede guru of een echte guru, is een geïncarneerde guru. En ze zeiden: “Kijk, we kunnen de rivier niet oversteken, de rivier staat te hoog.” Dan zei hij, “Echt, hoe zijn jullie gekomen?” Ze zeiden: “Shri Krishna zei ons, dat indien Ik de Yogeshwara ben, zal ze zakken, stel die vraag.” Dus zei hij: “In orde, ga nu en stel deze vraag “dat indien ik, de mukta, wat betekent als ik het voedsel dat jullie me gegeven hebben opgegeten heb, maar ik er niet van genoten heb, ik er me niet aan verlustigd heb, laat dan de rivier zakken” Dan gingen ze en zeiden het de rivier, Ik bedoel ze konden het niet geloven omdat ze hem te eten gegeven hadden, dat: “Welk eten we hem ook offerden, als hij geen voedsel gegeten heeft, zak dan.” En de rivier zakte terug!

De moraal van het geheel is dus dat wat dit betreft, Shri Krishna je ideaal is. Niet dat je denkt dat je het ideaal bent voor de rest. Dit is de grote vergissing die Sahaja Yogi’s maken. Zij denken onmiddellijk dat ze nu Shri Krishna geworden zijn. Of ze denken dat ze iets grootsers geworden zijn, of dat zij een ideaal in zichzelf hebben opgenomen.

Dat is niet zo. Er is één ding dat je moet weten, dat dat het ideaal is dat je moet bereiken. En jullie ogen moeten naar dat ideaal gericht zijn, dat ideaal en de bewegingen moeten daar naartoe gericht zijn.

Daarom als je in zulke dingen valt als perversie en onzinnige seksuele dingen, en zo meer, moet je weten dat je erg hard neervalt. Het is een bezetenheid die op je inwerkt. Dat is een ideaal – Zij zijn incarnaties. Jullie zijn geen incarnaties, noch kunnen jullie incarnaties worden.

Maar zij zijn het licht dat het pad, waar je op loopt verlicht. Ze brengen je het koninkrijk binnen, waar zij de Koningen en de Heren zijn.

Hij is de Ishwara – Hij is jullie Ishwara. Jullie zijn geen Ishwara’s. Maar jullie zijn tenminste de yogi’s. Eerst moeten we yogi’s zijn, dan is Hij onze Ishwara, anders wil Hij je niet besturen. Wat we dus moeten doen is eerst en vooral yogi’s worden. En één van de tekenen van een yogi is, dat hij in zijn seksleven extreem zuiver is. Er moet absolute zuiverheid bestaan en na enige tijd zou men het moeten overstijgen. Jullie relaties met andere mensen, of het om je zuster of een broer, of elke andere vrouw of elke andere man gaat, er moet volledige zuiverheid zijn.

En dit is uiterst belangrijk.In landen zoals India, zijn de mensen uiterst corrupt, erg corrupt, extreem corrupt. Voor 5 rupees kan je daar iedereen kopen. Het is echt corrupt, wat geldzaken betreft. Maar de mensen zijn niet zo immoreel, ze weten wat immoraliteit is. Ik bedoel ze weten het, als ze immorele dingen doen weten ze dat het immoreel is.

In het Westen is immoraliteit een algemene regel geworden. Voor hen zou het woord moraliteit nu moeten verdwijnen, Ik bedoel er bestaat niets zoals moraliteit. Doe alles wat je maar leuk vindt, mensen denken niet aan immoraliteit. Ze willen er niet over spreken, het is Victoriaans. En als iemand zegt dat men moraal moet hebben, beginnen ze te denken dat hij een hypocriet is. Ze kunnen niet bedenken dat er op een oprechte manier enige connectie kan zijn tussen menselijke wezens en moraal. Dit is een groot probleem hier. Het is het grootste probleem dat we hebben. Corruptie is iets dat je kan vermijden. Als je niet corrupt bent, is het in orde, je kan zo zijn. Maar immoraliteit is zoiets dat, als je in een immorele wereld leeft, het een effect heeft op iedereen. Bijvoorbeeld een zedige vrouw loopt op straat en er is een man vol van begeerte en dat alles, die naar haar kijkt. Op elke manier verliest ze haar kuisheid. Ze heeft niet de bedoeling zijn aandacht te trekken of zoiets, ze wil haar kuisheid niet verliezen, maar de manier waarop hij naar haar kijkt, zie je, ofschoon haar eenvoudige methoden er zijn, ze kan misschien van op afstand verantwoordelijk zijn en zijn kuisheid ruïneren, zijn zedelijkheid. Zelfs een klein kind, dat eenvoudig en onschuldig is, als er een vieze man met vieze ogen is, kan hij zeer vieze gevoelens hebben voor het kind. Dus, ondanks het feit dat de persoon natuurlijk zelf vies is en zo, kunnen we niet zeggen dat het kind niet aangetast wordt. Maar in zekere zin, wordt dat een object, een soort van … zoals jullie het noemen, een ding dat een andere persoon zelfs lager maakt dan wat hij is.

