Ganesha Puja – Onschuld

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Ganesha Puja – Onschuld – Cabella, Italië 22/08/2001

Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.

Vandaag zijn wij hier samengekomen om Shri Ganesha te vereren, Shri Ganesha die de Heer van de onschuld is. Hij is de oceaan van onschuld. En hoewel Hij zulk een kleine jongen is, kan Hij de hele wereld bevechten en kan Hij al de negativiteit vernietigen. Dat is het teken van de onschuld.

Er zijn verhalen van kinderen die van een grote hoogte waren gevallen en die geheel ongedeerd waren, zonder dat er hen iets overkwam. Hun onschuld is zo sterk dat ze geen kwaad doet aan diegenen die het niet verdienen. Zij bezit al de wijsheid van de wereld, al het begrip van de wereld; en als iemand ze tracht schade te berokkenen, dan zal de wereld, de ganse wereld, ongeacht het feit dat die zich niet veel om de onschuld bekommert, noch er veel eerbied voor opbrengt, zich verzetten tegen wie dan ook die de onschuld tracht te beschadigen.

Je kan het rondom je in je eigen leven zien: als iemand tracht een kind te hinderen, zal iedereen, wat ze ook mogen zijn, waar ze ook vandaan komen, wat ook hun nationaliteit mag zijn, reageren en klaarstaan om dat kind te behoeden en te verdedigen. Wat betekent dit ? Wat hebben wij in ons binnenste dat er ons zo ten zeerste van bewust maakt dat wij de onschuld moeten verdedigen?

Het is voor ons werkelijk een schande, een grote schande, als wij zien hoe de onschuld in deze wereld aangevallen wordt. Al de rest wordt aanvaard. Als onschuldige mensen die niets misdaan hebben, die geen kwaad in zich hebben, die gelijk kleine kinderen zijn, als die door iemand worden aangevallen  niet dat de ganse wereld hierop reageert – maar niemand kan verdragen dat iemand die onschuldig is, wordt lastig gevallen.

Wij beseffen niet dat wij in ons de oceaan van liefde en begrip voor kinderen hebben. Waarom? Waarom is dat zo? Waarom voelen dat op die manier aan, speciaal voor kinderen ? Speciaal voor de onschuld?

Er zijn mensen die altijd onschuldige mensen en onschuldige kinderen aanvallen. Maar niemand wil hen steunen.

Niemand vindt het goed dat kinderen slecht behandeld worden. En al wie dit wel doet,moet er voor boeten. Als reactie moeten ze er voor boeten.

Wat is er in ons aanwezig dat wij betreffende de onschuld zulke reacties, zulke geweldige reacties opbrengen? Als mensen in een gewone oorlog vechten, kunnen zij niet op veel sympathie rekenen. Over de hele de wereld wordt gezegd : Goed, zij hebben dat standpunt, zij reageren op die manier.

Als de onschuld in gevaar is, wordt het meeste sympathie opgewekt.. Dat is eigen aan de mensen. Zij hebben in zich de kracht van Shri Ganesha, die je dit gevoel, deze mogelijkheid, dit begrip geeft dat je de onschuld, onschuldige kinderen en onschuldige mensen, moet beschermen. En de ganse wereld zal zich verzetten tegen mensen die de onschuldigen trachten te doden. Er is geen twijfel mogelijk : als ze zich niet tegen zo een aanval verzetten, of zoiets niets afwijzen, dan zijn het geen mensen, zou Ik zeggen.

De hoogste personaliteiten kunnen alles opofferen en opgeven, maar niet hun geloof in de onschuld. Dat is heel opmerkelijk. Wij geven ons geen rekenschap van de omvang van deze oceaan van bescherming en liefde voor de onschuldigen. Wanneer wij zien dat iemand die onschuldig is of onschuldige kinderen worden aangevallen, neemt onze kracht toe. Daarin bestaat de schoonheid van mensen. Er zijn natuurlijk vele mensen die wreed kunnen zijn, die wij misschien duivels kunnen noemen, maar als het over kinderen en onschuldige mensen gaat, nemen wij allen onze verantwoordelijkheid op.

