Wereldcongres over vrouwen – Recht op respect – Peking

Asian Games Village, Beijing (China)

1995-09-13 Fourth World Conference On Women, Asian Games Village, Beijing, China, 21' Download subtitles: EN,ES,PT,RO,ZH-HANS,ZH-HANT (6)
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: View on Youku: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Listen on Soundcloud: Upload subtitles

Feedback
Share

Wereldcongres over vrouwen – Recht op respect – Peking, China – 13 september 1995

Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.

Broeders en Zusters van de (gehele) Wereld. Het is een grote eer voor mij om voor deze hoge vergadering te spreken over de problemen van vrouwen in de wereld.

Eerst en vooral zou ik graag mijn gemeende dank willen aanbieden aan de regering en de bevolking van ons gastland, de Volksrepubliek China. Ik heb het voorrecht gehad om bij twee voorgaande gelegenheden China te bezoeken en ik ben een groot bewonderaar van de wijsheid en cultuur van deze grote natie.

Dit is buiten mijn verwachting de prachtigste tijd in de geschiedenis van de wereld omdat wij ons in deze tijd zo bewust zijn van de problemen van vrouwen.

Vrouwen hebben als groep beslist geleden door de tijden heen, omdat we niet beseften wat hun belang is en wat hun juiste rol is in de menselijke samenleving.

De samenleving zelf, die haar schepping is, tracht de vertrouwelijkheid te controleren of te onderwerpen.

In het oosten zouden we kunnen zeggen dat, onder fundamentalistische invloed, vrouwen onder grote druk gestaan hebben en dat hun moraal eerder op vrees dan op vrijheid gebaseerd is.

In het westen hebben ze gevochten voor hun vrijheid, maar wat ze bereikt hebben, is onechte vrijheid. De vrouwen in het westen hebben de vrijheid om alle sociale en morele waarden overboord te gooien.

In het oosten zijn de meeste vrouwen verlegen, onderdrukt en zij kunnen zich niet uitdrukken, terwijl in het westen de meeste vrouwen herleid worden tot een sekssymbool. Zij zijn erop uit om hun lichaam tentoon te stellen; het is hun verlangen om in modereclame en zeer goedkope populaire reclame te verschijnen.

De meesten aanvaarden deze positie, omdat ze anders niet hadden kunnen overleven in de chaotische wereld van het westen.

Wat de meeste vrouwen in het oosten zullen beschouwen als zeer vernederend en onterend, wordt beschouwd als iets erg verheerlijkend in het westen.

Ik heb beide werelden heel grondig bekeken en ik voel dat, tenzij er een nieuwe cultuur ontstaat waarbij vrouwen uit het oosten en vrouwen uit het westen beiden kunnen opstijgen in hun eigen waardering en zij zich op zo’n manier kunnen uitdrukken dat zij hoge morele standaards creëren voor hun samenleving, zij noch in het oosten, noch in het westen zullen kunnen opstijgen tot hun volle vrouwelijke eigenheid.

Die eigenheid bestaat erin dat, als vrouwen gerespecteerd worden in hun vrouwelijkheid, door begrip voor datgene waar zij toe in staat zijn en als zij zichzelf sterk kunnen maken door de daarvoor noodzakelijke opvoeding, zij alle zekerheden zullen verwerven en dat zij zekerheid zullen geven aan de samenleving.

Alle fundamentalisten die over religie praten, verwachten van vrouwen dat ze absoluut deugdzaam zijn en de mannen kunnen dan doen wat ze willen. Ik voel dat wij mannen meer moeten opvoeden dan vrouwen.

Ik moet toegeven dat het niet moeilijk is om geld in te zamelen voor arme vrouwen in de ontwikkelingslanden, maar ik weet dat het geld dat we inzamelen wellicht de arme vrouwen niet bereikt, maar vaak in de zakken van corrupte ministers, van bureaucraten en andere verantwoordelijken terechtkomt en uiteindelijk in een Zwitserse bank.

