Shri Ganesha Puja, Gana’s en Ganapati

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Shri Ganesha Puja, Gana’s en Ganapati, Cabella, Italië 25/09/1999

Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.

Vandaag zijn we hier samengekomen om Shri Ganesha te vereren. Jullie weten allen wat voor een machtige Godheid Hij is. Die macht komt voort uit zijn onschuld. Als wij kleine kinderen zien, voelen wij ons automatisch door hen aangesproken en willen wij van hen houden, hen kussen en hen bij ons hebben. Zij zijn zeer onschuldig, extreem onschuldig. En als wij Shri Ganesha vereren, moeten wij beseffen of wij werkelijk onschuldig zijn of niet.Tegenwoordig zijn de mensen uiterst geslepen en zij geven er niet eens om. Zij spelen allerhande sluwe spelletjes met anderen die onschuldig en eenvoudig zijn. Zij vinden altijd een verantwoording dat wat zij doen juist is in deze moderne tijd, nu iedereen zo geslepen is.

Geslepenheid kan je naar het andere extreem brengen, namelijk de rechterkant. Dat roept straf op. Sommige mensen ontwikkelen allerhande fysieke problemen, zoals verlamming van de rechterhand of van het been. Zij kunnen ook andere problemen hebben : behandelingen van de lever, enzomeer. Dat komt er allemaal van. En dan … om hen te straffen, kan er dan een psychosomatische ziekte opduiken. Al diegenen die deze problemen hebben van de rechterkant, zouden Shri Ganesha moeten vereren

Jullie hebben bijvoorbeeld allemaal een erg druk leven. Jullie zijn zeer erg bezig met jullie werk en ik zou zeggen dat jullie meer werk verrichten dan normaal. Maar jullie denken dat jullie goed werk doen. Als gevolg daarvan wordt Shri Ganesha verwaarloosd en zo iemand kan zeer droog of zeer zelfingenomen worden. Eén van deze twee zaken duikt op en hij weet niet waar hij naartoe gaat. Het enige wat je in Sahaja Yoga in het midden kan houden, is Shri Ganesha’s puja, de verering van Shri Ganesha… waardoor je altijd in het midden kan blijven. AI deze problemen van de rechterkant kunnen genezen worden door Shri Ganesha’s puja.

Er zijn verschillende manieren om Shri Ganesha te vereren, maar de eenvoudigste weg is aan Hem te denken, voor zijn foto te gaan zitten en vibraties van Hem te ontvangen. Dat is de beste weg om jezelf in evenwicht te brengen. Jullie hebben zoveel zorgen, zoveel problemen… dat kan allemaal geneutraliseerd worden door Shri Ganesha.

Alhoewel Hij onschuldig is, is Hij uiterst bekwaam en als Hij je ter hulp komt, zal je versteld staan hoe Hij het uitwerkt, hoe Hij alle belemmeringen en alle zorgen van je wegneemt.

Hij is dus de belangrijkste Godheid die we hebben, alhoewel Hij een eenvoudige Godheid is. Maar de Mooladhara chakra is zeer, zeer ingewikkeld. lk denk dat het één van de meest gecompliceerde chakra’s is, omdat hij vele golven heeft, omdat hij vele onderverdelingen heeft die de hele tijd vibreren en trillen. Om dit tot bedaren te brengen, moet je totaal toegewijd zijn aan Shri Ganesha.

Shri Ganesha incarneerde, zoals ik jullie al zei, als Jezus Christus en Jezus was ook zo onschuldig. Als Hij niet onschuldig geweest was, zou men Hem niet gekruisigd hebben. Maar Hij was niet geslepen genoeg om de sluwheid (valsheid) van anderen te zien. Zijn eigen volgeling bedroog Hem en alhoewel Hij wist om wie het ging, zei Hij nooit wie het was. Zijn leven is vol onschuldige schoonheid. Hij is zo’n eenvoudige persoonlijkheid, zo’n goede persoonlijkheid en als Hij ergens iets verkeerds zag, ging Hij er op af om het te bevechten. Hetzelfde geldt voor Shri Ganesha. De zegeningen van Shri Ganesha zijn zeer belangrijk voor allen die met hindernissen geconfronteerd worden of ( ? … ). Hij wordt ( ? … ) genoemd, degene die alle hindernissen in je leven wegneemt.

