Šrí Ježiš pudža, 23/12/1984, Hounslow, Anglicko

(Anglicko)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Takže včera bol pekný deň pre nás všetkých a Ja som povedala niečo na inej úrovni. My sme hovorili po celý Ċas o svetských veciach a tieto veci sú niekedy veľmi… dôležité,si my myslíme. Ale keď som k vám vĊera hovorila, dúfam, že ste si všetci uvedomili, že my teraz musíme skoĊiť do inej sféry subtílnejšieho pochopenia Sahadža jogy. V prvom rade sa trápime kvôli naším rodinám, naším deťom, naším domácnostiam; potom, kvoli naším manželstvám. Jedna po druhej sa vynárali všetky tieto otázky, a my sme sa znepokojovali kvôli všetkým týmto veciam malým, malým veciam. Potom sme sa tiež znepokojovali kvôli ašrámom, o ktoré sme sa starali: problémy ašrámu, Ċo sme robili, ako sme riešili problémy, ako ľudia vytvárajú problémy. Takto zaĊali naši ľudia získavať subtílnejšie pochopenie. A potom sme si tiež uvedomili, že sme požehnaní Bohom, že tu je nieĊo úžasné, že On sa o nás vždy stará, nejaká vyššia Sila, nejaká zvláštna Pozornosť tu je na nás. Toto je to, Ċo sme si uvedomili. Dnes som vysvetľovala, ako sa to deje, že ako si uvedomíme, že Boh nám tiež pomáha. Akýkoľvek problém je dôsledkom nejakej príĊiny – každý problém.

Ako Mona napísala list, že šoférovala auto na diaľnici a stratila auto spod kontroly a brzdy prestali fungovať. A tu prichádzalo auto z pravej strany, ďalšie prichádzalo zľava, autá prechádzali vpredu a vzadu. A ona cítila, že s nimi bude koniec – dvaja cestovali v aute, dve sahadžajogínky. Takže príĊina bola, že auto alebo brzdy alebo Ċokoľvek to bolo, ten mechanizmus a to, Ċo sa stalo bol celý problém. Takže teraz, ako vyriešiť ten problém? Predpokladajme, že sa snažíte zneutralizovať ten efekt, nemôžete, pretože príĊina tu stále je. Vy sa snažíte zlepšiť príĊinu, nefunguje to. Potom Ċo robiť? Takže najľahšia vec je prekroĊiť tú príĊinu, vystúpiť nad to, ísť nad tú príĊinu; aby tá príĊina pre vás neexistovala, aby ten dôsledok pre vás neexistoval. Pokiaľ bude príĊina existovať vo vašej pozornosti, bude tu efekt.

Takže Ċo ona urobila? Ona sa len ku Mne modlila, iba na Mna myslela, že „Matka, toto je moja posledná nádej“ – to je všetko. Takže príĊina zmizla, pretože idete nad ňu. A dôsledok tiež zmizol a ona bola prekvapená. Takže musíte sa vzniesť preĊ od príĊiny. Teraz problém: „moja manželka je takáto“, „môj manžel je takýto,“ „môj rodinný život je takýto,“ „Sahadža jogíni sú takíto“ – všetky druhy vecí sú tu. Toto je dôsledok. Teraz, Ċo je príĊinou? – je to taký a taký Ċlovek. V poriadku, teraz Ċo dostaneme – vzťah k príĊine.

Odovzdajte to. Vy ste, vy máte právo to robiť. Máte zruĊnosť to urobiť, môžete to urobiť. Ste toho schopní, ste oprávnení to urobiť – ale vy to neurobíte, zabudnete. Vy len zabudnete. Ak odovzdáte tú príĊinu, dôsledky odídu preĊ. Ale to je vec, ktorú si teraz treba zapamätať, že vy musíte stúpať. Ísť nad príĊinu je najlepšia cesta ako sa toho zbaviť. Tak som sa s vami hrala. Mali ste povedať príĊiny, „Ó, Matka, toto je ten problém.