Ik wil geen enkele VN-organisatie bekritiseren, omdat ik weet dat zij heel eerlijk zijn in hun opzet, maar zij moeten zich ervan bewust worden wat er onder de tafel gebeurt. In India hebben we twee heel grote staten, Uttar Pradesh en Bihar genaamd, die zeer sterk geholpen worden door UNICEF en door de Wereldgezondheidsorganisatie.

UNICEF startte een project met de naam Angan, wat binnenplein betekent, waar de kinderen opgevoed en grootgebracht moesten worden op een goede manier. Dit project werkt helemaal niet voor de kinderen, maar al het geld belandt in de zakken van alle corrupte lui die verantwoordelijk zijn voor dat project en de kinderen krijgen zelfs geen twee procent van wat voor hen opgestuurd wordt.

Hetzelfde gebeurt met de Wereldgezondheidsorganisatie, die medicijnen en uitrusting naar India stuurt. Deze medicijnen worden op de markt verkocht en worden volledig opgebruikt door de ontvangers voor hun eigen winsten. Hetzelfde gebeurt met de uitrusting van de WGO.

De armen krijgen dus nooit wat en zij blijven hulpeloos. Al dit geld wordt “vuil geld” genoemd, maar gaat naar de nette Zwitserse bank.

Een groot deel van de leningen die de Wereldbank aan de ontwikkelingslanden geeft, wordt ook teruggeheveld naar de persoonlijke rekeningen van corrupte ambtenaren en in Zwitserse banken opgeslagen. Zo hebben al deze ontwikkelingslanden schulden aan de wereldbank, maar ze hebben geen geld. Het geld zit in de Zwitserse banken.

Dus zou ik de VN willen vragen om dit onder de aandacht te brengen van de Zwitserse banken en ze te vragen om al dat geld terug te geven dat naar hen werd overgeheveld door zeer corrupte mensen en het aan de VN te geven, zodat de VN het kunnen aanwenden voor de opvoeding van vrouwen en voor andere doeleinden en ook om uit te delen aan de mensen, maar dan onder zeer afdoende bewaking.

Men moet een zeer goed netwerk van mensen hebben, vooral vrouwen, die betrokken zijn en die eerlijk zijn, mededogend en die het beste willen met dit geld, bijvoorbeeld door de vrouwen te helpen om sociale gelijkheid te bereiken. Het belangrijkste werk van de vrouwen bestaat erin een goede samenleving te creëren. Immoraliteit en corruptie zijn de twee verschrikkelijke monsters die onze samenleving opvreten.

Ik zou de moeders van deze corrupte en immorele mensen de schuld geven omdat zij faalden in hun opdracht als moeders in hun kindertijd. De liefhebbende training van de moeder is de eerste en meest doeltreffende invloed om de kinderen tot mooie burgers te vormen. Moeders die nooit probeerden te begeleiden met grote zorg en liefde, of de echtgenotes of de dochters die in de angst voor mannen of voor de vernietigende cultuur terechtkomen, hebben hun plicht niet vervuld als integrale familieleden om de morele aard van de mannen te versterken. Het is ook belangrijk te zien hoe kinderen behandeld worden in deze twee culturen van het oosten en het westen. In het oosten merken we dat kinderen naar hun moeders luisteren, als ze niet in een fundamentalistische cultuur terechtgekomen zijn.

Deze cultuur brengt de vrouw terug tot het niveau van een inferieur menselijk wezen, geschikt om gedomineerd te worden door mannen en kinderen. In het westen gebeurt hetzelfde. Kinderen respecteren hun moeder niet en luisteren niet naar haar. Ik voel dat dit zo is omdat de westerse vrouwen in het algemeen meer tijd besteden aan de verzorging van hun lichaam en uiterlijk dan aan zorg en liefde voor hun kinderen.

De band tussen de moeder en kinderen verzwakt en breekt.

Het is daarom dat vele kinderen straatrakkers worden.

Gelukkig zijn er nog vele families in het oosten en sommige in het westen die de negatieve trends van vandaag echt trotseren en voor hun kinderen zorgen en ze goed grootbrengen.