Velen onder jullie hebben kunnen ondervinden hoe Hij helpt om de moeilijkheden, de hindernissen en moeilijke periodes te overwinnen.

Hij zorgt voor alles omdat hij Ganapati is. ‘Ganapati’ betekent: Hij die de Heer is van de Gana’s. De Gana’s bevinden zich binnen in ons als deze kleine wezentjes die berichten sturen naar het brein als er een probleem opduikt. En op het sternumbeen is de verblijfplaats, de troon van de Godin Durga. Als er een probleem opduikt, begint het sternum te vibreren en zo wordt de informatie doorgegeven aan deze wezentjes, aan de Gana’s. In de medische terminologie worden ze antilichamen genoemd. Dan vallen deze anti-lichaampjes aan; zij kunnen ook zeer precies (op een doel) richten. Zij weten hoe ze zich op het probleem kunnen richten en het aanvallen. Je zou kunnen denken dat enkel de mensen die een medisch probleem hebben, door de Gana’s geholpen worden, maar dat is niet waar. Ook mensen die een mentaal probleem hebben, die mentaal overhoop liggen, worden door de Gana’s geholpen. Deze Gana’s zijn zo goed in het detecteren van een probleem dat men soms verbaasd is over hoe het allemaal uitwerkt. Stel bijvoorbeeld dat er iets gebeurt met iemand, met een kind. De ouders roepen om de Moeder en de Moeder is Durga, welnu de Gana’s haasten zich onmiddellijk naar die plaats en zij genezen die persoon op een miraculeuze wijze.

Er gebeurden zoveel miraculeuze dingen in je leven die je niet kan verklaren, maar de oorzaak daarvan zijn de Gana’s van Ganapati.

Ze zijn ook klein zoals Hij en ze zijn zeer actief en zeer alert. Ze slapen nooit. Op elk moment en voor elke storing rukken deze Gana’s uit om het probleem aan te vallen en een oplossing te vinden. Het is ongelooflijk hoe zij handelen en tussenkomen. lk kan zoveel voorbeelden geven van dergelijke tussenkomsten.

Een jongen verdronk in het zwembad in één van onze ashrams in Amerika. Ze wilden pers6 een zwembad. lk was niet zo opgezet met de idee van een zwembad omdat daar kinderen waren. Een jongen viel in het zwembad en bleef daar ongeveer vijftien tot twintig minuten. Niemand wist dat hij daar was. (Daarna) probeerden ze hem te vinden. Ze konden hem niet vinden. Waar was hij? En dan ontdekten ze dat hij in de zwemkom lag. Daarna werden ze zo angstig dat ze zeiden: “Laten we tot Moeder bidden, opdat Zij deze jongen zou redden” Verwonderlijk genoeg… lk bel nooit naar een ashram. lk kende zelfs het adres niet. Maar ik vroeg om naar dit nummer te bellen. Zomaar! E6n van de leiders kwam aan de telefoon en ik zei: “lk weet dat die jongen in het water gevallen is en hij zal gered zijn.” Niemand had mij iets verteld. “Maak je geen zorgen. Hij zal perfect in orde zijn.”

Dan brachten ze de jongen naar de dokter die hem behandelde en hij werd ook behandeld met vibraties en nu is die jongen helemaal in orde. De dokters hadden nochtans gezegd dat hij niet zou blijven leven. Als er één kans was dat hij zou overleven, dan zou het zijn in een levenloos lichaam, in coma. lk heb hem ontmoet toen ik naar Amerika ging dit jaar. Zo gebeuren er vele dingen en de mensen zeggen me: “Moeder, het is uw zegen die dit mogelijk maakte. ” In zekere zin is dat zeer duidelijk, maar het gebeurt door Shri Ganesha.

