Gudi Padwa, 30/03/1970, Meditácia v bezmyšlienkovom vedomí, Dillí, India

New Delhi (India)

1976-03-30 Gudi Padwa, Meditation In Thoughtless Awareness New Delhi, India, 31' Download subtitles: EN,ES,FI,FR,LT,PL,PT,RO,RU,SK,TR,UK,ZH-HANS,ZH-HANT (14)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Watch on Youtube: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Gudi Padwa, meditácia v bezmyšlienkovom vedomí, Delhi (India), 30. marca 1976

Nemôžeme meditovať, môžeme jedine byť v meditácii. Ak hovoríme, že ideme meditovať, tak to nemá význam. V meditácii musíme byť. Buď ste vo vnútri domu alebo vonku. Nemôžete byť vo vnútri domu, a potom povedať: „Teraz som vonku.” Alebo ak ste vonku, nemôžete povedať: „Som vo vnútri domu.”
Rovnako, teraz sa pohybujete vo svojom živote v troch dimenziách – emocionálnom a fyzickom a mentálnom bytí. Nie ste vo vnútri seba. Ale ak ste vo vnútri, tak ste v bezmyšlienkovom vedomí. Tak potom nielenže ste tam, ale ste všade, lebo to je to miesto, to je ten bod, keď ste skutočne univerzálny … Odtiaľ ste v spojení s Princípom, so Šakti, so Silou, ktorá preniká každou čiastočkou hmoty, každou myšlienkou, ktorá je emóciou, každým plánovaním a myslením celého sveta. Prenikáte všetkými elementami, ktoré vytvorili túto nádhernú Zem. Prenikáte zemou, prenikáte do Akaša [obloha, éter], do Tedža [svetlo], do zvuku. Ale váš pohyb je veľmi pomalý.
Potom hovoríte: „Meditujem”, čo znamená, že sa pohybujete do prenikania s Univerzálnou Bytosťou. Ale vy sami sa nepohybujete, len sa zbavujete nákladu, aby ste sa oslobodili od tiaže vecí, ktoré vám bránia v pohybe.
Ak ste v meditácii, musíte si dovoliť byť v bezmyšlienkovom stave. Tam si vás prevezme samotné Nevedomie, samotná Ačetana. Začnete sa pohybovať pomocou sily Ačetana. Nevedomie to vypracuje. Zoberie vás tam, kde chce, aby ste išli. Celý čas buďte v bezmyšlienkovom vedomí. Snažte sa byť čo najviac v bezmyšlienkovom vedomí. Ak ste v bezmyšlienkovom vedomí, musíte vedieť, že ste v Kráľovstve Božom a Jeho ľudia, Jeho plán, Jeho vedomie sa o vás postará.