Maar toch moet ik zeggen dat de kinderen in het oosten niet zo erg aangetast zijn als in het westen. De reden is dat in het oosten vele mensen zich niet overgegeven hebben aan de fundamentalistische cultuur of aan de westerse cultuur en een zeer goede samenleving hebben en kinderen voortbrengen die uitzonderlijk goed zijn, hoewel dit aantal misschien niet erg groot is.

Maar welke cultuur ook zij geërfd hebben, sinds lang, vanuit de traditie, is die zeer sterk in hen geworteld en voor hen is het morele waardensysteem het hoogste, hoger dan geld of macht.

Het westen is een probleemgebied. Hoewel zij geld hebben, hebben zij geen vrede in zichzelf en ook niet buiten zichzelf. De waarheid is dat vrouwen de potentiële kracht zijn van elke beschaving en elk land. Het is evident dat vrouwen de scheppers zijn en de bewaarders van het menselijke ras.

Dit is de rol die de Almachtige God hen heeft toegekend. Zaden kunnen uit zichzelf niets creëren. Het is de Moeder Aarde die de bloemen bezorgt en de vruchten en andere gaven. Zo ook is het de vrouw die het kind schept, die de baby koestert en uiteindelijk de burger van morgen grootbrengt. Vrouwen moeten daarom op één lijn staan met Moeder Aarde als het fundament van de hele mensheid. Jammer genoeg hebben de mannen spierkracht gebruikt om de vrouwen te overheersen.

Zij hebben niet gemerkt dat de vrouwen aanvullende en gelijkwaardige maar niet gelijkvormige partners zijn in de menselijke betrachtingen. Een samenleving die deze fundamentele waarheid niet erkent, en aan de vrouw haar rechtmatige rol niet geeft, is geen beschaafde samenleving. In mijn land is er een gezegde in het Sanskriet: “Yatra narya pujyante tatra ramante devata”’ wat betekent: “Waar de vrouwen gerespecteerd worden en fatsoenlijk zijn, daar woont de God van ons welzijn.”

Het is dus aan ons om de waarde te begrijpen van deze grote kracht, die ons gegeven wordt door onze Schepper. Maar wat zien we?

Of het nu in het oosten is of in het westen, vrouwen zijn nog niet in staat geweest om hun grootheid ten volle naar voren te brengen.

Ik suggereer helemaal niet dat de enige rol van vrouwen in de menselijke samenleving die van de Moeder is, de voortbrengster en beschermster van kinderen, of die van echtgenote of zuster. Vrouwen hebben het volle recht om als gelijke partners deel te nemen aan elk aspect van het leven; sociaal, cultureel, educatief, politiek, economisch, administratief en de rest. Om zich op deze allesdoordringende rol voor te bereiden, moeten ze het recht hebben op opvoeding in alle takken van de wetenschap. Maar als ze moeders zijn, hebben zij een grote verantwoordelijkheid tegenover hun kinderen en evenzeer tegenover de maatschappij.

De mannen zijn verantwoordelijk voor de politiek en economie van het land, maar de vrouwen zijn verantwoordelijk voor de maatschappij. Vrouwen kunnen ook mannen ondersteunen en zij kunnen natuurlijk een leidende rol opnemen in gelijk welke positie. Maar het is zeer belangrijk dat zij niet vergeten dat zij vrouwen zijn, die diepe, moederlijke bezorgdheid en liefde moeten aan de dag leggen. Als zij mannelijk en agressief worden, geraakt de maatschappij uit balans.

Tezelfdertijd moet ik opmerken dat, als we vragen naar de rechten voor de vrouwen, we ook de fundamentele plichten van de vrouwen tegenover de menselijke samenleving moeten beklemtonen.

De vrouwen in het westen, of zij die opgevoed zijn in het westen, zijn naar het andere uiterste gegaan, wanneer zij een politieke, economische of administratieve functie opnemen. Om met mannen te wedijveren, zijn ze veel te eigenzinnig, egocentrisch en ambitieus geworden. Zij hebben niet meer hun troostende en aangename kwaliteiten die het evenwicht kunnen in stand houden.

Integendeel, zij worden dominante, genotzoekende individuen.

Zij zijn veel meer bezorgd over hun fysieke aantrekkingskracht dan over het hebben van een aangename, lieve en waardige persoonlijkheid.