Voor gewone mensen is het moeilijk om onschuldig te zijn, want zij hebben het gevoel dat zij ergens belangrijk zijn, dat zij alles begrijpen, dat zij alles kunnen analyseren, en zij zouden misdadigers kunnen zijn, zij zouden agressief kunnen zijn, zij zouden onruststokers kunnen zijn, zij zouden van alles kunnen zijn en zij hebben een uitleg voor dit alles, het heeft geen belang, maar toch in het geheel genomen kunnen zij nooit respect afdwingen en kunnen zij nooit eer halen voor wat zij doen.

Voor ons, voor de Sahaja yogis, betekent de Sahaj cultuur het respecteren van de onschuld. Je mag je dan al een beetje bedrogen voelen, je mag je een beetje gedomineerd voelen, je mag je een beetje afgezonderd voelen, maar Sahaja yogis moeten onschuldig zijn. Want zij dragen de kracht van Shri Ganesha in zich. Zij mogen niet ontmoedigd zijn als ze gebruikt, beledigd, gemarteld, gedomineerd worden. Geen probleem. Zij mogen niet trachten de onschuld van de andere mensen te vernietigen, van niemand. Het zal automatisch uitwerken. Het zal jullie verwonderen, maar als de onschuld belaagd wordt, komt al de goedheid van de wereld ze ter hulp.

De recente oorlog, de zogenaamde oorlog van Amerika, is hiervan een goed voorbeeld.

Onschuldige mensen, die niets gedaan hadden, werden gemarteld en gedood. Tijdens die periode werden zij in de ganse wereld geweldig gesteund. Ieder land, of het deze mensen gelooft of niet, is er op uit om diegenen die deze misdaad begaan hebben, op te sporen. Zij behoren misschien niet tot de zelfde godsdienst, zij zijn misschien niet van hetzelfde land, zij maken misschien geen deel uit van dezelfde misdadige milieus, maar op dit ogenblik worden zij die niet de zijde van de onschuld kiezen, zonder twijfel afgezonderd en gedood. Zij zullen eens en voor altijd leren dat men onschuldige mensen niet mag aanvallen.

Ik heb jullie gezegd dat wij ons in Sahaja Yoga nooit over onze kinderen mogen ergeren. Wij zullen ze op geen enkele wijze straffen. Ons voornaamste doel zou de liefdevolle attentie voor de kinderen moeten zijn. Of het van je eigen familie of een andere familie deel uitmaakt, of het een afstandelijke relatie met je heeft : het is een kind, het is onschuldig en de onschuld die het in zich draagt en je eigen onschuld moeten het trachten te beschermen.

Het is zeer verwonderlijk hoe mensen hun leven kunnen opofferen als de onschuld belaagd wordt. Kinderen zouden nooit mogen aangevallen worden. Zij hebben zonder twijfel hun eigen kracht om zich te beschermen, maar je mag je energie niet verspillen aan iets dat extreem ongunstig, zeer wreed en heel lelijk is.

Als je niet van kinderen houdt, kan je van niets houden. Tot nu toe heb Ik gelukkig nog niemand ontmoet die zei dat hij niet van kinderen hield! Maar sommigen zouden misschien zeggen: Wij houden van bloemen. Waarom? Waarom hou je van bloemen? Omdat ze onschuldig zijn. Omdat ze de schoonheid van de onschuld in zich hebben. Je houdt van de natuur  waarom? Omdat ze onschuldig is. Maar de grootste onschuld zie je tussen de mensen die Sahaja yogis zijn!

