Diwali Puja – Verspreid de zegeningen

(India)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Diwali Puja – Verspreid de zegeningen – Delhi, India – 29/10/1995

Partial translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Gedeeltelijke vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.

Vandaag is het een voorspoedige nieuwjaarsdag, waarop ik jullie allen zegen. Deze dag komt elk jaar terug, maar de Spirit van deze viering is nog niet goed begrepen, apart van het feit dat men nieuwe kleren draagt en plezier maakt. Ze bezinnen zich zelfs niet over de belangrijkheid van het nieuwe jaar. Welke nieuwe zaken bereikt kunnen worden in dit nieuwe jaar. Op dezelfde manier zoals we geleefd hebben, blijven we iedereen begroeten met “gelukkig nieuwjaar”. In onze Sahaj collectiviteit zouden we ons moeten afvragen welke nieuwe uitdaging of taak we zouden kunnen opnemen. Je hebt diepte bereikt in meditatie, je begrijpt wat meditatie is, en je hebt ook een staat van meditatie in jezelf gevestigd, maar nu is het noodzakelijk dat onze aandacht zou uitzoeken wat we moeten bereiken in dit nieuwe jaar.

Eerst zouden we moeten zien welke problemen bestaan in ons land en de hele wereld en hoe we er oplossingen voor kunnen vinden.

Daarom denk ik dat Sahaja yogi’s zorgvuldig de gebieden van hun interesses moeten bestuderen. Op zekere manier zijn er steeds nieuwe zaken ingeleid in Sahaja Yoga. Zoals je weet hebben we beslist om deze keer de Shia moslims uit te nodigen, en hen alles uit te leggen. Ook trachten we op grote schaal de mensen het nobele en deugdzame leven van Shri Shivaji Maharaj duidelijk te maken. Deze beide zaken zijn zeer belangrijk omdat de Shia moslims de werkelijke religie zouden begrijpen, maar ook dat wij het werkelijke dharma uit het leven van Shivaji zouden verstaan, zijn idealen en hoe hij leefde en werkte voor die idealen.

Hoe veel heeft hij bereikt in zo’n korte tijd?

In Delhi en omgevende gebieden zijn we nu beter georganiseerd en verspreid Sahaja Yoga zich beter. We moeten ook zien of in dit proces ook onze zwaartekracht toeneemt of niet. We moeten ook inzien dat verbetering van kwaliteit noodzakelijk is in de toename van kwantiteit.

Op dit aspect zouden we zeker moeten letten. Schenk aandacht aan de meditatie centra en groepen. Ga er naartoe en zie wat ze doen.

Je kan verder gaan met het verspreiden van Sahaja Yoga en het aantal Sahaja yogi’s laten toenemen door het werken in de dorpen zoals jullie bezig zijn. Het is ook goed zoals jullie bezig zijn in de huizen, appartementen en ook hoe jullie de nieuwe ashram leven inblazen.

Maar in dit nieuwe jaar moeten jullie in gedachten houden wat je kan doen in deze ashram, wat kunnen we doen om Sahaja yoga te verspreiden, welke dingen kunnen we publiceren zodat mensen met ons bekend geraken. Reeds vele jaren geleden hadden we al het gevoel dat we een nieuwsbrief voor Sahaja yoga zouden moeten hebben.

In Bombay waren ze daar reeds mee gestart maar hebben ze een aantal fouten gemaakt waardoor ze zijn moeten stoppen.

Maar nu zijn de aantallen zo gestegen dat we een nieuwsbrief zoals in het buitenland (Devine cool breeze) kunnen hebben. Het bevat hoofdzakelijk informatie over programma’s in andere landen.

Op dezelfde manier kunnen jullie informatie geven over wat er in India gebeurt en uitwerkt. Ik meen dat we speciale aandacht moeten schenken

op de drie niveau’s van levensvragen in de wereld van vandaag.

De eerste, heb ik begrepen, is vrede. Dat we vrede vestigen in onszelf en de redenen ontdekken voor de verstoringen buitenuit. Waarom is er geen vrede? Wat is de reden van deze verstoringen? Wat is de bron van alle tumult en problemen in ons land en andere naties. We moeten trachten de kernoorzaak te vinden en op welke manier we het kunnen uitwerken. Neem nu het voorbeeld van Tchechenië, ik sprak er met Russen over en ze vertelden me dat niemand hun inzichten wil publiceren. Alles is zo éénzijdig gericht. Het probleem in Tchechenië is ontstaat uit het feit dat er een groot verschil is of men het ziet als een democratisch of een imperialistisch land. In een democratisch land waar een regering die gevormd is door de mensen, zijn alle religies, tenminste diegenen die men exclusieve religies noemt zoals Jodendom, Christendom, Moslims, Boeddhisten en Jains (volgers van Mahavira) voortgekomen uit vijf engelen. En ieder van hen gelooft in één boek en één incarnatie, hetgeen hen exclusief maakt.