Zij geven veel sneller dan mannen toe aan hun lager zelf, bewust of onbewust. Dit alles leidt tot chaotische samenlevingen en de kinderen groeien op tot straatboefjes, dieven en zelfs moordenaars, zoals we elke dag in de krant lezen. Wat we nodig hebben is een evenwicht tussen de twee uitersten. Wij hebben vrouwen nodig die gelijkwaardige, maar niet gelijkaardige partners zijn van mannen, maar met een subtiel begrip van de aard van de mannen en van hoe ze hen naar het centrum van het innerlijke evenwicht kunnen brengen. Wij hebben evenwichtige vrouwen nodig voor een evenwichtig menselijk ras, dat in vrede leeft met zichzelf. Je zou kunnen zeggen dat dit allemaal mooie gedachten zijn, maar hoe bereiken we deze toestand van evenwicht? Hoe stuiten we de vloed, de vloed van ziekten, corruptie, immoraliteit en onvolwassenheid?

Hoe beëindigen we de huidige toestand van conflict en verwarring?

Hoe brengen we vrede tot stand binnen in elke geest en elk hart?

Ik moet heel nederig opmerken dat er een antwoord is op deze vragen. Er is een nieuwe weg. Alles wat ik je nu ga vertellen, hoef je niet zomaar te geloven. Je zou, natuurlijk, je geest open moeten houden zoals wetenschappers en alles wat ik zeg als een hypothese beschouwen.

Als deze hypothese bewezen kan worden, dan moet je ze als eerlijke mensen aannemen als de absolute waarheid, omdat het voor je welzijn is. Het is voor het welzijn van je familie. Het is voor het welzijn van je land en voor het welzijn van de hele wereld.

Ik ben hier om te spreken over de laatste doorbraak van onze evolutie. Deze doorbraak van de evolutie in ons bewustzijn moet gebeuren in deze moderne tijden en werd bovendien vastgelegd in de geschriften van vele zieners. Deze tijden worden “decadente tijden” genoemd, het laatst door de grote heilige Vyasa, die de Gita geschreven heeft, en het is die decadentie van de mensheid die we overal en op elke mogelijke manier zien.

Nu zou ik jullie graag vertellen over de geheime kennis van ons innerlijk wezen die in India reeds duizenden jaren geleden bekend was.

Voor onze evolutie en spirituele groei is er een residuele (overgebleven) kracht binnen in ons, die gevestigd is in het driehoekig been aan de basis van onze ruggengraat. Deze residuele kracht is bekend als Kundalini. Hoewel de kennis van deze kracht duizenden jaren terug in India voorhanden was, gebeurde de opwekking van de Kundalini traditioneel alleen op een individuele basis.

Eén guru bezorgde deze opwekking aan één leerling. Als gevolg van die opwekking bereik je je zelfrealisatie, je eigenheid.

Ten tweede, wanneer deze kracht ontwaakt is, stijgt ze op en gaat doorheen zes subtiele energiecentra in je lichaam, terwijl ze die koestert en integreert. Tenslotte breekt deze kracht door het gebied van het fontanelbeen, de Talu of de Brahmarandra genoemd, en verbindt je met de allesdoordringende kracht van goddelijke liefde, die in de bijbel ook beschreven wordt als de “koele bries van de Heilige Geest”, in de Koran als “Ruh” en ook in de Indische geschriften als “Paramchaitanya”. Patanjali heeft ze “Ritambhara PrAgnya” genoemd. Wat ook de naam is, dit is de kracht die allesdoordringend is, die al het subtiele werk doet van het levende proces, van het proces van de evolutie.

Het bestaan van deze allesdoordringende energie wordt niet gevoeld voor de realisatie, maar na de zelfrealisatie kan je ze voelen op je vingertoppen of in het midden van de handpalm of in het gebied boven het fontanelbeen. Bovendien moet dit proces spontaan zijn, “Sahaja”. “Saha” betekent “met” en “ja” betekent “geboren”.

