3de Publiek Programma Parijs

Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale, Paris (France)

1983-06-18 God Is Above Us, Paris, France, DP-RAW, 123' Chapters: Self-Realization, Workshop
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Publiek Programma PARIJS 18/06/1983.

Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.

Ik buig voor al diegenen die de vreugde zoeken.

Ik heb jullie reeds verteld dat vreugde niet tweeslachtig is. In de vreugde ken je geen geluk of verdriet. Je mag vreugde nooit verwarren met genot. Wat vandaag een genoegen lijkt, kan morgen omslaan in verdriet. Maar vreugde is absoluut en eeuwigdurend, zij verandert niet. Het komt er op aan te weten tot waar we de Spirit in onze aandacht laten schijnen en in hoeverre we onze valse identificaties hebben laten vallen, dat is het belangrijkste.

Vandaag zal Ik een analogie geven tussen de zon en de Spirit. De zon schijnt uit zichzelf, zij heeft het niet nodig om verlicht te worden. Maar om de zon aan de hemel te zien, moeten de wolken verwijdert worden, want de wolken hopen zich voor de zon op. Deze wolken kunnen de zon niet omvatten of absorberen. De zon staat ver boven hen. Het enige wat ze kunnen is de hemel verduisteren. Op dezelfde manier is er duisternis en verwarring in ons leven als onze Spirit achter onwetendheid verhuld blijft. Zoals Ik jullie de eerste dag zei: het enige wat we met mentale projecties kunnen bereiken is dat ze meer en meer wolken veroorzaken .Ook onze conditioneringen kunnen deze wolken veroorzaken. Wanneer we bijvoorbeeld in Frankrijk geboren zijn, beelden we ons in dat we Fransen zijn en dat alwie geen Fransman is, niets waard is. De Indiërs doen hetzelfde. Als zij in Indië geboren zijn, denken zij dat de rest van de wereld gewoonweg niet bestaat. Deze vereenzelvigingen kunnen hoe langer hoe enger worden, zodat men zichzelf uiteindelijk definieert als behorend tot één bepaalde straat, één bepaalde familie en tenslotte ikzelf. Al deze identificaties met onze naam, onze zogenaamde krachten, onze geschiedenis, dat alles is slechts een conditionering.

Door deze problemen van ego en superego, springen we in het heden de hele tijd van het verleden naar de toekomst en omgekeerd: in het “nu” kunnen we niet blijven. Wanneer Ik jullie zeg je aandacht naar binnen te houden, dan gaat dat niet. Je kan beweren van wel, maar dan ben je oneerlijk. Je kan je aandacht niet binnen houden, het is eerlijk dat te zeggen. Iemand die oneerlijk is kan misschien zeggen, ik breng mijn aandacht naar binnen, maar het is een feit dat men niet zomaar de aandacht naar binnen kan brengen.

En dan is er dus dit gebeuren: het ontwaken van de Kundalini, en dit trekt je aandacht die naar buiten gericht is, naar binnen. De menselijke aandacht is meestal naar buiten gericht en wat zij ook voelt, ziet of ervaart, schept in het brein een gedachtengolf. Om jezelf dus te begrijpen, moet je aandacht naar binnen gaan. En dat is de reden waarom deze Goddelijke energie zich in ons bevindt.

Deze energie, die de zuivere kracht van het verlangen is en in het sacrum verblijft, wacht op iemand die de Goddelijke toestemming heeft, om opgewekt te worden. De tijd is nu gekomen om duizenden, miljoenen, biljoenen mensen hun realisatie te geven. Veertienduizend jaar geleden heeft de grondlegger van de astrologie in Indië, voorspeld dat zo’n gebeuren in 1970 zou plaatsgrijpen. Hij heeft dit volgens de Indische kalender opgegeven, maar driehonderd jaar geleden heeft een andere Indiër het in Westerse berekeningen omgezet.Sahaja Yoga startte inderdaad in 1970. Er werd daar gezegd dat met deze nieuwe methode van Sahaja Yoga duizenden mensen de opwekking van de Kundalini op een Sahaj manier, op een spontane manier zouden krijgen. En dat je er niet hard voor zou moeten werken en evenmin boetedoening voor zou moeten doen. Het werd zo voorspeld dat er gezegd werd dat er een ogenblik zou komen waarop er zoveel yogi’s zouden zijn, dat er geen ziekenhuizen meer nodig zouden zijn. Het ging zelfs verder, het is een lange tekst, maar Ik zeg je maar dat dit reeds een lange tijd geleden voorspeld werd.

