Adi Shakti Puja 1998

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Shri Mataji Nirmala Devi

Adi Shakti Puja

‘Ontwikkel je nederigheid’

Cabella Ligure, Italië

21 juni 1998

English transcript Amruta.org Ver 31/10/2014
Nederlands: eindversie 03/11/2014

Yogi: “Shri Mataji heeft mij gevraagd jullie te vertellen over de laatste ervaring van haar bezoek aan Rusland. En ik moet zeggen dat het werkelijk een indrukwekkende doorbraak was, want aan de wetenschappelijke conferentie die ze bijwoonde in Moskou nam ook een zeer bekende wetenschapper deel, een fysicus. Zijn naam is Anatoli Akimov, en hij is zeer bekend in heel Rusland en ook over de hele wereld. En hij stelde een theorie voor die hij al verschillende jaren aan het bestuderen is, die gebaseerd is op het vacuüm lichaam en hij bestudeerde iets in verband met torsievelden. Zo kon hij op een heel duidelijke en wetenschappelijke manier de vibraties verklaren die Shri Mataji uitstraalt. Aanvankelijk heeft hij enkele yogi’s bestudeerd terwijl ze mediteerden, en hij nam waar dat ze vibraties uitstraalden en dat er een aura om hen heen was. Maar toen hij vervolgens bij Shri Mataji terechtkwam – toen hij haar foto’s zag, de mirakelfoto’s – toen pas kon hij echt onderzoeken wat het is en hij zei dat het in haar geval iets betrof dat oneindig is, dat onbegrensd is. En wat ook heel leuk was, is dat hij op een bepaald moment zei: “Als man van de wetenschap moet ik toegeven dat alle wetenschappers die tot nu toe uitzonderlijke en unieke ontdekkingen hebben gedaan – ik moet toegeven dat geen van deze ontdekkingen is voortgekomen uit één of ander wetenschappelijk proces, of met behulp van de hersenen, zo te zeggen. Ze zijn enkel ontsproten uit goddelijke inspiratie. We kunnen Newton vermelden, we kunnen Einstein vermelden, enzovoort.” En hij zei: “Ook ik kan ervan meespreken: tijdens mijn onderzoek en mijn werk in verband met deze theorie, zag ik op een bepaald moment de foto van Shri Mataji, en toen kreeg ik de inspiratie.” En nu heeft Shri Mataji hem uitgenodigd om in september te komen. Hij heeft in Rusland al een boek geschreven dat vertaald zal worden in het Engels, en hij werkt momenteel aan een nieuw boek, waarin uiteraard het belangrijkste onderwerp deze unieke ontdekking zal zijn. We hebben dus nu iemand die wetenschappelijk heeft bewezen wat Shri Mataji is.”

In Rusland zijn de mensen op de één of andere manier heel ruimdenkend. En dat niet alleen, maar vooral de wetenschappers zijn er heel ruimdenkend. Zij werden zwaar tegengewerkt, dus probeerden ze meer te weten te komen over subtielere zaken; ze wilden niet alleen onderzoek doen naar chemische stoffen, of naar bepaalde fysieke eigenschappen van het licht, maar ze wilden zich op subtieler terrein begeven. En ze hadden al veel kennis opgedaan over aura’s – aura’s rond de handen en aura’s rond het lichaam. Ze hadden dit heel grondig onderzocht, en hun bevindingen werden over de hele wereld geaccepteerd.

Nu was deze man een specialist, volgens mij, want hij is een zeer bekende, echt een heel beroemde persoon, en hij bekleedt een zeer hoge positie. Hij zei dat hij aan het hoofd staat van wel 150 organisaties – hij is een heel nederige, vriendelijke man. Toen hij deze ontdekking bekendmaakte was ik in zekere zin blij, want als iets eenmaal wetenschappelijk bewezen is, dan kan niemand het meer in twijfel trekken. Hij heeft al een boek geschreven met alle algebraïsche complicaties van wat hij wilde bewijzen. En hij zei dat er een vacuüm is, dat er voorbij het bewustzijn een vacuüm is, en dat je enkel in dat vacuüm de realiteit kunt kennen. En zodra dit alles de realiteit wordt, is het ook een wetenschap; zo wordt het dus tot wetenschap. Hij heeft zoveel van mijn foto’s getoond, vooral die waarop er enorm veel energie uit mijn Sahasrara komt, toen we op een boot zaten. En hij zei: “Zij is de bron van alle kosmische energie.” En dat is de beschrijving van de Adi Shakti[1]: zij is degene die alles creëert.

