Mahashivaratri Puja

(India)

Feedback
Share

SHIVARATRI PUJA Poona, Maharashtra (Indië) 17 maart 2002

Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.

Vanavond zijn wij samengekomen om de Shri Shivapuja te vieren. Enkel mensen met een zuiver hart kunnen de Shivapuja vieren. Zij die geen zuiver hart hebben, kunnen geen Shivapuja doen. Dat is het eenvoudige principe van Shri Shivaratri.

Zoals jullie gisteren gemerkt hebben, zijn er slangen, afschuwelijke slangen die de wacht houden achter de Shiva-linga. ( Nvdv : Het decor bestond uit wriemelende slangen rond Shiva – linga’s. Een Shiva-linga is een steen in de vorm van een fallus, symbool van Shiva. ) De betekenis ervan is dat de kracht van Shiva, zoals die wordt voorgesteld door de slangen, altijd waakt over hen die een zuiver hart hebben en vol liefde zijn voor de anderen. Het is een symbool, we kunnen het zelfs heel symbolisch noemen. Maar Ik moet toegeven dat de dieren veel beter de Goddelijke Kracht begrijpen dan de mensen, omdat zij een zuiver hart hebben. Wat ook hun door de natuur opgelegde manier van leven is, zij doen altijd voort. Maar zij zijn niet boosaardig, zij zijn niet jaloers, er zijn geen gemene zaken in hun hart. Zij doen het omdat het zo moet zijn.

Maar de mens bezit slechts één kwaliteit – en dat is hoeveel hij kan liefhebben en vergeven. De mensen kunnen door de kracht van de liefde al hun negatieve neigingen overwinnen – zij zien gemakkelijk in dat het niet goed is om al deze neigingen te hebben of misschien begrijpen zij dat het niet nobel is om zich aan al deze onmenselijke gedragingen over te geven. Zij zijn niet verplicht om zich met al deze dingen in te laten. Zij worden ook niet uitgedaagd om het te doen, maar zij worden plots verleid door zaken als haat, jaloezie en hebzucht.

Jullie weten hoe Shiva leeft. Hij leeft in de Himalaya’s. Kijk naar zijn kleren, naar wat Hij eet. Omdat Hij volmaakt is, heeft Hij niets nodig, Hij is perfect. Dat is de persoonlijkheid van Shiva. En als jullie Hem aanbidden, zouden jullie in je hart moeten nagaan welke gevoelens jullie hebben, welk soort boosaardigheid jullie onderhouden.

Tegenwoordig is de hebzucht het voornaamste probleem in India. Die mensen zijn zo gemeen en laaghartig. Je kan er niet bij dat zij denken dat geld alles is en dat behoort niet tot de cultuur van de Indiërs, neen, zeker niet. Op geen enkele wijze. Maar op de een of andere manier hebben zij het overgenomen, misschien in vreemde landen, maar dat geld de hoofdzaak is, verspreidt zich nu heel vlug.

Denk aan Shiva. Hij dacht nooit aan geld. Hij wilde nooit geld bezitten. Hij wilde nooit met zichzelf te koop lopen. Er is een behoorlijk verschil tussen Shiva en Shakti in hun ganse manier van doen. Omdat Shiva een absoluut vrijgevochten persoonlijkheid is, maakt Hij zich geen zorgen. Als de mensen aan verkeerde zaken toegeven, zal Hij ze vernietigen – afgelopen! Hij geneest niet, Hij corrigeert niet, helemaal niet. Maar voor de Shakti is dat wel belangrijk, omdat dit haar kind is, het heelal is haar kind. Het werd allemaal door haar geschapen, dus is zij bezorgd en houdt Zij niet van mensen die overhellen naar gemene en idiote dingen.

De mensen begonnen zich eerst met macht in te laten. Zij trokken van land tot land om meer macht te verwerven. Waar is al die macht naartoe ? Weg. En daarna gaven zij hun verkeerde gedragingen door aan anderen. En nu lijkt het heel normaal te zijn om zich schaamteloos hebzuchtig te gedragen. Voor hen is Shiva de oplossing. Al deze mensen zullen vernietigd worden. Zij zullen eerst ontmaskerd worden en dan zullen ze tot de laatste molecule vernietigd worden.