Maar in feite zijn ze niet exclusief. Dat is het punt dat men zou moeten benadrukken en over schrijven. Het punt is dat als we schrijven over Mozes, zien we dat hij sprak over Abraham. Daarna kwam Christus, en hij sprak over Mozes, Abraham en nog anderen. Toen Mohammed verscheen sprak deze over alle drie en zelfs over de moeder van Christus. Zo zie je dat deze religies niet exclusief zijn. Zij zijn enkel zo gecreëerd en daarom wordt ervoor gevochten. Als iemand hen komt vertellen dat de universele religie is gevestigd, zullen ze dat niet aanvaarden want waarom zouden ze dan nog vechten.

Hoe kunnen ze anders hun neigingen en woede bevredigen? Daarom zijn ze niet bereid te aanvaarden dat hun religie niet exclusief is.

Wanneer we dus leven in een democratie, en er komt bijvoorbeeld een Jood aan het hoofd van een exclusieve religie, en ergens anders een Christen, en nog ergens anders een volgeling van nog één of andere exclusieve religie, zal de strijd nooit eindigen.

Daarom zal men de universele religie moeten aanvaarden. Van zodra ze zullen toetreden tot deze universele religie zullen al hun ideeën dat ze exclusief en uitzonderlijk zijn volledig vernietigd worden.

Als we rond ons kijken zien we dat zelfs in deze tijd overal strijd wordt geleverd in de naam van de religie. Dat alles zal stoppen wanneer ze begrijpen dat deze religies eigenlijk niet exclusief zijn.

Als alle religies geloven in hetzelfde systeem, is er geen enkele nog exclusief.

Vandaag zouden we daar een punt van moeten maken, er is zoveel oorlog aan de gang, dat zou moeten gestopt worden.

Laat ons veronderstellen dat de Russen zeggen: we geven de macht aan de moslims in Tchechenië.

De moslim gemeenschap is gekend voor het feit dat één man 28 kinderen heeft. En door zoveel kinderen te produceren bereiken ze een meerderheid in aantallen (hun vrouwen worden aanzien als fabrieken).

Als je hun morgen dus de macht geeft zullen ze doorgaan op dezelfde manier en hoe kan je hen stoppen?

Dus de hoofdzakelijke kracht van hun religie is dat ze bestaan in grote aantallen, en het is voor hen niet moeilijk om deze aantallen verder te laten toenemen. En als dat zo blijft doorgaan zullen ze geheel Rusland consumeren. De vraag zou kunnen zijn: waarom beschouwen ze zichzelf niet als Russen? Waarom identificeren ze zich met slechts één religie? Dit kan ook gezegd worden over de Indische moslims, zij zijn eerst moslim en dan Indiër. En dat is ook het geval in alle andere landen.

Maar de Indische moslims ontvangen een lelijke klap in Pakistan. Elke dag komen er daar gemiddeld 18 tot 20 om het leven.

In een interview op TV zeggen ze dat ze het gezelschap van hun geliefden hebben opgegeven in deze wereld, dat ze niet geslaagd waren om God in het hiernamaals te bereiken, en dat ze zijn achtergebleven in een gebied waar ze noch hier noch daar zijn. Dat is hun droeve boodschap. Maar nu beginnen de Indische moslims geleidelijk bij te draaien doordat ze inzien dat al die moslims die India gebleven zijn vrij voorspoedig en goed leven en geen problemen hebben, terwijl in Pakistan alles voor hen zo onzeker is en dat niemand weet wie de volgende morgen zal afgeslacht of gedood zal worden.

De reden is dat Sindhi’s en Punjabi’s niet willen dat deze mensen daar verblijven omdat ze geïmigreerd zijn vanuit India. Deze geïmigreerde moslims vormen nu een groep op zichzelf en verlijven rond Karachi.

Hun eis is nu dat Karachi hen toebehoort omdat ze in de meerderheid zijn. Karachi is de enige zeehaven in Pakistan.