Een andere kwaliteit van Shri Ganesha is dat Hij zijn Moeder gehoorzaamd tot het uiterste. Hij erkent zelfs het gezag van Shiva of Vishnu niet, niemand. Zijn Moeder is alles voor Hem. Hij kan met zijn vader, Shiva, vechten; Hij kan met iedereen vechten, want Hij gehoorzaamt zonder meer en Hij begrijpt ogenblikkelijk de verlangens van zijn Moeder en Hij werkt ze uit. Zijn manier van doen is heel onschuldig, eenvoudig, kinderlijk, maar wat Hij doet, is groots. Ook de Gana’s zijn zeer onschuldig, maar als hun meegedeeld wordt dat ze zich om een bepaald probleem moeten bekommeren, zijn ze uiterst snel. Ze zijn zeer viug. Nog iets anders is dat Hij kuise mensen respecteert, mensen voor wie kuisheid op de eerste plaats komt. Kuisheid stelt Hij zeer op prijs, niet enkel bij vrouwen maar ook bij mannen. Hij verwacht dat ze kuis zijn. Na je realisatie zou je absoluut kuis moeten zijn. Je mag je ogen niet laten ronddwalen en ze niet gebruiken om met jonge vrouwen en mannen te communiceren en zo je kuisheid te bederven. Zelfs je ogen moeten zuiver zijn. Zelfs je gedachten moeten zuiver zijn. Doe aan introspectie om te weten te komen welke fouten je maakt op dit gebied en of je op dit terrein onzuiver bent.

Je moet jezelf corrigeren en Shri Ganesha vragen om je te vergeven. Hij kan alles vergeven. Hij is zo onschuldig en mooi dat Hij vergeeft.

Dit is héél belangrijk. Ons moreel waardesysteem is afhankelijk van onze kuisheid. We moeten zeer kuis zijn. Zoveel religies hebben het over kuisheid, maar ze zijn zo nutteloos geworden : zonder fundament, zonder dat de leer (wat geschreven is) werkelijk beleefd wordt. Zij doen van alles en noemen zichzelf Hindoes, Moslims, Christenen… alle mogelijke soorten religies. In feite zijn de religies allemaal mislukt en daarom gaat Shri Ganesha achter hen aan.

lets anders is dat Shri Ganesha gecreëerd werd uit Moeder Aarde. Hij werd helemaal uit Moeder Aarde gemaakt. Als Hij dus niet houdt van sommige mensen in sommige landen die zich bezig houden met zwarte magie, of waar de mensen fundamentalistisch zijn of immoreel, dan creëert Hij voor hen problemen. Hij vraagt Moeder Aarde bijvoorbeeld om een aardbeving te veroorzaken. Aardbevingen gebeuren op plaatsen waar er geen respect is voor kuisheid, waar fundamentalisten wonen en waar de mensen zich met zwarte magie inlaten. Deze mensen worden door Hem aangevallen via zijn Moeder. Zijn Moeder begrijpt. Er waren aardbevingen in Turkije en in Taiwan, maar geen enkele yogi is omgekomen. Hij beschermt hen. Hij heeft onderscheidingsvermogen en hij vernietigt enkel die mensen. Ook vroeger heeft Hij veel zulke mensen vernietigd.

Hij bezit de kracht van Moeder Aarde. Hij is magnetisch. Hij trekt mensen aan. Mensen worden gemakkelijk tot Hem aangetrokken, zoals wij gemakkelijk aangetrokken worden door kinderen. Hij heeft die magnetische kracht in zich. Dit magnetisme is ook aanwezig in vogels, ook in vele dieren, maar vooral in vogels. Daardoor weten ze welke richting ze uit moeten. Zij vliegen bijvoorbeeld van Siberië naar Australië. Hoe doen ze dat? En ze komen terug naar dezelfde plaats. Neem bijvoorbeeld vissen in het water dat van heuvels komt. Zij komen naar het dal voor een bepaalde periode en dan keren ze -God weet hoe- terug. Dat kunnen ze enkel als ze de richting kennen. Maar zij kennen de richting, want zij hebben dat gevoel voor richting. Maar ze zijn wel gebonden door hun eigen kwaliteiten. Een slang blijft een slang, een hond blijft een hond en een leeuw blijft een leeuw, maar mensen hebben misschien al de dieren in zich. Zij kunnen van alles zijn, maar ze zijn te geslepen om toe te geven dat ze van alles kunnen zijn. En eens ze zoiets worden, is het verbazingwekkend hoe laag ze kunnen zinken, terwijl ze toch menselijke wezens zijn. Dat kan enkel omdat ze Shri Ganesha niet respecteren. Daardoor kunnen ze zich naar elk niveau, naar elke plaats begeven.

