Paas Puja “Treedt in de voetsporen van Christus”

Istanbul (Turkey)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Paas Puja “Treedt in de voetsporen van Christus” Istamboel, Turkije 25/04/1999

ETVD Unknown NL Vertaling: Unknown Versië: 2017-0512

Vandaag zijn we hier allen tezamen in Turkije, in Istamboel, om de verrijzenis van Christus te vieren. En daarbij vieren we ook jullie verrijzenis. Christus’ verrijzenis had voor ons een grote boodschap. Hij overwon de dood, en kwam uit het dode lichaam met een ander lichaam, dat een levend lichaam was. Het lichaam was hetzelfde, maar het ene lichaam was dood, terwijl het andere lichaam levend was.

Het was niet alleen maar symbolisch dat dit gebeurde. Het overkwam juist Hem omdat Hij een goddelijk kind was. Hij was een goddelijk persoon. Wat er precies met Hem gebeurde was het volgende: hij stierf en stond op als een nieuwe persoon, een levende persoon.

Voor Hem, wat is de dood? Voor een eeuwig wezen is er geen dood.

De dood is iets dat niet bestaat voor iemand die eeuwig is. Hij kan er op een gegeven moment uitzien als een dode, maar Hij kan nooit sterven. Dit is wie Christus was: een zeer speciale incarnatie die op aarde kwam, om opnieuw geboren te worden uit de dood. Op dezelfde manier zijn wij, wanneer we nog niet gerealiseerd zijn, wanneer we nog niet verlicht zijn, dood, in die zin dat ons bewustzijn zeer saai en dood is. We kunnen bloemen zien, gezichten zien, gebouwen zien, steden zien.

Al deze zaken kunnen wij zien en dan hebben we het gevoel dat we heel bewust zijn, wat niet zo is. Het werkelijke bewustzijn komt pas wanneer we de grens van ons verstand overschrijden, wanneer we voorbij het verstand gaan. En dit is enkel mogelijk omwille van de verrijzenis van Christus.

Hij wekte zichzelf uit de dood omdat Hij een goddelijk persoon was.

En zo krijgen ook wij een nieuwe geboorte omdat we gezegend worden door het goddelijke. Nu wordt ons verstand, dat zich tussenin bevindt, gecontroleerd door Shri Jezus Christus. Doorheen jullie Agnya controleert Hij de twee kanten: hij controleert jullie conditioneringen en jullie ego, en Hij brengt jullie in evenwicht.

 

Maar wanneer deze Agnya chakra allerlei ideeën begint te spuien, soms reagerend, soms conditioneringen accepterend, is het een slaaf, en is het niet vrij meer omdat het onder invloed staat van jullie ego en superego. En dat betekent de dood van ons bewustzijn.

We kunnen niet begrijpen dat er iets bestaat dat overstijgt. We kunnen niet begrijpen dat er een leven bestaat voorbij datgene dat we nu kennen. Dat wil zeggen: nu kunnen we allemaal begrijpen dat we in een toestand leefden die ten einde liep. We voelden ons slecht, we voelden ons ongerust, we waren aan het vechten, en we dachten allemaal dat er iets misging met ons huidige leven. Er is zeer zeker iets dat ons tot slaaf maakt, iets waardoor we slaafs worden. Zoveel hebben we ons ongetwijfeld gerealiseerd, en we begonnen de waarheid te zoeken, we begonnen de waarheid te zoeken op zoveel verschillende manieren.

Ik heb weet van zovelen die verkeerd zijn gelopen, die hun evenwicht kwijt raakten, en die er volledig onderdoor gingen.

Maar zovelen onder jullie zijn gered geworden door het grote voorbeeld van Christus’ wederopstanding.

Hij moest zich inzetten, Hij was degene die het moest doen, en Hij was degene die het uitwerkte. Zonder Hem zou onze Agnya nooit zo soepel zijn geworden.

Mensen waren in die oude tijden zeer erg geconditioneerd; en toen werden ze modern en vol ego. Daartussenin bestaat niets.

Door deze twee invloeden zijn we gevangen. We zijn absoluut ‘dode’ mensen. We hebben geen gevoeligheid voor iets. Wat we vandaag de dag overal kunnen zien, is dat mensen erg snel bereid zijn elkaar te doden. Mensen willen mensen doden. Kunnen jullie je zoiets doms voorstellen dat wij onze familie en kennissen zouden doden?

Dan zijn er ook kinderen die doden, ouders die doden, geen enkele relatie wordt geaccepteerd. Dit is een teken van een persoon van wie het bewustzijn volledig dood is. In ons bewustzijn zouden we op zijn minst gevoelens moeten hebben van mededogen en liefde.