De hele atmosfeer waarmee wij vertrouwd zijn, is heel kunstmatig, maar als je eenmaal beseft wat zij allemaal heeft gedaan… Het eerste wat zij doet is – in mijn boek heb ik er ook over geschreven, maar ik zou het jullie nu ook willen vertellen – dat haar eerste, ik zou zeggen, manifestatie in de linkerkant is. Dat is de manifestatie van Mahakali[2]. Zij vestigt zich dus in het systeem van Mahakali, in de linkerkant, en dat is waar ze Ganesha[3] geschapen heeft. Shri Ganesha werd geschapen omdat zijn zuiverheid, zijn onschuld en zijn spiritueel gunstige natuur gecreëerd moesten worden voordat ze het universum schiep.

Het eerste dat ze doet is dus Shri Ganesha creëren, zodat hij zich kan vestigen. Daarna rijst ze omhoog, uiteraard in het lichaam van de Virata[4], en dan draait ze rond en stijgt weer in de rechterkant – aan de andere kant; en daar creëert ze alle universums – of bhuvana’s, zoals jullie ze ook wel noemen. Eén universum – er zijn veertien bhuvana’s, en vele, vele universums vormen samen één bhuvana. En al deze dingen creëert ze vanuit de rechterkant. Dan stijgt ze verder omhoog en daarna daalt ze weer af, waarbij ze alle chakra’s creëert, de Adi Chakra’s[5], of de pitha’s[6]. Ze daalt af, ze maakt al deze pitha’s en daarna vestigt ze zich als de Kundalini[7].

Maar de Adi Shakti is niet volledig gelijk aan de Kundalini; we kunnen zeggen dat de Kundalini er een deel van uitmaakt. De rest van het werk gaat nog veel verder dan dit. Dus alle, we kunnen het ‘resterende energie’ noemen – nadat deze hele reis gemaakt is, komt ze dus terug en vestigt ze zich als de Kundalini. Want in de vorm van deze Kundalini en de chakra’s creëert zij een gebied dat we aanduiden als de chakra’s in het lichaam. Zo creëert ze eerst de chakra’s in het hoofd; we noemen ze de pitha’s van de chakra’s. En vervolgens komt ze naar beneden en creëert deze chakra’s, die zich in het lichaam van de Virata bevinden.

En zodra dat is gebeurd, creëert ze mensen; niet rechtstreeks, maar door middel van het evolutieproces dat ze doorloopt, en zo neemt de evolutie zijn aanvang. En dan begint het zich te ontwikkelen vanuit de minuscule, microscopisch kleine organismen in het water, en van daaruit begint alles te evolueren. Dus wanneer ze het water creëert en alle universums creëert, kiest ze deze Moeder Aarde als de beste plaats waar haar evolutieproces zich kan afspelen, en vervolgens maakt ze deze microscopisch kleine organismen. Uiteraard heb ik alles hierover beschreven, en wanneer mijn boek gepubliceerd wordt, kun je zien hoe eerst waterstof, koolstof en zuurstof ontstonden, en hoe al deze elementen vervolgens vermengd raakten, hoe (het element) stikstof in het spel kwam, en hoe er een levend proces van start ging. Dit heb ik allemaal opgenomen in mijn volgende boek, dat ik nu ga schrijven. Ik bedoel, ik ben er nu bijna mee klaar, maar er zijn nog enkele chakra’s die behandeld moeten worden.