Het is makkelijk om sluw te zijn, zeer gemakkelijk. Het is zeer gemakkelijk om slim te zijn. Maar om wijs te zijn, moet je de schoonheid van de onschuld begrijpen. Je zou kunnen zeggen : Moeder, wij kunnen uitgebuit worden als wij onschuldig zijn. Niemand kan een onschuldige uitbuiten. Zij mogen geloven dat zij het gedaan hebben, zij waren heel agressief en nog van alles wat, maar zij kunnen het niet doen. Het is gelijk een rots. Het is gelijk een rots die niet overheerst wordt door een oceaan van nijd of door een soort van wraakneming. Het is de rots die door Shri Ganesha behoed en gevoed wordt.

Ik heb jullie reeds gezegd dat de onschuld die in jullie aanwezig is, niet kan vernietigd worden. Heel opmerkelijk. Je kan een zondaar zijn, je kan een zeer wreedaardig iemand zijn, je kan van alles zijn, maar dat raakt ze niet, het kan de onschuld niet aantasten. Het is een zeer, zeer geheim iets dat door God in ons geplaatst werd.

Wij spelen zeer veel met onze onschuld. Wij denken dat wij ons eender hoe mogen gedragen: Het is in orde, het is tenslotte mijn eigen verlangen, mijn wens. En wij doen maar verder, wij gaan altijd maar door met onze kracht te verminderen, of met het verbergen of het bedekken van de kracht van de onschuld. En wij denken dat wij iets belangrijks gedaan hebben, dat wij alle mensen hebben bedrogen met onze sluwe manier van doen. Deze sluwe aard kan je geen voldoening geven. Het maakt je niet vrij. Als je iemand tracht te bedriegen, werkt het op jezelf uit, het komt terug naar jou en het vernietigt je geloof in de onschuld  dat het grootste geloof is, de grootste hulp of laat het ons de grootste kracht op deze aarde noemen.

De mensen die geen respect hebben voor hun onschuld, omdat zij denken dat het hen verzwakt, hebben de kracht van de onschuld niet [in werking] gezien  de manier waarop ze werkt en uitwerkt. Ze ageert over de hele wereld. Maar Ik denk dat de mensen tot nu toe zich niet bewust zijn van de kracht van de onschuld. Maar onschuldig zijn, is het hoogste [dat je kan bereiken]. En het werkt op zon manier dat het volledige begrip, de ganse uitwerking van het bestaan zo mooi bereikt werd.

In feite merk je wat er in deze wereld gezegd wordt, wat de mensen zich herinneren, wat er geerbiedigd wordt, namelijk dat de hoge idealen geerbiedigd worden. Maar als je de subtiele kant aanspreekt van de hoge idealen van deze mensen en zegt:  Hebben jullie een zeer, zeer mooi leven geleid met een heel mooi karakter en een zeer goede aard?  al deze mensen hadden misschien kwaad te verduren, ze werden misschien gedood – maar zij stralen, en stralen eeuwenlang dank zij hun onschuld. Men kan het leven van zulke grote mensen zo bekijken : zij zijn allen zeer eenvoudig, zij wikken en wegen niet  zij zijn spontaan in hun manier van doen en ze leven op een spontane manier.

De naties kunnen de een na de andere vernietigd worden, maar de kracht van de onschuld kan niet vernietigd worden. Heb daar vertrouwen in. Je moet volledig vertrouwen hebben in jezelf en dat je eigen ik alleen maar uit onschuld bestaat. Je zou kunnen zeggen : Onschuldige mensen worden bedrogen. De onschuld kan door niemand bedrogen worden, want ze heeft eeuwige waarde. Ze kunnen je bedriegen met geld, ze kunnen je bedriegen met van alles, maar wat het meest eeuwig is, is je onschuld. En als je volledig onschuldig bent en je waakt over je onschuld dan zal je tijdens je leven de meest succesvolle mens zijn.

Ik heb jullie reeds gezegd dat de onschuld nooit kan vernietigd worden. Zij kan door je slechte gedachten en verkeerde daden afgedekt worden, zij kan op dit ogenblik verborgen zijn, maar als je de zwarte wolken uit de hemel van de onschuld kan doen verdwijnen dan wordt het allemaal zo vanzelfsprekend dat je de ganse wereld hebt gewonnen.