Zelfs een gewone foto, die hier voor niets nodig is, welk grappig ding ook, kan vieze gevoelens opwekken. Omdat Ik deze dagen zovele symbolen van start heb zien gaan, die Ik met Mijn ogen niet eens kan zien of er iets verkeerd mee is, met Mijn ogen kan Ik het niet zien omdat Ik te onschuldig ben, Mijn ogen kunnen niet zien dat er iets verkeerd is, maar iemand die een expert is in deze dingen, zal onmiddellijk zeggen, oh kijk hier! Ik bedoel echt het is onmogelijk te begrijpen hoe de menselijke gedachten werkelijk de draden zo rond geweven hebben en deze in patronen gevormd hebben, die henzelf en anderen ruïneren.

Om Yogeshwara te aanbidden, moeten we weten dat onze verhoudingen, met iedereen in deze wereld, zuiver moeten zijn. Hij speelde vele dingen uit in Zijn leven. Op ’t ogenblik waarop Hij kwam was het hele land absoluut ondergedompeld in fanatieke ideeën betreffende religie. Als Freud er geweest was zou hij gezegd hebben, oh, dit is allemaal onzin. Wat is er verkeerd? Ga door. Krishna deed dat niet. Hij wilde alle onzinnige kluisters van tradities en boeien van vals fanatisme breken. Maar Hij deed het op een prachtige manier en hield de onderlinge verhoudingen absoluut zuiver.

Nu stellen mensen de vraag, Moeder, was Hij met Radha getrouwd? Hij is eeuwig met haar getrouwd, het maakt niet uit. Maar feitelijk voltrok Hij het huwelijk, precies op de dag dat Hij geboren werd. Hij werd door zijn Vader naar de overkant van de rivier gebracht en op de oever neergelegd, toen Shri Brahmadeva zelf op deze aarde kwam. Dat is waarom Hij altijd een geel ding draagt, als een zegen van Brahmadeva om zijn onderlichaam – onder de lenden – met een kledingsstuk te beschermen. Hij kwam zelf, vormde zich tot man en trouwde met Radha. Dan werd Hij opnieuw een kind om er als een kind uit te zien. Iemand kan er uitzien als een kind. Voor sommigen van jullie, zie Ik er uit als een zestienjarig meisje zoals jullie zeggen, maar dat ben Ik niet. Volgens anderen zou Ik er als een zestigjarige uitzien, maar dat ben Ik niet. Mijn leeftijd is eeuwig. Ik kan niet zeggen welke leeftijd Ik heb. Het kan twee jaar oud zijn of absoluut leeftijdsloos, het kan alles zijn.

Gedurende Zijn hele leven deed hij dus wat Hij ook deed, met de zuiverheid van begrip. Radhaji huwde hem eerst. En daarna toen Hij als een kind kwam, toen Hij een kind was, haalde Hij allerlei streken en zo uit, Hij zat niet zo: ernstig over zaken pratend, maar met een beetje hier en daar, probeerde Hij hun chakra’s te verbeteren en hun Kundalini’s te doen rijzen. Natuurlijk was realisatie niet mogelijk in een spel. Dat kan je niet doen. Stel je voor dat Ik gewoon wat met jullie speel, dan kunnen jullie je realisatie niet krijgen, want ter hoogte van de Sahasrara moeten jullie volkomen herkennen.