Een ander voorbeeld greep plaats in India, in Lathur. Het was de veertiende dag van het Shri Ganesha festival wanneer ze een beeld van Shri Ganesha in de zee of in de rivier dompelen.

In Lathur hadden ze een mooi beeld gemaakt van Shri Ganesha. Ze dansen voor het beeld en tegenwoordig spelen ze erg slechte, werkelijk zeer zeer slechte filmmuziek of zoiets… zo erg dat het ondraaglijk wordt. Zeer slecht… en dat irriteert Shri Ganesha. Dat deden ze dus voor dat beeld en ze dansten ervoor. Nadat ze het beeld in het water hadden neergelaten, gingen ze terug naar huis en bedronken zich. En toen ze dronken waren, begonnen ze te dansen en ‘Jay Ganesh, jay Ganesh’ te zingen. Op dat moment bewoog de aarde en de aardbeving verzwolg hen allemaal in de aarde zelf. Zij verdwenen allen in de aarde. Ook vele anderen die aan dit soort van zaken meededen, verdwenen in de aarde.

Ook onze ashram bevond zich daar en rond de ashram was er een mooi stuk land, maar de aardbeving raakte dat land niet.

Rond dat land ontstond een groot gat, helemaal rond het centrum. Niemand werd gewond. Ze waren allemaal thuis en ze waren allemaal gezond en wel. De ashram werd niet geraakt. Zo werd de ashram gered en geen enkele yogi kwam om.

Het is echt opmerkelijk hoe Shri Ganesha en zijn Gana’s hun bescherming verlenen. Wij moeten dus de Gana’s respecteren. Het is belangrijk te beseffen dat zij overal in ons aanwezig zijn en in ons werken.

Zij zien ons en weten wat voor iemand we zijn. En als je Shri Ganesha verdrijft door verkeerd gedrag, dan trachten zij ervoor te zorgen dat alles weer normaal wordt. Ze geven je vele kansen, maar als je ook dan doorgaat met verkeerd gedrag en je ego-gedoe, dan zal Hij je weten te treffen en dat is het ergste wat je kan overkomen.

Je moet dus Shri Ganesha vereren, maar niet elke Shri Ganesha die door deze kunstenaars wordt vervaardigd, want God weet wat voor kunstenaars zij zijn. Misschien maken ze Ganesha’s voor geld en zijn ze helemaal niet kuis. Als zulke mensen beelden maken van Shri Ganesha en als we die vereren, zal ons dat niet vooruithelpen. Dat is waarom Mohammed zei dat we geen idolen mogen vereren, omdat die idolen gemaakt werden door mensen die daar niet voor bevoegd zijn. Dat zijn geen swayambu’s; zij werden niet door Moeder Aarde gemaakt. Zij werden gekopieerd door mensen die daar geld mee willen verdienen. Een beld dat je koopt in een winkel, mag je dus niet vereren. Je mag geen enkel idool vereren. We mogen niet vereren wat er niet is, wat gemaakt werd door iemend met zeer slecht vibraties, die een geslepen bedrieger is en heel erg met zichzelf oploopt. Als je een afbeelding van shri Ganesha koopt die door zo iemand gemaakt werd, zal je dat negatief beinvloeden en niet helpen. Je kan het gebruiken als decoratie in je huis, maar je mag het niet vereren. Er bestaat tot nu nog geen echte foto van de echte Shri Ganesha. Er zijn wel acht Ganesha’s die uit Moeder Aarde te voorschijn zijn gekomen.

Ik heb ze gezien, maarop die plaatsen zijn de pujari’s, de priesters, echt verschrikkelijke mensen, echt verschrikkelijk.

Ik bezocht één van hen en hij zei:”ik heb astma en ik ben verlamd. Hoe kan dat? Ik vereer Shri Ganesha en mijn voorvaderen hebben Shri Ganesha vereerd. Waarom doet Hij dit?” Ik zei:”doe aan introspectie. Wat voor leven leid je? Wat doe je? Ben je werkelijk waardig om Shri Ganesha’s pujari te zijn?”