Maar slechts honderd jaar geleden werd de grote ziener William Blake, in Engeland geboren. In zijn boek “Milton”, heeft hij zichzelf met een zoeker geidentificeerd. En hij is in zijn beschrijvingen van Sahaja Yoga zo duidelijk geweest, dat het verbazend is dat zo’n groot ziener in Engeland geboren werd. Hij zei dat de mensen van God profeten zouden zijn, die over de mogelijkheden zouden beschikken ook anderen tot profeten te maken. Hij heeft zelfs de exacte plaatsen gegeven waar Ik gedurende mijn leven zou verblijven. Eerst leefden wij in Surrey. Hij zei dat de eerste lichtjes in de heuvels van Surrey zouden ontstoken worden. Ook mijn huidige verblijfplaats achter de Kensington Gardens, klopt met zijn beschrijvingen. Hij sprak ook over de “golden builders”. De Sahaja Yogi’s zijn immers mijn huis hier en daar met goud komen beschilderen. De eerste ashram van Sahaja Yoga is ontstaan in de vallei van Lambeth, waar Ikzelf de eerste steen van de vergaderzaal heb gelegd. Het huis was tijdens de oorlog gebombardeerd. Hij schreef dat de grondlegging zou gebeuren in Lambeth, in een vernietigd huis, waarvan het Goddelijke zou uitstralen. Het is opvallend hoe juist deze grote dichter Sahaja Yoga in Engeland beschreven heeft. Hij heeft zeer luid de stem verheven tegen de industriële problemen en de immoraliteit en de schijnheiligheid van het Engelse volk aangeklaagd. Hij stelde dat het nodig was Jerusalem in Engeland te bouwen. Kijk naar zijn streven en zijn begrip voor de toekomst. Dat is de hoedanigheid van een ziener.

En na je realisatie word je een ziener. Een ziener is iemand die aanschouwt zonder te reageren, zonder te absorberen zoals een getuige alles aanziet als in een theater, en alles is een toneelspel. Hij doet zelf niets, zijn aanwezigheid alleen al is gunstig en doet de zaken ten gunste keren.

Het is moeilijk in deze tijd te praten over voorspoed, heiligheid of goddelijke wonderen. Wanneer we in Christus geloven, moeten we realiseren dat Hij in zijn tijd veel wonderen verricht heeft door mensen te genezen. Hij heeft evenwel geen belachelijke wonderen verricht zoals bijvoorbeeld een ring te materialiseren of as in de hand te geven. Een ziener kan in een paleis of in een hut leven: hij is een koning, want hij is een koning van geboorte. Zoals ook de zon geen licht nodig heeft.

Deze staat kan bereikt worden door het opstijgen van de Kundalini en in Indië weet iedereen dat. Zoals Ik gisteren zei wisten zelfs de Christenen dat de Kundalini moest opgewekt worden, maar zoals vele zaken doorheen de jaren verloren zijn gegaan, zo ik ook deze kennis vergeten. Nochtans vind je in de Bijbel zinnen zoals: “Ik zal voor jullie verschijnen als vuurtongen.”. Onze energiecentra kunnen voorgesteld worden als vuurtongen, levende vuurtongen die in stilte branden. Inderdaad, en het laatste centrum, de Sahasrara Chakra, lijkt op een lotus, bestaande uit duizend bloemblaadjes zoals vuurtongen in vele kleuren die in totale stilte branden en zich dan eens sluiten, dan weer openen. Maar de chakra zien is nog niet in de chakra zijn. Zoals je van een gebouw enkel de buitenkant kan zien en binnenin enkel de binnenkant. Diegenen die hun chakra’s gezien hebben, hebben hun aandacht van de ene sympaticus naar de andere verplaatst en zijn naar buiten getreden.

Stel dat een boom ziek is, dan kan je niet binnen in de boom geraken via de takken of de bladeren, maar om hem te genezen moet je via het sap langs de wortels. Het dient dus tot niets een bepaalde bloem of een bepaald blad te verzorgen. Het beste is het via de wortels aan te pakken.