In alle religies en zeker in Islam is de meest belangrijke regel de volgende: “Totdat en tenzij je jezelf kent, kan je God niet kennen – ken eerst jezelf.”

Een tweede belangrijke teneur in al hetgeen zij creëren en zo veel over schreeuwen is dat zij geloven in het “vormloze”. Waarom vechten zij dan om een stukje land. Datgene wat uit een vorm bestaat is dood en grofstoffelijk en wanneer je gelooft in het vormloze dan moet je dat vormloze bereiken. Maar zonder het bereiken van het vormloze, vecht je voor een stuk land, dat is een andere verkeerde zaak. Maar het is niet gemakkelijk hen dat te laten begrijpen, daar zij geneigd zijn naar bloedvergieten. Wat het ook is, wanneer we echter artikels in de krant laten verschijnen en spreken over deze zaken, zullen mensen beginnen te denken: “laat ons onderzoeken wat de waarheid is in wat ze zeggen”, en ze zullen zich realiseren dat doorheen alles, met zoveel vechten en sterven, is is tot dusver werkelijk veranderd. De moslimgemeenschap is een samenleving die moeilijk ligt voor Sahaja yoga, en zeer weinig onder hen zijn naar Sahaja yoga gekomen. We kunnen dat echter niet zomaar zeggen want vele moslims vanuit vele plaatsen zijn in Sahaja yoga. Er zijn er hier 15 tot 20 vanuit de hele wereld. Maar deze keer wanneer ik tot hen sprak heb ik hen alles zeer duidelijk verteld en niemand sprak me tegen langs de telefoon. Sommige vrouwen daar belden me op om te zeggen dat ze de koele wind voelden toen ze met me spraken en hun zelfrealisatie verkregen.

Wij denken dat diegenen die zijn geëmigreerd vanuit hun respectievelijke landen, zoals islamitische Iraniërs en die nu in gevestigd zijn in Amerika, dat we die kunnen bereiken. Maar we merken dat in alle landen waar moslims zijn geëmigreerd, zij eerst zeer gewelddadig zijn, strijd en verstoring creëren en samenzweren op vele vlakken. Ze vormen zelfs groepen in Afrika. Onlangs nog is een man die zo’n groep gevormd had en van plan was het World Trade Center op te blazen gearresteerd en veroordeeld tot achttien jaar gevangenis. Al deze mensen, waar ze ook verblijven, stortten zich in geweld en trachten geen begrip te tonen. Zij moeten tot het verstand komen dat wanneer je gelooft in het vormloze, er geen reden is om te vechten voor een stuk land. Een ander onzinnige gedachte van hen is dat hun lichamen na hun dood, en nadat ze begraven zijn terug zullen verrijzen op de dag van de heropstanding. Maar zeg maar welk deel van het lichaam er zal overblijven, opstaan en kan herrijzen na 500 jaar? Ik kan duidelijk zien dat dat vrij idioot is. We zouden echter op een of andere manier dit moeten trachten te publiceren in dagbladen en duidelijk gemaakt moeten worden dat dit vrij idioten die ideeën zijn en dat ze zijn gevangen in dit web van domheid. De belangrijkste zaak is dat Mohammed de Koran niet geschreven heeft. Deze is geschreven 40 jaar na de dood van Mohammed. Jezus Christus heeft nooit de bijbel geschreven, en ook Mozes heeft nooit iets geschreven. Het zal ook moeten onderzocht worden wat de authenticiteit van deze boeken, waar jullie zo voor vechten, is. Als ze verder zullen gaan op deze weg, zullen ze in de hel belanden. Ik zie geen andere uitweg. Er is een grens aan bomen en door zich te storten in zulke zaken kan men nooit enig welzijn daaruit betrekken. Maar zelfs als we onder de moslims hard zoeken, vinden we misschien een of twee personen die moedig genoeg zijn om deze zaken te zeggen en hen te doen begrijpen. Maar allen zijn ze bevreesd dat ze zullen worden gedood. Maar als iemand een Sahaja yogi is kan dit niet gebeuren, hij kan niet beschadigd worden. Als iemand zoveel moed kon verzamelen, zou het mogelijk zijn om het hen te laten begrijpen. De belangrijkste zaak die steeds onze vrede heeft verstoord is religie.

Er is geen innerlijke vrede door deze onreligieuze religie. Als dit probleem op dit niveau wordt opgelost zou ik zeggen dat 75% van alle problemen in verband met oorlogen zullen opgelost zijn.