En dan begreep hij. Ik zei:”Ik zal je genezen, maar let daarna op dat je een onschuldig mens wordt en dat je een onschuldig leven leidt, zonder andere mensen om de tuin te leiden, zonder geslepen en sluw te willen zijn.”

De moeilijkheden die Shri Ganesha veroorzaakt, zijn niet te tellen. Hij kan je werkelijk schade toebrengen, herrie veroorzaken je dichter bij de dood brengen. Hij is zeer krachtig, zeer krachtig, maar Hij gebruikt al zijn kracht voor het werk van Zijn Goddelijke Moeder, al zijn energie. Hij doet niets voor zichzelf, Hij wenst niets. Al zijn energie gaat daar naartoe. Hij is eenvoudig. Hij eet (..?..) iets dat uit kokosnoot vervaardigd wordt.

Zijn lichaam is heel lenig en heel krachtig. Hij kan bergen verplaatsen. Met zijn eenvoud, zijn zachtheid en zijn onschuld kan Hij werkelijk mensen veranderen. Harde mensen kunnen zo veranderen.

Zijn symbool is de rechtsdraaiende swastika, maar als de swastika andersom gericht is, kan Hij vernietigend werken. In het begin hanteerde Hitler decorrecte swastika, en toen had hij succes. Maar wat gebeurde? Ze gebruikten stencils waarop een swastka was afgebeeld die naar links gericht was en dan werden ze vernietigd. Daaraan kan je merken hoe krachtigShri Ganesha’s swastika is.We hebben nu ook bewezen dat als je de swastika van links naar rechts bekijkt, dat hij dan het beeld geeft van het koolstofatoom. Het koolstofatoom heeft de swastika in zich, en de hele chakra is gemaakt van koolstof(..?..).

Als je van links naar rechts kijkt -wij hebben dat bewezen- zie je de omkara. Als je van rechts naar links kijkt, zie je de swastika. En als je van onder naar boven kijkt, ziet het eruit als een kruis. Dat bewijst dat Shri Ganesha incarneerde als Christus. Hij wordt over de hele wereld vereerd.

Je kan dit lezen in de Devi Mahatmyam, erg duideiijk, hoe Hij een ei werd en hoe Hij uit het halve ei Chhstus werd. De andere helft was Shri Ganesha. Het is er allemaal, maar wij kunnen het niet beghjpen, omdat we verward zijn. We willen niet zien dat het daar al neergeschreven staat. Zij die Christus vereren, vereren dus ook Shri Ganesha en wat je aan Christus zegt, zeg je aan Shri Ganesha. Dat zijn er geen twee, maar één, totaal één met elkaar.

AI wat ik jullie gezegd heb over Chhstus, kan je proberen terug te vinden en te bewijzen. Christus toonde bijvoorbeeld deze twee vingers: de ene is voor Shri Khshna en de andere voor Vishnu.

Dit is de vinger van zijn Vader, dat wit zeggen dat Shri Vishnu zijn Vader is. Hij gebruikte zeer duidelijk deze twee vingers. Waarom geen andere ? Omdat Hij zijn Vader wilde aanwijzen, namelijk Shri Vishnu, en Shri Krishna. Wat ik zeg, is makkeiijk te begrijpen als je naar de vibraties kijkt van Shri Ganesha. Je zal verwonderd zijn als je naar zijn vibraties kijkt en aan Hem denkt, je zal er verbaasd over zijn dat je agnya opengaat. Je wordt gedachteloos omdat Hij Jezus is, omdat Hij de agnya is. Dus gaat die open en alle domme gedachten die de agnya schaden, verdwijnen, want je ziét de naam van Shd Ganesha en je agnya gaat open. De geslepenheid die voortkomt uft de agnya, is weg. Je bent niet geslepen meer. Als je die onschuld waarneemt op je voorhoofd, ben je verbaasd over jezelf en al dat soort gedachten verdwijnt. Je kan niet meer denken aan iets dat geslepen is en schadelijk voor anderen. Je verandert compleet als de agnya helemaal open is.

Het is een grote zegen voor ons dat de mooladhara chakra nu in orde is. Op de grond ziften heipt ook, omdat de Aarde de Moeder is van Shri Ganesha. Daarom moeten we voor Moeder Aarde zorgen. Maar dat doen we niet, wij begrijpen de waarde van Moeder Aarde niet.