Nemám prácu.“ Teraz mám prácu, potom práca je veľmi ťažká. Potom nemám manželku, tak musím mať manželku. Manželka má problém, tak ona sa ide rozviesť – a to a to a toto a toto. Potom, „Ja som takýto.“ Ja som veľmi zlý, pretože tam je vo mne bhút.“ Takže bhút je príĊina. „A ja sa správam takto pretože je vo mne bhút.“ To je tiež taký obetný baránok, myslím si. Takže v prvom rade choďte nad to, povedzte si, „Čo je bhút?

Kto je bhút? Ja poznám moju Matku. A Matka, Ty sa staráš o tohto bhúta vo mne“ – to je všetko. Ale na to k vám musí prísť pohotovosť, inak to proste neurobíte, s tou silou. Keď ste v stave pohotovosti, potom to pracuje rýchlejšie. Keď to nie je pohotovosť, potom je to poloviĊaté, ako Monina podmienenosť. Ďalší prípad sa vyskytol, kde novinár cestoval … alebo nieĊo také a jeho brzdy sa pokazili, a on bol s ďalším novinárom, takže obidvaja išli spolu – toto mi hovoril ďalší novinár. Ten druhý bol sahadžajogín. Takže on zistil, že jeho brzdy nefungujú a zistil, že jeho auto ide, vpredu prichádzal veľký kamión a ďalší kamión prichádzal zozadu. A nijako sa nedalo otoĊiť sa alebo vyjsť z toho, a jeho brzdy boli hrozné.

To bola pohotovosť ako vidíte. Taká pohotovosť sa vyvinula v jeho mysli, že „Ó, Bože, teraz prišiel posledný okamih. Teraz je s nami koniec.“ Tu prichádza odtiaľ kamión a ďalší kamión, a v mimu jednej sekundy sa to malo skonĊiť. A on iba povedal jeho kamarátovi, „Mysli na Matku“ – to je všetko. A Ċo zistil, že sa pekne plížil po ceste a kamióny boli za ním a brzdy fungovali. Ale tá pohotovosť musí prísť. Ľudské bytosti sú také, že kým a pokiaľ nie sú zatlaĊení do úzkych, nikdy to neurobia. Keď už sú raz v úzkych, potom to urobia. To je dôvod, preĊo sa ľudia pokúšajú žiť asketický život, pretože ak ste askéta, potom ste v úzkych.

Ídú do púšte Gobi, aby vytvorili vo vás tú pohotovosť, aby ste mysleli na Boha. Ale na to je už neskoro ísť do púšte Gobi. Oni si vytvárajú problémy sami pre seba, aby sa dostali do úzkych, aby sa z toho dostali. Ale sahadžajogíni, ak sú múdri, nemusia to tak robiť. Ale ako to inak dosiahneme bez akýchkoľvek… ? Jediná cesta je meditácia. Každý musí meditovať, to je ten bod. Ak nemeditujete, chvíľu môžete pokraĊovať. Môžete byť na chvíľu v poriadku dva, tri mesiace, možno dva roky, ale potom ľudia odpadnú. Veľa ľudí si myslí, „Ó, naĊo potrebujem meditovať?

Vidíte, je to v poriadku. Ak nemeditujeme, nevadí to.“ Nie je to tak. Pretože len v meditácii rastiete. V pohotovosti zrazu rastiete, bez pochýb. Myslím tým, skáĊete ako jano v krabici. Dostanete sa hore skokom. Ale ak máte neustále rásť, potom musíte meditovať, nechajte prichádzať myšlienky za myšlienkami a potom ich nechajte utíchnuť, pretože vystúpite do stavu bezmyšlienkového vedomia. A v tom bezmyšlienkovom vedomí rastiete. A rastiete vo vašej odpútanosti voĊi príĊinám všetkých dôsledkov.

Ak neexistuje príĊina, neexistuje dôsledok. Ale toto je ten náš problém, že nemeditujeme, obyĊajne. Iba keď to príde do toho úplne posledného bodu, teraz budete musieť padnúť v tom dobrom – potom na to myslíme. Možno v tom okamihu vám bude daná pomoc, ale vy nerastiete. Vzostup môže prísť iba ak meditujete. To je jedna veľmi dôležitá Ċasť, a to je úplná pomoc ľuďom, ktorí bežne meditujú. Ako rastieme v bežnom živote? Ak nemáme kyslík, nemôžeme rásť. Musíme mať dostatok kyslíka, musíme mať dostatok potravy, musíme mať všetky tieto veci. Ale v duchovnosti rastiete cez meditáciu.