Een ander aspect is dat Shiva de mensen met een goed karakter eerbiedigt. En als iemand een slecht karakter heeft of zich met slechte zaken inlaat, zal Shiva hem niet sparen. Dus de Shakti creëert (de mensen), beschermt ze, zorgt voor hen, voedt ze op. Maar Shiva zit daar enkel om ze vernietigen! Heel belangrijk, deze vernietiging is heel belangrijk. De Shakti heeft deze kwaliteiten niet. Zij kan enkele rakshasa’s vernietigen, maar Hij kan land na land vernietigen.

Ten eerste : wie zal jullie ego vernietigen ? Dat doet Hij ook. Shiva bevindt zich in jullie Sahasrara. Denk eraan dat Hij hoog boven alles in de Sahasrara zit.

Een paar dagen geleden zag ik een mijnheer die voor de radio werkt, een journalist, hij was zeer dom en sprak op een brutale wijze. En Ik zag zijn Ekadesha Rudra’s. (Nvdv :Shri Mataji. wijst naar haar voorhoofd.) “O God,” zei Ik, “die gaat problemen krijgen.” Ekadesha is niets anders dan de elf krachten van Shiva. Zij komen hier te voorschijn en veroorzaken allerlei soorten ziekten; de ergste is kanker. Ik weet dat deze man een zeer slechte tijd tegemoet gaat. Hoe kan Ik het hem vertellen, hij is geen Sahaja yogi. Hoe kan iemand het hem zeggen ? Maar het komt van deze Ekadesha Rudra’s voort.

Die elf krachten van Shiva zijn duidelijk beschreven. Deze krachten beginnen bij de mensen uit te werken, zelfs bij Sahaja yogi’s, als zij het principe van Sahaja Yoga niet volgen. Ik zou zeggen dat Hij op alles let. Hij houdt elk ogenblik van jullie leven in het oog : hoe jullie je gedragen, wat jullie doen, wat jullie dharma is. Hij let op alles. En zovele heiligen hebben jullie verwittigd, zovele incarnaties hebben jullie gewaarschuwd.

Maar als jullie niet naar hen luisteren, zal ook Shiva niet naar jullie luisteren. Hij ‘luistert’ naar niemand. Als Hij kwaad is, dan is Hij kwaad. Wat het ook mag zijn, het is heel moeilijk om Hem te overtuigen : “Spaar alstublieft deze persoon, er is geen probleem. Vergeef hem.” Maar kunnen jullie je voorstellen dat zijn basiskwaliteit vergiffenis is ? Maar als Hij niet vergeeft, is het met jullie gedaan. Tot op zekere hoogte zou Hij kunnen vergeven, maar daarna … Het is een heel, heel moeilijke situatie.

Het lijkt Mij dat de mensen zich niet realiseren wie Shiva is. In het zuiden (van India) hebben wij twee soorten van aanbidders. De enen zijn de Shaivajieten (Nvdv :aanbidders van Shri Shiva), de anderen de Vaishnavajieten (Nvdv : aanbidders van Shri Vishnu). Zij hebben gloeiende ruzie. Tegenwoordig minder, veel minder. Het werk van Vishnu is : zelfrealisatie geven en de emancipatie en spirituele groei van de mensen bevorderen. Maar als jullie falen in goedheid, in dharma, dan verschijnt Shiva in jullie leven.

Wij moeten goed begrijpen dat wij allen door hun krachten omringd zijn, dat wij door Hun krachten gemaakt werden. De Shakti beschermt jullie in zekere mate, maar Zij staat niet boven Shiva, Zij kan Hem niet voorbijgaan.

Tegenwoordig zijn er veel mensen die zich met politiek inlaten – dat zijn allemaal zaken om geld te verdienen. Zij trachten allen om geld te verdienen, dat heeft niets met politiek te maken. Zij doen nergens iets goeds voor de hele gemeenschap, noch uit angst, noch uit overgave. Zij gedragen zich alsof ze geen schrik hebben voor God, alsof zij niet bevreesd zijn voor zijn aandacht. Misschien beseffen zij niet dat Shiva’s aandacht op hen gericht is. Hij let op iedereen, Australiër, Engelsman of Indiër. Tot welke godsdienst ze ook behoren, Hij houdt ze in het oog.

