Shri Adi Shakti Puja – Los jezelf op in de Goddelijke kracht

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Shri Adi Shakti Puja – Los jezelf op in de Goddelijke kracht – Cabella Italië – 09/06/1996

Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.

Vandaag vereren wij de Adi Shakti. De weerspiegeling van de Adi Shakti in jullie is de Kundalini. Men kan stellen dat dit de verering van Adi Shakti en van de Kundalini is, als je begrijpt dat al wat geschapen werd, in dit universum en in vele universa het werk is van de Adi Shakti.

Vele mensen geloven dat er één God is. Dit is juist, er is één God, de Almachtige God, maar Hij heeft zijn eigen krachten, die Hij in iemand kan belichamen en deze kracht krijgt dan haar eigen uiting, haar eigen uitdrukking. Het eerste wat God schiep was de kracht van Adi Shakti.

Bij haar schepping was er een geluid, dit geluid noemen we Aum, de logos of om het even hoe je dit oergeluid noemt, en alle drie de krachten kwamen uit deze klank te voorschijn, de A, U en M: “AUM”.

De Adi Shakti is degene die het verlangen van de Almachtige God belichaamt. Het verlangen van God Almachtig ontstaat uit Zijn medeleven en voor Zijn eigen uitdrukking, zijn eigen manifestatie, Zijn eigen reflectie. Ik zou zeggen dat Hij moe was van de eenzaamheid en dus dacht Hij eraan een partner te scheppen die zijn verlangens openbaart.

En dus scheidde Gods, kracht zich af en vormde de belichaming van zijn medeleven, van zijn verlangen om te scheppen.

In het Sanskriet gebruikt men het woord Chitwilas, dit is de vreugde van de Adi Shakti. Chit betekent, zoals jullie weten, aandacht. Aandacht heeft haar eigen vreugde en om deze vreugde te tonen schiep zij al de universa. Zij schiep deze moeder Aarde, Zij schiep de gehele natuur, Zij schiep al de dieren, Zij schiep al de mensen en Zij schiep al de Sahaja yogi’s.

Zo werd de hele schepping geschapen.

Op dit punt kunnen we ons afvragen waarom Zij niet onmiddellijk de mensen schiep. Dit was de wens van God Almachtig: enkel mensen scheppen zonder hen iets te vertellen, iets beter dan de andere dieren. Maar Adi Shakti, als Moeder, had haar eigen wijze om uit te drukken dat Zij vond dat Ze spiegels moest maken voor de Almachtige God om Zijn aangezicht te zien, om Zijn beeltenis te zien, om Zijn karakter te zien.

Zo ontstond deze lange evolutie. Deze evolutie moest op deze wijze plaatsvinden, opdat zij zouden weten waar ze vandaan kwamen.

Wij moeten weten dat wij ontstaan zijn uit de natuur en zelfs de natuur moet beseffen dat zij van Moeder Aarde voortkomt, en Moeder Aarde beeft zelf haar eigen Kundalini. zij is geen dode aarde, maar zij weet, zij denkt, zij begrijpt en zij ordent.

In de natuur kan je zien hoe elke boom zijn eigen grenzen heeft, hoe elke vrucht op een bepaalde boom groeit. Hoe gebeurt dat? Wie zorgt voor deze ordening? Als Moeder Aarde sneller zou bewegen dan op dit ogenblik, zouden wij zelfs niet geboren zijn. Als de snelheid lager lag, zou dit niet tot stand zijn gekomen. Kijk naar het hele plan. Het is een mooi plan, dat moeder Aarde zo rond de zon beweegt dat verschillende seizoenen ontstaan. Daarom wordt de kracht, de Paramchaitanya, die de kracht is van de Adi Shakti, ook Rytambara PrAgnya genoemd.

Deze kracht verwekt al het leven, alle organisatie en de gehele schepping.

Ons menselijk ego denkt dat wij iets doen, iets scheppen. Dat kunnen we niet, we kunnen niet eens een stofdeeltje credren, laat staan al het andere. Uit wat ooit geschapen is, kunnen we combineren, samenvoegen en iets maken, maar (als) je ziet dat dit niets is, het ligt buiten onze kracht.