Tu nie je cesta von. Tí, ktorí si myslia,že môžu rásť, sú domýšľaví, skutoĊne domýšľaví ľudia, pretože oni dokážu hovoriť veľa o Sahadža joge. Videla som ľudí, ktorí hovorili príliš veľa o Sahadža joge. Oni dokážu dávať veľké lekcie, toto, tamto, ale nemajú vôbec žiadne vibrácie. Oni nedokážu urobiť žiadnu prácu pre Sahadža jogu, nie sú kolektívni, nemajú žiadny cit byť kolektívnymi, všetky druhy problémov. Ale rast má byť dosiahnutý cez meditáciu. To je jedna Ċasť toho. Tým je, môžeme povedať, uctievanie, to je pudža. Potom sa nemusíte vzdať niĊoho, len sa stanete odpútanými, odpútanými od samotnej príĊiny. To je jedna Ċasť toho.

Po druhé, že toto, povedala by som, vás vezme na subtílnejšiu stranu vasich emocionálnych väzieb, pretože emocionálne väzby vám dali urĊitú identifikáciu: ste Kresťan alebo Hindustánec alebo Muslim, alebo toto a tamto alebo Brit alebo akákoľvek rasa, alebo akokoľvek to nazvete. Všetky tie veci zmiznú, pretože získate odpútanú osobnosť. Takže tieto emocionálne väzby – „on je môj brat,“ „ona je moja sestra,“ „ja sa trápim kvôli mojej manželke,“ „ja sa trápim kvôli môjmu dieťaťu“ – všetky tieto emocionálne väzby, ktoré vás robia menšou osobnosťou, zmiznú a vy budete mať jedinú emocionálnu väzbu, a to, že „ja rastiem v mojom súcite. Súcit je aktívny, môj súcit je efektívny. Môj súcit zostúpil. Môj súcit je tento takt. Som jogín.“ A po druhé, Ċítate o Sahadža joge, viete o Sahadža joge, poznáte techniku Sahadža jogy, zdvíhate svoju Kundalini, Ċistíte svoje Ċakry, pokúšate sa chápať mantry. Ste majstrami vašich mantier, ste majstrami vašich božstiev, tešíte ich. Všetky tieto veci, keď sú robené poriadne, potom vaše mentálne väzby zmiznú.

Tí, ktorí si myslia, že sú veľkými vedcami, budú vedieť, že toto všetko nie je žiadna veda; veda Božích techník je oveľa viac. Tí, ktorí si myslia, že sú veľmi sĊítaní, dobre sĊítaní ľudia, keď Ċítajú o Sahadža joge a vypracujú to sami sa sebe a sami to vidia, a na ostatných, budú vedieť, že Ċokoľvek Ċítali, všetko je hlúpe, nemá to žiadny význam, je to prázdne. A to je to, ako urĊitý druh prázdnoty príde, prázdnota ega, pretože oni budú vidieť, že to poznanie je také veľké. Ako povedal Newton, že „Poznanie je ako oceán, a ja som ako malé dieťa, ktoré zbiera kamene na brehu.“ Aké pochopenie! Takže tá prázdnota príde do vás, a potom skutoĊné poznanie zaĊne do vás prichádzať. Prichádza identifikácia so skutoĊným poznaním. Vy rozprávate; keď rozprávate, tá reĊ má efekt – to je mantra. Vy netárate, „Ó, ja som v Sahadža joge. Som v Sahadža joge pätnásť rokov“ – dobré na niĊ.