In de lndische cultuur zeg je ‘ namaskar’ tot Moeder Aarde als je ’s morgens opstaat en je zegt lk buig voor u, Moeder Aarde, omdat ik u met mijn voeten aanraak.

Als je zoveel respect hebt voor Moeder Aarde, zal je Haar niet uitbuiten, zal je niet zo’n pollutieprobleem hebben, enzomeer. Het komt allemaal voort uit onze onwetendheid. [ Wij beseffen niet ] dat Moeder Aarde de Moeder is van Shri Ganesha, wiens chakra in ons de mooladhara is.

Als je dft begrijpt, zal je ook beseffen wat er gedaan moet worden. Wij moeten zorgen voor Moeder Aarde zelf. Wij kunnen Haar verheerlijken, wij kunnen Haar vereren, wij kunnen allerhande dingen doen, maar de wijze waarop we Moeder Aarde uitbuiten, is verkeerd, helemaal verkeerd, want pollutie is schadeiijk voor ons. Bomen omhakken, omhakken wat Moeder Aarde heeft voortgebracht en er geld mee verdienen, is helemaal verkeerd. Je moet erover nadenken.

Als je een boom omhakt, zou je er een andere moeten planten. Dat is de schoonheid van Moeder Aarde, al het groen, alles is de schoonheid van Moeder Aarde. Veel mensen interesseren zich niet voor tuinieren, voor de natuur, niets.

lk weet niet hoe ze leven, maar ze spelen het klaar zonder interesse voor tuinieren of voor de natuur. De natuur is zo mooi ! Kijk naar de natuur: die ruikt nooit vies, is nooit smerig. Elk blad is zo gemaakt dat het de zonnestralen kan opvangen. Er is geen herrie. Alles is zo goed georganiseerd. Het is zo mooi en het wordt ook door geen enkel dier vemietigd. Verbazingwekkend, de dieren vernietigen de aarde niet.

Ze eten gras of iets anders, maar ze vernielen geen enkele boom, ze vernietigen niets zoals wij Moeder Aarde vernielen voor ons eigen gebruik.. Wat ook de uitieg hiervoor moge zijn, wij moeten beghjpen dat we Moeder Aarde moeten respecteren.

Moeder Aarde is de Moeder van Shri Ganesha die de oudste Sahaja yogi is. Hij hoefde geen yoga te volgen, Hij is voortdurend in yoga. Hij is de grootste yogi en Hij doet aftijd wat juist is. Hij doet nooit iets verkeerds, nooit. Hij kan de plaats innemen van eike grote Godheid. lk zou zeggen dat Hij onze grootste Godheid is en wij moeten Hem vereren.

Doorheen Hem vereren we alle Godheden en maken we ze heel erg biij.

Dat is het onderwerp van vandaag. lk dacht er net aan hoe schaamteloos wij geworden zijn, hoe wij onze kuisheid opofferen voor een soort valse eer. Als we echt eergevoel hebben, zijn we ook kuis. Maar je onteert jezelf en je denkt dat je erg verstandig bent en modern door zo zondig te worden. Al dit zondig handelen in deze tijd is helemaal verkeerd en we moeten het verafschuwen en uit de buurt biijven, want het is verkeerd en het is zo dat Shri Ganesha kwaad wordt. Fatsoen is erg belanghjk in het besef dat onze belangrjkste basis de kuisheid is.

Tweeduizend vrouwen lieten zich in India verbranden om hun kuisheid te vrijwaren. Ik kom uit dezeifde familie. Stel je voor hoeveel moed zij hadden, hoe sterk zij in hun kuisheid geloofden.

Maar als we onze kuisheid verliezen, wat is dan nog de zin van ons leven ? Ze vonden hun kuisheid belangrijk en offerden alles op om te tonen dat kuisheid ons belangrijkste bezit is. Dat is niet enkel zo voor vrouwen maar ook voor mannen, meer nog voor mannen.