Maar dat zijn we kwijt, het is er niet, we hebben het niet.

De hele wereld staat in brand wanneer je leest over al de oorlogen die woeden, de manier waarop ze kinderen doden, de manier waarop ze mensen vernietigen.

Het is een verkeerde houding als je denkt dat je door te handelen naar willekeur, je de situatie ook maar een klein beetje kan verbeteren.

Het is een verkeerd concept dat je door mensen te doden, je iets kan verwezenlijken. Ons werk van Sahaja yogi’s gaat goed, dat moet ik zeggen, maar het moet stoppen deze verschrikkelijke houding van mensen om te vernietigen. Zodus, nu zouden jullie kunnen vragen:

“Moeder, wat kunnen wij doen opdat het zou stoppen, hoe kunnen wij deze drang tot vernietigen tegenhouden?”

Het antwoord ligt in het leven van Christus. Je doet hen verrijzen, je verlicht hen, je brengt hen in een staat dat ze begrijpen wat juist en wat verkeerd is. Laat hen het mededogen en de liefde die in jullie is voelen.

Wanneer dat begint, wanneer de derde kracht in ons begint te werken, dan zakt ons ego, en al onze conditioneringen zakken. Bijvoorbeeld, jullie denken: “we zijn Moslims, we hebben het recht anderen te doden.” Of: “we zijn Joden, we hebben het recht anderen te doden.”

Al deze differentiaties, al deze onderscheiden die jullie aanbrengen zijn zo dom, want jullie zijn mensen en zij zijn mensen. Jullie doden mensen! Het is niet dat ze gezondigd hebben, of dat ze iets verkeerd hebben gedaan, behalve dat ze in hun domheid geloven dat ze zus of zo zijn. Dat is niet waar! Jullie zijn slechts mensen. In ieder mens is er Kundalini. Zonder onderscheid. Of je nu Moslim bent, Christen, Hindoe, dat is allemaal eender. Je mag eender welke naam hebben. Ga maar eens na hoe wij onze naamgeving zomaar accepteren. Je mag dan al geboren zijn in een Hindoe-familie of een Christelijke familie, maar onmiddellijk begin je te denken dat je al de vlaggen moet verdedigen van de religie in dewelke je geboren bent. Je bent in die religie geboren zonder dat je daar zelf een keuze in had, zonder dat je daar in toestemde, zonder er iets van te begrijpen. Hoe is het dan mogelijk dat je tot die religie behoort? Jullie hebben Kundalini, iedereen heeft Kundalini, zodus kunnen jullie enkel behoren tot de religie van de mensheid, waar iedereen Kundalini heeft. Jullie zijn allemaal mensen, niets anders! Alle valse ideeën dat jullie Hindoes, Moslims, Christenen zijn, is allemaal door de mens verzonnen. Ik bedoel, de mens kan eender wat verzinnen, maar de mens heeft geen brein dat voor hem kan uitmaken dat zulke dingen allemaal door de mens uitgevonden zijn.

Neem bijvoorbeeld Amerika, waar ze allerlei verenigingen en organisaties maken die allemaal gebaseerd zijn op absolute leugens, absoluut verkeerde ideeën, absolute verderfelijkheid, maar ze maken ze desalniettemin, ze vormen groepen en dergelijke, en deze gedijen goed.

Maar het heeft een weerslag, die hen onbekend is, wanneer men valse dingen doet die gericht zijn tegen de mens, die door God geschapen is, en wanneer men denkt ongenaakbaar te zijn, dan volgt de weerslag. Vele landen die ooit heersers waren, zijn ten onder gegaan.

En alle landen die nu zeer rijk zijn, zullen ten onder gaan. Dat al deze landen ten onder gingen, is een resultaat is een resultaat van het stompzinnige geloof dat ze hoger waren dan anderen, dat ze anderen mochten doden. Dus ontstond er een methode van geweldloosheid, wat volgens mij al even absurd is, want men begon muggen te redden en vlooien, terwijl muggen en vlooien, jullie worden verondersteld dit te weten, de grootste bloedzuigers zijn. Ze leven enkel van het bloed van mensen. Waar is het nut van zulke dingen te redden?