Je moet dit goed begrijpen. En eens jullie dát begrijpen, zullen jullie aanvaarden dat jullie goede en dharmische mensen moeten zijn. Jullie moeten goedaardige mensen zijn. Waarom spreken de mensen over goede karakters ? Tracht om het te begrijpen! Tegenwoordig geloven de mensen daar niet in. Dat is onzinnig. De mensen doen van alles, zij drinken, zij spelen met geld. Zij doen allerhande zaken zonder bevreesd te zijn voor de woede van God. En die woede komt van Shiva.

Ik zou jullie allen willen verwittigen, ondanks het feit dat jullie mijn kinderen zijn : wees voorzichtig! Weeg iedere stap die je zet goed af. Natuurlijk ben Ik daar om jullie te ondersteunen, om jullie te helpen, om jullie te beschermen. Maar niet voorbij Shiva, Ik kan niet voorbij Hem. Shiva is zo krachtig, Hij is de autoriteit. Hem aanbidden is de goedheid aanbidden. De goedheid kan mededogen zijn, kan liefde zijn, kan vergiffenis zijn, kan eender wat zijn. Hij houdt enkel van goede mensen en Hij zal enkel goede mensen beschermen.

Vele mensen zijn bijvoorbeeld tuk op macht; sommigen zijn tuk op geld en sommigen op macht. En diegenen die naar macht streven, doen het soms ook voor geld, dat is het doel. Zij zullen niet in Sahaj blijven. Zij zullen uitgestoten worden. Zij doen het en dan komen zij om vergiffenis vragen : “O Moeder, vergeef ons, wij hebben het gedaan.” Maar probeer om zoiets niet te doen. Ik zal jullie natuurlijk vergeven, maar Shiva zal het niet doen. Hij doet het niet. Hij zal jullie om rekenschap vragen en dan zullen jullie naar Mij komen : “Moeder, U moet ons redden!” Het is heel moeilijk. Uit zijn klauwen blijven, is zeer moeilijk. Hij is ook heel vergevingsgezind. Hij vergeeft jullie veel. Hij vergeeft ook omwille van Mij. Maar als Hij na enige tijd overneemt, is er geen beroep, is er geen veiligheid meer.

Ik wil jullie geen angst aanjagen, maar Ik wil jullie de waarheid vertellen, het is de waarheid. Jullie moeten trachten om goede mensen te zijn. Jullie moeten werkelijk trachten om goedaardige mensen te zijn. Er werd Mij verteld dat sommige Sahaja yogi’s zich bezig houden met het witwassen van geld en dergelijke. Sommigen hebben een heel slecht karakter, zij lopen achter de meisjes aan en lonken naar hen en dat soort zaken. Dit heeft zeker het westen geruïneerd. Zelfs wij Indiërs nemen het over.

Wij moeten onszelf eerbiedigen. Als wij geen eerbied voor onszelf hebben en als wij verkeerde dingen te doen, kan Ik jullie enkel helpen met jullie Kundalini. Maar als jullie te ver gaan, dan zal de Ekadesha Rudra zonder twijfel in werking treden. Op het voorhoofd is het een heel grote hindernis en het is tegenwoordig heel effectief, heel actief. Alle soorten ongeneeslijke ziekten die zich manifesteren, zijn te wijten aan de Ekadesha Rudra … en ook diegenen die bezeten zijn.

Een paar dagen geleden ontmoette Ik iemand die heel erg aangetast was. En de Ekadesha was aan het werk. Ik bemerkte dat hij beïnvloed werd door iets zeer fanatieks. Ik verkies het niet te noemen, maar wij kwamen erachter dat het niet correct was. In iedere godsdienst zijn er mensen die onzin vertellen. Als jullie dat niet kunnen beoordelen, dan kan niemand jullie helpen. Jullie zouden een gezond oordeel moeten hebben over goed en kwaad. Dan is Shiva met jullie. Maar als jullie zich met zulke onzinnige zaken bezig houden, zal dat tot zelfvernietiging leiden. De energie van Shiva vernietigt het Zelf. Wat wij hier het Zelf noemen, is de kracht van Shiva.