En het feit dat dit gebeurd is (de wetenschappelijke ontdekking), zie je, heeft één ding tot gevolg, namelijk dat alles wat ik schrijf nu niet meer in twijfel zal worden getrokken. Ze zullen weten dat het een wetenschappelijk bewezen feit is, en dat alles wat ik zeg de waarheid is. Nu is het zo dat het geloof in de… dat zelfs het geloof in een Moeder, in de Adi Shakti, onmogelijk was. Het zal je vooral verbazen dat de christelijke religie op de een of andere manier vermeed de Moeder te vermelden. En ook de islam vermeed de Moeder te vermelden. Er is een absolute ontkenning ten opzichte van de Moeder. Alleen de Indiase filosofie vernoemde de Moeder, want de Indiërs zijn in feite aanbidders van de Shakti[8]. Zo werd dit dus in ere gehouden en is de situatie vandaag dat mensen het volledige beeld hebben van het Moederprincipe, dat alles tot stand heeft gebracht. Wat betreft dit Moederprincipe weten de mensen in India met zekerheid dat het de Moeder is die alles doet, en daarom hebben we in India vele, we kunnen zeggen, vele swayambhu’s[9], dat zijn vormen die gecreëerd zijn door Moeder Aarde. Zo weet je bijvoorbeeld dat we in Maharashtra plaatsen hebben voor Mahakali, Mahasaraswati[10] en Mahalakshmi[11], en we hebben er ook een plaats voor de Adi Shakti. Sommige mensen die naar Nasik zijn geweest, zullen vast Chaturshringi hebben gezien. Hoeveel van jullie zijn naar Chaturshringi geweest? Dat is goed. Dit Chaturshringi staat dus symbool voor de Adi Shakti: de Adi Shakti, die de vierde dimensie is van deze kracht die je spirituele groei mogelijk maakt. En uiteindelijk krijg je enkel via het kanaal van Mahalakshmi je realisatie.

Dit alles is een proces dat volledig gecreëerd werd door de kracht van de Adi Shakti. Het is een overweldigende taak. De voorgaande taken waren niet moeilijk, want de natuur was heel gemakkelijk te scheppen. De Moeder Aarde is één met de Adi Shakti, de hele atmosfeer is één met de Adi Shakti, alle elementen zijn één met de Adi Shakti, en daarom kon zij dit alles zonder enige moeite creëren. Maar toen de mensen kwamen, kregen zij hun vrijheid. Dit is de enige, ik zou zeggen, de enige soort die ten prooi viel aan de maya[12] van het denken, en aan het ego dat ze in zich kregen. Door dit ego kreeg de maya invloed op hen, zou ik zeggen, en vergaten ze het principe dat dit universum creëerde; ze beschouwden het als vanzelfsprekend. Ze kregen het gevoel dat het hun recht is hier te zijn, dat dit hun eigen verdienste is en dat alles hun toebehoort. Dit idee groeide zodanig in hun gedachten dat ze andere landen binnenvielen en dat ze zoveel mensen hebben vermoord zonder er zich ooit slecht bij te voelen. Hun hele leven lang bleven ze proberen anderen aan te vallen, anderen onder controle te krijgen en allerlei schadelijke dingen te doen. Maar ze hebben zich nooit afgevraagd, ze hebben nooit aan zelfonderzoek gedaan om in te zien dat alles wat ze deden verschrikkelijk slecht was, en dat ze het nooit hadden mogen doen. Door de vrijheid die ze hebben heerst er zo’n grote onrust in deze wereld. En de mensen die een leidende positie hadden waren verschrikkelijk wreed en ze hadden extreem weinig of zelfs helemaal geen gevoelens voor andere mensen. En dit heeft al zo vaak plaatsgevonden op deze aarde.