Wij kunnen niets scheppen, maar wat we maken zijn onze eigen mythen. Als iets bijvoorbeeld uit goud gemaakt is, blijft het goud. Iets is uit hout gemaakt. Kijk, nu het bewerkt is, blijft het hout. Het beginsel is overal hetzelfde. Dus, om het even wie je bent, in welk land je ook bent geboren, om het even welke cultuur je hebt, jullie zijn menselijke wezens. Fundamenteel zijn jullie allemaal gelijk. Jullie lachen op dezelfde wijze, jullie glimlachen op’dezelfde manier en jullie wenen op dezelfde wijze.

Ik heb nog nooit iemand met zijn handen zien wenen, of tranen uit zijn vingers zien vallen. Zo moeten we ons ervan bewust zijn dat we allen verbonden zijn door hetzelfde levensbeginsel. En dit gemeenschappelijk levensbeginsel, waarmede de Adi Shakti ons verenigt, is dat wij allen de Kundalini in ons hebben. Alle mensen bezitten de Kundalini.

Niet de dieren, die hebben het ook, maar niet zo ontwikkeld, het is geen volgroeide vorm van de Kundalini die kan opgewekt worden. Maar de menselijke vorni evolueerde zo tot een verbinding die de Goddelijke kracht in ons is, die op haar beurt de weerspiegeling is van de Adi Kundalini die zo gemakkelijk kan opgewekt worden in deze Kali yuga.

Dit is het gemeenschappelijk principe dat elk van ons bezit.

Dus moeten we alle mensen, al,de menselijke wezens, respecteren, om het even welke nationaliteit ze bezitten, om het even tot welk land zij behoren, om het even welke kleur zij hebben, want allen hebben ze hun Kundalini. Zij zijn mensen zoals jullie rnensen, bewust, verlicht en gerealiseerd.

Als je nu begrijpt dat dit de vreugde is van de aandacht van Adi Ma van de Oermoeder, dat het juist het spel en de vreugde is, dan ben je spiritueel volgroeid. Wat moet er gebeuren? Wat moeten we voelen en hoe zullen we dan bestaan? Deze vragen hebben jullie al dikwijls gesteld.

Het feit op zich dat jullie vragen stellen, toont dat jullie er nog niet zijn, want eens men zover is, stelt men geen vragen meer. Trouwens wat er gebeurt is dat je zuiver bestaan wordt. Enkel het zijn. En in dit zijn begin je de aard van het goddelijke te weerspiegelen. Dit goddelijk karakter wordt niet alleen heden ten dagen uitgedrukt, maar ook veel vroeger.

In elke godsdienst waren er mensen die dit goddelijke karakter zeer uitgesproken bezaten. Zo vond ik bijvoorbeeld bij de mensen die drie-, vierduizend jaar geleden in Columbia leefden, dat hun standbeelden Kundalini hadden. En wat we vonden was, dat de Kundalini was uitgedrukt in drie en een halve wendingen. Deze Kundalini, die we in onszelf hebben, is nu voor jullie bewezen.

Jullie weten dat deze kracht in ons aanwezig is. Zo weten jullie ook wat er gebeurt als je van het middenpad afwijkt. Ook hier vertelt de Kundalini, die de uitdrukking is van de Oermoeder, je op je vingertoppen wat er met je misloopt, waar je tekorten zijn, wat jouw probleem is. Nu we dus verlichte mensen zijn, zijn we heiligen geworden en zo staan we boven alle anderen. Wat we zeker moeten begrijpen , niet alleen verstandelijk, maar met het hart, is dat je nu over deze goddelijke vibraties beschikt en deze goddelijke vibraties kunnen je vertellen waar je bent en wat je bent, waar het probleem is. Zo zullen ze je ook vertellen, om het even waar je naartoe gaat. Ik sprak met enkele mensen die naar Jeruzalem geweest waren.

Zij zeiden:”Moeder, de hele plaats straalde vibraties uit, goddelijke vibraties” Iemand ging naar Chindwara en hij zei bij zichzelf: “Ik zal Moeders plaats vinden, uiteindelijk is het niet moeilijk via de vibraties, ik zal het vinden.” En hij zei:”Zodra ik het platform aanraakte begon ik te springen en ik zei wat nu?

Hoe zal ik Moeders plaats bereiken?” Toen ging hij zitten en vroeg zich af: “Hoe zal ik nu de plaats vinden, waar Moeder geboren is?”