Hij vernietigt op verschillende wijzen, langs verschillende wegen. Jullie kunnen je reputatie kwijt spelen, jullie kunnen je gezondheid verliezen, jullie kunnen je vermogen verliezen, alles kan gebeuren tot jullie volledig afgedaan hebben en (…?…). Ik heb mensen gekend die zelfs op hun doodsbed over geld begonnen te spreken : “Hoeveel geld zou ze krijgen, hoe zal hij het geld krijgen, enzovoort.” Zij spreken zo, in plaats van over God of de zelfrealisatie te spreken. Het is zo een edele zaak. Maar bekijken jullie Shiva : Hij bezit niets. Hij verlangt niets. Wat jullie Hem ook mogen geven, als een samarpana (offerande) of iets anders, Hij zal het niet aanvaarden en Hij zal het aan de Shakti doorgeven : “Doe ermee wat je wilt.”

Het is Zij die alles doet voor jullie welzijn, om jullie gelukkig te maken. Hij geeft er niets om. In dat geval moeten jullie Shiva behagen! Hij zal niet trachten om jullie te behagen, jullie moeten alles doen om Hem te behagen. Shiva heeft een zeer moeilijke persoonlijkheid. In de Koran staan Allah en Shiva niet apart, er is geen verschil, omdat de mensen met wie Hij omging ongeletterd en idioot waren. Dus gaf Hij ze geen bijzonderheden over het bestaan van God in verschillende vormen. Zij gaan ervan uit dat er maar één Allah is. Maar zij doen niets om het verschil tussen hun functies of werk aan te duiden. Het is de Shakti die liefheeft. Daar ben Ik het mee eens. Maar Zij kan ook zeer kwaad worden. En eens dat Ze kwaad wordt, komt er geen einde aan.

Nu zeg Ik jullie dat jullie als Sahaja yogi’s jullie kwaliteiten moeten ontwikkelen om Shiva te behagen. Jullie hebben teveel verlangens, jullie hebben teveel nodig. Dat is allemaal niet nodig. Natuurlijk wil Ik dat jullie een goed en mooi leven leiden en dat jullie niet op idiote wijze de jungle in gaan of je als hippies gedragen, daar gaat het niet om. Het belangrijkste is dat de gehechtheid aan zulke dingen uit jullie hart verdwijnt.

Een Shiva Bhakti (nvdv :aanbidder van Shiva) geeft niet om geld, het interesseert hem niet. Hij is zeer vrijgevig. Hij is enkel maar vrijgevig. Door de manier waarop hij zich gedraagt, zeggen de mensen dat hij dom is. Maar dat denk Ik niet. Dat is zeker niet de goede omschrijving. De omschrijving van iemand die een bhakta van Shiva is, houdt in dat hij niet in geld geïnteresseerd is en dat hij zeer vrijgevig is. Al wat je hem vraagt, zal hij geven.

Mahavira was zo. Mahavira mediteerde in zijn tuin en Vishnu verscheen aan hem in de persoon van Krishna en zei : “Kijk, ik heb geen kleren. Jij bent gekleed, waarom geef je mij er niet de helft van ?” Hij antwoordde: “In orde. Je kan ze hebben. Je kan alles hebben.” Dan zei hij: “Dit (nvdv : mijn lichaam) is mijn huis. Ik zal dit als mijn kleren dragen.” Zo toonde hij dat naaktheid niets bijzonders is.

Maar wat met de Jains (nvdv :aanbidders van Mahavira), zij maken grote standbeelden van Mahavira, kompleet naakt. Ik bedoel dat dit het perverse van de menselijke geest is. Wij zouden moeten weten waarom hij dat deed. Hij was zo onthecht, volledig onthecht. Wat is er verkeerd aan om zijn kleren weg te geven ? Het was geen opschepperij of iets in die aard. Maar de mensen begrijpen vrijgevigheid niet. En de Jainies zijn de minst vrijgevige.