Maar nu is Sahaja Yoga van start gegaan. En vanaf het moment dat Sahaja Yoga van start is gegaan hebben we Sahaja yogi’s, die nu de zegeningen van de Adi Shakti rechtstreeks ontvangen. Maar toch moet ik nog zeggen dat we zelfs onder de Sahaja yogi’s nog geen mensen hebben die ik helemaal volgroeid zou noemen. Sommige Sahaja yogi’s zijn er enkel omdat het in de mode is; misschien beschouwen ze het als een voordeel, vanuit hun zelfzuchtige beweegredenen, of wat de reden ook mag zijn. Dit is een zeer slechte houding. Als je in Sahaja Yoga bent, dan moet je beseffen dat je nu verantwoordelijk bent voor de hele wereld. Jullie zijn de enige mensen die naar voren zijn gekomen, jullie zijn de enige mensen die iets hebben bereikt. En op dit kritieke moment zou je je moeten gedragen op een manier die een grote heilige of een gerealiseerde ziel waardig is. Maar soms zie je dat ze zich gedragen op een manier die werkelijk schokkend is! Ze hebben geen respect voor zichzelf of voor anderen, en hun hele gedrag is zeer vreemd. Sommigen van hen zijn uit op geld, anderen zijn uit op macht. En zij die op macht uit zijn, zijn volgens mij nog gevaarlijker dan degenen die op geld uit zijn; want zij die op macht uit zijn proberen Sahaja Yoga een heel slechte naam te bezorgen. Het zijn zeer kwetsende, dominerende, afschuwelijke mensen. Hun hele houding is erop gericht macht te verkrijgen in Sahaja Yoga, en ze zullen al hun trucs aanwenden om die macht in handen te krijgen. Het lijkt een tijd goed met hen te gaan – maar je zult zien dat ze later allemaal zullen verdwijnen uit de sfeer van Sahaja Yoga. Er is een zeer groot zuiveringsproces gaande. Je moet beseffen dat je bent binnengetreden in een zeer hoog bewustzijnsgebied, waar je in contact staat met het Goddelijke. Maar als je je hier nog altijd als doorsnee mensen gedraagt die geen goddelijkheid in zich hebben – hoe lang kun je nog zo doorgaan? Het is dus ontzettend belangrijk dat je probeert te mediteren en jezelf te ontwikkelen, zodat jullie werkelijk voortreffelijke Sahaja yogi’s worden.

In sommige plaatsen hebben we heel veel geluk. In enkele landen hebben we heel veel geluk. Maar in andere landen heb ik het gevoel dat mensen gewoon doofstom zijn. Ze kunnen Sahaja Yoga niet begrijpen. Ze komen wel naar mijn programma, maar daarna verdwijnen ze gewoon weer. Dit is volgens mij ook te wijten aan de Sahaja yogi’s die hier verantwoordelijk voor zijn. De manier waarop ze tewerk gaan, de manier waarop ze sahaj[13] werk willen doen is niet sahaj. Er moet ongetwijfeld iets scheef zitten in de situatie, daarom werkt het daar niet zoals het op vele andere plaatsen uitwerkt.

Ik moet jullie dus vertellen dat dit er allemaal is, dat de Adi Shakti er is, en dat dit alles is gebeurd dankzij de Adi Shakti. Maar het verdere werk moet worden verricht door jullie, want jullie zijn de kanalen, jullie zijn het die mensen moeten transformeren. Nu moet iedereen beseffen en weten hoeveel mensen we al realisatie gegeven hebben. We moet ons afvragen: wat hebben we al gedaan voor Sahaja Yoga?

Ik nam eens het vliegtuig, en ik zag iets – ik ontmoette een vrouw die naast me zat, en ze gaf zoveel hitte af, ik begreep er niets van. Toen vertelde ze me dat ze de volgelinge was van een zekere guru[14], en ze was daar ontzettend trots op, en ze begon me van alles te vertellen over hem. En ik was zo verbaasd: kijk eens naar deze vrouw, ze heeft helemaal niets van hem gekregen, en toch bleef ze maar zeggen: “Ik heb hem zoveel geld gegeven, ik heb dit voor hem gedaan,” en al dat soort dingen. Maar ze had er niets voor teruggekregen, en toch sprak ze zo tegen mij, een vreemdeling, over haar guru. Maar in Sahaja Yoga heb ik gemerkt dat mensen eerder terughoudend zijn. Ze willen anderen niet in het openbaar over Sahaja Yoga vertellen, maar in dat geval ben je helemaal verkeerd bezig, want jij bent verantwoordelijk voor deze taak. Jullie hebben zelfrealisatie gekregen – natuurlijk waren jullie ernaar op zoek, dus dat is heel goed – maar jullie moeten allemaal proberen anderen realisatie te geven.