Shri Ganesha is heel belangrijk, want mannen kunnen heel veel ziekten ontwikkelen als ze Shri Ganesha niet respecteren. Onze gezondheid zou op z’n best zijn als we Shri Ganesha goed verzorgen, want Hij herstelt voortdurend ons lichaam, Hij zorgt voortdurend voor ons en beschermt ons. En Shri Ganesha, die in onze mooladhara zeteft, draagt zorg voor onze Kundalini. Hij beschermt onze Kundalini.

Als er met ons iets gebeurt, stijgt onze Kundalini op, maar Shri Ganesha is degene die haar ondersteunt en die haar waakzaam houdt en stralend. Hij werkt het uit. Hij is de beschermer van onze Kundalini, die de basis is van onze zelfrealisatie. Je moet dus beseffen hoe belangdjk Shri Ganesha wel is en aan introspectie doen. Zijn wij werkelijk toegewijd aan Shri Ganesha ? En als dat zo is, wat doen we daarvoor ? En dan zal je werkeiijk afschuw ontwikkelen voor al die vuile dingen. Je zal ze niet meer aangenaam vinden. Je zal ook zulke mensen niet meer aangenaam vinden. Zo dient een Sahaja yogi het uft te werken.

Kinderen zijn daarin het best. Dat weten we. Kinderen ziin zo zacht en lief, zo liefdevol en zo mooi. We moeten beseffen dat dat Shri Ganesha is. Hij is onschuldig en zeer sterk, beschermend, zeer beschermend met zijn onschuld. We moeten onze onschuld verzorgen en ons niet gekwetst voelen, want zulke mensen worden bedrogen, gedomineerd … Dat is niet erg. Zij zullen proberen onschuldige mensen te domineren. In heel de wereld is daarover opschudding ontstaan. Er wordt over gepraat dat onschuldige, eenvoudige mensen niet mogen gedomineerd worden. Het is gebeurd, maar het zal moeten ophouden, want anders kunnen de mensen niet zo verder leven. Zoals : zij gingen overal naartoe en verdrukten zoveel mensen.

In Amerika waren er tot mijn verbazing zoveel rode lndianen die ” Indian Americans “lndische Amerikanen” genoemd worden. Zij werden zo erg verdrukt dat ze naar verschillende plaatsen moesten viuchten. En dan ging ik naar Canajohare en de vibraties waren zeer goed, omdat zij heel onschuldige en eenvoudige mensen waren. De Amerikanen die daar in die tijd naartoe gingen, probeerden hen totaal uit te roeien. Zij vluchtten dus en verborgen zich op plaatsen zoals Canajohare. Canajohare had zodanig veel vibraties dat ik zei : ” Kijk, zovele jaren zijn voorbijgegaan sinds deze rode lndianen, die wij Amerikaanse lndianen noemen, hier leefden, hier rondliepen en van deze plaats genoten. Zij waren zeer eenvoudig, onschuldig en spiritueel, want zij vereerden de Moeder. Zij hebben altijd de Moeder vereerd.

Dat kwam ook in andere landen voor, maar ik was gelukkig toen ik merkte dat ze in Australië zeer zorgzaam zijn. Daar wonen Maori’s en anderen en ze helpen hen. Ze hebben verrassend veel talent en ze proberen hen duidelijk te maken dat ze gelijk zijn wat hun politieke rechten betreft. Dat is een goede zaak.

Ganesha verscheen in Australië in Uluru, een hoge berg die op Shri Ganesha lijkt, met een grote slurf die naar beneden komt. De vibraties zelf zullen aantonen dat het Shri Ganesha is die uit de Moeder Aarde komt.

Hij verscheen op vele plaatsen, niet enkel daar, maar daar – zo voelde ik het aan – is werkeiijk de bron, de bron van vibraties.

lk dank Hem, omdat, dank zij Hem, Sahaja Yoga zo goed en gemakkefijk kan verspreid worden in Australië. De regering heeft ons nooit iets in de weg gelegd. Er is nooit een probleem geweest. lk weet niet wat hen heipt, maar misschien is het Shri Ganesha in Uluru die Sahaia Yoga beschermt en doet groeien.

Op dezelfde wijze moet Shri Ganesha overal vereerd worden en je zult op miraculeuze wijze geholpen worden. Je zult op miraculeuze wijze geholpen worden, maar eerst moeten we onze kuisheid bewaken, die Shri Ganesha is.

Moge God jullie zegenen.