Zodus, de mens begint steeds met dingen die stom zijn, die absurd zijn, onnozel zijn. Ik weet niet waarom dit zo is. De manier waarop ze dingen aanvaarden is absoluut ongelooflijk. Ik denk dat het een soort slaafse mentaliteit is, die hen geen vrijheid geeft te denken over wat juist is en wat verkeerd is. Hiervoor kregen we Christus. Christus is een persoon die absoluut vrij is, vrij van alle vooroordelen, vrij van verleidingen, vrij van allerlei soorten onzin die mensen volgen. Maar dan zouden jullie kunnen zeggen: “maar Moeder, Hij was Goddelijk.” Wel, nu zijn jullie ook goddelijk! Hoe kunnen we dan nu de handen in elkaar slaan om een volwaardige poging te doen, een volwaardige poging om mensen te zeggen: “wat zijn jullie aan het doen? Waarom doen jullie dit? Is het wel nodig zulke dingen te doen?” We kunnen zeggen dat er langs de ene kant een massavernietiging is omwille van domheid.

Aan de andere kant is er jullie eigen zelfvernietiging. Beginnen te drinken, beginnen met andere dingen die je eigen vernietiging meebrengen, en die immoreel zijn. Dit wordt al snel ons niveau, en mensen houden er erg van, en ze hebben het niet graag wanneer je hen zegt dat dit zelfvernietigend is. We vernietigen anderen, ofwel vernietigen we onszelf

Christus werd vernietigd door anderen en Hij verrees uit zichzelf. En wij zitten nu in dezelfde positie, zo weet ik dat Sahaja Yoga verschillende malen in twijfel werd getrokken, dat is nu veel verbeterd, het is niet zo erg meer. Sahaja Yoga werd aangevallen, en er waren zo veel problemen, maar nu komt dit allemaal tot bedaren, omdat het de Waarheid is, het is de Werkelijkheid, het is Goddelijk.

Zodus, jullie hoeven niet bang te zijn, al deze rare ideeën zullen verdwijnen, ook deze over Sahaja Yoga. Het is een wederopstanding, niet alleen van jullie, maar ook van onze ideologieën. Wat onze ideologie veranderd heeft, is dat ons bewustzijn nu verlicht behoort te zijn, er zou een licht moeten schijnen in ons bewustzijn.

Het is plots dankzij Sahaja Yoga tot bij de mensen gekomen, dat je zonder het licht onmogelijk het juiste pad kan volgen.

Het is niet makkelijk om Christus’ leven te beschrijven, hoe Hij hier doorheen moest. Hij stierf zo jong, en Hij werd op zo’n wrede manier gedood. Maar desondanks stond Hij Zelf op uit de doden, Hij kwam dit alles te boven, Hij doorstond deze beproeving. Zo is het ook voor ons in Sahaja Yoga. Als wij problemen hebben zouden we moeten weten dat we krachten hebben, waarmee we opnieuw geboren kunnen worden. Niemand kan ons vernietigen, niemand kan ons doden, want wij hebben de kracht opnieuw geboren te worden. Deze bijzondere kracht van jullie om te herrijzen, zou je voortdurend moeten proberen te begrijpen, te voelen, erop te mediteren.

Ik hoor her en der mensen zeggen dat de staat zus doet, en dat de staat zo doet, en dergelijke problemen, zoals dat men jullie een sekte noemt, of dat men jullie andere namen geeft. In orde, dit heeft allemaal geen belang. Jullie plicht is te geloven dat jullie in de voetsporen van Christus treden. En niemand kan dit verhinderen, het is de boodschap van Christus’ leven: niemand kan het goddelijke leven vernietigen.

Wanneer Zijn lichaam niet vernietigd kon worden, hoe kan men dan het goddelijke licht in jullie vernietigen? Hier zijn zovele Sahaja yogi’s aanwezig die al zo lang in Sahaja Yoga zijn, zij hebben problemen gekend, en zij hebben zich door vele problemen heengeworsteld, maar deze zijn allemaal afgenomen, en jullie zijn in zo’n mooie herboren positie gekomen dat jullie verbaasd zullen staan hoe Sahaja Yoga zich over de hele wereld zal verspreiden. Over heel de wereld zullen mensen met Sahaja Yoga beginnen, over heel de wereld zullen er Sahaja yogi’s zijn, zodat deze minderheid van domme mensen zal verdwijnen.

Wat moeten jullie hiervoor doen? Soms vragen mensen mij wat ze hiervoor moeten doen. Jullie zullen ook al wel in de bijbel gelezen hebben dat Christus bad, en Hij bad… Op dezelfde manier zouden we kunnen zeggen dat we moeten mediteren, en door te mediteren zullen we groeien in ons bewustzijn, in onze nieuwe persoonlijkheid, in onze gesterkte persoonlijkheid. Meditatie is de enige manier waarop we kunnen groeien, zodat niemand ons nog kan vernietigen omdat we allemaal beschermd worden door Gods liefde.

Jullie hoeven je geen zorgen te maken over wie jullie zal vernietigen, over wat er zal gebeuren. Natuurlijk is er in het begin een klein beetje opwinding, mensen voelen zich hierover een klein beetje slecht, dat is niet zo erg. Maar in feite kan niemand jullie vernietigen, dat geloof in jezelf moet je hebben.