Dat betekent dat het recht om deze vereniging te krijgen met de allesdoordringende kracht van de goddelijke liefde het geboorterecht is van elk menselijk wezen. Onze mentale energieën zijn beperkt.

Onze beperkte mentale energie, die lineair is in beweging en geen steun heeft in de realiteit, bereikt een punt en stopt. Vandaar keert ze onverhoeds terug, en heel die mentale, lineaire beweging komt soms tot ons terug als een straf. Nu hebben we meer energie nodig, hogere energie, diepere energie en daarvoor moet deze gebeurtenis plaatsvinden.Ik moet zeggen dat ik in het westen vele mensen heb ontmoet die echte zoekers van de Waarheid zijn en die genoeg hebben van de kunstmatigheid van het westers leven.

Ook wisten ze soms niet wat ze zochten en ze hebben vele fouten gemaakt. Ze zijn naar valse guru’s gegaan, die hen heel veel geld afhandig gemaakt hebben en de mensen zijn failliet gegaan en mentaal en fysiek gehandicapt. Het enige wat je moet noteren, is dat het opwekken van de Kundalini, en dus het bereiken van zelfrealisatie, een levend en evolutionair proces is, waarvoor we niet kunnen betalen. Het is zoals een zaadje plaatsen in Moeder Aarde. Het ontkiemt omdat Moeder Aarde de kracht heeft om het te doen ontkiemen en omdat het zaad een ingebouwde kiemende kwaliteit heeft.

Op dezelfde manier hebben we deze kiemende kracht in het driehoekig been, dat de Grieken het sacrum noemden. Deze energie ligt opgerold in drieëneenhalve wendingen. Dit betekent dat de Grieken wisten dat dit een heilig been is en daarom noemden ze het sacrum.

Eigenlijk kun je bij sommige mensen dit driehoekig been zien kloppen en de Kundalini heel traag zien opstijgen, maar waar er geen obstructies zijn en als de persoon evenwichtig is, stijgt de Kundalini op vanuit het sacrum zoals een straal en gaat doorheen het gebied van het fontanelbeen om een te worden met de allesdoordringende kracht.

Deze Kundalini is de spirituele moeder van elk individu en zij kent of heeft alle voorbije aspiraties van haar kind geregistreerd.

Zij verlangt ernaar om aan haar kind de tweede geboorte te geven en tijdens haar opstijging voedt zij zes energiecentra. Wanneer iemand niet verbonden is met de allesdoordringende kracht, is hij als een instrument dat niet aangesloten is op het net en geen eigenheid heeft, geen betekenis heeft, geen doel heeft. Zodra het aangesloten is, begint alles wat ingebouwd is in dit instrument, te werken en zichzelf te manifesteren. Wanneer deze Kundalini opstijgt, verbindt zij je met de allesdoordringende kracht, die vitaal is en die zowel een oceaan van kennis is als een oceaan van gelukzaligheid. Na het ontwaken van de Kundalini ervaar je vele toevallige gebeurtenissen die wonderbaarlijk en uiterst aangenaam zijn. Boven alles is de Kundalini de oceaan van vergiffenis. Dus welke fouten je ook gemaakt hebt in het verleden, ze worden vergeven en in de plaats ervan krijg je zelfrealisatie als een zegening. De gevolgen van de ontwaking van de Kundalini en daarbij het bereiken van de zelfrealisatie zijn talrijk.

Eerst en vooral, zo’n persoon is constant in contact met, of is eigenlijk een deel van de allesdoordringende goddelijke kracht. Hij zoekt de waarheid door zijn nieuw bewustzijn te gebruiken. En omdat de waarheid één is, zien alle zelfgerealiseerde personen deze zelfde waarheid.

Zo worden conflicten vermeden. Zuiver mentale activiteit zonder zelfrealisatie leidt tot tegenstrijdige ideeën en zelfs oorlogen. Dit alles wordt vermeden na zelfrealisatie. Laten we nu zien welke andere dingen er nog gebeuren in een persoon die realisatie krijgt. Vooreerst begin je de koele bries van de Heilige Geest op je vingertoppen te voelen, die de subtiele energiecentra vertegenwoordigen. Dus ken je de waarheid op je vingertoppen. Je overstijgt alle beperkingen van ras, religie en andere ideeën en je gaat verder dan je verstand om de werkelijkheid te zien en te voelen en ze te begrijpen. Het volgende wat gebeurt, is dat je gedachteloos bewust wordt. Door onze gedachten leven we in de toekomst en in het verleden. Zij komen tot ons vanuit deze twee tijdsgebieden, maar we kunnen niet in het heden zijn.