Toen zag hij de ster, namelijk Venus, en hij begon de Venusster te volgen en zo ging hij verder en vond hij de plaats. Het hele plan in zijn geheel is dus helemaal niet op toeval gebouwd. Als je een boom ziet: elke boom heeft bladeren en elk blad heeft gelijke kansen om de zonnestralen op te vangen. zie je, in de natuur is het zo harmonious, zo mooi; alleen wij verknoeien de natuur, omdat wij niet begrijpen dat we uit de natuur ontstaan zijn en dat we haar moeten respecteren. Ik heb jullie al verscheidene keren uitgelegd hoe mensen gevormd zijn uit verschillende chemicaliën, die zoals koolstof van Moeder Aarde komen. Dit alles doet ons begrijpen dat we een zeer grote verantwoordelijkheid dragen.

De (evolutie van de) wereld heeft duizenden en duizenden en duizenden jaren geduurd en nu hebben jullie allen het stadium bereikt waar jullie je Zelf geworden zijn, jullie kennen jezelf. Dit is een grote, een enorme sprong in het evolutieproces. Dit evolutieproces startte lang, lang geleden. Ik denk dus dat het enorm belangrijk is voor jullie de Adi Shakti en ook de Adi Kundalini te vereren.

Het gebeurt totaal zonder dat je begrijpt, jullie kunnen niet begrijpen hoe jullie heilig zijn geworden: Als je weet dat je al deze centra hebt en dat deze centra via de opwekking van de Kundalini gewekt moeten worden en dat de Kundalini zich via jullie vingertoppen uitdrukt. Zolang je jezelf niet totaal identificeert met deze kennis, is er altijd een kans dat je afwijkt van de juiste weg naar volmaaktheid.

Ik heb verschillende mensen naar Sahaja Yoga weten komen en er Sahaja yogi’s ontmoeten die halfweg zijn. Omdat ze rationeel ingesteld zijn, argumenteren ze:”Hoe zit het? Het zit zo in mekaar. Hoe is het?

Op die manier. Hoe is hij een Sahaja yogi geworden? Hij zal zo zijn.”

Er zijn zovele relaties tussen mensen en de goddelijke kracht. Ik zei jullie in het begin dat God eenzaam was en dat Hij daarom de Adi Shakti schiep en via Haar werd het hele universum geschapen. Maar ook doordat jullie zoeken is ook het Goddelijke op zoek. Wat jullie zoeken, wordt beloond, als jullie begrijpen wat dit eenvoudig gegeven in verband met het Goddelijke inhoudt.

Hij is degene die jullie verstand gaf. Hij is degene die jullie wijsheid gaf.

Hij is degene die jullie alles gaf wat je hebt, zoals jullie zongen:

Wat wij hebben kregen we door U. Als het zo is dat alles wat je hebt, door je Kundalini gegeven is, dan is het belangrijk te begrijpen wat haar gelukkig maakt en wat haar voldoening schenkt. Je moet proberen te weten wat haar gelukkig maakt. Ik heb jullie gezegd dat er een wisselwerking is tussen de gerealiseerde zielen en het Goddelijke en dat het Goddelijke gelukkig is als jullie gelukkig zijn en dat jullie gelukkig zijn als het Goddelijke gelukkig is. Zo’n verbinding is het en die is zo innig als de zon en de zonnestralen of de maan en haar eigen maanlicht.

Het is zo dichtbij, zo aangeboren en dit zou jullie volledige controle over jezelf en over je eigen ontwikkeling moeten geven.

Men beschrijft op zovele manieren dat je jezelf moet overgeven.

Maar jezelf overgeven gebeurt uiteraard met angst. Zoals iemand die met een zwaard komt en zegt: “geef jezelf over.” Maar zodra die persoon weg is zal je een zwaard nemen en zijn hoofd afhakken. Dit soort overgave heeft geen betekenis. Deze overgave is afgedwongen. Dit soort overgave heeft problemen gecreeerd, want ze veroorzaken een reactie, maar jullie overgave aan het Goddelijke is uitermate vreugdevol, zoals zout oplost in de zee, spontaan oplost in water.

Dit oplossend vermogen geeft echte vreugde. Als je in jezelf kunt voelen dat je één bent met het Goddelijke, dat je oplost in de goddelijke oceaan. En dan word je zuivere liefde, mededogen en daaruit voortvloeiend enorme vreugde.