Všimla som si, že dokonca aj keď dávate vibrácie druhým ľuďom, nie ste v bezmyšlienkovom vedomí. Ak dávate vibrácie v bezymšlienkovom vedomí, tak nič nechytíte, lebo všetky tie entity, ktoré do vás vstupujú, všetky tie materiálne problémy, ktoré k vám prichádzajú, prichádzajú, ak ste v tých troch dimenziách.
Pomocou Sahadža jogy ste si otvorili dvere svojej bytosti. Vstúpili ste do svojho vlastného kráľovstva, ale nezostávate tam. Vychádzate von a opäť sa vraciate a usadíte sa – nevadí. Nemali by ste sa kvôli tomu cítiť sklamaní, frustrovaní. Viete, ľudia pracovali tisíce rokov a nemohli sa oddeliť sami od seba. Jedine vy, sahadžajogíni, ktorí ste vytvorení podľa vzoru samotného Šrí Ganéšu, ste tak silní, že môžete dať prebudenie a Realizáciu ďalším ľuďom. Dokonca aj keď nie ste v poriadku, videli ste, že máte sily. Dokonca aj keď cítite, že vibrácie neprichádzajú, viete, že máte sily. Môžete druhým dávať Realizáciu. Ľudia vo vašej prítomnosti dostanú Realizáciu. Ale musíte byť touto silou úplne.
Povedzme, že niečo nie je v poriadku s vaším autom. Ale pokiaľ sa hýbe, tak je to v poriadku. Musíte ho opraviť. Stále musíme opravovať všetky naše nálady, ktoré sme si privodili našou pochabosťou, našou chtivosťou, našou nenásytnosťou, s mnohými falošnými stotožneniami, ktoré sme si priniesli. Musíme zamerať plnú pozornosť na naše slabosti, a nie na naše úspechy. Je lepšie, ak poznáme svoje slabosti, potom môžeme cez ne ľahšie preplávať. Povedzeme, že je na lodi diera a voda vteká dnu cez tú dieru, pozornosť celej posádky, celého osadenstva a samotného kapitána bude na tej diere, cez ktorú vteká voda, a nikde inde. Rovnako musíte byť na stráži. Pre sahadžajogínov existuje veľa nástrah – videla som. Samozrejme, aj minulosť skončila – dokonca aj minulosť možno prekonať. Aj v prítomnosti majú veľa tieňov z minulosti. Napríklad, ak sedíte v skupine, je medzi vami vzťah. Tí, ktorí sú spojení akýmkoľvek vzťahom, musia vedieť, že takéto spojenie im nepomôže dosiahnuť ich individuálny vzostup. Každý stúpa individuálne, aj keď ste kolektívne navzájom spojení a komunikujete. Ale vzostup je individuálny, úplne individuálny. Takže či je to váš syn, brat, sestra, manželka, priateľ, musíte si zapamätať, že nie ste zodpovední za ich vzostup. Nemôžete im pomôcť v ich vzostupe. Jedine Matkina milosť a ich vlastné želanie, ich snahy vzdať sa všetkých troch dimenzii im pomôžu.

Takže ak príde takáto myšlienka, musíte vedieť, že ste nedosiahli bezmyšlienkové vedomie v plnom rozsahu, a preto máte problémy, ktoré sú trojdimenzionálne. Niekedy sahadžajogín zistí, že do jeho mysle vstúpi emócia. Bude to emócia skľúčenosti alebo frustrácie a bude znechutený zo seba, alebo z ostatných. Obe sú tým istým. Videla som niektorých sahadžajogínov veľmi znechutených z ostatných. Nemalo by tu byť žiadne trvalé znechutenie. Samozrejme, že nakrátko môžete cítiť znechutenie. To je v poriadku. Je to prechodná fáza. Alebo sa môžete cítiť znechutení zo seba – možno prechodne. Ale ak po tom túžite, ak na tom lipnete, znamená to, že si vytvárate predsudky, čo znamená, že nie ste v bezmyšlienkovom stave, čo znamená, že ste v minulosti, vytvárate si zo svojej minulosti pevnú hmotu na svojej hlave.

V prítomnosti všetko prebieha. Všetko, čo nie je večné, prebieha. V prítomnosti to, čo je večné, stojí, všetko ostatné odpadne. Je to ako pohybujúca sa rieka, ktorá nikde nezastavuje. Ale pohybujúca sa rieka je večná. Ostatné sa stále mení. Ak ste na Večnom princípe, tak všetko, čo nie je večné, sa mení a odpadne, rozpustí sa a stane sa neexistujúcim.
Musíme pochopiť našu vlastnú dôstojnosť, našu vlastnú podstatu. Prvé a najdôležitejšie je, že všetci sahadžajogíni sú vybraní. Sú to ľudia, ktorých si vybral Boh. V tomto meste Dílí sú tisíce ľudí. Na celom svete je tak veľa ľudí, že trpíme preľudnením, ale v sahadža joge je veľmi, veľmi málo ľudí. A keď ste boli vybraní prví, musíte si tiež uvedomiť, že ste základy. Ste kamene, ktoré musia byť položené a musia byť silné, musia byť znášajúce, a preto je nevyhnutné, aby ste všetci, ktorých nie je veľa, ktorí ste prvými lampami, ktoré osvietia iné lampy vo svete, musíte sa tešiť silou večnosti, silou Božskej lásky, silou Univerzálnej Bytosti, ktorou ste.

