Kerstmis Puja

(India)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Kerstmis Puja – Ganapatipule, India – 25/12/1989

Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.

Wij zijn hier vandaag samengekomen om de geboorte van Christus te vieren. Hij incarneerde in een eenvoudige plaats, want hij werd geboren in een zeer nederige plaats en hij leefde heel zijn leven lang op een zeer nederige manier.

Jullie, als Sahaja Yogi’s, weten ook dat Hij de incarnatie was van Shri Ganesha die de onschuld is, en Hij werd gekruisigd door het onbegrip van blinde mensen.

Hij was het eeuwige kind en het is spijtig, dat wanneer we over Christus en het christendom praten, we het gevoel krijgen dat het christendom de verkeerde kant uitging, weg van Christus. Als de ene kant opbouwend of constructief is, dan is de andere kant vernietigend, en als de ene zijde de onschuld is, dan is de andere kant die van de list.

Als je naar de christelijke landen kijkt, is het zeer eigenaardig dat er in hun praktijk geen plaats en geen respect is voor onschuld, en ook niet voor kuisheid, die nochtans de essentie was van Christus. Hij was er helemaal van gemaakt. Het is soms heel schokkend om te zien hoe de zogenoemde christelijke landen Christus zo ziekelijk hebben voorgesteld en hoe ze zoveel mensen hebben verwoest, door ze toe te laten, zich aan smerige handelingen over te geven.

En het tweede punt dat belangrijk is, is te weten dat Hij geboren werd in een heel nederige plaats en Hij heel Zijn leven lang eenvoudig en nederig leefde. Hij was de zoon van een timmerman en Hij leefde als een timmerman.

Maar in het Westen leven de mensen op een zeer materialistische manier en voor hen is het heel gewoon zeer weelderig te leven, met hun rijkdom te pronken en anderen te plunderen, en ook andere landen te plunderen voor materiële winst. Ze voelen niet aan dat deze zaken verkeerd zijn en ze zijn er nog fier op ook.

Het derde belangrijke punt dat Christus ons wou bijbrengen was de liefde voor elkaar.

Als we de arrogantie en de wreedheid van de zogenoemde christelijke landen zien, dan begrijp Ik niet hoe ze dicht bij Christus menen te zijn. Hij zei: “Gezegend zijn de zachtmoedigen”.

Waar zijn echter die zachtmoedigen? Niet in de westerse landen, noch in de landen waar Christus vereerd wordt, en waar men kerken opricht ter Zijner ere en waar men de Moeder reeds zovele jaren heeft vereerd. Wat een grote zonde ten aanzien van Christus als we beweren Hem na te volgen en deze afschuwelijke dingen doen. Al deze mensen zullen naar de verschrikkelijkste hel gaan, dat lijdt geen twijfel. Ze beseffen het niet, maar ze gaan er al naartoe, ze hebben nu al problemen en ze zijn nog slechter dan degenen die Christus hebben gekruisigd, hun manier van leven is een dagelijkse kruisiging van Christus.

Het is dus vandaag een grote gelegenheid om de geboorte van Christus te vieren, die op deze aarde kwam om ons te helpen in onze verrijzenis en te spreken over de Heilige Geest. Hij droeg al de lasten van de hele mensheid en toch was het einde van Zijn leven zo schrikwekkend dat Ik soms ongerust ben en hoop dat ze Mij niet hetzelfde aandoen.

In het Westen hebben de mensen zulke dwaze ideeën, dat elk verstandig mens kan zien hoe emotioneel, romantisch en onzinnig ze zijn. Ze hebben geen respect voor anderen en met zo’n houding kan men Christus niet volgen. Het is niet hun zaak, ze hebben er het recht niet toe, maar toch is het gebeurd.

Christus zei: “jullie moeten opnieuw geboren worden”. Jullie hebben die toestand bereikt waarover Christus sprak. Jullie zijn een bijzonder soort mensen. Ik beken, dat Ik nooit zulke hoge verwachtingen heb gekoesterd, want Mijn eerste ontmoeting was zo verschrikkelijk dat Ik nooit dacht dat er zovelen zouden verlost worden. Maar het lijdt geen twijfel dat velen verlost zijn, en werkelijk de naam van Christus eer hebben betoond.