Ik moet zeggen dat mannen op de één of andere manier dynamischer zijn wat deze taak betreft. De vrouwen in Sahaja Yoga zijn nog niet tot het niveau gekomen waar ze zouden moeten zijn. Ze moeten zich er meer bewust van worden, en ze moeten aan het werk gaan. Ze kunnen het, maar het enige probleem is, ik denk dat ze een aantal kleine problemen tegenkomen waarover ze zich zorgen maken. Ik krijg voortdurend brieven van vrouwen met: “Dit gaat niet goed, dat gaat niet goed”, ze klagen voortdurend; en nu heb ik zo genoeg van hun brieven dat het voor mij zelfs geen zin meer heeft ze te lezen. Ik moet jullie dus allemaal zeggen dat het belangrijk is dat mannen dynamisch zijn, maar dat vrouwen dat nog veel meer moeten zijn; want zij zijn de shakti’s, en ik ben ook een vrouw.

Ik zie dus dat mannen actiever en dynamischer zijn voor Sahaja Yoga, en ik weet niet wat de reden is dat vrouwen dat niet zijn. Ze kunnen zoveel mensen transformeren. Ze kunnen zoveel goed doen voor anderen. Ze kunnen zoveel liefde en mededogen brengen, want deze liefde en mededogen zijn de eigenschappen van een moeder, van een vrouw. En als vrouwen die eigenschap niet hebben, dan heeft het geen waarde een vrouw te zijn. Als je steeds maar bezig bent met onbenullige dingen zoals mode, of je uiterlijk, enzovoort, dan verspil je alle tijd. Je hebt nu maar een korte tijd, je hebt je realisatie gekregen en je moet nagaan wat je tot nu toe al hebt gedaan, wat je tot nu toe al hebt bereikt.

Maar zelfs in Sahaja Yoga zou ik zeggen dat ik heb gemerkt dat er de vreemdste ideeën ontstaan. Zo ontwikkelen ze bepaalde rituelen, en vervolgens raden ze anderen die rituelen aan, ze spreken erover, en zo ontstaat er een soort van machtslust. Ze willen anderen onderdrukken en ze willen de controle overnemen en mensen bang maken, en ze gedragen zich op zo’n manier dat het lijkt alsof ze heel rechtschapen zijn. En sommigen beginnen dan te zeggen: “Mataji heeft dat gezegd. Dit zijn Mataji’s ideeën.” Gedreven door hun eigen machtslust verzinnen ze dingen, en spreken ze zo. Maar vraag hun eens: “Hoeveel mensen heb je realisatie gegeven?” Het eerste dat je moet vaststellen is hun positiviteit: “Hoeveel mensen heb je realisatie gegeven?” Ze praten alleen maar over anderen, uiten kritiek op anderen en bespreken de tekortkomingen van Sahaja Yoga die ze in de Sahaja yogi’s zien; ik zou zeggen dat dit een welbekende situatie is die zich al eerder heeft voorgedaan, en dit moet nu ophouden.

Als dit boek eenmaal wordt uitgebracht, dan zal de hele wereld op de hoogte zijn van ons werk en zullen we niet langer in twijfel worden getrokken. Maar we moeten er zelf op toezien dat we, zodra we deze vorm van erkenning krijgen, er klaar voor zijn – dat we er de bekwaamheid voor hebben. We zouden niet mogen achterlopen. Als je bijvoorbeeld sommige Sahaja yogi’s ondervraagt – vooral Sahaja yogini’s – dan weten ze niet veel over Sahaja Yoga. Ze weten niets over de chakra’s, ze weten niets over de godheden, ze weten niets! Hoe kunnen zij Sahaja yogi’s zijn? Jullie moeten er alles over weten. Het enige dat jullie je niet realiseren, is dat je niet van buiten een Sahaja yogi bent, maar van binnen. Van binnen moet je een soort van inzicht hebben over de chakra’s en over Sahaja Yoga – hoe het werkt en hoe het je verder helpt.