Christus had geen organisatie, Hij had geen Adi Shakti om Hem te steunen, op geen enkele andere manier dan door Zijn goddelijke persoonlijkheid slaagde Hij erin zich te redden uit alle problemen, uit alle martelingen, uit alle wreedheden die Hem te beurt vielen. Maar jullie hebben een voordeel ten opzichte van Hem, omdat jullie in de eerste plaats verlicht zijn, en Hij was een goddelijk persoon die dit allemaal kon doorstaan, jullie hoeven dit niet allemaal mee te maken, niemand zal jullie martelen, niemand zal jullie gevangen zetten, niemand zal jullie kruisigen. Niemand zal dit doen, het is onmogelijk, tenzij dat jullie op mentaal vlak van streek raken, en dat kan gebeuren, ik weet dat er landen zijn waar mensen van streek zijn, omdat ze denken dat ze onderdrukt worden, omdat ze daar onbeschaamd zijn. Ik verzeker jullie: niemand kan dat doen. Jullie zouden moeten weten dat jullie heel de tijd beschermd zijn.

Christus is daar als jullie oudste broer, dat heb ik jullie altijd verteld, en ook hebben jullie je Moeder, en jullie hebben alle engelen en Gana’s rondom jullie.

Wanneer ik deze plaats voor het eerst zag dacht ik: “kijk dat toch eens aan, in al deze landen hebben ze getoond dat er engelen en Gana’s zijn. Zulke pure vormen zijn daar aanwezig om jullie te beschermen.”

Zodus hoeven jullie je geen zorgen te maken over jullie vernietiging of jullie belemmeringen, of welke naam jullie ook mogen geven aan de vernietigende krachten die hun uitwerking hebben op jullie. Van het leven van Christus moeten we geleerd hebben dat niemand kwaad kan doen aan een gerealiseerde ziel, in deze moderne tijden wel te verstaan. Het is eigenlijk zo dat ze nooit vernietigd werden, we hadden zovele heiligen die gedood werden, die gemarteld werden, maar ze zijn blijven voortbestaan in hun poëzie, in hun gedichten, maar ook zijn zij blijven voortbestaan in hun zegeningen, overal, het is niet gedaan met ze, ze zijn niet dood, hoewel het zo mag lijken. Het is al voldoende om hen te aanroepen, hun naam te zeggen, opdat ze het zouden uitwerken, ze zijn daar aanwezig in hun Spirit, en ze helpen jullie. Dit werd verzekerd door Christus’ leven! Dankzij Zijn verrijzenis, zijn wij verrezen mensen.

Natuurlijk is na de verrijzenis ook onze lichamelijke gezondheid gewijzigd. Na de verrijzenis doen onze chakra’s het genezende en helende werk. Onze houding, onze mentale houding verandert ook.

En ook ons ego neemt af. Niet alleen dat, ook onze conditioneringen gaan weg. Ik was zo blij toen ik zag dat mensen die in een bepaalde religie geboren waren, onmiddellijk inzagen wat er mis is met deze religie. Het is alsof ze zich omdraaien en het beeld zien van hun maatschappij, en weten wat er mis is met hen.

En wanneer ze beginnen te mediteren op de aan te brengen verbeteringen, dan werkt dat uit.

Er zijn maatschappijen die aan het verbeteren zijn, zie je, enkele zogenaamde religies zijn in hun eigen valstrikken aan het lopen, en ze zullen allemaal vallen want ze zijn onwaar, het is niet de ware godsdienst. De ware godsdienst is in onszelf, en deze pure religie is een religie die de hele wereld omspant. De oplossing zal op de volgende manier tot stand komen. Veronderstel dat jullie oorlogen hebben, oorlogen in de naam van religie, oorlogen in de naam van God in het bijzonder, en in de naam van religie hebben jullie oorlogen. Zodus, wat gebeurt er dan? Al de oorlogen van dat type die nu bezig zijn, slagen er niet in de realiteit te vernietigen, ze slagen er niet in de waarheid te vernietigen. Dit is een andere boodschap van Christus’ verrijzenis.

Dat kunnen jullie niet! Jullie mogen dan wel denken dat jullie deze vernietigd hebben, maar ze zijn nog steeds daar.

Al de heiligen, al de grote mensen die verrezen zijn in het leven zijn allemaal voortdurend aanwezig.