Veel mensen vertellen me: “Moeder, het is enorm moeilijk iemand te vergeven.” Maar ik denk dat het verschrikkelijk is niet te vergeven. Vergeven schenkt grote vreugde, een enorme vreugde. Zodra je vergeeft, neemt het Goddelijke over en zal het Goddelijke voor je zorgen. Niemand kan je nog verontrusten, maar eerst moet je jezelf overgeven aan het Goddelijke, dat is vergeven. Maak het jezelf niet lastig met iemand straffen of iets tegen iemand te ondernemen, het Goddelijke neemt het van jou over en doet wat nodig is, op zo’n mooie manier, dat het de moeite waard is te zien hoe het werkt.

De kracht van Adi Shakti is goddelijk en wordt in elke godsdienst beschreven. In de Islam als Ruh, in de bijbel als de Allesdoordringende Kracht. Ze wordt Allakh genoemd, wat betekent, dat wat men niet kan zien; Niranjana, degene die totaal onthecht is. Al deze woorden worden gebruikt voor de Goddelijke kracht.

Men heeft erover gehoord, men heeft erover gezongen, maar jammer genoeg hebben slechts enkelen het gevoeld. En als ze het voelden, wisten ze niet hoe ze het de anderen konden duidelijk maken, hoe ze het de anderen konden laten voelen. Dus alles wat ze vertelden werd een soort verhaal, iets onwezenlijks. Niemand kon geloven dat ze zo iets gevoeld hadden, men kon zich niet verbeelden dat zo’n kracht vrijkwam. Gelukkig is het jullie allen algemeen bekend dat deze kracht bestaat. Jullie zijn er zeker van, aangezien jullie deze kracht in jezelf kunnen voelen en wanneer je ze voelt voelen jullie je zeer gelukkig.

Jullie kunnen vaststellen of iemand al dan niet de waarheid spreekt, want jullie merken dat aan de vibraties, door deze kracht van de Adi Shakti.

Zij vertelt jullie wat je moet doen.

Bijvoorbeeld als iemand jullie schade heeft berokkent, dan kan je zeggen: “Moeder, als we die persoon vergeven, dan is dat niet terecht, want hij heeft onherstelbare schade berokkend en als ik vergeef betekent dat dat ik aanvaard dat hij geen schade heeft berokkend.” Dit soort argumenten is mogelijk, maar je zult merken en verrast zijn dat je die persoon vergeeft, omdat de waarheid is dat, of je nu vergeeft of niet, je wezenlijk niets doet. Dat is de waarheid. Dus als je iemand vergeeft uit medeleven, dan wordt dit medeleven de waarheid. Het is het medeleven dat jou de waarheid vertelt en alle absolute waarheid die je kent komt via het medeleven van deze Goddelijke Kracht. Misschien zou je soms kunnen zeggen: “Moeder, we zagen vibraties en we voelden ons zo, maar toch gebeurde het.”

Het maakt niets uit. Wat er ook gebeurde, het gebeurde. Je voelde de vibraties, je hebt naar de vibraties geluisterd en je hebt ernaar

gehandeld, dat is alles. Of het nu een bepaalde richting uitgaat of niet, is iets anders, want het moest die weg uitgaan. Er speelt zich een toneelstuk af, maar de Chitwilas Is de vreugde van de Chitta van het Goddelijke. Het is dus een spel.Als je dat spel kan zien, raak je niet verward, want het is een spel. Hoe het werkt, hoe het georganiseerd is, is niet jou probleem. Je dient enkel het spel van het Goddelijke te zien, hoe het uitwerkt.

Jullie hebben allemaal wel mirakels gezien:”Moeder dit mirakel is gebeurd, dat mirakel heeft plaatsgevonden en ik weet dat het allemaal van God komt”. Ondanks dat is ons geloof in het Goddelijke niet zulk een verlicht geloof. Als je verlicht geloof bezit, dan bekommer je je niet over de belangrijke levensgebeurtenissen. Het werkt goed uit. Als het niet goed uitwerkt moet je niet veronderstellen dat de hele wereld aan je voeten ligt, omdat je een gerealiseerde ziel bent. Dat is niet noodzakelijk, het is een spel, het is het mooie genieten van de aandacht van de Adi Shakti.