Laat ons het voorbeeld van Christus nemen. Hij werd gekruisigd, hij werd belasterd, hij werd gefolterd. Waar zijn nu degenen die dit deden ? Wie kent hen? Niemand kent zelfs hun namen. Niemand zit met hen iets in. En enkele persoon werd zoveel lastig gevallen en zoveel gefolterd, maar wat is er ondanks dat gebeurd? De hele wereld eerbiedigt Hem. Niemand zegt: Kijk hoe Hij werd gekruisigd, wat heeft Hij gedaan?  Niets van dat. Enkel eerbied. En wat eerbiedigen zij? De kern , de kern van de complete onschuld.

In Sahaja Yoga zeggen wij dat Hij de incarnatie van de onschuld was. Hij was de incarnatie van Shri Ganesha  dat kan geverifieerd worden.. Als wij dus denken dat wij in wat wij ondernemen, eender wat kunnen doen, en dat wij daar zelfs niet willen aan denken, als wij er zelfs geen rekening willen mee houden dat het verkeerd is om het te doen, dan weten wij niet wat ons te wachten staat.

Wat is er trouwens met Hitler gebeurd ? Hij dacht dat hij de ganse wereld kon vernietigen, dat hij vele mensen kon doden en toch een zeer grote persoonlijkheid blijven. Het zijn idioten die niet begrijpen welke mensen ze werkelijk moeten eerbiedigen. Doorheen de eeuwen, doorheen de geschiedenis was er niemand zoals Hitler. Hij begreep niet dat hij, als hij werkelijk macht wilde verwerven over de wereld en de reputatie van een groot man wilde hebben, dat hij dan beter de grote mannen zou nagevolgd hebben.

En de werkelijk grote mensen zijn zij die onschuldig zijn. Hun voornaamste kracht is de onschuld. Neem eender wie onder hen. Ik weet niet hoe Ik kan uitleggen hoe die kracht werkt, omdat ze op zovele wijzen werkt. Je kan historische gebeurtenissen nakijken, er zijn er zoveel, en wat zal je vinden ? Een persoon die zeer onschuldig, eenvoudig en wijs is en die je je ganse leven blijft herinneren.

Als heel klein kind had Ik de gewoonte om in de school naar de bibliotheek te gaan om over het leven van de grote mensen, die grootse zaken voor ons gecreerd hebben, te lezen. Er zijn er velen. En Ik was er ten zeerste onder de indruk dat sommigen zo eenvoudig waren, zo kinderlijk.

Zo was bijvoorbeeld Abraham Lincoln, voor wie Ik een geweldige, geweldige eerbied heb, een man die ook door zijn vrouw gekweld werd. Zij zegde: Jij weet niets, jij bent zeer onhandig, jij weet niet hoe je je moet kleden, jij weet niet hoe je je moet gedragen. Zij was werkelijk zeer hardvochtig met hem, zij kwelde hem voortdurend. Uiteindelijk werd hij ook nog vermoord.

Dus kan men zeggen : Zie je wel, wat is het nut om Abraham Lincoln te zijn ? Omdat hij werd gedood, hij had geen succes. Tot op heden weten de mensen over de ganse wereld wie Abraham Lincoln was. Zijn vrouw kennen zij niet  misschien (gelach).

Maar iedereen weet wie Abraham Lincoln was. Volgens haar een onhandig man, met allerlei soorten van vernederingen voor hem. Maar niemand heeft respect voor haar, niemand heeft de minste gedachte voor haar. Abraham Lincoln wordt ook vandaag nog geerbiedigd. Waarom? In werkelijkheid werd hij vermoord, hij werd gedood, dat toont aan dat hij niet de kracht had om te overleven.  Maar hij overleefde al die jaren! Zoveel jaren zijn voorbijgegaan, maar hij leeft nog altijd voort.