Toto je meditácia. Takže ak sa ma sahadžajogíni opýtajú:„Čo by sme mali robiť pre meditáciu?” Buďte v bezmyšlienkovom stave, to je všetko. Nerobte nič. Vtedy sa nielen pohybujte smerom k cieľu, alebo nevedomie sa vás postará, nielen to, ale tiež aj to, že po prvýkrát vyžarujete Božskosť do prírody, do vášho okolia, do ostatných ľudí, ktorí sú s vami univerzálne spojení. Avšak sme zvyknutí na jednu vec, a to, že musíme pre to niečo robiť, a preto niečo začneme robiť. Meditácia je najsahadža metóda. Potom máme modlitby a tiež máme pudže. Ak sú modlitby vypovedané zo srdca, s pocitom úplného odovzdania sa a so želaním po Večnom, tak budú vypočuté. Len o to požiadajte a ostatné príde krok za krokom.

Všetci sahadžajogíni majú problém. A majú problémy kvôli svojej minulosti, kvôli svojim snahám do budúcnosti. Keď máte teraz problémy, tak v Sahadža joge ste sa naučili, ako ich prekonať. Existuje tak veľa metód okrem meditácie – veľmi dobre ich poznáte, že musíte poznať, čo je čakra, kde je Kundalini. Ak Kundalini zastala v konkrétnej čakre, ktorá nefunguje, nemali by ste byť z toho frustrovaní. Povedzme, že váš nástroj alebo vaše auto zastavilo na ceste, prečo by ste mali byť z toho frustrovaní? Musíte spoznať mechanizmus. Musíte byť dobrým technikom, a potom to môžete dobre zvládnuť. Takže sa musíte naučiť všetky techniky Sahadža jogy a zvládnuť ich. To môžete urobiť jedine vtedy, ak to dávate druhým a učíte sa tým, že ich naprávate a naprávate sami seba.

Niet dôvodu byť frustrovaný. To je to najhoršie. Ak ste zo seba frustrovaný a nešťastný, tak potom to bude problém. Musíte sa na sebe smiať a smiať sa na svojom mechanizme, ktorý sa pokazil. Ak sa začnete stotožňovať aj s nástrojom, tak tam nie ste. Nie ste čakry, nie ste rôzne kanály. Ste vedomie, ste sila, ste Kundalini. Takže by ste sa nemali trápiť kvôli týmto veciam, ak nie sú v poriadku. Ak nie sú, tak to viete vyriešiť.

Ako teraz vypli svetlá. Ak by svetlá vypli kvôli poruche elektriky, tak to je vážne. Ale ak svetlá vypli kvôli poistke, ó, tak ju môžete vymeniť, to všetko môžete urobiť. Takže sa netreba trápiť, ak sú vaše čakry pokazené. Samotné trápenie sa alebo cítiť sa frustrovaný je zlý postoj k Sahadža joge. „Sahadža” v inej terminológii tiež znamená „jednoduchá vec”. „Sahadža” znamená byť sahadža, čo znamená – môžem povedať, ako povedal Tulsidas (Kabir): „Jaise rakha hu taise hi rahu” Udržuj ma, akého si ma ty želáš. Takýto postoj prenesie vašu pozornosť dovnútra, lebo vonku je stratená, je opustená. Vonkajšia časť nás netrápi. „Akého ma udržíš, taký budem.” A budete prekvapení, všetko veľmi dobre zapadne.

Dokonca niekedy môžete cítiť: „Mal by som niekam ísť, musím urobiť tento bhadžan, musím urobiť tieto veci” a niekedy sa to neurobí. Niekedy sa kvôli chybe niečo neurobí tak, ako ste chceli. Musíte to prijať ako Božiu vôľu. To si želá. Je to v poriadku. Je to želanie Boha a vy ste teraz zajedno s jeho želaním. Ste tu na to, aby ste sprostredkovali želanie Boha celému svetu a ak začnete na tejto úrovni mať svoje vlastné želania a myšlienky o sebe, tak kedy sa stanete želaním Boha?