Als je dus getuige kan worden, als je werkelijk getuige kunt zijn van het hele spel, gebeurt het volgende: spiritueel kom je veel dichter bij, ik zou moeten zeggen dat je oplost in de Goddelijke Kracht. Deze éénwording moet plaatsvinden. Daarom is deze Puja van vandaag zo belangrijk voor jullie, want als Adi Shakti niet gelncarneerd was, kon dit werk niet uitgevoerd worden. Want het moest iets zijn dat alle problemen en alle aspecten van het menselijk leven kon omvatten. Het moest een incarnatie zijn die de mens als een geheel kon zien, niet alleen het fysieke of het mentale of het emotionele of de specifieke ideologiën of de aparte wijze van domineren, neen, maar als een geheel, als een mens. En de mensen zijn, zoals ik jullie vertelde, van binnen fundamenteel gelijk.

Sommigen zijn gevoeliger en algemeen gesproken meer zoekers, anderen zoeken niet echt en sommigen zijn helemaal geen zoekers. Het is eveneens de Adi Shakti die jullie de drang naar het zoeken gegeven heeft. In het evolutieproces kwam één vis uit het water, uit de zee die als een moeder was. Hij (de vis) kwam er uit en nadien kwamen er tien of twaalf vissen uit. Na nog een tijd kwamen hele scholen vissen uit het water. op dezelfde wijze loopt jullie evolutieproces. wij denken dat we al met velen zijn en we zijn met meer dan het getal dat de heilige Johannes opgegeven heeft. Het maakt niets uit, het maakt niets uit. Zie je, het is werkelijk een vruchtbare periode Is, dit Kali Yuga tijdperk, waarin zoveel mensen geroepen worden tot het Goddelijke. Ik bedoel dat het nu het juiste ogenblik is om dit te doen. Zoals toen ik gisteren jullie toneelstuk zag, ik heb dat allemaal Zelf gezien en ik vraag mij af wat er met deze mensen zal gebeuren, hoe gaan zij Sahaja Yoga aanvaarden. Zij die het spirituele hebben gekozen.

Kijk, al die verscheidenheid, die je in de huidige tijd ziet, hoeft jullie niet erg te verontrusten, want het moet op deze wijze gebeuren. Het is een drama, het is een spel en je moet weten dat dit drama op zo’n mooie manier zal uitwerken, dat je na enige tijd enkel het Goddelijke ziet dat al onze nutteloze zaken oplost, zoals onze conditioneringen en ons ego.

Tegen het jaar 2000 zullen er zoveel mensen in Sahaja Yoga zijn, over de hele wereld. Eens er een groot aantal is zullen vele mensen toetreden, dat is ook de menselijke aard, zie ie ze zullen niet komen tenzij we al een grote groep vormen. Eens er een massa is, zullen zij erbij komen.

Nu vragen verschillende mensen bezorgd: “Moeder, hoe is het met de anderen? Wij zijn in de hemel, wij genieten van het leven, maar wat met de anderen?”

Alles zal goed evolueren, maar jullie aandacht moet hierop gericht zijn: Hoe kan ik anderen doen opgaan in deze oceaan van geluk, van medeleven. Je zal ervan verbaasd staan dat enkel dit medevoelen alleen al jou kracht geeft. Als je ziet hoe mensen volledig verdrinken, volledig kapot gaan, dan zal dit medeleven in jou je macht geven en alles doen wat nodig is. Je zal alle zinloze activiteiten stoppen en je zal jezelf totaal inzetten om anderen te bevrijden en, raar maar waar, door dit te doen zal je eigen spiritueel niveau stijgen.

Zoals je weet, als je wat zout oplost in water, dan zal het waterniveau stijgen. Op dezelfde wijze zal de Goddelijke Kracht zich beter manifesteren naargelang er meer mensen bij Sahaja Yoga aansluiten.

De Goddelijke kracht is nu reeds zichtbaar, maar hoe meer mensen er zijn, hoe meer ze zich zal manifesteren, want het is alsof er zoveel meer kanalen zijn die uitwerken.