Het moet een “spel van sereniteit” (duidelijkheid) zijn. Natuurlijk kan je gewoon je handen oprijzen en hen realisatie geven. Maar je moet hen tot een niveau van sereniteit brengen. Als je gewoon zou zitten en zegt, in orde speel gewoon door, het zou allemaal gedaan zijn. Jullie moeten neerzitten en mediteren, dat moeten jullie doen. Dus men kan niet zeggen dat wanneer jullie de hele tijd spelen, als jullie gewoon liederen zingen of in een erg gelukkige stemming zijn, een vrolijke stemming, dat dit het einde van Sahaja Yoga is. Dat is niet zo. Het is een serieuze materie. Hij gaf hen dus geen realisatie, maar Hij verlichtte de druk op hun geest, veroorzaakt door dit zogenaamde dharma en zijn ketens van fanatisme. Hij maakte het los en Hij wou dat zij begrepen dat dharma hen niet tot slavernij brengt. Je moet boven het dharma uitstijgen en zelf dharma worden. Maar Yogeshwara moet aanbeden worden met een zuiver hart. In deze atmosfeer is het moeilijk, dat weet Ik. Als je gewoon naar buiten gaat zie je daar vreselijke dingen. Je slaat om het even welk blad van een tijdschrift open en daar is een ander vreselijk iets. Waar ook in de publiciteit sla Ik een ander blad om en Ik zie een discotheek nonsens staan. Wat kan je er aan doen, je kan het gewoon niet helpen. Alles bij elkaar, bedoel Ik, als je er naar kijkt, hoe grof het is, vuil, hoe vies het geheel is.

Om aan de problemen nog wat toe te voegen zijn de psychologen naar voren gekomen. Ze zijn zelf door hun methoden en alles aangetast, ze zijn zo bezeten en hun gevoel voor moraal is absoluut volledig verward, zonder twijfel. Jullie kennen Freud, wat is er met hem gebeurd? Hij had betrekkingen met zijn moeder. Hij kon zelfs niet begrijpen, Ik bedoel, stel jullie voor wat voor een adharmi hij moest zijn, wat voor een vreselijk ellendige kerel, hij had niet eens de zuiverheid om de moeder – kind relatie te begrijpen. Het is zo’n duidelijk omlijnde achtergrond van deze man die toont hoe verkeerd hij moet geweest zijn. Want wat er in hem was, was zo’n viezigheid, zo vuil dat hij niet eens zuiver naar zijn moeder kon kijken. Zijn ogen moeten vol modder gezeten hebben, of Ik weet niet wat hij geweest is om de dingen zo te zien. Jullie beven al van mijn vibraties. Nu, als we aan Hem denken als Yogeshwara, betekent het dat wij Yogi’s zijn en Hij onze Ishwara is. De Ishwara is er om geloofd te worden. Jullie moeten loven, jullie moeten Hem loven, voor zijn kwaliteit als Yogeshwara, omdat Hij jullie Ishwara is. Dus moeten jullie Hem loven. Nu welke lof kunnen wij Hem betuigen? Vandaag is Hij geboren. Wat zouden we doen ter gelegenheid van zo’n grote gebeurtenis als Zijn geboorte? We moeten aanvaarden dat Hij onze Ishwara is. Hij is het Ishwara aspect en Hij is onze Ishwara, dan moeten we onze houding tegenover seksualiteit, tegenover de grove manier van leven die we ontwikkeld hebben zuiveren. Je mijdt het gewoon en gooit het weg. Absoluut. Er kan geen enkel compromis daarover zijn. Anders kan je geen yogi zijn, je kan geen yogi zijn. Je kan misschien erg krachtig worden op dit ogenblik omdat Ik met je speel. Je krijgt het gevoel dat je erg krachtig bent en zo. Maar dat is niet waar. Omdat Mijn naam Nirmala is, omdat Mijn naam zuiverheid is, moeten jullie zuivere yogi’s zijn. Niemand zegt dat je niet moet trouwen, niemand zegt dat je geen degelijke relaties kunt hebben met jullie vrouwen, dat is niet waar. Dat is één ding dat mensen kunnen vermijden en verknoeien. Maar de andere zaak die het belangrijkste is, is dat je aandacht zuiver zou moeten zijn van seksuele aantrekking van welke soort ook. . Je aandacht zou nooit naar zoiets moeten uitgaan. Kijk naar Mij, Ik bedoel, Ik word verondersteld een oude dame te zijn, Ik zie geen dingen die normale mensen zien. Dit is iets verrassends. Zie je, Ik zie iets en Ik weet niet wat er aan de hand is en gewoonlijk lachen ze met Mij thuis, zij begrijpen niet, waarom Ik de geestigheid niet inzie. Maar Ik begrijp deze grappen niet omdat de aandacht nooit naar deze vieze dingen uitgaat, zij gaat nooit naar deze dingen uit. Ik kan het niet zien, totdat iemand me vertelt dat het dat is. Ze moeten het tien keer uitleggen. Dus al deze verfijnde methodes over onzin en de viezigheid en het vuil dat we hier ophopen, was het alsjeblieft van jullie handen. Dat is één ding dat niet getolereerd zal worden in Sahaja Yoga, Ik moet het aan iedere Sahaja Yogi zeggen. Van seks zelf kan niet genoten worden als je zo leeft. Dat kan je niet. Je geniet helemaal niet van seks in dit land. Niemand van hen.