Môžete tam byť sto rokov, ale môžete zostať somárom ako somár je, absolútne. Ale vy tu môžete byť iba rok, a môžete sa stať zo somára ľudskou bytosťou, a aj jogínom. Ale to je to, Ċo musíme v prvom rade opraviť samých seba, tým, že sa naviažeme emocionálne na Matku. Myslím, že vy máte výhodu pred mnohými ďalšími jogínmi sveta, ktorí prišli, úbožiaci, nemali niĊ, na Ċo by sa tešili. Oni vedeli o Prvotnej Matke, vedeli o tomto, ale nemali žiadnu Formu. Vy máte Formu. Vy ste veľmi šťastní ľudia; vy máte Formu. Je to ľahké uctievať Formu, než uctievať nieĊo abstraktné vo vzduchu, vidíte; absolútne vedomie, ako to uctievate, keď to nemôžete vidieť? Ale to pripútanie sa neznamená v žiadnom prípade, že Mi musíte Ċokoľvek dať. Čo Mi dávate?

NiĊ, ale odpútanie sa od príĊiny. A toto funguje – videli ste to vo vašom živote. Vy tiež hovoríte, že „To funguje, Matka, nejako sa to vypracovalo.“ Čo je bandhan? To nie je niĊ iné, ako že sa pripútavate k vašej Matke, vy Jej len telefonujete. Toto je telefonát idúci k vašej Matke, to je všetko. Vy viete, že ja sa tiež s vami hrám, ja tiež hovorím, „V poriadku, dávam vám bandhan.“ Ja dávam bandhan Sama Sebe! Je to telefonát, len telefonický rozhovor. Ale viera sa teraz rozvinula, že áno, toto je skutoĊná viera, kde sa úplne odpútate vo vašich emocionálnych veciach.

Je to iba „Moja matka – v poriadku, len jej dajte bandhan, koniec. „Môj otec“ – dajte naňho bandhan. „Môj brat“ – dajte mu bandhan, Ċokoľvek to je. Bandhan, o Ċokoľvek ide. Vy to dávate… do zväzkov vašej Matky. Ale vy si nie ste vedomí, že to robíte. Vy ich len zaviažete s láskou vašej Matky, ktorá teĊie cez vaše ruky. Čo sú tieto vibrácie, je to láska vašej Matky. Vy ste to dostali, teĊie to cez vás. Ale Ċo láska k vašej Matke?

A to je to, Ċo zisťujem, že v Ċase, keď je tu úplná pohotovosť, to odovzdanie, prichádza dovnútra a funguje to. Takže tu nie je vôbec potreba vytvárať žiadne pohotovosti. Musíte to pomaly a vytrvalo vypracovať, a to sa vybuduje samé vo vás. Budete mať tú silu vo vašom vnútri, uisťujem vás. Ale meditácia je jeden spôsob; ďalším je poznanie Sahadža jogy. Nie ukazovaním sa, nie rozprávaním druhým, ale vypracovaním toho vo vás samých – rôzne Ċakry, ako to vypracúvajú, na vás samých, nie na ostatných. Vtedy, keď zaĊnete uĊiť ostatných, je to bhút vo vás. Radšej by ste sa to mali sami nauĊiť, dokonca vo vašom vnútri. Ja viem, kto sa stal majstrom ktorej Ċakry, Ċo…. Nikto nepovie ostatným, že „toto je spôsob, ako to robiť,“ to je absolútne nezmyselné ego. Takže také veci by sa nemali robiť.

Ak sa vás niekto spýta, môžete porozprávať individuálne, ale nedávajte lekcie v širokej miere z tohto a nemäťte ľudí. Teraz, máme dve veci, že sa musíte dostať cez našu emocionálnu hrubosť a našu mentálnu hrubosť; to isté s našou fyzicku hrubosťou. Fyzická hrubosť môže byť prekonaná, ak sa odovzdáte jednej medicíne, to sú vibrácie. Ako Anupama, Moje vnúĊa, povedalo svojej matke, „Narodili ste sa v alopatii, potom nasledujete homeopatiu. Zajtra objavíte nejakú jumbopatiu, potom nejakú numbopatiu! Tak, ale ja som narodený v Bohu a budem nasledovať len Božiu patiu, a Boh sa bude o mňa starať a Boh ma vylieĊi.“ Takže Moja dcéra povedala „PreĊo? Vy sa môžete tiež zmeniť.“ Ona povedala, „PreĊo? Pretože Boh sa nikdy nezmení.“