Hun bescherming is aanwezig, hun leiding is aanwezig, jullie kunnen hen zien, op een manier, dat ze aanwezig zijn. Zodus zou men niet bang mogen zijn, de angst voor de dood moet verdwijnen. Zovelen onder hen hebben hetzelfde gezegd. Wat stelt de dood voor? De dood zelf sterft eens je verrezen bent. Dus zou je niet bang mogen zijn van de dood. Nu, hoeveel onder jullie zijn bang geweest van de dood voor jullie verrijzenis? Maar nu niet meer. Jullie maken je geen zorgen over wanneer de dood komt, wat er daarna gebeurt, of over de manier waarop je zogenaamd vernietigd zal worden. Jullie weten het allemaal, in de kern van jullie hart weten jullie zeer goed dat je niet vernietigd kan worden. De angst voor onze vernietiging gaat weg, ongetwijfeld.

Maar er is één ding, het mededogen. Wanneer je al deze slechte dingen ziet gebeuren, al die mensen die gefolterd worden, zie je, dan kan jullie verstand dit niet aanvaarden. Het begint daar respons op te geven, en het begint de pijn van anderen te voelen, enorme pijn.

Maar het resultaat hiervan is dat jullie wilskracht, dat jullie gedachtegang hierover, dat zelfs jullie tranen beladen worden met kracht.

Zij kunnen soelaas brengen aan deze mensen die onnodig lijden.

Jullie moeten hiermee experimenteren. Alleen al een gevoel te hebben van mededogen en liefde zal deze toestanden doen verbeteren.

Nu is het zo dat we al mediteren, maar we kunnen ook mediteren met zo’n mededogen en zo’n liefde dat jullie tranen ook een uitwerking kunnen hebben op die mensen die zo wreed zijn, en dom, en die elkaar afmaken.

Maar nu is het belangrijk voor jullie om te beseffen dat jullie geen individu zijn, maar dat jullie een persoonlijkheid hebben die de hele wereld omvat, een wereldomvattende persoonlijkheid. Jullie zijn geen individuen, maar jullie hebben wereldomvattende persoonlijkheden, en hier zittend, werken jullie aan de problemen van de hele wereld. Je bent nu niet langer dat kleine persoontje dat enkel denkt aan zijn gezinnetje, zijn kind, dit en dat, … neen. Dit verstand van jullie heeft zich uitgebreid. Het heeft zich in die zin uitgebreid dat het automatisch werkt aan al de problemen van de wereld. Waar ik als vrouw kranten lees, en als vrouw lees je zelden de krant want vrouwen vinden het weinig zinvol de krant te lezen, ondervind ik dat ik de krant lees, juist daar waar nood is aan mijn aandacht. En ik zie dat het werkt. En als jullie dat nu eens allemaal zouden doen, als jullie zouden inzien dat het jullie verantwoordelijkheid is om negatieve krachten te corrigeren, en in orde te brengen. Jullie zouden collectief kunnen mediteren op die punten waarvan je ziet dat ze een groot probleem stellen.

Nu ligt het probleem hoofdzakelijk bij religies. In hoofdzaak. Als ze nu allen samen de sprong zouden kunnen maken naar de nieuwe religie, een wereldomspannende religie, dan zijn ze allen één.

Dan kunnen ze niet meer vechten, omdat er maar één religie is; maar ze kunnen niet tot één religie komen omdat ze allemaal willen vechten.

Het zijn allemaal vechthanen. Maar als ze allemaal bij Sahaj komen, als ze allemaal verlicht worden, dan zullen ze nog alleen maar genieten van elkaars liefde, niet van elkaar te vernietigen en elkaar te doden.

En dit is wat we moeten leren van het leven van Christus, die alleen kwam, die eigenhandig te werk ging, die niet zulk een collectief achter zich had. Hoe machtig was Hij, dat Hij de dood kon bedwingen, dat Hij eraan kon ontkomen op Zijn heldere wijze, ter hoogte van de Agnya! Zonder Hem hadden we nooit Sahaja Yoga gehad. Kundalini had er nooit door kunnen gaan als Hij Zijn leven niet had geofferd.

En Hij offerde Zijn leven gaarne, Hij accepteerde de taak Zijn leven te offeren, en dan verrees Hij, Hij passeerde door, ik zou moeten zeggen, het zeer nauwe kanaal van Agnya, om iedereen in orde te brengen door te zeggen: “ik vergeef iedereen.” Als vergeven zulk een sterk wapen was dat je er zelfs je eigen dood mee kan bevechten, waarom dan niet vergeven, waarom zeggen jullie niet: “ik vergeef iedereen.”

Vele mensen zeggen:”Moeder, ik kan niet vergeven.” En ik moet dan wel honderd keer zeggen:”Of je nu vergeeft of niet, wat doe je eigenlijk?”