Toto „ja-stvo” musí preč. To je meditácia. Kde viac nie je „Ja” ale „Ty”. Kabirdasdži o tom napísal nádhernú báseň – keď je koza živá, tak hovorí: „Mé, mé”, čo znamená „ja, ja”. Ale ak zomrie a jej črevá sú natiahnuté do strún a nejaký svätec ich upevní na „tutari”, je to nástroj, ktorý mali ektari [s jednou strunou], ako to nazývajú. A potom tie struny ťahá s prstami, tak hovoria: „Tuhi, Tuhi, Tuhi”, čo znamená: „Ty si, Ty si, Ty si”. Tak musíme zomrieť a musíme byť vzkriesení. Vy ste už boli, ale ako som vám už povedala, Sahadža joga je kheer [indické sladké mlieko], alebo, ako to voláte, sladké jedlo pripravené v nevypálenom hrnci: „Kachche ghade ki kheer hai [kheer uvarený v hlinenom hrnci]”. Takže hlina z nevypáleného hrnca sa tiež do toho zamieša. Ale vaša pozornosť môže byť na kheer, na mlieku a nemusí si všímať ostatné blato z nevypáleného hrnca. Toto rozlišovanie je spontánne. Je tam. Získali ste to: seba-uskutočnenie. Môžete sa cítiť. Viete, že to nie ste. Rovnako ste začali hovoriť o svojich čakrách. Ale jediná vec, jediný problém alebo jediný defekt, ktorý má sahadžajogín, je to, že si stále myslí, aj keď je tam, jeho pozornosť zamestnáva to, čo je vonku. To je jediný defekt. Ak je pozornosť odstránená … ako ju odstrániť? To je tá vec. To je prvá vec. Ak raz poviete, „ako odstrániť?” Znamená to, že ste vytvorili trojdimenzionálne zapojenie sa. Vy nemáte odstraňovať. Už to je! Ak je vaša pozornosť vonku, tak by som povedala: „Nie, vaša pozornosť musí ísť dovnútra. Ešte tam nevošla.” Ale je tam. Sedíte tam. Ja sedím tu. Ale moja pozornosť je vonku. Musím len cítiť, kde som, to je všetko.

Niektorí to cítili, niektorí to dosiahli. Viete, že medzi vami sú niektorí, ktorí zašli veľmi vysoko.

Ďalšou metódou, ktorú používame, je pudža. Zistila som, že veľmi dobre funguje s ľuďmi – pudža – pretože uspokojuje veľa vašich požiadaviek z minulých zvykov, keď cítite, že pre to niečo robíte. Potom začnete dávať to, čo si myslíte, že vám dal Boh – požehnania. A Rišiovia a Muniovia zistili – sú to veľmi bystrí ľudia – zistili, ako potešiť Božstvá, ako potešiť Matku. Takže vám povedali, tak ako vám povedali aj v tomto mojom živote, ako Ju potešiť. Povedali, že Ona je Stutipriya, čo znamená, že má rada velebenie. Nie je to tak. Ale ak niekoho chválite zo srdca, znamená to, že to prijímate, a to je čas, keď čakry začnú vytvárať silu, ktorou ste vyhodení, ktorou ste vpustení do Božieho kráľovstva.

Takže tieto metódy pudže a metódy modlitieb a metódy mantier boli vymyslené a objavené veľkými mysliteľmi v Sahadža joge, veľkými majstrami Sahadža jogy. A je to úsilie, alebo môžeme povedať úsilie bez námahy, ktorým sahadžajogíni rozvibrovali moje telo, vyťažili podstatu môjho tela, povedala by som. Urobili, urobilo sa, že samotné nekonečno sa uvoľnilo cez konečnú bytosť. A funguje to, zapadá to, videla som to, veľmi dobre to funguje.