Hou vol! Ik verzoek jullie te beseffen dat jullie Sahaja Yogi’s zijn en dat jullie de volgelingen van Christus zijn. Jullie zijn de gnostici die voorspeld werden, jullie zijn degenen die “weten” en jullie moeten de mensen helpen om te emanciperen. Ik was verwonderd dat het westerse leven en de dwaze, vernietigende ideeën de onschuld niet gedood hebben. Als wolken (rond de zon) waren al deze invloeden daar, maar van zodra de Kundalini ontwaakte en opsteeg, begon de onschuld zichzelf te manifesteren. Maar Ik zou toch willen zeggen dat dit zoeterig verliefdheidsgedoe moet opgegeven worden. Het is heel onchristelijk, want wanneer je naar het leven van Christus kijkt, dan zie je het leven van een “Tapasya”, een man die leefde op een zeer onthechte manier. Als Sahaja Yogi’s, die een christelijk leven geleid hebben, hiervan verlost willen worden, dan moeten ze zo worden (onthecht).

Maar kijk daarentegen naar de belangstelling voor het huwelijk, in al wat het meebrengt, en ook na het huwelijk. Het gaat een beetje te ver.

Het is gewoon absurd, vooral dan in Sahaja Yoga. Het huwelijk is een onderdeel van het leven, en zo is het goed, maar het is niet het hele leven en mag niet je hele persoonlijkheid opslorpen, zoals bij een christen persoon.

Bij de moslims of de Hindoes ziet men dat niet zo. Zie ook naar Mij, Ik ben ook gehuwd, maar Mijn huwelijk bedekt en verdringt toch niet Mijn hele wezen. Dat kan niet. Maar dat is het probleem, eens het huwelijkssysteem, of om het even welk systeem in gang gestoken wordt, dan wordt alles daarmee in verband gebracht, en zo zijn er voortdurend problemen. Het huwelijk is nog maar voltrokken of het begint al! Dit is met mijn huwelijk gebeurd… enz. En toch moet iedereen huwen. Wanneer een huwelijk mislukt zal niemand zeggen: “Leef alleen verder”, zonder huwelijk. Ze kunnen zo niet leven. Christus was niet gehuwd. Zij kunnen die “Tapasya” niet in zich hebben. En ze zijn zo afhankelijk van het gehuwd zijn, dat zij hun vrouw ten gronde zullen richten, hun echtgenoot en dat zij zelfs Sahaja Yoga ten gronde zouden richten. Zij zouden je van Sahaja Yoga wegtrekken.

Het is zo verwonderlijk hoe de belangrijkheid van Sahaja Yoga geminimaliseerd wordt door deze christelijke gedachte. Ik weet niet van waar jullie deze ideeën halen. Je zou het juxtapositie (het naast elkaar plaatsen) kunnen noemen.

Er is geen gelijkenis tussen het leven dat Christus dacht dat jullie zouden leiden en dat van de hedendaagse mens.

Het is dus hoogstnodig dat je als Sahaja Yogi’s waardigheid en onschuld bezit, en te weten dat je in Sahaja Yoga werkelijk geaard bent, en dat het huwelijk en al die zaken bijkomstig zijn. Het is niet het einde van je leven! Wanneer Ik dat zie gebeuren, ben Ik zeer verwonderd. In Sahaja yoga moet Ik de mensen huwen, omdat Ik vind dat men een goed huwelijksleven moet leiden, omdat, als iemand zou leven als een “sanyasi” zonder gehuwd te zijn, hij zeer schijnheilig zou zijn. Dat wil echter niet zeggen dat het huwelijk alles is. Het is niet zo belangrijk! Het is gewoon iets dat moet gebeuren. Het is niet eens zo belangrijk als een Puja, niet zo belangrijk als bidden tot Mij, niet eens zo belangrijk als mediteren of als het eten van je voedsel. Hoe belangrijker je het maakt, hoe meer je terugvalt in de valkuil van waaruit Ik je gehaald heb.