Op dit kruispunt weten we allen dat.de Goddelijke kracht bestaat, jullie zijn allemaal gerealiseerd en jullie zijn nu allemaal heiligen. Nu moeten we zoeken naar mensen zoals er vroeger “Sufi’s” waren, nadien Matmamtees, of nog “Gnostici”, verschillende mensen in elke godsdienst. Wat deden deze mensen? Zij traden naar buiten om anderen van de Goddelijke Kracht bewust te maken. Zij konden geen realisatie geven, zij konden geen bewijs leveren, maar ze brachten het naar buiten, ze spraken en zongen erover.

We moeten begrijpen dat niets mag verhinderen dat ons medeleven geuit wordt. Als je weet dat de mensen in een verschrikkelijke rotzooi verdrinken, dan besef je dat dit een enorme aanval van het kwade is op de mens. En als je dit medevoelen hebt, zal je naar buiten treden om hen te redden, om hen te vertellen dat dit het werk is van deze chitwilals, deze vreugdevolle aandacht. Jullie aandacht zal ervan genieten als je meer mensen tot bij de Goddelijke Kracht brengt. Zonder het Goddelijke is er geen redding voor de mens zoals iedereen ook toegeeft en zegt.

Maar men weet niet wat Goddelijkheid is en hoe het te bereiken.

Wel, jullie hebben het allemaal, jullie beschikken over de kracht om de Kundalini op te wekken, jullie weten alles over de chakra’s, jullie kennen alle kenmerken van de chakrals, jullie kunnen over alles de waarheid te weten komen dank zij de vibraties. Hoe meer je deze kracht gebruikt, hoe beter het zal gaan.

Jullie moeten dus naar die gebieden gaan waar jullie tot nu toe nog niet geweest zijn. We hebben nog niet veel mensen van het zwarte ras, ik denk van Afrika. Ik denk dus dat ik volgend jaar naar Afrika zal gaan om het op te lossen. We hebben daarnaast nog verschillende gebieden waar we het, naar mijn mening, moeten uitwerken. Als dit medevoelen in jullie aanwezig is, zal het je ook oproepen werk te verrichten dat de mensen verlossing brengt, ook al zijn ze geen zoekers. Ik ben al bezig Niet Goevernementele Organisatiels (NGO’s) op te starten, die echt mooie instellingen zullen zijn voor de mensen die niets hebben. Ze verhongeren en hebben problemen, ze moeten erg grote beproevingen doorstaan. Enkel jullie kunnen dit doen, omdat jullie door naar Sahaja Yoga te komen jullie hebzucht en jullie lust hebt laten vallen. Gedaan ermee.

Nu zijn jullie vrij en onafhankelijk. Het kan niet anders gedaan worden dan door medevoelen. Veel mensen begonnen dit soort werk en ze worden leiders of ze worden rijk of ze plunderden de anderen. Dit zal niet gebeuren, want jullie zijn werkelijk, zoals Christus zei, het zout, het zout dat totaal oplost in het Goddelijke en dit zout zal vele anderen mee oplossen. Eens zal Sahaja Yoga zich op die manier verspreiden. Ik zeg niet dat we missioriarissen of zo moeten zijn, die mensen dwingen Sahaja yogi te worden, neen; in de eerste plaats moeten we zien wat hen ontbreekt.

In feite zijn er op deze wereld maar weinig mensen die eerlijk zijn, zonder hebzucht. Ik heb mensen gekend die helemaal niet hebzuchtig waren, maar zodra ze wat macht kregen, werden ze zo enorm hebzuchtig, het is onvoorstelbaar, je weet dat die persoon nooit zoiets deed en plotseling is hij zo hebzuchtig wordt, dat je het niet kan geloven. .

Maar niet in Sahaja Yoga. Sahaja yogi’s zullen niet zo handelen. Zij zullen genieten van hun medevoelen en niets anders, niet van eigen verlangens, niet van hun hebzucht en ook van geen andere zogenaamde afwijkingen zoals drugs nemen of drinken en andere nonsens. Zij weten immers waarvan zij genieten, waar de vreugde te vinden is. Eens je weet waar de vreugde te vinden is, zal je steeds poberen er meer en meer te vinden. Het wordt zo eenvoudig.

Ik zou zeggen dat als de mannen dit kunnen uitwerken, de vrouwen dit ook moeten doen, want vrouwen zijn van nature meer medevoelend, en vergevingsgezind, normale vrouwen, ik spreek niet over abnormale vrouwen, maar normale vrouwen.