De Kundalini is dus de wortel. En het laagste centrum, de Muladhara, het centrum van de onschuld, is de ondersteuning van deze wortel. Dit is het centrum van je onschuld en het wordt geregeerd door een godheid (een aspect van God) die een eeuwig kind is. Zijn energie is de onschuld. Deze zelfde godheid is op aarde geincarneerd als Jezus Christus. Hij wordt beter beschreven in het hoofdstuk over Mahavishnu in de Devi Mahatmyam. Zijn Vader heeft Hem gezegend zodat Hij op deze aarde geboren zou worden om de ondersteuning van het Universum te zijn. En Hij had een zeer moeilijke taak uit te voeren. Zijn lichaam was gemaakt uit de Brahma, de Alomtegenwoordige kracht zelf, er was aan Hem niets van het element aarde, geen enkel element, alleen deze Allesdoordringende Kracht. En dit abstracte heeft deze vorm aangenomen. En toen Hij op deze aarde kwam, was zijn belangrijkste taak, door deze opening te gaan, daar waar je kan zien dat ego en superego elkaar kruisen, ter hoogte van de pijnappelklier en de hypofyse. Vandaar dat zijn lichaam na de kruisiging weer kon verrijzen, want Hij had geen lichaam. De kruisiging gaf Hem een zetel in de Agnya chakra hier. Toen Hij stierf kwam Hij hier terug ter hoogte van de kruising tussen ego en superego.

Deze wederopstanding is dus Zijn boodschap. Met Pasen geven we mensen eieren als geschenk. De reden van dit gebaar kennen we niet meer. In de Devi Mahatmyam wordt eigenlijk geschreven dat Christus eerst een ei was, een zeer speciaal ei. En de helft ervan bleef hetzelfde omdat het de onderste chakra vormt, de andere helft werd Mahavishnu, Christus dus. Hetzelfde symbymbool wordt gebruikt met het ei dat bij de wederopstanding een vogel wordt. Daarom worden met Pasen eieren aangeboden om aan te wijzen dat we van het ei in de vogel moeten veranderen. In het Sanskriet worden ei, vogel en herborene (gerealiseerde) met hetzelfde woord aangeduid. Vermits een vogel in hetzelfde leven uit het ei geboren wordt, kent de vogel eigenlijk twee geboortes, hij is tweemaal geboren.

Ook een mens is eerst een ei, want hij is een gesloten persoon vermits ego en superego de weg afsluiten. Wanneer de vogel klaar is, wordt de schaal gebroken en komt de vogel tevoorschijn. Een brahmin, iemand die Brahma, de Allesdoordringende kracht, kent, is ook iemand die tweemaal geboren is. Het is hetzelfde als zeggen dat we herboren moeten worden. Christus heeft duidelijk gezegd: “Je moet herboren worden.” Ik bedoel, er kan geen duidelijkere verklaring zijn dan dat. ( …..)

In een eenvoudige taal moet men wel begrijpen dat deze tweede geboorte een levend proces is. Niet eender wie kan je de hand op het hoofd komen leggen en beweren dat je nu gedoopt bent. Christus werd gerealiseerd geboren en liet zich door Johannes de Doper dopen om de mensen te doen begrijpen dat iedereen een waarachtige doop nodig heeft. Ik heb bijvoorbeeld in geen enkel van mijn vorige levens Engels of Frans gehoord, maar tijdens dit leven spreek Ik Engels en luister Ik naar de Franse taal. Naargelang de periode moet men de boodschap over de toepassing van dit doopsel aanpassen. Ik ben naar de Verenigde Staten geweest en heb de mensen daar verteld dat zij moesten herboren worden. Nu bestaan er ginder organisaties die zeggen dat zij “herborenen” zijn. Zij staven dit met een heleboel ingebeelde certificaten. Hoe aanvaarden mensen deze zaken zo gemakkelijk? Er is daar een enorme organisatie die beweert dat zij tweemaal geboren zijn. Zij willen het niet begrijpen, hoe kan je herboren worden met één of ander certificaat in de hand? En eens zij zo’n fanatieke dwaze valse guru volgen, worden zij zo gewelddadig en agressief dat niets hun ideëen kan veranderen. Maar wanneer je herboren bent moet je toch zekere krachten bezitten, bepaalde kwaliteiten. Deze mensen hebben geen enkele kwaliteit. Ik vroeg aan één van hen, als je herboren bent, wat is er dan mis met deze bepaalde persoon? Hij antwoordde: “Ik weet het maar ik zeg het U niet.” Zo dom en idioot is dus hun houding tegenover zichzelf. Zij hebben geen enkel zelfrespect. Zij begrijpen niet met hoeveel zorg en liefde God ons geschapen heeft, met hoeveel zorg en hoeveel liefde Hij ons omringt om van ons de bekroning van Zijn schepping te maken. Al deze sekten verspreiden dezelfde soort nonsens.