Alleen in een land waar mensen onschuldig zijn, kan je ervan genieten. Als je ervan genoot, zou je niet van de ene naar de andere vrouw rennen, je zou niet van een man naar een vrouw en van een man naar een man rennen en vervolgens naar alle soorten ezels en al deze dingen doen. Het is onmogelijk dat je een yogi zou kunnen zijn met al deze vieze ideeën. En dan kan je niet volwassen worden, zelfs een normaal persoon zal niet volwassen worden. Als in India een persoon ongeveer 40 jaar is, wordt hij een volwassen vader. Je laat om het even welk meisje bij hem, wie dan ook, het zal zelfs niet eens in zijn hoofd opkomen dat er iets tussen hen kan bestaan. Zodra je getrouwd bent moet het niet gebeuren. Ik bedoel, Ik heb mijn twee schoonzonen gezien, ze krijgen nooit deze ideeën in hun hoofd. Probeer dus je aandacht op nette zaken te houden, want jullie Ishwara is Yogeshwara.

Nu kennen de mensen de andere kant van Shri Krishna niet. Het is een spel, in orde. Maar Hij is Samhara-shakti. Hij is de kracht van vernietiging. Het is zeer goed dat Hij met alles komt om ons te beschermen. Maar Hij heeft ook de Sudarshan chakra gekregen. Sudarshan, “su” betekent gunstig, “darshan” betekent visie. Hij geeft ons gunstige visies, zie je. Als je trucs met Hem uithaalt, gaan die rond je nek en dan heb je een gunstige visie van jezelf, dat je ergens in de lucht hangt. Aan de ene kant is de methode van Shri Krishna dus dat Hij een “Leelamai” is, Hij is medevoelen, Hij steunt zijn bhakta’s, Hij komt op deze aarde om je dharma te doen herleven. Als het dharma afneemt komt Hij om het op te heffen. “Yada yadahi dharmascha” – waar ook maar verval van het dharma is. Maar dharma betekent niet alleen corruptie, het betekent niet alleen eerlijkheid en oneerlijkheid, fundamenteel betekent het muladhara. Dat is het begin van het einde.

En Hij komt ook opnieuw om ons in de goddelijke staat te vestigen. Hij komt opnieuw op deze aarde om menselijke wezens tot op die hoogte te doen oprijzen. Dit is wat Hij doet. Als we dus sahaja yogi’s zijn, vormen we een integrerend deel van Zijn wezen. We worden instrumenten in Zijn werk. We moeten dus het dharma vestigen, maar degene die geen dharma binnenin zichzelf heeft, welk dharma gaat hij waar vestigen? Hij is op deze aarde gekomen om het dharma in zijn goddelijk aspect te vestigen. Niet zoals de rooms katholieke kerk of een andere joodse pinksterkerk of deze hindoe religieuze activiteiten of deze hindoe tempels of de islamitische staat. Maar we moeten het dharma in zijn zuivere staat vestigen. Maar als er geen dharma binnenin ons is, hoe gaan we het dan vestigen. Hij komt dus iedere keer op deze aarde om het dharma te vestigen op het niveau van Vishnu, maar op het niveau van Shri Krishna komt Hij als Yogeshwara.