Jednoduchá odpoveď: Boh vás vylieĊi. Ale vy musíte mať taký veľký vzostup, aby ste to povedali, ako keď práve vyskoĊíte v Ċase pohotovosti. Ten istý druh nutkania, ten istý druh osobnosti by mal byť vo vás, aby ste to povedali. Len ak poviete, „Ó, Bože, prosím, zachráň ma,“ Boh nemá Ċas pre takých ľudí. Vy nemáte Ċas na Boha, ani Boh nemá Ċas na vás – jednoduchá vec. Takže keď prejdeme od posvätných vecí k svetským, existujeme v obidvoch veciach a sme efektívni. Či sme v lampe alebo vo svetle alebo v oleji, my sme na subtílnejšom bode; a my, ak dáme efektívnosť bez toho, aby bola príĊina. Pretože vy ste nad príĊinou, takže tu nie je potreba vytvárať žiadnu príĊinu pre niĊ, ale vidíte efekt. Takže keď sa raz skonĊí príĊina, dosiahne sa dôsledok, a dosiahne sa to, Ċo sa má dosiahnuť, správnosť toho. Dostanete tú správnu vec.

Nedostanete zvrátené veci, ale ak pôjdete s príĊinou, potom môžete mať zvrátenosť, môžete mať všetky druhy problémov. Takže najlepšou vecou je odpútať sa od príĊin a potom dosiahnete ten efekt, ako keď som vám povedala, že brzdy sa napravili. Efekt tu bol, auto bolo v poriadku, všetko bolo v poriadku, takže efekt bol v poriadku; ale príĊina sa stratila. Tam nebola žiadna príĊina. PreĊo? Ako? Ako sa tá vec zdokonalila? Ak sa spýtate na dôsledok toho, poviete, ako ste to dostali? To nemôžete vysvetliť, to nefungovalo. Takže pretože chýba príĊina, nemôžete pripísať nijakej príĊine; niekedy poviete, je to božské, spôsob, akým sa to vypracovalo.

Takže jediná príĊina, ktorá je skutoĊne efektívna, je božskosť. Ale božskosť by nemala byť len ako svetský druh vecí, „V poriadku, áno, Matkina fotografiu je tu, namasté. Dobre. Namasté. Dobré ráno, Matka“ – koniec. To nie je tá cesta. Vy musíte poznať vašu Matku, a vy musíte milovať vašu Matku – to je to, Ċo je. Je to veľmi trápne povedať, že Ma musíte milovať. Ale ako Matka v tomto Ċase života som mala veľa trápnych vecí, a jedna z nich je táto, že neviem, ako to mám povedať deťom. Toto je teraz fakt.

Takže nemusíte ísť cez žiadne pohotovosti alebo takéto problémy. Vy len vyviniete samých seba takým spôsobom, že budete taký vyvinutí, že to bude len fungovať a vypracuje sa to. Takže vám dám príklad na toto. To funguje najmenej v Anglicku, prekvapujúco, kde som pracovala najviac – najmenej v Anglicku. Teraz vám poviem jednoduchý príklad. Vidíte, váš príchod do Indie bol rozhodnutý neviem koľko mesiacov dozadu. Bola som v Indii raz a idem druhýkrát, a Anglicko je jediné miesto, kde musíte platiť vaše peniaze priamo. Ľudia ešte nezaplatili, ale AustrálĊania to už urobili. AustrálĊania, ktorých je osemdesiat, osemdesiatpäť ľudí to urobilo, ale AngliĊania to neurobili – vo všetkom sú pomalí. Ale keď príde na ego, oni sú tí prví, ich zástavy sú prvé.

V egu, kde sa to vytvára? – v Anglicku veľké. Takže keď príde na to nieĊo urobiť, oni sú tí najpomalší, keď príde na kritizovanie, oni sú najvyššie, a potom, keď príde na ego, zrazu uvidíte, dáte im akúkoľvek pozíciu, to je …. PreĊo? Znovu môžete vysvetliť, pretože tu je príĊina. Poviete, že to je zotrvaĊnosť, obviníte niekoho, alebo to je bhút, alebo to je moje ego alebo moje superego, nie som to ja. Ja sám, ja som v poriadku. Nejaká príĊina. PreĊo ste ešte nezaplatili? To je taký problém; teraz musím ísť. Keby ste neprišli, nemali ste prísť, ale ak zaplatíte, lepšie bude keď za to zaplatíte.