En men begrijpt ook de kwaliteit van al deze grote incarnaties niet. Want er bestaat zoiets als illusie. Shiva is bijvoorbeeld altijd heel schaars gekleed. En wat eet Hij ? Niemand weet het. Wat verlangt Hij en wat heeft Hij nodig ? Niemand weet het. Een heel begaafde musicus kan voor Hem komen zingen, voor Hem geen probleem. Of er kan zelfs een dwaas komen zingen, voor Hem geen probleem. Hij trekt het zich niet aan. Hij is niet pietepeuterig over hoe de muziek zou moeten zijn en hoe de noten zijn, of ze juist zijn of niet, neen. Hij staat boven al deze zaken. Hij staat boven al de formaliteiten die wij aan alles hechten, Hij staat daar boven.

Hij is de spiritualiteit zelf, Hij staat boven al deze zaken. Of je een musicus bent of een artiest, wat je ook mag zijn, Hij geniet er van – als het eenvoudig is en uit het hart komt, zal Hij ervan genieten. Als het vanuit het hart komt, geniet Hij er van. Hij heeft geen conditioneringen : dat het modern zou moeten zijn, dat het zus of zo zou moeten zijn. Hij is niet geconditioneerd. Hij denkt niet zoals de mensen die erbij gaan zitten om uiterst nauwgezet te beslissen of het wel past of niet. Zelfs in verband met kunst, zelfs als het gaat over iets dat met het hart ontworpen is, dan nog trachten zij die persoon de ontmoedigen.

Ik heb mensen met grote conditioneringen gezien. Iets belangrijks over Shiva : Hij heeft in het geheel geen conditioneringen. Daarom noemt men Hem een mast-maula. Hij is in het geheel niet geconditioneerd. Als je een conditionering hebt, ben je geen Shiva-bhakta. Het is in orde dat je goed gekleed wil zijn, dat je dit zou willen doen … maar je zou geen conditioneringen mogen hebben. Zo van : “Als je dit niet doet, ben je niet meer in, ben je niet modieus, ben je niet meer zo …” Het is moeilijk voor de mensen om dit te aanvaarden. Er duiken nu allerlei soorten van modestijlen op. Ik vroeg : “Wat is dit ?” “O dit is de mode.” Zit er achter deze mode een zekere god, of is er soms een godheid die je deze vormen voorschrijft ? Vandaag is het er, morgen is het verdwenen.

Wat Ik jullie uitleg, is dat jullie zich van jullie conditioneringen moeten ontdoen als jullie Shiva willen aanbidden,. Jullie bevinden zich in de wereld van de Sahasrara. Iemand is niet goed gekleed – afgelopen! Iemand is te modieus gekleed – afgelopen! De mensen hebben de gave om iedereen te beoordelen. Je moet niet iedereen beoordelen. Als je dat met vibraties doet, wordt het begrijpelijk. Maar zonder de vibraties, enkel omdat iets mode of geen mode is …

Wat is Shiva’s mode ? Zeg het Mij! Heeft Hij een mode ? Wat je Hem ook geeft, maakt Hem gelukkig. Wat je Hem ook geeft, Hij eet er van. Hij is vol waardering omdat Hij de verpersoonlijking van de vreugde is. Hij is vrede en Hij is vreugde. Als jullie Shiva aanbidden, zouden jullie geen enkele conditionering mogen bezitten.

Gewoonlijk draag Ik ook eenvoudige sari’s, heel eenvoudig. En het gebeurt dat de mensen denken dat Ik een arme vrouw ben. Ik ben arm omdat Ik niet om geld geef. Ik zit er niets mee in. Dus zouden wij moeten beseffen dat Shiva de armste mens is, de zuiverste God. Hij draagt geen alankaras (versieringen). Hij draagt niets, Hij leeft enkel met zijn eigen lichaam, omdat Hij de verpersoonlijking van de vreugde is, niets anders dan de volledig vorm van plezier en vreugde.

Dus zou een andere kwaliteit van de Shiva- bhakta de vreugde moeten zijn. Jullie zouden met alles blij moeten zijn – wat je ook ziet, welke persoon je ook ontmoet. De enige weg om dat te bereiken, is die menselijke kwaliteit van anderen te bekritiseren opgeven.