Dit is een zaak waar vele mensen zelfs niet eens aan gedacht hebben. Bij Vishnu zei men niet Yogeshwara, dat Hij de Ishwara der yogi’s is, zoals Ganesha de Ishwara van de Gana’s is. Zie je Ganapati zorgt voor de Gana’s en Hij is onze Ishwara. Dat betekent dat wij Hem als ons ideaal moeten beschouwen. Wetende dat het vandaag de dag is, ongeveer om 12 uur vannacht, het moet nu ongeveer 12 uur zijn in India, zo ongeveer, dus loopt het gelijk. Hij werd op dit tijdstip gedurende de nacht geboren, omdat het symbolisch gezien ook echt nacht was, Hij kwam onder vreselijke omstandigheden. Op dat tijdstip waarop Zijn eigen geboorte gevaarlijk geplaatst was, Hij werd gered en dan, in zijn jonge kinderjaren doodde Hij rakshasa’s. Maar Hij deed dit allemaal omdat Hij een incarnatie was. Niemand vraagt jullie om rakshasa’s te gaan doden. Vroeg Ik jullie in Sahaja Yoga enkele rakshasa’s te gaan doden? Integendeel, Ik zeg gewoon bescherm jezelf. Er kwam eens een Rakshasi, wiens naam Putana was en ze wilde vergif op haar borst smeren, dan nam ze het kind en begon het te voeden. Hij was een kleine baby. En zodra Hij aan haar borst begon te zuigen, kwam haar echte gedaante te voorschijn en ze stierf. Natuurlijk, al bij al was Hij een incarnatie. Kan iemand van ons dat doen? Ik bedoel de Sahaja Yogi’s. Als kind was Hij erg ondeugend. Ik geloof dat Hij op een dag klei at. Deed Hij het wel of deed Hij het niet, Zijn moeder twijfelde, ze werd erg boos en zei: “open je mond, ik wil zien of je het at.” En Hij opende de mond – ze zag een compleet universum bewegen in Zijn keel, want dit is Vishuddhi chakra. Ze zag het omdat ze kon zien, ze had krachten om te zien. Niet iedereen kan dat zien. Zij die krachten hebben kunnen zien. Wij hebben zelfs niet zoveel krachten als zij had om het universum te zien. Men moet dus begrijpen dat we als Sahaja Yogi’s eerst de krachten krijgen, lang voor we als Sahaja Yogi’s werkelijk getest zijn. Het is precies andersom dan op de universiteit. Ze zullen je eerst de graad geven, het diploma en dan krijg je werk, misschien krijg je ook geen werk. Hier krijg je allereerst het werk, je krijgt alle krachten, maar de graad is nog steeds niet zeker. Iemand loopt als sahaja yogi rond, de volgende dag zie Ik hem met iets anders aankomen. Er zijn gegradueerde Sahaja Yogi’s die Ik gezien heb. Later promoveren ze in iets anders, God weet wat. Dus dit is de kwestie in Sahaja Yoga: je kan een sahaja yogi worden, zelfs zonder het echte certificaat te hebben. Dat is zeker zo. En het certificaat zoals jullie weten, wordt gegeven door Heer Jezus Christus. Het maakt Hem niets uit. Hij geeft het certificaat niet gemakkelijk. Omdat Hij heel erg streng is. Hij gaat het niet zomaar geven. Hij is uiterst streng voor zover het Sahaja Yogi’s betreft, Hij gaat jullie geen certificaten geven, Hij gaat jullie oordelen. En wat ligt aan de basis van zijn natuur? Het is onschuld. Hij gaat jullie beoordelen aan de hand van jullie onschuld.

Als je een superego bent kan je zeggen, oh ik werd bezeten door een bhoot, zie je, en de bhoot deed het. Dan zal Hij zeggen: “In orde, ga jij maar naar de bhoot voor het certificaat, kom maar niet bij Mij.” – En wat deed je, je was getuige zoals Shri Krishna. Terwijl zulke dingen gebeuren, krijg Ik soms geweldige beloften, zoals “Moeder in orde, nu gaan we niet meer kibbelen, er zullen geen problemen meer zijn, U kunt gerust zijn, we zullen allen in harmonie leven. En plotseling zie Ik dat iemand aan het vechten is om een badkamer of om een stuk zeep of zoiets. Dat is niet de manier waarop een Sahaja Yogi zich gedraagt.