Dit is logisch, want zij zijn moeders en hebben kinderen, zij hebben gevoeld wat liefde voor kinderen is. Een moeder verwacht niets, zij wil enkel dat haar kind gezond en gelukkig is. Zij geniet van haar kind.

Dat is alles. Als je een vrouw bent, dan is dit medevoelen aangeboren. Kijk, ik heb jonge meisjes gekend die als ze een babytje zien, het willen achternalopen, het willen het oppakken. Zij hebben poppen die ze verzorgen zoals hun eigen kinderen.

Voor vrouwen zou het dus veel makkelijker moeten zijn hun medevoelen te tonen, uit te drukken en ervoor uit te komen. Ook als je getrouwd bent. ie man zal zich gesterkt voelen door je eigen goddelijke natuur. Wat offer je op? Sommigen zeggen: “Ik offer dit aan God, ik offer dat aan God.”

Wat kan je aan God offeren? Wat heeft God nodig? Hij heeft niets nodig. Wat kan je dan offeren? Het enige dat je kan offeren is je verstand, dat is al dat ik ervan kan zeggen. Dat is geen wijsheid, er is niets te offeren.

En als er iets moet gedaan worden, moet het gebeurent ik heb ook vrouwen gekend, die naar mij kwamen: “Moeder, we moeten koken en op de kinderen letten, het huishouden doen enzovoort.” Wat zou je anders doen? Wat zou je de hele dag doen? Ga je de hele dag hangen zoals vleermuizen? Doe iets, want iets doen is niet zo uitzonderlijk. En dan dat offeren: ik zou niet weten wat je kunt offeren. Het enige wat je offert is je plezier, je geluk.

Als je die staat van geluk bereikt, je eigen zelf, dan zal je nooit moe worden. Je zal nooit wrokkig zijn, dan zal je altijd zeggen: “Moeder, wij genieten overal van.” Wij moeten ons bewust zijn van dit zeer belangrijk punt: ongeacht of men nu vrouw is of man, ieder heeft datzelfde ding dat we Kundalini noemen. Maar een vrouw is meestal, zoals jullie weten, links, ze beschikt over een groter vermogen tot mededogen. Analoog is de man meer actiegericht. Het mededogen moet dus actief worden.

In dit samenspel zal alles op een mooie wijze uitwerken, maar als er geen evenwicht is, zal het moeilijk zijn. Ik merk dat de meeste huwelijken, die we in Sahaja Yoga hebben, succesvol zijn, maar sommige zijn dat niet. De reden hiervoor is, denk Ik, dat sommige vrouwen zoals mannen zijn en sommige mannen als vrouwen zijn.

En ik ben soms echt ongelukkig en het doet mij pijn als ik zie dat zij onnodig problemen scheppen. Beiden zijn Sahaja yogi’s.

Mochten het geen Sahaja yogi’s zijn, dan zou ik het begrijpen, als een Sahaja yogi getrouwd is met een niet Sahaja yogi, dan kan ik het begrijpen, maar beiden zijn Sahaja yogi’s! Nu moeten jullie het verband begrijpen tussen de Almachtige God en Adi Shakti. Het is een volledige eenheid, totaal wederzijds begrijpen. De Almachtige God is de respectvolle toeschouwer van het werk van Adi Shakti. Zij is mededogen, Zij zegt niet dat iets vernietigd of gedood moet worden.

Zij is mededogen, maar Hij is degene die het roer overneemt als iemand iets probeert te doen tegen de Adi Shakti. Hij neemt over en Hij verandert heel het spel zodanig dat wij niet meer begrijpen hoe het gebeurde, hoe het uitwerkte. Wat je moet doen is van dit spel genieten. Op dezelfde wijze moeten Sahaja yogi’s één zijn, begrip opbrengen en van elkaar genieten. Als een Sahaja yogi geen vreugde kent, wie dan wel?

Dat begrijp ik niet. Als de Kundalini opgewekt is, als iemand de allesdoordringende kracht van de liefde gevoeld heeft, weet wat de waarheid is, rechtstreeks in verbinding staat met het Goddelijke, hoe kan zo iemand een probleem hebben?

Je dient je er bewust van te zijn dat je in het Rijk van de Almachtige God vertoeft. Je bent Zijn rijk binnengegaan en je bent opgenomen In de aandacht, het mededogen van Adi Shakti. Maar het is alsof je een bedelaar, die heel zijn leven gebedeld heeft, op een troon zet.