Als je nu aanneemt dat ik de bron ben van die energie – en jullie weten heel goed dat ik dat ben – dan kunnen jullie zelf ook een zekere perfectie bereiken in het omgaan met anderen, en zo kun je hen bij Sahaja Yoga brengen. Dit is een zeer belangrijke taak die jullie moeten volbrengen: jullie moeten Sahaja yogi’s in Sahaja Yoga brengen. Maar ik merk dat sommige mensen nog steeds erg achterlopen; en het is zeer verbazend dat ze in dat land leven, dat ze deel uitmaken van dat land, maar het deert hen niet. Onder deze omstandigheden zullen zij ervoor verantwoordelijk worden gesteld: “Waarom hebben jullie niets gedaan? Waarom hebben jullie niet naar manieren en methodes gezocht om ten minste jullie landgenoten te overtuigen?”

Sahaja Yoga staat aan het begin van een groeiproces, en het kan niet groeien met slechts één of twee landen; alle landen moeten bij Sahaja Yoga worden gebracht. Hoe meer mensen we bij Sahaja Yoga kunnen brengen, hoe beter. En verder hebben we nog boeken om mensen te overtuigen, en we moeten er met hen over spreken. Maar wat ik merk is dat, zodra Sahaja yogi’s Sahaja Yoga beginnen te verspreiden, hun ego opkomt, en dat ze beginnen te denken dat ze heel belangrijke Sahaja yogi’s zijn, dat ze grote leiders zijn – al dit soort belachelijke ideeën ontstaan in hun hoofden, en dat is verkeerd. Je moet gewoon op een heel nederige manier denken. Hoe meer je hebt, hoe nederiger je wordt – net als een boom die neerbuigt als hij beladen is met vruchten. Zo moet je zelf ook heel nederig zijn. Maar die nederigheid is soms erg moeilijk in de praktijk te brengen, want de cultuur van het Westen is geen nederige cultuur – het is een cultuur van agressie, een cultuur van overheersing. Tot nu toe denken ze dat ze door dit overheersingsgedrag de hele wereld hebben gezien en dat ze er heel veel mee hebben bereikt. Maar wat hebben ze werkelijk bereikt? Niets. Als je naar hun eigen landen kijkt dan zie je dat er drugsverslaving heerst. Waarom raken er zoveel mensen verslaafd aan drugs? En daarnaast doen ze nog allerlei verdorven dingen, die ik zelfs niet eens wil vernoemen; je weet zelf wel wat ze doen – dingen waar ze in India, een armer land, nog niet eens aan zouden denken. Zulke dingen gebeuren er om jullie heen, dus probeer uit te zoeken wat er op welk vlak verkeerd is en hoe je deze dingen kunt rechtzetten – of je hen kunt helpen.

In feite, zoals ik jullie heb verteld, sta ik nu op het punt om verschillende organisaties op te richten in het belang van het welzijn van de mensen. Maar jullie kunnen hier allemaal aan meewerken. Jullie kunnen ook in jullie eigen landen zulke organisaties oprichten. Maar eerst moet je van je ego af zien te raken. Want pas als dat met je gebeurt, zal je aandacht stabiel zijn. En dit ego kunnen jullie heel eenvoudig de baas worden, omdat jullie Christus vereren, en Christus is degene die gevestigd is in de Agnya chakra. Jullie vereren allemaal Christus, maar die nederigheid van Christus is er nog niet – eerder precies het tegenovergestelde. Overal is het zo gegaan dat van alles wat er in een religie gepredikt, wordt mensen juist het tegenovergestelde deden.

Bijvoorbeeld in de hindoe religie; ik zou zeggen dat de hindoe religie gebaseerd is op het feit dat in iedereen de Spirit[15] aanwezig is. Maar als in iedereen de Spirit aanwezig is, hoe kan er dan een kastensysteem zijn, en hoe kan er iemand lager of hoger zijn dan een ander? En van de andere kant heeft Christus gezegd dat je moet vergeven, dat je iedereen moet vergeven, en dat je nederig moet worden. En dan zie je dat de christenen geen nederigheid kennen, ze hebben niet het minste idee van nederigheid. Mannen zijn zo en vrouwen zijn ook zo, en de mannen en de vrouwen blijven vervolgens maar ruziën. Er is geen sprake van dat ook maar iemand nederig is, vredig, enzovoort. Het is dus allemaal heel kunstmatig, ze lopen te koop met hun menslievendheid en dergelijke, maar in hun hart zie ik geen spoor van liefde, geen spoor van mededogen in de ware zin van het woord.