Teraz, Ċo sa s vami deje? Oni zaĊali s päťdesiatimi ľuďmi, teraz konĊia s tridsiatimi piatimi. My sme to zariadili, my sme objednali veci a máme autobusy a to všetko; teraz tu nie sú. Nikto vám nekázal, aby ste prišli. Práve naopak, som hovorila, „Držte to v malom. Držte to v malom, aby sme to pekne urobili.“ Ale vy nemôžete mať menej ako 350 alebo môžete mať tristo, môžete mať dvesto, ale nemôžete mať iba 210. Kam ich dať? Jednoduchá vec – vidíte, všetko je svetský štýl. Ale na druhých miestach, Ċo urobili?

„V poriadku, musíme ísť. Matka to vypracuje.“ To je vypracované. Každý má peniaze, všetko je urobené, všetko je tu. AmeriĊania to urobili, prekvapujúco, ale AngliĊania – oni nevedia, Ċi idú alebo nie. Stále ich tu je zopár. Chudák Gavin musí utekať sem a tam pre vás všetkých. Poviem vám, on je ten, ktorý má takú trpezlivosť. A bola som užasnutá, že je tu stále jedenásť ľudí, ktorí nezaplatili, uverili by ste tomu? Myslím, je to taká jednoduchá vec.

Ak nechcete ísť, nechoďte. Ak chcete ísť, idete. Povedzte mu, že nejdete alebo idete, koniec. Myslím, nikto vás tam nechce. Ale dokonca túto malú vec nemôžete, pretože máte urĊitý druh… pretože, pretože sa toto stalo, pretože to sa stalo, pretože… Takže AngliĊania musia vystúpiť oveľa viac, pretože som skutoĊne pracovala pre vás, ľudia, veľmi veľmi tvrdo, a znovu Mi Boh dal prácu na päť rokov viac; Neviem, Ċo ideme robiť. Niekedy cítim, že by som nemala byť späť, pretože to nemá žiadny zmysel. Toto je malý príklad, ktorý dávam, veľmi malý príklad, to je veľmi svetský typ. Môžete takéto vidieť aj na iných miestach. Poviete im Ċokoľvek, „Ale preĊo, Matka, sa to deje takto? PreĊo mám rád toto?“

Myslím tým, pýtajú sa Ma otázku, pýtajú sa Ma na príĊinu! „PreĊo som sa takto správal? PreĊo sa rozĊúlim?“ Ako keď som spoznala ľudí, ktorí prichádzali do Sahadža jogy, robiac Sahadža jogu a všetko to, ale potom idú na nejaké iné Šteinerove miesta. Potom idú na nejaké iné kurzy. Myslím tým, že nemajú žiadnu vieru vo Mňa – v Sahadža jogu. Oni cviĊia toto, cviĊia tamto ako blázniví, stále idú za nieĊím iným. To je možné len v Anglicku, poviem vám, nikde inde – to je špecialita. Spoznala som tak veľa ľudí, ktorí prišli do Sahadža jogy; bez cviĊenia Sahadža jogy, lieĊenia, bez pomáhania im v Sahadža joge, bez vypracovania toho. Oni opustia Sahadža jogu.

Oni idú na toto miesto, tamto miesto, tam…. Je toto tá cesta? Teraz som spoznala veľa ľudí, ktorí sa pokúšajú obviniť líderstvo. Hovorím vám všetky tieto veci, pretože som bola chorá, keď som sem prišla, skutoĊne vám hovorím, bola som chorá osem dní a bola som chorá aj potom; pretože viete, vy ste všetci v Mojom tele a Ja trpím, takže vám to musím povedať. A potom povedia, že líderstvo nie je dobré, líder by mal byť veľmi silný, líder by mal byť takýto, a ich líder musí mať veľkú vec vo svojej ruke, a povedali, že ak nás zasiahne, nebudeme v poriadku. Znova tá príĊina; opäť príĊina. Poviem vám, vy máte jedného z najlepších lídrov v Gavinovi, a musím vám povedať, on je ten muž, ktorý minul veľa peňazí. Bez toho, aby Mi povedal, pokryl veľa výdavkov, jeho firma pracovala pre nás. On zobral všetkých nezmyselných ľudí. Ak som mu povedala, „Tento Ċlovek má nejaké ego,“ on ho hneď zamestnal vo svojej firme. Ak poviem, „Tento Ċlovek má bhútov,“ on ho zamestná vo svojej firme.