Neem bijvoorbeeld al die grote mensen die onschuldig waren ; dat is de reden waarom zij idealen hadden. Voor hen waren hun idealen veel belangrijker dan de rest, zelfs hun leven. Alles had geen betekenis. De zin van idealen en idealisme komt enkel van jullie onschuld. Dat leert jullie wat jullie idealen zijn, hoe jullie zouden moeten zijn, welk soort leven jullie zouden moeten leiden.

Het is niet belangrijk dat je veel autoriteit hebt of dat je een voorname plaats als minister of iets dergelijks bekleedt. Er zijn er zoveel gekomen en verdwenen. Er waren zoveel ambitieuze mensen en zoveel tirannieke mensen, maar waar zijn zij nu ? Niemand maakt zich zorgen om hen, niemand kijkt naar hen om. Als hun foto wordt afgedrukt, sluiten de mensen hun ogen: Neen, neen, wij willen deze man niet zien.

Maar een klein onschuldig kind dat op een heel onschuldige wijze spreekt, wordt door de ganse wereld bewonderd. En deze grote mannen zijn werkelijk de symbolen van die onschuld. Hun voornaamste kwaliteit was de onschuld, waaruit de wijsheid ontstond.

De hoofdeigenschap van Ganesha is wijsheid. Hij kende succes door zijn onschuldige kwaliteiten, zou Ik zeggen. Soms zijn onschuldige mensen zich zelfs niet bewust van hun onschuld. Het is zeer opmerkelijk hoe de eigenschap van onschuld van gewone mensen uitstraalt, die heel eenvoudig kunnen zijn, die er misschien niet intelligent noch bijdehand uitzien, die geen goede diplomaten kunnen worden  Wat het ook moge zijn, zij zijn onschuldig! Dat is waar de al de roem van de mensen eindigt.

Om onschuldig te zijn (een kind huilt) Wat doe je dus om onschuldig te zijn? De mensen zullen zeggen: Moeder, wat moeten wij doen om onschuldig te zijn? Ten eerste kan je voor jezelf zien hoe je geest werkt. Wat doet hij? Hoe reageert hij ? Dit is wat jullie in het oog moeten houden, wat Ik introspectie noem. Welke plannen maakt je geest?

Wat dnkt hij dat het beste is ? Wat is in dat denkproces de beste manier om naar jezelf te kijken? Het eerste en de belangrijkste is dat je zou moeten weten hoe je op iemand reageert. Is het een onschuldige reactie? Of is het een bestraffende reactie? Het is zeer gemakkelijk om jezelf te zien, want nu zijn jullie allen Sahaja yogis. Je kan voor jezelf zien hoe je reageert op agressie of op alle soorten van problemen die je treffen. Hoe reageer je daarop? Wat is je houding?

Als je een zeer machtig persoon bent, dan zorg je er voor dat je niet gehinderd word. Je ziet voor jezelf dat wat de mensen voor je doen, idioot is. Volkomen idioot. En waarom zouden wij om ze geven als ze idiote zaken verrichten ? Waarom zouden wij onze energie aan hen verspillen? Het komt tot een punt waar hun idiotie op zulke manier wordt ontmaskerd en dat ze gedurende hun leven en zelfs daarna met misprijzen worden behandeld. De mensen willen zelfs hun namen niet kennen, zij willen hun fotos niet hebben, zij willen niets met hen te maken hebben.

Wat er nu gebeurt, in deze tijd, is dat misdadigers, die niet onschuldig zijn, die tgen de onschuld zijn, deze mensen beginnen te volgen omdat het hen beter uitkomt. Het schikt hen om agressief en sluw te zijn en zo wordt een nieuwe groep gevormd  die wij met de term satanisch kunnen benoemen. En zelfs deze satanische groep kan niets, absoluut niets doen tegen een iemand die onschuldig is.