Terwijl deze gedachten op- en neergaan, springen we op de golftoppen van deze gedachten. Maar als de Kundalini opstijgt, verlengt ze deze gedachten en schept tegelijkertijd ruimte tussenin die het heden is, die de werkelijkheid is. Het verleden is dus voorbij en de toekomst bestaat niet. Op dat ogenblik heb je geen gedachten.

Je bereikt een nieuwe toestand op het moment dat je gedachteloos bewust wordt, iets waarover Jung duidelijk geschreven heeft. Op dit moment wordt alles wat gebeurt in je geheugen opgenomen en je geniet van elk moment van deze realiteit. Wanneer je gedachteloos bewust wordt dan word je volledig vredevol binnenin jezelf.

Iemand die deze vrede bereikt heeft, straalt ook vrede uit en schept een vredige atmosfeer rondom zich. Deze vrede is heel belangrijk.

Tenzij en totdat we deze vrede hebben, zullen we nooit echt begrijpen of onze ideeën universeel of heel beperkt zijn.

Je kunt je eigen zeven centra voelen op je vingertoppen.

Ook kan je de centra van anderen voelen, omdat je een nieuwe dimensie van bewustzijn ontwikkelt, dat collectief bewustzijn genoemd wordt. Wanneer zo’n nieuw bewustzijn in je gevestigd wordt, begin je ook de centra van anderen te voelen.

Ik moet je erbij vertellen dat deze centra verantwoordelijk zijn voor ons fysieke, mentale, emotionele en spiritueel welzijn en wanneer ze aangetast of in gevaar zijn, lijden mensen aan een of andere ziekte.

Als gevolg van het ontwaken van de Kundalini en het voeden van deze centra, zou een belangrijke ontwikkeling zijn dat je een innerlijk evenwicht voelt en dat je een goede gezondheid zult hebben.

Vele ziekten, zelfs sommige ongeneeslijke, zijn genezen door het ontwaken van de Kundalini.

Zelfs de gegevensbasis van de geërfde genen kan geherstructureerd worden na zelfrealisatie door het opwekken van de Kundalini. Als gevolg hiervan zou iemand die genen zou geërfd hebben die wijzen op misdadige neiging, evenzeer een goed mens kunnen worden.

Onze aandacht wordt ook heel zuiver. In het licht van de spirit kunnen we de dingen veel duidelijker zien dan wanneer we blind zouden zijn. Bijvoorbeeld, iemand die blind is, voelt een olifant en dan komt een andere binnen en een derde komt binnen, zij hebben allen verschillende ideeën over de olifant, afhankelijk van welk deel van de olifant ze aangeraakt hebben. Maar als ze hun ogen openen, dan kunnen ze allen hetzelfde zien, de werkelijkheid, en er zullen geen getwist of gevechten zijn.

Een zelfgerealiseerde persoon kan de absolute kennis op de vingertoppen voelen. Stel dat iemand niet in God gelooft. Een zelfgerealiseerde kan aan de niet-gelovige voorstellen dat hij de vraag zou stellen: “Bestaat God?”

De vraagsteller zal een zeer aangename koele bries door zijn wezen voelen stromen. Hij mag dan niet in God geloven, maar God bestaat. Jammer genoeg zijn zovelen van hen die in God geloven zo absurd, hypocriet, wreed, raar en zo immoreel dat mensen hun geloof in God verloren hebben. Maar terwijl zij die God vertegenwoordigen, verkeerd kunnen zijn, bestaat God zelf wel en zijn kracht bestaat ook, die we de allesdoordringende kracht van Goddelijke liefde noemen.