Ale viete, že po pudži som trochu unavená, lebo ak to nemôžete prijať, tú silu, tak sa mi chce spať a chcem sa zbaviť tých ďalších vibrácií v „sušupti” [hlboký spánok], vstúpením do nekonečného stavu. Ak by ste mohli v rovnováhe prijať všetko, čo vyžarujem pri vašej pudži, len tak to viac pomôže. Znamená to, že ak robíte pudžu, tak to aj prijímajte. Buďte v bezmyšlienkovom stave, keď robíte pudžu, úplne sústredení na prijímanie. Ale ľudia sa počas pudže rozprávajú. Videla som, že sa pohybujú. Neviem, ako to mám vysvetliť! Je to čas, keď niečo vyčerpáva nektár a vy ho vtedy len prijímate s plnou odovzdanosťou. Vyčerpá sa. Ak by ste v tom čase cítili vibrácie mojich čakier, uvedomili by ste si, že dokonca aj drobné, veľmi malé kolieska v mojom tele sa pohybujú v rôznych priestoroch, rôznou rýchlosťou, v rôznych dimenziách. A skutočne neviem, ako to vysvetliť! Ale viete, vytvára to melódiu. Musíte ju prijať a je to melódia individuálne vhodná pre každého jednotlivca. A ak ju prijmete, tak vo vás spustí ten stav nekonečna. Takže v čase pudže by ste mali vedieť, že celá vaša pozornosť by mala byť na prijímaní.

Dnes je veľmi veľký deň, Nový rok. Oddnes za dva roky začne Satja juga. Kvôli mnohým veciam je to veľký deň, po tomto je oslavovaných deväť dní adventu Matky. Je to dátum, alebo by som mala povedať, moji predkovia začali kalendár a oni chápali, že toto je deň, keď Matka začala tvoriť. A v tento deň, na začiatok vytvorila Šrí Ganéšu.
V štádiu Utpatti [prvé štádium Genesis] začala svoju prácu v tento deň. A preto dali tento deň ako prvý, lebo v tento deň veľmi dávno začal čas. A preto je tento deň veľmi dôležitý a keď tento deň prekročíte, tak ste mimo času. V tento dátum musíte nastúpiť a ísť nad to. Musíte nastúpiť na svoju dharmu, na svoje náboženstvo a ísť nad to „dharmatít”. Musíte byť tými troma gunami a ísť nad ne „gunatít”. Ste tieto všetky tri. Ale kroky, na ktorých stojíte, musia byť v poriadku, alebo tie, ktoré ste prekročili, musia byť tiež v poriadku. Takže ak ste nad tým, tak musíte tie kroky opraviť, ktoré ste nejako prekročili, čo môžete urobiť pomocou meditácie, pudže, modlitby.
Ale najdôležitejšie, najväčší pokrok je dávať univerálne cez vašu univerzálnu bytosť. Všetci musíte venovať svoj život Sahadža joge a dávať viac a viac. Medzi nami sú niektorí ľudia, ktorí dali veľa a tým tiež aj veľa dosiahli. Mustíte dávať, hovoriť o tom, rozširovať a priviesť viac ľudí, aby to získali. Inak zostanú mimo evolučného procesu. Niet času, aby ste pochybovali a premýšľali. Nestrácajte čas na všetky tie nezmyselné činnosti. Ak máte stále pochybnosti, je lepšie sa ich vzdať. Je najvyšší čas, keď ste sa dostali do procesu.

Dnes vám želám šťastný nový rok na vašej ceste do duchovného života tohoto sveta. Myslite na všetkých sahadžajogínov, ktorí sú od nás veľmi ďaleko a naše myšlienky by k nim mali niesť našu lásku a mali by byť požehnaní, tak ako ste tu požehnaní vy všetci.
Dúfam, že v tieto dôležité dni, keď som tu, sa plne odovzdáte svojej emancipácii v týchto štyroch líniách, ako som vám povedala. A nech príde akýkoľvek program, berte ho sahadža. Nemali by ste trvať na čase a načasovaní. Čokoľvek príde sahadža, prijmite to.

Nech vám Boh žehná!

Šrí Matadži Nirmala Devi