Nu wij dus te maken hebben met de realiteit, moeten we beseffen dat we niet gewoon kunnen doorgaan met dingen die kunstmatig zijn, die anderen om de tuin leiden – maar we moeten het werkelijk wòrden. Alleen als je het wòrdt, als je werkelijk zo bent, dan pas heb je het werk verricht waarvoor je geboren bent op dit tijdsgewricht van de bloesemtijd. Anders had je eerder geboren kunnen worden, en had je iets anders kunnen zijn. Maar je bent speciaal geboren zodat je je waarde kunt realiseren, zodat je zelf kunt realiseren wat je bent en het proberen te begrijpen, zodat je zelfrespect hebt en dingen probeert te doen die van groot belang zijn als Sahaja yogi’s. Natuurlijk heb je ook een baan en doe je ook nog andere dingen; maar het zal je verbazen: als je voor Sahaja Yoga werkt dan zul je voor alles meer tijd hebben. Zodra jij het werk van God begint te doen, zal God jouw werk doen. En zo zal het je verbazen hoeveel tijd je zult krijgen om de juiste dingen te doen.

Maar nu is het aan jou om naar huis te gaan en aan zelfonderzoek te doen, om alles voor jezelf op een rijtje te zetten. Nu is de Adi Shakti in eigen persoon gekomen. Maar ik ben heel eenvoudig, ik zie er heel eenvoudig uit; ik gedraag me heel nederig, en daardoor beschouwen mensen me als vanzelfsprekend. En ik doe er niets tegen. Ik wil je niet straffen, ik wil niets doen van die aard. Maar je zult vanzelf gestraft worden, je zult zelf nutteloos worden als je geen zorg draagt voor jezelf en als je jezelf niet ontwikkelt.

Deze ontdekking is zo geweldig, en deze man kende mij van tevoren helemaal niet. Hij is zeer geleerd, maar hij is ook heel nederig, en hij zei me: “Stel je voor… Ik zit tegenover de Schepper van deze wereld, en toch voel ik me heel normaal.”

Dus ik vroeg: “Wat denkt u dan dat er met u zou moeten gebeuren?”

En hij zei: “Moeder, het is gewoon ongelofelijk te beseffen dat ik hier voor u zit, en dat u hier bent.”

Ik zei: “Het is maar goed dat u mijn aanwezigheid niet ervaart als overweldigend of overheersend. Daar ben ik heel blij om.”

“Nee”, zei hij, “Ik voel gewoon de liefde, ik voel gewoon het mededogen, dat is alles.”

We moeten weten dat we niets anders dan liefde en mededogen zouden moeten voelen; mededogen en liefde voor onszelf in de zin dat we nooit iemands hart zouden mogen kwetsen. Iets zeggen om iemand pijn te doen, is heel slecht. Maar sommige mensen genieten daar enorm van, en denken dan dat ze heel intelligent zijn – maar dat is niet het geval. Als je tegen iemand spreekt dan moet je dingen zeggen die zacht zijn, en aangenaam.

Een ander geval is de woede van iemand, deze woede, waardoor je door het kleinste voorval hier of daar uit je slof schiet. Je moet deze woede gewoon zeggen: “Hou je stil. Ik heb niets met je te maken.” Dat is één ding. En dan zijn er ook nog mensen die op een heel subtiele manier, ik zou zeggen, machtsbelust zijn, op een heel subtiele manier. Ze hebben trucjes en methodes waarmee ze precies weten hoe ze anderen kunnen controleren. Maar wat zul je daarmee bereiken? Wat win je ermee? Wat zal er gebeuren door al deze dingen te doen? In deze aardse omgeving zul je misschien enigszins populair zijn, zul je misschien min of meer een bepaalde positie verkrijgen, maar wat wil dat uiteindelijk zeggen? Het zal je geen stap verder helpen. Wat je het meeste tot hulp zal zijn, is jezelf tot een perfect kanaal voor Sahaja Yoga om te vormen – een perfect kanaal te zijn. En dan zul je versteld staan over hoe je geholpen wordt.