Allereerst moet je een tevreden persoon zijn, een persoon van grote waardigheid en verdraagzaamheid, wat kan je anders verdragen? Ik houd erg veel van hem, maar hij had mijn handdoek niet moeten pakken. Om kleine, kleine dingen, blijf je maar aandringen, wees er zeker van dat je dan nog steeds geen yogi bent. Als je om iets vecht, ben je in het geheel nog geen Sahaja Yogi. Niets van deze dingen zijn belangrijk, Ik zeg nooit ergens iets over, is het niet? Zoals, Ik moet dit hebben, Ik moet dat hebben, hoe maakte je dit klaar, hoewel het soms echt verkeerd is en zonder protocol. Ik zeg nooit, waarom bracht je deze bananen, ze zijn niet goed. Ik ga ze niet eten. Zei ik dat? Ik bedoel zelfs de bloemen die jullie gebruiken kunnen wel eens niet gunstig zijn. Ik weet dat bepaalde bloemen niet voor een Puja zouden moeten gebruikt worden. Maar Ik open mijn mond niet hierover. Als Ik het jullie moet zeggen, zeg Ik het omdat jullie het moeten weten voor je eigen bestwil, niet voor Mijn welzijn. Op een dag zoals deze, welke een dag van grote vreugde en geluk is voor de hele wereld, zouden jullie dus één ding moeten weten, dat, toen Christus werd geboren Hij geboren werd in een erg nederige plaats, maar toen Krishna werd geboren, werd Hij geboren onder de meest verschrikkelijke omstandigheden. Het is hetzelfde geval met Sahaja Yoga vandaag. Dat Hij kwam en ons Zijn Vishuddhi kracht gaf is iets van grote vreugde en gejuich, zonder twijfel, maar we moeten begrijpen dat we in een erg onzekere tijd geboren zijn. Ik heb dit al zo vaak gezegd. Er is niet slechts één Kamsa hier. Er zijn er veel. Er is een groot gevecht aan de gang, en hiervoor zijn jullie verantwoordelijk. Jullie zijn degenen die door God tewerk gesteld zijn, jullie zijn diegenen aan wie dit grote werk is gegeven, jullie hebben krachten. Zoals Shri Krishna toen Hij overstak: als kind was Hij in een mand gelegd en de vader droeg de mand met het kind erin, toen Zijn voeten de rivier Yamuna aanraakten, zakte het waterpeil omdat Hij de rivier aanraakte.

Op dezelfde manier heb jij ook al deze krachten. Krishna heeft je al de krachten gegeven. Hoewel je ze pas echt zal kennen enkel als Heer Jezus Christus jullie als Sahaja Yogi’s aanvaardt. En dat is belangrijk. Want je moet onschuldig zijn. Zuiverheid moet ingevoerd worden. Vorige keer hadden we op deze grootse dag 16 huwelijken.

De meeste slaagden goed. Niet allemaal, maar de meeste waren erg goed en Ik ben echt heel blij dat zulke goede koppels die dag kwamen. Dat was heel gunstig. En het huwelijk geeft je een besef van reinheid. En daarom is ons huwelijk belangrijk in Sahaja Yoga. Maar dat is niet het laatste woord, dit is geen jachtgebied voor iedereen. Ik vind je deze echtgenoot of ik vind je die echtgenoot. Dat moet volledig gestopt worden. Laat het over aan Sahaja Yoga. Jullie zoeken niet zelf je vrouwen uit in Sahaja Yoga, nee, in het geheel niet, noch je echtgenoten. Laat dat. Als je zoiets gedaan hebt, dan zal je getroffen worden. Zoek op geen enkele manier. De tijd zal komen, dat je zal ontdekken dat Ikzelf je zal vertellen deze persoon te trouwen, mensen die gewoon zelf op zoek gaan en proberen elkaar het hof te maken, dat hebben we niet nodig in Sahaja Yoga, geen enkele hofmakerij is nodig. Zie je, we hebben zovele gevallen gehad, waar het huwelijk op die manier beslist werd, ze trouwden en zijn zeer gelukkig getrouwd. Dan waren er mensen die elkaar het hof maakten, dit gedoe, selecties, kandidaturen en verkiezingen en daarna zie je dat ze binnen 2 dagen op weg zijn naar een echtscheiding. In Sahaja Yoga is het spontaan en onmiddellijk. Je hoeft al deze dingen niet te doen met al deze feesten, wat heb je bereikt? Het is gewoon spontaan. Je hoeft je dus geen zorgen te maken. Je hoeft niet te denken. Je hoeft niet te zeggen “Oh Moeder ik moet een meisje vinden voor…” Dat doen jullie niet! Laat het aan Mij over, dat is mijn hoofdzorg. Maar eens je getrouwd bent in Sahaja Yoga, moeten jullie weten wat het betekent. En beiden moeten jullie het degelijk uitwerken en zien of het is voor het welzijn van iedereen, het zou goed voor iedereen moeten zijn.