Dit is de kracht van liefde en meevoelen en niet de kracht van agressie en destructie. Als deze kracht van liefde en medevoelen doorgedrongen is in een yogi of in een zelfgerealiseerde, werkt ze op een heel aparte manier zoals een engel. Zulke mensen kunnen anderen genezen en kunnen zichzelf genezen.

Zelfs mentale gevallen zijn al genezen. Niet alleen dat. Zelfs zij, die naar verkeerde guru’s geweest zijn in hun zoektocht naar de waarheid, hebben hun spirituele stabiliteit bereikt nadat ze die valse guru’s verlaten hebben en het pad van de zelfrealisatie gevolgd hebben.

In het volgende stadium word je gedachteloos bewust, wanneer je Kundalini gestabiliseerd is en je zonder twijfel weet dat je je zelfrealisatie bereikt hebt, dat je alle krachten die benut kunnen worden, bereikt hebt. Je wordt zeer krachtig, omdat je de Kundalini van anderen kunt opwekken. Je wordt zeer actief en je voelt je niet vlug moe.

Bijvoorbeeld, ik ben drieënzeventig jaar oud en ik reis ongeveer om de drie dagen, maar ik voel me heel goed. Deze energie vloeit in je en vult je met vitaliteit. Je wordt uiterst dynamisch en tezelfdertijd uiterst medevoelend, lief en mild. Je voelt dat je beschermd bent en dus word je vertrouwend maar niet egoïstisch. Je hele persoonlijkheid verandert.

Dit is het soort globale transformatie die overal plaatsvindt met zo’n snelheid dat ikzelf erover verrast ben dat het zo snel uitwerkt.

Eigenlijk bestond deze kennis al lang geleden, maar mijn bijdrage, als er een is, bestaat erin dat we nu realisatie in massa kunnen bereiken. Duizenden kunnen samen gerealiseerd worden. Het is een geschenk voor deze tijd, want het was voorspeld dat zulke globale transformatie zal plaatsvinden. In maar liefst 65 landen hebben duizenden mensen hun zelfrealisatie door Sahaja Yoga bereikt.

De kracht van de Kundalini is het zuivere verlangen om je eigenheid te bereiken. Als iemand het niet wil hebben, kan je hem niet onder dwang zetten, omdat het Goddelijke de vrijheid van die persoon respecteert. Als hij naar de hemel wil gaan, kan hij dat doen, of als hij naar de hel wil gaan, kan hij naar de hel gaan. Zelfrealisatie kan gemakkelijk bereikt worden als de mensen een oprecht en zuiver verlangen hebben om hun zelfrealisatie te bereiken. Maar als ze vasthouden aan sommige van hun vaste ideeën, dan zal de Kundalini niet opstijgen. Ze zal ook niet werken voor idioten en voor onvolwassen mensen.

Ze werkt voor mensen die wijs zijn, die meer in het centrum zijn, en ze werkt heel snel. Ik was verbaasd te merken dat ze zelfs gewerkt heeft op mensen die drugverslaafden waren, die alcoliekers waren en die zeer immoreel waren. Maar ze hadden allen een intens en zuiver verlangen om zelfverbetering, zelfrealisatie te verzekeren. Zo bereikten vele van deze mensen hun doel van zelfrealisatie.

Van de ene dag op de andere gaven ze hun drugs, hun alcoholisme op.

Zo word je heel krachtig en tezelfdertijd begrijp je dat je nu verheerlijkt bent en je begint je op een zeer waardige en een zeer verstandige manier te gedragen.

Dit is hoe een nieuwe cultuur geboren wordt en deze cultuur brengt je op een zekere manier naar een nieuwe levensstijl, waarin je van nature uit, ik zeg van nature uit, rechtschapen bent.

Niemand moet zeggen: “Doe dit niet” en “Doe dat niet”. Het wordt allemaal bereikt door je verlichte aandacht. Deze verlichte aandacht is ook zeer krachtig. Waar je ook je aandacht op vestigt, werkt het, ze brengt vrede voort, ze brengt harmonie teweeg en ze creëert ook een nieuwe dimensie van collectief bewustzijn.