De boodschap van ‘Jezus’ leven was dat Hij vergaf. Hij vergaf iedereen die Hem lastig viel. Hij ging zelfs zover te zeggen: “0 Vader, vergeef hen want ze weten niet wat ze doen.” Aan het kruis zegt Hij deze dingen, wanneer Hij gemarteld en beledigd wordt, zegt Hij deze dingen:

“vergeef hen, heb medelijden met hen, heb sympathie met hen, want ze weten niet wat ze doen, ze zijn de Zoon van God aan het doden, en wat zal er met hen gebeuren? Waar zullen ze naartoe gaan, wat zal hun situatie zijn? “

Dit hier is een grote boodschap voor ons, dat Hij zelfs aan het kruis zei: “Vergeef 0 God, 0 Vader, vergeef hen alstublieft.” Op dezelfde manier moeten ook wij mensen vergeven. Het is zeer belangrijk dat wij vanuit het leven van Jezus mensen moeten vergeven. Zijn vergiffenis was van het allergrootste belang voor de wereld om de noodzaak in te zien dat je moet vergeven. Als je leert te vergeven zal je verbaasd zijn dat de helft van de oorlogen gestopt zullen zijn. Nu is het zo dat duizenden jaren geleden iets gebeurde, en dat mensen daar nog altijd om vechten. Ze vechten nog altijd, denkende: zoveel jaar geleden gebeurde er dit, dus zijn zij onze vijand. Als we hen oprecht zouden kunnen vergeven voor iets dat gebeurde voor dat wij zelfs maar geboren waren, waarom zouden wij dan zulk een groep van mensen vormen? Waarom?

Omdat er iets is in de mens dat luistert naar de naam “haat”. Ze hebben haat in zich, haat voor dit, haat voor dat, zelfs in zeer kleine dingen kennen ze haat, ze zullen zeggen: “ik hou niet van dit, ik hou niet van dat, ik wil dat…” het is een zeer algemeen verschijnsel. Vandaag de dag in het bijzonder. Wanneer wij jong waren werden we niet verondersteld zoiets te zeggen: “Ik hou er niet van, ik hou er van.” We werden niet verondersteld zoiets te zeggen! Maar vrijheid staat ons toe tegenwoordig om zulke dingen te zeggen: “ik hou niet van dit, ik hou niet van dat, ik hou niet van die persoon …” Wie ben jij, wat denk jij van jezelf dat je anderen kan veroordelen? Je weet niet hoe je kan genieten, je weet niet hoe je kan appreciëren, het enige wat je kan zeggen is: “Ik hou er niet van.” En veronderstel dat je er wél van houdt, wat ga je dan doen? Of je er nu van houdt of niet, het is juist hetzelfde. Maar enkel om met het ego te pronken gaan we door met te zeggen: “ik hou niet van deze manier, ik hou niet van die manier.” Omdat er geen liefde is. Als er liefde is dan kan je genieten, van alles kan je genieten. Je zal nooit zeggen: “ik hou er niet van, ik hou ervan.” Je zal zeer zeker genieten als je werkelijk zegt: “ik geniet, ik geniet van alles.” Jullie zijn jezelf aan het beperken door te zeggen: “ik hou hiervan, ik hou van dat, ik hou er niet van.” Alsof je zo’n grote kenner zou zijn, of zelfs een rechter…

Het is echt opmerkelijk hoe dit in het westen nog meer op de voorgrond treedt, dat ze zeggen: “ik hou er niet van, ik hou er niet van…” Natuurlijk in het oosten, bijvoorbeeld in India, als iemand zoiets zou zeggen, dan zullen de mensen zeggen dat die persoon probeert op te scheppen, in zijn gezicht zullen ze het hem zeggen. Maar opscheppen wordt niet bezien als slechte gemanierdheid, opscheppen staat in het westen niet gelijk met slechte manieren. Verlegen zijn voor iets wordt beschouwd als slechte manieren. Maar als je met iets opschept dan heeft niemand het gevoel dat dit verkeerd is. Schepte Christus over iets op?

Hij deed dat nooit. Maar wanneer Hij zag dat mensen dingen verkochten op heilige plaatsen, wat deed Hij dan? Hij begon hen te slaan met zwepen omdat het verkeerd was, absoluut indruisend tegen de heiligheid van de plaats. Maar zei Hij: “ik heb dit niet graag?” Neen! Hij toonde enkel dat Hij volledig niet akkoord kon gaan met het hele systeem dingen te verkopen in de tempel, in de heilige plaats.

Mensen gaan daar naartoe om te aanbidden, ze hebben behoefte aan een geest die verstoken is van geldgerichtheid.

Je zou niet gericht mogen zijn op geld als je aan het mediteren bent.