Ik zou dus zeggen aan jullie allemaal in het Westen, dat je nederigheid moet ontwikkelen. Dat is heel belangrijk. Ik was verrast dat in Rusland de mensen niet alleen nederig zijn, maar ze hebben ook zo’n toewijding – zo’n toewijding, ongelofelijk! Ze slaan zelfs hun ogen niet naar me op. Ik weet niet waar ze dat idee vandaan hebben. En dit gebeurde niet na de ontdekking, maar zelfs al ervòòr. Ze waren zo vriendelijk, en zo nederig, en zo vol liefde; en zelfs de kinderen brachten me kleine cadeautjes, weet je, gewoon om het me te geven, zo lief!

Het is echt verbazend hoe deze mensen in Rusland dat vermogen om te wòrden hebben bereikt. En ik denk dat in het Westen Rusland het land is dat zeer grote hoogten zal bereiken in spiritualiteit, wat betekent dat zij de krachtigste mensen zullen zijn. Laat ons dus kijken wat je in je eigen land kunt doen, en hoe je het gaat uitwerken. Kijk, er zijn zoveel dingen die je heel gemakkelijk kunt doen, als je voor jezelf inziet dat je het instrument van het Goddelijke bent. En dan zal je karakter veranderen, je aard zal veranderen; je zult een ongelofelijk lieve persoon worden, een innemende persoon, en iedereen zal het gevoel hebben dat dit een heilige is die hier loopt.

Dat is alles wat ik hierover te zeggen heb. Wat deze ontdekking ook inhoudt, het is geen ontdekking voor mij, maar een ontdekking voor de hele wereld. En ik ben er zeker van dat, eenmaal dit bewezen is en bekend wordt gemaakt aan de hele wereld, alles zal veranderen voor jullie, en ook voor mij.

Moge God jullie zegenen.

[1] Adi Shakti: ondersteunende, vrouwelijke, moederlijke oerkracht, scheppende kracht van het universum, die belichaamd wordt door Shri Mataji; primordiale (oorspronkelijke) kracht

[2] Mahakali: goddelijk aspect dat de energie van het linkerkanaal (Ida nadi) beheert, met als kwaliteit verlangen en bestaan (het Zijn).

[3] Ganesha: goddelijk aspect dat in de Muladhara chakra verblijft – vertegenwoordigt onschuld, wijsheid, zuiverheid en nederigheid

[4] Virata: het grote kosmische lichaam; manifestatie van God

[5] Adi Chakra: primordiale of oorspronkelijke chakra van het universum

[6] pitha of peetha: plaats, ‘zetel’ van een chakra (‘troon’ van een godheid) op het hoofd

[7] Kundalini: primordiale, moederlijke levensenergie, die opgerold in het heiligbeen verblijft

[8]  Shakti: primordiale (oorspronkelijke) kracht, ondersteunende, vrouwelijke, moederlijke oerkracht

[9] swayambhu: ‘dat wat gecreëerd werd door Moeder Aarde’; swayambu’s zijn stenen, rotsformaties en plaatsen die spontaan uit de aarde zijn voortgekomen en zeer sterke vibraties uitstralen (bv. Uluru, bepaalde (heilige) plaatsen in de Himalaya, Ganesha swayambu’s in India,…)

[10] Mahasaraswati: goddelijk aspect dat de energie van het rechterkanaal (Pingala nadi) beheert, met als kwaliteit actie en creativiteit (Schepping).

[11] Mahalakshmi: goddelijk aspect dat de energie van het middenkanaal (Sushumna Nadi ) beheert, met als kwaliteit evolutie en bewustzijn.

[12] maya: illusie, onwerkelijkheid

[13] sahaj: sahaja, spontaan, aangeboren, volgens de cultuur van Sahaja Yoga

[14] guru: leraar, meester

[15]Spirit: het Atma, het Zelf, de diepste (goddelijke) essentie van ons wezen, die zuivere liefde, vreugde en bewustzijn is.