Dit is wat het is. Ik zou zeggen dat we op deze dag de gelofte afleggen dat we Yogeshwara zullen aanbidden. Je moet Hem aanbidden. Wat betekent, dat onze verhouding tot deze dingen moet zuiver worden. We moeten hierbij niet betrokken raken, niets is belangrijk. Het is gewoon als eten, of met je vrouw zijn – de behoefte van het lichaam. Maar je eet niet op de straat, is het niet? Je eet niet van vuile borden, is het niet? Je wil een schoon bord hebben. Je wil een bord hebben dat jezelf gebruikt hebt, je eigen bord, dat schoon moet zijn. Als je een nog schoner bord kon hebben zou je het willen hebben, als je een zilveren bord kan krijgen zou je dat leuk vinden. Zelfs een gouden bord, dat is nog beter. Op dezelfde manier moeten we een erg zuiver begrip hebben, dat het de nood van het lichaam is, het lichaam dat erg subtiel kan zijn. Laten we er dus niet gewoon overal voor gaan winkelen, voor gaan uitkijken, oh dit is dat, deze en gene en het dan verwerpen. Het moet op een speciale manier tot je komen. Alle grote zaken gebeuren altijd plotseling. Hoe meer je overweegt, hoe erger het zal zijn.

Vorm je dus geen ideeën, plan het niet, het zal gebeuren, het is niet zo belangrijk. Dat zal je heel veel zuiverheid geven. Je ego zal perfect zijn.

Ik ken iemand waarmee niemand wilde trouwen. En toen Ik iemand voorstelde, die met grote moeite instemde, zei ze, Ik wil niet trouwen. Dat is raar. Het is erg raar, de manier waarop ons ego dingen uitwerkt. Want als we naar iemand uitzien om mee te trouwen of zoiets, denken we niet aan Yogeshwara. We bedenken niet dat het Yogeshwara is, die alles voor ons zal doen, wij denken dat wij het moeten doen. Dus gaan we door en verknoeien onze aandacht volledig. “Sarwa dharma na pari tajya name kam sharanam pracha.” Als je dit soort beslissingen aan God kan overlaten, zal het beter zijn. Ik zeg je, als je dat kan doen, heb je je ego voor de helft overstegen. Tenminste 50% van het ego wordt hiervoor gebruikt. Vooral in het Westen. In India komt deze vraag niet zoveel voor. Omdat de ouders hier niet kunnen beslissen, niemand kan beslissen, je moet zelf beslissen. Het is een grote verantwoordelijkheid en iets groots voor je. 50% van je ego problemen zal dus opgelost zijn, dat zeg Ik je, zodra je deze verantwoordelijkheid voor het kiezen van een bruid of bruidegom voor jezelf opgeeft. Vergeet het gewoon.

Het is zo’n verspilling van energie, Ik zeg het je. Als Ik mensen zie, jonge mensen die al deze dingen doen, wens Ik dat ze de waarde van hun leven zouden begrijpen, de achting voor hun leven. Hun Ishwara is Shri Krishna. Hij is niet ieders Ishwara. Alleen van yogi’s. Ieder ander die probeert te zeggen “Hare Rama, hare Krishna” zal keelkanker krijgen. Iedereen die Hem probeert te aanroepen en geen yogi is, krijgt een keelprobleem, weet je. Hij is dus alleen voor jullie beschikbaar, Hij is alleen jullie Ishwara. Hij manifesteert zich alleen voor jullie. Hij is van jullie. Hij werkt niet zomaar voor eender wie. Misschien ben je een eerste minister, je kan een koningin of koning zijn, het maakt geen verschil voor Hem. Voor Hem kan alleen een yogi, alleen een yogi Hem roepen. Enkel een yogi kan Zijn hulp inroepen. Hij maakt zich om niemand anders druk. En alleen als een yogi het aanbeveelt, alleen dan kan Hij voor iemand zorgen. Anders zal Hij zich niet om hem bekommeren. Hij is feitelijk jullie eigen koning, die er altijd is en zorg voor je draagt. Als je Hem roept, komt Hij met al Zijn krachten om je te ondersteunen. Maar je moet een yogi zijn. Als je geen yogi bent, wat natuurlijk door de Heer Jezus Christus bevestigd is, dan heeft Krishna niets met je te maken.Voor de ingang tot Shri Krishna, ondanks het feit dat Hij niet degene is die je onschuld beoordeelt, verblijft in de deur Heer Jezus Christus. Als je binnen geraakt is het in orde. Maar binnen geraken is moeilijk, want Hij gooit je er altijd uit. Shri Krishna heeft gezegd tegen Jezus:”Je zal de “Adhara” zijn, de steun van het universum.” Wat betekent dat de onschuld de steun is. Als die onschuld niet in je gevestigd is, dan kan Shri Krishna je niet helpen.