Dit is het grootste probleem van de dag van vandaag. Alles is geldgericht. We houden van een auto die heel duur is, dus willen we hem hebben. Met eerlijke of oneerlijke middelen zal je proberen deze auto vast te krijgen, en er in te zitten. Het kan zijn dat je een dief bent, maar je koopt een dure auto om er mee uit te pakken.

Het is misschien juist omdat je een dief bent dat je je persoonlijkheid wil verbergen. Zodus bestaat er geen waarheidlievend leven, het is allemaal slechts opscheppen en zelfverheerlijking. Maar als de dood aan je voordeur staat, wat ga je dan doen? Op dat moment zal je beven, met al je zogenaamde verwezenlijkingen en al je opschepperij zal je beven voor de dood.

Maar een Sahaja yogi zal dit niet doen, hij zal sterven, als de dood moet komen dan zal ze komen. Hij zal niet beven alsof de dood iets gevaarlijks zou zijn, maar de dood zal een plaats zijn waar hij naartoe kan gaan om te rusten. Hij zal er niet mee in zitten, hij zal met niets inzitten, omdat hij erboven staat. Hij staat boven vernietiging, zodus zit hij met niets in dat hij op zijn weg vindt, hij zal zich er gemakkelijk aan overgeven. We hebben Kabir, Kabir heeft zoveel gedichten geschreven die vooral gaan over de dood. Wat hij zei was dat wanneer de dood kwam hij niets zei, hij vocht niet, maar hij nam een laken dat hij over zich heen trok, en ging slapen. Hoe lieflijk beschrijft hij dit soms, en dan herinnert Kabir mij aan Christus. Hoe lieflijk ging Christus om met al die dingen, en als Hij stierf, hoe schudden alle elementen, Hij was de meester van de elementen. Er was een aardbeving en allerlei dingen gebeurden.

Zij voelden allen Zijn dood, en niet Hijzelf. Zij voelden allen hoe zo’n grote goddelijkheid, die de essentie is van het bestaan, op zulk een manier gedood werd. Zij wisten ook niet dat Hij zou terugkeren naar het  leven. Zij waren er zich ook niet bewust van, maar Hij deed het, Hij kwam uit deze levenloze toestand, waardoor iedereen zo ontzet was. Zijn dood op zich geeft ons kracht, omdat we geen dood kennen, wij zijn verrezen en de verrijzenis hoort ons toe.

Maar we moeten ons vestigen, we moeten onze Sahaja Yoga vestigen en onze meditatie, dat is zeer belangrijk.

Laatst kwam ik een dame tegen die mij vertelde over zoveel mirakels in haar leven, hoe zij gered werd, zij stond op het punt te sterven, en zij had een ongeval, hoe zij telkens gered werd. Terwijl haar man allerhande zaken meemaakte. Ik zei: “hoe bedoel je, hoe gebeurde het?” Ze zei: “Moeder, het is niet anders dan shraddha.” Shraddha is toewijding, overgave. “Overgave, omdat ik me overgegeven heb.”

Maar ik vroeg haar hoe? “Dat weet ik niet, ik heb me enkel overgegeven. Ik voel me zo behaaglijk, levenslustig, en zo zonder enige angst, als ik me overgegeven heb aan mijn Spirit.”

En dit is wat we moeten leren wanneer we mediteren, dat we moeten overgeven. Mohammed Sahib heeft het Islam genoemd.

Islam betekent:: overgave. Hoewel zij zich overigens niet overgeven, zie je. Maar wat is het dan waar je je aan hoort over te geven?

Aan je wereldomspannende natuur, aan je hogere natuur, je mag niet wegsterven, je mag niet uitdoven (als een nachtkaars) in deze wereldse onlusten, in deze wereldse zaken.

Het is een erg rechtuit voorbeeld van Christus, Hij zal ons altijd leiden, Hij zal altijd voor ons zorgen, en niet alleen dat, Hij zal ons ook altijd kracht geven, Hij zal hen vernietigen die tegen het eeuwige leven zijn, Hij vernietigt alle onzinnige dingen, en jullie zien reeds hoe tijdens Kali Yuga alle instituten vernietigd worden die spreken over religie en over vechten. Automatisch, wij hebben niets gedaan, door hun eigen daden geraken ze aan hun einde. Omdat er geen werkelijkheid in ze is, er is geen Spirit in, en zonder Spirit wat blijft er dan over, er rest niets dan een dood lichaam. Wat Sahaja yogi’s volledig zouden moeten begrijpen is dat wij enkel gericht moeten zijn op de Spirit, niet geldgericht, niet lichamelijk gericht, niet gericht op emoties, maar gericht op de Spirit, wat een vreugde gevende zaak is.