Hij blijft bedelen vanop zijn troon. Dat is soms het geval met Sahaja yogi’s. Soms ontvang ik rare brieven, waarbij ik mij afvraag of deze persoon zich nog in het limbo stadium bevindt (limbo = tusenwereld), hij is nog geen Sahaja yogi, nog geen mens, iets er tussenin. Dit stadium zouden jullie allen moeten overstegen hebben, want dit geeft een erg slechte indruk, zowel naar andere mensen toe, als voor je eigen leven. Voor je eigen leven is het belangrijk dat je volledig groeit in het besef van de krachten die je kreeg en van de liefde die je Moeder geeft.

Wat betekent het als je zegt dat je jezelf moet overgeven aan Moeder? Wat betekent het, wat moet je overgeven?

Denk er eens over na. Wat je overgeeft, is wat verkeerd is, al wat vernietigd is, alles wat je misleidt, alles wat ego is en je conditioneringen. Dat is het enige dat je overgeeft om jezelf te zuiveren en om de Almachtige God te kennen. Als je jezelf niet kent, hoe kan je dan God kennen? Onmogelijk! Om jezelf te kennen, moet je evolueren. Ik weet dat er grote Sahaja yogi’s en yogini’s zijn, er zijn er veel, maar wat ik wil zeggen is dat er zoveel andere gebieden zijn die deze sterk begunstigde Sahaja yogi’s moeten betreden en moeten uitwerken. Jullie kunnen het.

Zie je, ik was verbaasd toen ik de eerste maal hier, in Rome kwam: we hadden geadverteerd en er kwam niemand naar de zaal. Toen zei Ik: “Baba wat gaat er met dit land gebeuren?” Nu hebben we zoveel Sahaja yogi’s. Ongelooflijk! Zoals het zijdelings uitbreidt, moet het ook in de hoogte groeien. Zoals het in hoeveelheid toeneemt, moet het ook meer diepgang krijgen. En hoe beter de kwaliteit wordt, hoe meer volk er zal komen, want ik weet dat jullie altijd zo collectief zijn, dat jullie telkens voelen: “Moeder, mijn oom is nog steeds geen Sahaja yogi; Moeder, mijn broer is nog steeds geen Sahaja yogi.” Ik ken dat gevoel dat je hebt van: “mijn vader is nog steeds geen Sahaja yogi.”

Vergeet dat, maar benader de zoekers, zij worden je echte verwanten. Later, zullen ze ons allemaal vervoegen, dan zal je vader, je moeder, je broer, je zuster zich aansluiten. Tot dan blijven ze wachten en wachten, zij zijn geen zoekers, maar de zoekers moet je opzoeken, je moet ze vinden. Waar zijn ze?

Mijn aandacht is natuurlijk bij jullie, en telkens je aan mij denkt, ben ik ter beschikking, helemaal. Om het even wat je wil, ik zal er zijn om je te helpen op elke mogelijke manier.

Alles wat je moeilijk vindt, is het eigenlijk niet. Het is moeilijk omdat je het op jezelf betrekt, maar als je het overlaat aan deze Allesdoordringende kracht van de Goddelijke Liefde, aan deze kracht van de Adi Shakti, de Paramchaitanya, is er niets moeilijk. Niets is zo ingewikkeld dat je er niet mee kan omgaan.

Ik weet niet of ik over Adi Shakti moet spreken. Dat vergt minstens tien uur. Dus denk ik dat ik hier afsluit, zodat we nog iets over hebben voor de volgende Adi Shakti Puja. Iemand vroeg me of het nodig is deze Puja te houden. Ik denk dat als er één Puja is die we moeten doen, dat het deze is, de Adi Shakti Puja. Het Is erg belangrijk dat deze Puja gevierd wordt, want zo groeien jullie, deze reflectie versterkt je en je innerlijke groei gaat steeds verder dank zij de kracht van de Adi Shakti of de kracht van de Kundalini.Je weet immers dat Adi Shakti haar eigen Kundalini heeft, die de Adi Kundalini is, en dat de weerspiegeling ervan in jullie, jullie eigen Kundalini is. Je moet haar dus vereren, dat is de beste manier om je eigen Kundalini te behagen, je eigen Moeder die jullie heeft laten geboren worden.

Moge God jullie zegenen.