Ten eerste kan God niet georganiseerd worden want God is een levend proces. Kunnen jullie voorspellen dat die en die plant op deze of die precieze datum gaat bloeien en een vrucht gaat worden? Met de klok in de hand? Zelfs al is die klok van Zwitserse makelij? Onmogelijk! Hoe zou je dan het levende proces van de evolutie zelf en de bron van deze evolutie die een levende bron is, kunnen organiseren? De grootste fout van de mensen is dat zij God en de godsdienst georganiseerd hebben. Nu kan er niemand meer in doordringen. Het staat ver van de werkelijkheid. Je moet weten dat God boven ons staat. Hij kan ons organiseren, wij kunnen dat onmogelijk met Hem! Wij moeten dus uit ons hoofd halen dat wij alles van God en van dit levende proces kunnen organiseren, maar wij moeten de bron van dat proces zoeken.

Deze bron is het centrale pad dat hier ligt. Gisteren sprak Ik jullie over het linker en het rechter kanaal, vandaag zal Ik jullie in het kort over het centrale pad spreken. Deze middenweg die in ons ligt, is een zeer subtiele energie. Op het grofstoffelijk niveau drukt zij zich uit in het parasympatisch zenuwstelsel. Alles wat we in onze evolutie bereikt hebben, is in ons centraal zenuwstelsel uitgedrukt. We kunnen het op het fysieke vlak voelen. Wat we tot hiertoe niet op het fysieke vlak hebben kunnen voelen, is onze Spirit. IN DE EVOLUTIE ZIJN WE SLECHTS OP HET PUNT VAN DE FINALE OPSTIJGING GEKOMEN.

Om deze afstand te overbruggen kunnen we een truukje gebruiken. Zoals in een ruimteschip de verschillende niveaus in elkaar zijn ingebouwd, zo hebben wij het fysieke dat het mentale voortdrijft, het mentale dat het emotionele voortdrijft, het emotionele dat het spirituele voortstuwt. Wanneer je probeert het spirituele te bereiken, gaat dat niet zomaar in één sprong. De Kundalini stuwt je uiteindelijk naar de Spirit. Tot nu toe kwam je tot de staat van menselijk wezen, door deze centrale kracht, die de kracht is van de ondersteuning en instandhouding. Het Sanskriet voor deze kracht is “Dharma”, dat wat in stand houdt. Het wordt in het Engels ook vertaald als “religie”, dat wat verenigt. Dat wil echter zeggen dat het leven begint te ademen, zoals de organische scheikunde start wanneer de koolstof in de onderste chakra is gevormd en begint mee te spelen. Dan gebeuren de andere evolutiestappen in de Leegte terwijl de tweede, gele chakra het Universum schept.

Als je nu in de evolutie het laatste niveau bereikt, dan word je een zoeker. Zij die niet zoeken staan nog erg achter in het evolutieproces. Zij kunnen koning zijn, of minister, of welbespraakte personen, voor God zijn zij niet belangrijk.

Wanneer je maximaal geëvolueerd bent, begin je je Spirit te zoeken. Zo’n personen zijn uitzonderlijk ernstig en zij nemen het heel serieus op dat hun doel het zoeken is. Zij kunnen zoeken in alcohol, drugs, seks of andere gelijkaardige immorele dingen. Zij zijn niet geinteresseerd in het materiële, in een sociale positie. Zij hebben er genoeg van. Wat zij bovenal verlangen, is dat de Spirit in hun aandacht schijnt.

Heden ten dage, in de moderne tijden, worden duizenden zoekers geboren. Miljoenen is juister gezegd. En zij zijn verloren, sommigen onder hen zijn gewoon verloren. En we zullen ze moeten redden. Maar deze mensen van God zullen hun realisatie krijgen. En Ik heb zo’n uitzonderlijke mensen ontmoet die de ene dag drugs namen en in de goot zaten en de volgende dag hier zaten en realisatie gaven. Zo’n fantastische

persoonlijkheden heb Ik ontmoet. Ik ben er zelf over verbaasd. Vele heiligen nemen heden ten dage hun geboorte. Alle Sahaja Yogi’s die getrouwd zijn krijgen gerealiseerde kinderen. En dat moet gebeuren. (…..)

—————————-