Zoals Ik op een andere dag (hier in India) aan de mensen verteld heb wat ze moesten doen met het kaste—systeem dat ze hier hebben. Dus: “In de Sahaja Yoga gemeenschap zou het huwelijk maar één dag, of ten hoogste twee dagen in beslag mogen nemen. Maar zoveel belang eraan hechten, om te huwen, om hun problemen op te lossen. Ik krijg er hoofdpijn van. En dan vertellen ze over “mijn vrouw dit, haar zuster dat enz.”. Je zou verlegen moeten zijn om zelfs te zeggen “mijn” vrouw.

In India zegt niemand zoiets, ten hoogste spreekt men van “de moeder van mijn kinderen”. En als je geen kinderen hebt dan zeg je niets.

Dit is de duisternis van waaruit jullie komen. Probeer te begrijpen. Uit de hel zijn jullie gekomen. Volledig verkeerde ideeën hebben jullie, daar moeten we vanaf geraken. Nu zullen we ver geraken. Wees verstandig en hecht geen belang aan zulke dingen die je zullen beletten in het leven ver te evolueren. Ik zeg dus niet dat jullie niet mogen huwen. Natuurlijk moet je huwen. Als je met een Sahaja yogini huwt die een goede Sahaja yogini is, en alles weet van Sahaja Yoga, dan zal je daar heel veel hulp van krijgen. Je verkrijgt meer “krachten”, meer “begrip”, meer “vreugde”, en is het heel goed.

Maar de interne relatie is zo belangrijk en hangt af van kleine dingen, daarom moeten jullie alles goed begrijpen. Dan zie Ik dat de meisjes verliefd worden op de man met wie ze gehuwd zijn. Gedaan. Gedaan met de man, gedaan met de vrouw. Vandaag neem Ik deze grote gelegenheid te baat om je te zeggen dat Christus door “onbevlekte” ontvangenis geboren is. En dat is hoe Ik jullie je tweede geboorte gaf en jullie zijn zo zuiver en al de onzuiverheden moeten jullie klaar zien. Ik weet dat jullie er niet van houden, maar toch besluipen ze jullie hier en daar. Natuurlijk, in de westerse samenleving is er geen hecht gezinsleven meer, geen vrouw of moeder, niets daarvan. Het is eigenlijk wat beter, maar toch raak je er in vast.

Als je op het podium wil komen dan moet je de trap achter je laten. Je denkt dat je veel bereikt hebt omdat je een rustig leven, een rustig gezin hebt en je bent alleen bezorgd over je eigen kinderen. Neen, het is een grote bekoring, een hele grote bekoring. Zodus, bij de grote gebeurtenis van de geboorte van Christus moeten we onszelf zeggen dat we ons moeten toewijden aan Sahaja yoga. Dat is het belangrijkste, al de rest is bijkomstig. Ik hoop dat jullie zullen begrijpen dat we ons nu op de top van een golf bevinden, van waarop we gaan springen op een golf die veel hoger zal zijn. Maar jullie moeten het waardig zijn. Als je niet zeewaardig bent, zal je verdrinken. We moeten dat dus “waardig” zijn. In ons ontwikkelen en we hebben Christus als voorbeeld. Wat een leven was het’ Hij leefde als een menselijk wezen op een nederige wijze en hoe waarheidslievend zei Hij alles, zo duidelijk.

Op dezelfde manier zullen jullie ook die “kracht” verkrijgen wanneer je weet dat je meer bent dan alleen maar een gehuwde man en meer dan je nationaliteit. Je bent een hogere persoonlijkheid, een Sahaja Yogi die verblijft op de plaats die het “Koninkrijk Gods” is. Dit is de echte, ware

zegen, niet de familiezegen of de kinderzegen, maar de Goddelijke

Zegen.

Moge God je zegenen!