Je genen de schuld geven voor je fouten zal dus niet meer lukken, omdat deze genen veranderd kunnen worden in hun gegevensbasis en tot het niveau van een zeer rechtschapen, engelachtige persoonlijkheid gebracht kunnen worden. Het ego en de conditioneringen van zo iemand geraken opgelost door het opstijgen van de Kundalini en hij wordt echt een vrije vogel. Absolute vrijheid wordt bereikt in de werkelijkheid en zijn gedrag verandert geweldig met groot geloof in zichzelf.

Hij wordt een getuige van het hele levensdrama. Wanneer je je in het water bevindt, ben je bang om te verdrinken, maar veronderstel dat je in een boot geraakt, dan kan je dezelfde wateren aanschouwen met vreugde. Maar als je leert hoe je in het water moet springen om anderen te redden, dan is dat zelfs een meer verheven situatie, en zo ontstaat een hoger bewustzijn, dat we twijfelloos bewustzijn noemen.

Boven alles vallen we in de oceaan van vreugde. Vreugde is absoluut. Ze heeft geen dualiteit. Het is niet zoals geluk en ongeluk. Ze is enkelvoudig en wanneer je er éénmaal inspringt, leer je gemakkelijk hoe je van alles kunt genieten, of het nu mooi of belachelijk is.

In het ene geval zie je de schoonheid, in het andere zie je de humor van hoe mensen belachelijk zijn. Het opmerkelijke is dat Sahaja Yogi’s grote musici geworden zijn, grote schrijvers, grote sprekers, grote bestuurders. Op elke manier zijn ze zeer ver gegaan, vooral in hun houding tegenover anderen. Ze respecteren iedereen en ze weten wat er verkeerd is met andere mensen, zodat ze hen voorzichtig en zacht kunnen benaderen, zodat deze mensen die problemen hebben, zich gemakkelijk kunnen ontwikkelen en zelfgerealiseerd worden.

Het is zoals één kaars die een andere kaars aansteekt. Dit werk gebeurt overal in de wereld, en er is grote hoop dat het ook zal beginnen in China.

Hiervóór kon ik op één of andere manier niet met mijn werk beginnen, maar de Goddelijke Voorzienigheid heeft mij via deze conferentie een kans gegeven om tot de Chinezen, die ik heel wijs en gevoelig vind, te spreken over de grote schat van de spiritualiteit.

Dit is geen toeval. Het was onvermijdelijk en het is tot stand gebracht door de allesdoordringende kracht. Ook in jouw leven zal je heel wat toevalligheden merken, maar je zult niet weten hoe ze te verbinden met iets dat goddelijk is, tenzij en totdat je verbonden geraakt met de goddelijke kracht.

Confucius heeft de mensheid geleerd hoe we onze relaties met andere mensen kunnen verbeteren.

Maar Lao Tse heeft in China heel mooi de Tao beschreven, wat Kundalini betekent. En ik heb een reis gemaakt over de Yangtze Rivier, waar Lao Tse vele malen voorbij gekomen is. Ik weet dat hij probeerde aan te tonen dat deze rivier, die de Kundalini is, naar de zee stroomt en men zou niet bekoord mogen worden door de natuur er rondom.

De natuur rond de Yangtze Rivier is zonder twijfel heel, heel mooi, maar men moet over de rivier gaan. Er zijn ook heel wat stromingen die heel gevaarlijk kunnen zijn en we hebben een goede stuurman nodig om zijn schip naar de zee te brengen. Op dat niveau wordt ze heel stil en uiterst eenvoudig in haar stroming.

Dit land werd begiftigd met grote filosofen; ik zou zeggen dat de grootste Lao Tse was, omdat het humanisme bestemd was voor de voorbereiding van de mens op zijn spirituele groei, waarover Lao Tse gesproken had. Maar wegens het subtiele onderwerp werd het niet op zo’n heldere manier beschreven als ik nu tot jullie spreek. Het doet me zo’n plezier om hier voor deze augustus-vergadering te spreken. Nadat ik over de hele wereld gereisd ben, besef ik dat China één van de beste landen is wat spiritualiteit betreft.

Moge God jullie allen zegenen