Dan is Hij hulpeloos. Omdat je geen yogi wordt en Hij dus je Ishwara niet meer is. Als we zeggen, Moeder de Agnya chakra is hier en Hij is hier, in orde. Wanneer je je Agnya chakra passeert betekent dat, dat Hij hier zit en de Virata hier zit, je kan dus enkel en alleen tot de Virata komen wanneer je je Agnya chakra netjes passeert. En Yogeshwara is de Virata. Dat is het aspect dat we moeten vereren!

Vereren betekent niet dat je die persoon wordt. Je vereert Mij, je wordt Mij niet. Wat gebeurt er als je vereert? Je geeft alles wat niet het licht is, via Mij over aan het vuur, aan het water, buiten, in de elementen gooi je ze weg. En je brengt Mij je hart. Dat is vereren. Op dezelfde manier moeten we het Krishna aspect in Mij aanbidden, dat Yogeshwara is. Ik ben Yogeshwara. Die dingen komen in het geheel niet in mijn hoofd. Ik zie de dingen niet zo. Ik ken deze verleiding, deze aantrekking niet. Ik begrijp het gewoon niet. In tegendeel stoten deze dingen me af, ze stoten me absoluut af, Ik geef ervan over. Zelfs deze dingen te horen, Ik wil er mijn oren niet voor openen, mijn oren worden doof. Ik kan het niet horen, Ik kan geen enkele vieze mop begrijpen. Ik heb er geen hersenen voor. Mijn hersenen weigeren te begrijpen. Ik word een stom persoon, absoluut doof en stom. Mensen hebben boeken en boeken over deze dingen geschreven, Ik weet niet wat ze moeten schrijven. Wat zijn dit voor dingen om over te schrijven? Vandaag moeten we dus weten dat ons persoonlijk leven extreem zuiver moet zijn. We zien onszelf elk moment onder ogen en zoeken het in onszelf uit, aanbidden we werkelijk Yogeshwara binnen in ons, waar Hij verblijft. Laat ons die zuiverheid ontwikkelen. Dan zal onschuld in onze ogen gevestigd worden. We zullen onschuldig zijn, de ogen zullen van onschuld spreken. Wat is het nut van ogen die de hele tijd heen en weer schieten, je weet niet waarheen ze gaan, beweeglijke ogen, zie je, zoals dit. Je kan je ogen in het geheel niet vertrouwen. Maar de ogen die onschuldig zijn, ontvangen niets, ze geven alleen. Ze geven gewoon. Onschuld is erg doordringend, erg zuiverend, erg verzachtend en erg mooi. Jullie moeten mooie mensen worden. Vandaag heb Ik al deze dingen gezegd omdat Ik soms verstoord word door de manier waarop mensen niet begrijpen dat zuiverheid van het seksleven zo belangrijk is voor Sahaja Yoga, vooral in het Westen. Mensen begrijpen het niet. Voor Indiërs heeft deze lezing geen zin, zij zullen denken, waarom verspilt Moeder haar energie zo. Omdat zij het niet begrijpen. Maar voor Mij is het hier erg belangrijk. Wat Ik hier overal ook gezien en gehoord heb en zo. Ik denk dat de boodschap voor vandaag die van Yogeshwara moet zijn. Laat ons vandaag Yogeshwara vereren met ons hart. Wanneer jullie Mij vandaag vereren, moet het alleen de verering van Yogeshwara zijn.

Moge God jullie zegenen.