Er is een sloka [vers] in het Sankriet dat zegt: Nainam chidanti sashtrani.  De Spirit kan door geen enkel wapen gedood worden. Nainam dahanti pavaka. –  Hij kan niet door vuur verbrand worden . Sayanam cleydayanta posh naso sathe maratha. – Marutha is de lucht, of we kunnen het de wind noemen :  De wind kan het ook niet in zich opnemen. Hij staat boven alles dat hem tracht te vernietigen. Maar het zal je verbazen dat de natuur het begrijpt. Ik zei al dat de natuur onschuldig is. Zij begrijpt en handelt op het juiste ogenblik tegen iemand die agressief is, die probeert om iemand die onschuldig is schade te berokkenen of te dwarsbomen.

Wij zouden dus moeten beseffen dat de wij onze onschuld moeten vereren. Ik weet dat je soms denkt dat je precies daarom door anderen gedomineerd wordt. Soms ben je ongelukkig: Omdat je er door anderen toe gedwongen wordt. Allerhande gedachten sluipen in je brein.

Maar als je je onschuld vereert, dan zal je altijd gelukkig zijn, zal je altijd vriendelijk zijn, zal je altijd nederig zijn. Jullie moeten dus voorzichtig zijn. Je bent je eigen vernietiger! Jij bent diegene die doodt, zie je! Wat zou je aan Hitler kunnen zeggen?

Hitler vernietigde zichzelf. Wie heeft hem vernietigd? Ik bedoel dat iedereen in elk geval moet sterven, dus zou hij toch dood geweest zijn. Maar diegene die zichzelf voor altijd heeft vernietigd, is hijzelf. Dood dus jezelf [je ego]  daardoor kan je jezelf redden en jezelf met eer overladen, als je onschuldig bent. Heb vertrouwen in de kracht van de onschuld.

Het is belangrijk hoe je in je eigen leven de kracht van de onschuld toont, hoe je je tegenover de anderen gedraagt en dat is het wat Ik liefde noem. Je kan geen medeleven hebben, tenzij je deze houding tegenover jezelf hebt. Je kan niet vriendelijk zijn.

Je kan dit misschien tijdelijk aanvoelen, maar een duurzaam medeleven ontstaat enkel door de blijvende stroom van de onschuld in je karakter. Het is zo zichtbaar in een mens en het ondersteunt hem, het stijgt boven al de andere zaken uit, de tijd niet te vergeten – in duizenden jaren zullen de mensen jullie Sahaja yogis niet vergeten, als jullie de waarde en de kracht van jullie onschuld aantonen.

Het spijt Mij dat Ik zo laat kwam voor het programma van vandaag, maar jullie weten dat Ik klaar stond om te komen, maar de huwelijken zijn nu de voornaamste taak. Omdat het zo laat kwam, waren wij tot op het laatste ogenblik naar oplossingen voor de huwelijken aan het zoeken. Maar Ik zeg jullie dat dit de laatste keer is. De volgende keer stoppen wij er mee. Jullie moeten jullie aanvraagformulier ten minste acht dagen op voorhand opsturen, en voor Ganapatipule is het twee weken. Anders  er zijn maar vierentwintig uren in een dag en je kan ze niet verhogen!

Nu heb Ik nog n nederig verzoek en dat is dat als jullie huwelijken willen regelen, jullie het zo doen dat Ik de tijd heb om ze te bekijken. Anders zal Ik ze door anderen laten beslissen. Als jullie dat willen, kan dat. Het is zo eenvoudig om te begrijpen dat de huwelijken heel belangrijk zijn. Als je gehuwd bent, kan je onschuldige kinderen voortbrengen. Maar als jullie op zo een weinig verantwoordelijke manier reageren, dan moet Ik jullie verzoeken om het belang van de tijd te begrijpen. Want voor volgende keer kan Ik jullie verzekeren dat er geen huwelijken zullen zijn als jullie aanvragen zo laat worden verstuurd. Tenminste één week, Ik hoop dat jullie dat zullen begrijpen.

Ik dank jullie zeer!