Als de Engelsen een Indisch huis bezoeken, zeggen zij: “Wij houden er niet van.” – “Ach zo, waarvan houden jullie niet?” – “Het tapijt beviel ons niet.” – “Er niet van houden” is op zichzelf al tegen het Shakti-principe. Als een Amerikaan een Engels huis bezoekt, dan zal hij zeggen : “Ik houd er niet van.” Dat is de gewoonte. Al de mensen zeggen: “Ik houd er niet van” – “Het beviel mij niet.” Wie zijn jullie om te zeggen : “Ik houd er niet van” of “Ik houd er wel van” ? De mensen geven er zich geen rekenschap van dat zij door al deze dingen te zeggen, aantonen dat ze geen Shiva-principe in zich hebben.

Ik begrijp dat iemand die moeilijk kan lopen, een wandelstok of zoiets nodig heeft. Maar als hij zegt : “Ik houd niet van die persoon omdat hij geen wandelstok gebruikt”, dan toont hij aan dat hij een egoïst is. Hijzelf gebruikt een stok en hij tracht in een democratisch land wetten op te leggen opdat de mensen zouden verplicht worden met een wandelstok te lopen. Dat is heel moeilijk.

In het westen is het de gewoonte om zó’n hoed te dragen, dit soort van kleding, een dotje in het haar … Allerhande gewoontes. Tegenwoordig hebben de vrouwen een zeer grappige haarstijl. Omdat zij hun haar niet oliën. Zij willen niets vettigs in hun haar hebben. Als ze iemand willen ontmoeten, zullen zij hun haar wassen. Ik denk niet dat het er goed uit ziet. Ik bedoel natuurlijk niet dat je veel olie op je gelaat of oren moet hebben. Maar wat is daar zo belangrijk aan?

In ons dagelijks leven is er ook nog het feit dat wij heel erg op onszelf gericht zijn. Wij willen indruk maken op de mensen. Als ik een kleed draag of zoiets, dan moet dat opvallen. Ik bedoel: zelfs als het opvalt, wat dan nog ? Welk kleed je ook aanhebt, van welk land je ook komt, als er een slang langs komt, zal je gebeten worden. Een Shiva-bhakta gedraagt zich niet zo. Een Shiva-bhakta moet alleen maar volledig opgaan in de geneugten van de vreugde. Een aparte haarstijl, een aparte kledij – Ik zie niet in wat daar speciaal aan is. Wat levert dit alles op ? Niets. Worden ze graag gezien ? En wat is de zin van deze zeer oppervlakkige populariteit ?

Jullie moeten zelfrespect hebben, niet enkel omdat je mens bent, maar als Sahaja yogi’s. Jullie zijn Sahaja yogi’s. Wij zijn Shiva-bhakta’s, wij maken er ons geen zorgen over. Het raakt ons niet. Wat het ook moge zijn, Shiva is in ons en wij stralen met deze innerlijke kracht in ons die de Kundalini is. Je mag goed gekleed zijn, je kan van alles zijn : wat voor zin heeft dat als je slechte vibraties hebt ? Heeft het enige waarde als je de mensen enkel kan beoordelen door zulke idiote zaken als hun kleren en snorren en niet door middel van vibraties ?

In Sahaja yoga moet je waardesysteem sahaj zijn. Ik heb vele mensen ontmoet die zeggen : “Ik houd niet van hun huis, ik hield niet van dit …” – “Ik houd er niet van” is de uitdrukking, het is nishiddha (verboden) en moet door de Sahaja yogi’s opgegeven worden. Als je van iets niet houdt, ben je geen Sahaja yogi. Het spreekt vanzelf als iemand anti-sahaj of zoiets is … Maar toch, wat kan je winnen door te zeggen ‘ik houd er niet van’ ? Het is energie- verspilling. Ik ben in Sahaja yoga mensen tegengekomen die Mij precies daardoor problemen bezorgd hebben, veel problemen. Alleen omdat zij zo op zichzelf georiënteerd waren. “Dat is een slechte man, dat is een slechte vrouw, hij is dit, dat …” Soms ben Ik verwonderd. Want als die mensen bij Mij komen, verbaast het Mij dat het zulke zeer vriendelijke mensen zijn.