En je zal verbaasd zijn dat je met deze gerichtheid de meest gelukkige, de meest liefdevolle, de mooiste persoon zal zijn. Onmiddellijk zal men weten: «er is iets met deze man, een bepaalde vonk. Er is iets met deze vrouw, een bepaalde vonk, waardoor hij of zij helemaal anders is dan wij.» Het kan herkend worden, welnu, in de tijd van Christus waren er heel weinig mensen in staat Hem te herkennen, omdat ze niet verlicht waren, omdat ze ver beneden het niveau van een mens leefden zou ik kunnen zeggen. Maar jullie niet, jullie zijn je bewust, jullie zijn geboren in moderne tijden. Deze keer, nu we denken aan het leven van Christus, moeten we ons realiseren wat een leven het was, wat een grote persoonlijkheid Hij was. Hij gedoogde deze marteling hoewel Hij hen allen had kunnen vernietigen in een oogwenk, Hij was zo machtig, zo’n machtige persoonlijkheid, maar Hij deed dit niet. Hij vergaf hen. Hij gaf jullie de boodschap van vergiffenis, de grootste kracht die iets kan uitwerken. Nu zouden jullie ook moeten overgeven aan dit idee van vergiffenis en oprecht proberen te vergeven.

Je zal verbaasd zijn hoe vredig je je zal voelen, hoe blij, en de persoon die je vergeeft zal bijdraaien.

Wat we nu moeten doen is mensen transformeren, dat is onze job. We moeten hen transformeren, wijzelf zijn getransformeerd, wij zijn op een punt dat je zou kunnen zeggen dat we verrezen zijn, en nu moeten we de hele wereld doen verrijzen, dat is onze job. Zodanig dat al deze valsheid, al deze geschillen, al deze gevechten gewoon ten einde komen. Jezus Christus is onze leider, Hij kwam als een gewone mens, Hij leefde als een gewone mens, Hij had al de machten, maar Hij gebruikte ze nooit om te vernietigen.

Op dezelfde manier, met liefde en affectie, kunnen wij werkelijk onze dood te boven komen, kunnen wij de dingen die we verkeerd deden te boven komen, kunnen we onze vernietigende natuur te boven komen.

Deze vernietigende natuur is de meest gevaarlijke zaak voor Sahaja yogi’s.

Dit is de enige hoop die we hebben: dat Sahaja yogi’s verrezen zijn. Het enige wat ik weet is dat als we zoveel Sahaja yogi’s hebben, dat deze wereld zal veranderen.

Maar jullie vooruitgang zou bestendig moeten zijn, jullie zouden meer en meer vooruit moeten gaan, jullie zouden niet achteruit mogen gaan. Voor kleine dingen hier en daar, wees er niet bezorgd om. Jullie hebben een hele grote verantwoordelijkheid, en deze verantwoordelijkheid dient alle mensen te transformeren. Dat zijn jullie verschuldigd?

Hoevelen hebben jullie getransformeerd? Hoevelen hebben jullie veranderd? Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen.

Jullie moeten mensen veranderen, dat is jullie job, dat is de kracht die jullie kregen van Christus. Jullie moeten hen veranderen, hen transformeren in de nieuwe wereld van geluk en vreugde, die wij Sahaj Nirmala Dharina noemden. Als het uitwerkt, als het werkelijk uitwerkt, denk dan aan de wereld, hoe mooi het dan voor ons zal zijn.

Het is de plicht van elke Sahaja yogi om zulk een nieuwe onderneming te beginnen, en te proberen uit te vinden hoeveel mensen hij kan bekeren, en hoeveel mensen hij kan meebrengen.

Ik hoop dat wij volgende keer het aantal mensen kunnen verdubbelen dat hier aanwezig is van de acht landen die vanavond gastheer waren. Al mijn liefde gaat uit naar jullie allemaal. Grote dagen staan ons te wachten. We moeten nu enkel begrijpen wat onze verantwoordelijkheid is. Het allerbelangrijkste is hoeveel mensen we bekeerd hebben, dat is het record, niet hoeveel puja’s we hebben bijgewoond en dergelijke zaken meer, dat is niet belangrijk. Puja’s zijn er enkel om je sterkte te geven, om je kracht te geven, maar het is niet jullie werk, het is niet jullie werk! Voor jullie werk kunnen jullie alle kracht krijgen van puja’s die jullie nodig hebben. Maar als jullie die kracht niet gebruiken, wat is dan het nut? Nu laat ik het aan jullie over om je te herinneren dat je verrezen bent, en dat je anderen kan laten verrijzen, wat een heel belangrijke taak is in deze tijd van onrust en vernietiging.

Moge God jullie zegenen.