Maar de mensen zijn op zichzelf gericht. Zo ken Ik mensen die geen moeite doen om naar de vergaderingen of de puja’s te komen omdat zij moeten werken. Er zijn in het geheel elf puja’s, maar zij komen niet omdat ze het zeer druk hebben. Je zou tenminste naar één puja moeten komen. Maar de Shiva-bhakta’s houden alleen maar van de puja’s. Niets anders. Hun hele wezen is stellig doordrenkt met de vibraties van Shiva-bhakti (devotie). Voor hen is dat het voornaamste dat ze willen doen.

In Sahaja Yoga zijn er ook mensen die trachten geld te slaan uit Sahaja Yoga. Zeer verkeerd, zeer verkeerd, zeer verkeerd. Sahaja Yoga is er om punya’s ( verdiensten) op te doen, om je zegeningen te geven en als je daar niet zo over denkt, dan stop je beter met Sahaja Yoga. Je kan je heel gemakkelijk met sommige verkeerde zaakjes of kwade praktijken inlaten. Totdat je in de gevangenis belandt. Maar om van je spirituele krachten te genieten, moet je zekere zaken leren. En één daarvan is dat je jezelf moet deconditioneren. ‘Ik houd er niet van’ of ‘ik houd er van’ – deze zin moet uit je taal verdwijnen!

Voorkeur en afkeer zijn er voor mensen met een beperkte visie. Jullie moeten leren waardering opbrengen. Jullie waarderingskracht zal aantonen in welke mate jullie spiritueel begiftigd zijn. En jullie waarnemingskracht zal aantonen in welke mate jullie kunnen waarnemen. Zo zijn er bijvoorbeeld mensen die Mij komen zeggen : “Ik hield niet van die dame omdat zij een rare sari droeg.” Wat is dat allemaal ? “Ik hield niet van haar omdat zij haar hand op haar hoofd legde.” En dan? Omdat jullie je een eigen voorstelling van de mensen maken, en jullie willen dat de mensen zó zijn, anders bevalt het jullie niet. Niemand zal veranderen of het jullie bevalt of niet. Waarom jullie energie verspillen ?

Soms zijn er geen al te goede muzikanten. Ik herinner Mij dat Ik eens thuis kwam en aan mijn vader vroeg : “Hoe zingt hij ?” Hij antwoordde : “Hij is heel moedig.” Ik zei : “Wat is er gebeurd?” Hij antwoordde : “Hij zingt zonder zich er om te bekommeren dat hij soms vals zingt en het ritme verliest, dat is niet belangrijk, maar hij zingt. Hij is heel moedig, himmatvalla (moedig).” Zo sprak hij zijn waardering uit. Als deze man begon te zingen, zag Ik dat het zo was, maar Mijn vader zei : “Wa-wa, wawa (teken van grote waardering voor een muzikant of een zanger)” en moedigde hem aan. Zo merken jullie dat Ik deze goddelijke kwaliteiten in mijn vader heb gezien : hoe tolerant hij was – Ik bedoel geen tolerantie, alleen maar waardering. Hij bracht waardering op voor alles.

Zo zien jullie dat als de Sahaja yogi’s deze gave van waardering hebben, zij van alles zullen genieten. Want weten jullie dat jullie anders jullie vreugde teniet doen ? Jullie zijn zulke verschillende mensen, met zulke verschillende kledij, uit allerlei verschillende families en jullie komen naar hier van zovele landen. Maar voor Mij zijn jullie alleen maar Sahaja yogi’s, mijn kinderen, zo is het. Ik beoordeel jullie niet volgens jullie kledij of jullie haarstijl. Al die moderne zaken maken enorm afhankelijk, en ze maken jullie zo afhankelijk dat jullie onverantwoordelijk worden. Jullie worden onverantwoordelijk als Sahaja yogi’s.

Sahaja Yoga is jullie eerste en belangrijkste verantwoordelijkheid, omdat jullie zouden moeten weten welk een taak het is. Het is een heel grote taak om de hele wereld te veranderen – dat is Mijn visie. En op deze gevorderde leeftijd denk Ik er nog altijd hetzelfde over. Wat zou jullie houding moeten zijn als dit mijn visie is ? Dat wij allen Sahaja Yoga naar buitenuit zouden moeten verspreiden. Ik ontbied jullie naar mijn puja’s om jullie te vernieuwen, om jullie meer energie en dergelijke te geven. Maar het heeft geen zin als jullie het opnemen als een grote zegen en dan thuis blijven zitten. Jullie moeten Sahaja Yoga verspreiden!

Ik was verbaasd dat er werd gezegd dat er in Lucknow enkel maar tweehonderd Sahaja yogi’s waren. Hoe is dat mogelijk ? De eerste keer dat Ik naar Lucknow ging, waren er tenminste drieduizend Sahaja yogi’s en wij hadden zelfs geen zaal voorzien. En stellen jullie zich voor, plots zijn er zoveel mensen verdwenen. Hoe is het mogelijk dat daar slechts tweehonderd Sahaja yogi’s zijn ? Ofwel liegen jullie, ofwel zijn jullie niets waard.

Het is dus de verantwoordelijkheid van al de Sahaja yogi’s, van al de Sahaja yogi’s om eerst en vooral Sahaja Yoga te verspreiden. Hoeveel mensen hebben jullie zelfrealisatie gegeven ? Waar hebben jullie over Sahaja Yoga gesproken ? Ik heb zelfs tijdens mijn reizen met het vliegtuig opgemerkt dat eender wie Mij aanspreekt met: “Weet je, mijn goeroe is zo belangrijk, en dit en dat.” Openhartig, zonder schaamte over verschrikkelijke goeroes! Terwijl jullie beschaamd zijn om over Sahaja Yoga te spreken. Nooit in publiek, tenzij jullie een publiek programma hebben. Jullie zijn zeer drukke mensen die geen tijd voor Sahaja Yoga hebben.

Als jullie Shiva willen volgen en altijd van zijn zegeningen en bescherming willen genieten dan moeten jullie Sahaja yogi’s van een heel hoge standaard zijn. Dat valt op als jullie allen Sahaja Yoga gaan verspreiden. Dat ontbreekt echter. Ik ben heel gelukkig dat Sahaja Yoga in Australië zo verspreid is. Ik weet niet hoe dat komt. In zulk een verre plaats als Australië. In het begin had Ik mijn twijfels, maar nu is het overal. In Oostenrijk en Italië is het ook verspreid.

Maar anders verspreidt het zich niet. Wat is er aan de hand ? Het punt is dat de leiders niet allen actief zijn. In Engeland bijvoorbeeld reisde Ik van het noorden naar het zuiden, van het oosten naar het westen, in alle richtingen. Er zijn daar zeer armzalige Sahaja yogi’s. Jullie moeten de jongere mensen in de universiteiten aanspreken. Als het hippiegebeuren verspreid is geraakt, waarom dan niet Sahaja Yoga ? Het verspreidde zich als een lopend vuurtje, waarom dan Sahaja Yoga niet ?

Voor al deze bestaande zaken moet Ik jullie waarschuwen – wees voorzichtig! Als jullie gerealiseerd zijn dan hebben jullie de verantwoordelijkheid om de anderen de realisatie te geven en om Sahaja Yoga te verspreiden.

Als jullie het niet doen, dan moge God jullie redden. Jullie moeten aan introspectie doe : “Wat heb ik voor Sahaja Yoga gedaan ? Wat heb ik van Sahaja Yoga gekregen ?” En Ik ben er van overtuigd dat jullie zich na de shypriya (introspectie?) aan het Shiva-principe in je binnenste zullen toewijden. Het Shiva principe beweegt niet, het is heel hard, onbuigzaam, het is zeer krachtig. Jullie moeten zich er aan toewijden en je er aan overgeven. Boven eender welke andere taak, boven eender welke andere karwei is dit het voornaamste.

Hierbij vraag Ik Shiva om jullie te zegenen, compleet te zegenen, opdat jullie in de persoonlijkheid van Shiva zouden veranderd worden.

Moge God jullie allen zegenen!