On pracoval s takými bhútmi, že Ja som ich nedokázala zniesť ani jeden deň. On skúša svoju úroveň najlepšie tak, že ide k ľuďom a povie im, že „Pozri sa, príď.“ On zachránil tak veľa ľudí jeho citom, jeho pochopením; Ale jediná vec je, že on otvorene nevedie, to je jeho chyba. On by mal otvorene povedať, „Ty si bhút a vylieĊ sa, potom budeš v poriadku.“ Ale keď poviete, „Poď sem. Vidíš, ty si bhút, nevadí. Mám tu citróny, …, Ċili papriky. Sadni si.“ Potom, „Matka, on sa stotožňuje s najväĊším bhútom.“ Poďme tomu Ċeliť.

Ak máte pochopenie voĊi vášmu lídrovi, potom by ste mali vediť, že Ja viem lepšie ako viete vy o tom. A toto je niekedy také smutné. PreĊo nechápete Ċíru dobrotu Ċloveka? Množstvo bhútov, ktorých toleroval vo svojej firme, poviem vám, Ja ich nedokážem zniesť dlhšie ako jeden deň, niektorých z nich. Takí egoistickí, niektorí z nich, pojašení, a niektorí z nich sú takí bhútovskí, že už len keď idú dole po schodoch, zaĊne ma bolieť v žalúdku, v Mojom dome. Ale on ich zniesol. PreĊo? Na Ċo to bolo dobré? Iba že myslel na to, aby im pomohol. Kedykoľvek som mu povedala, že „Tento Ċlovek je bhútiš,“ našla som ho zamestnaného pánom Gavinom Brownom.

Potom jedného dňa som mu musela povedať, „Prepusti ich všetkých,“ a boli prepustení. PreĊo máme maximálny poĊet bhútov v Anglicku, nemôžem to pochopiť. Je to nevyhnutné, mať ich tu okolo? V ten deň, kedy odchádzam, nemala by som vám povedať tieto veci, ale keď idem preĊ, zisťujem, že títo bhúti sa vracajú, a oni sa stanú príĊinami a sú ukázané dôsledky. Takže musím vám ukázať úplný otvorený obraz, aby ste videli, že môžete stúpať k najvyššiemu z najvyššieho, narodení na tomto území tejto krajiny. Ale môžete ísť tiež veľmi dole, videla som to. Pretože vy vždy niekoho obviňujete, posledný zo všetkých Gavin, a toto je tá najhoršia vec, ktorú ste urobili. Nech to ktokoľvek povie Gregoárovi – rozseká toho Ċloveka na desať kusov a prinesie toho Ċloveka ku Mne na tých desať kusov! SkutoĊne to tak je! On povie, „Aký nezmysel!

V poriadku, to je … len choďte.“ Poviete pánovi Warrenovi, Ja neviem, Ċo urobí so všetkým tým austrálskym typom. Oni sú všetci klenoty, bez pochýb. Ale vy si zaslúžite muža ako je Gavin. Myslela som, že sú špeciálni ľudia, že som pre vás pracovala tak veľmi, ale som užasnutá. Poriadni ľudia nepotrebujú takých lídrov, že nie? Ale ľudia, ktorí sú teraz slušní, ukazujú sa, že sú AustrálĊanmi, prekvapujúco, spôsob, akým sa správajú ku Mne: sú takí sladkí, boli by ste prekvapení, deti, ktoré poznáte. Gavin kúpil pre Mňa nejaké šálky a tanieriky, pretože keď tam idem Ja, oni si mysleli, že Mi dajú Ċaj v dobrých šálkach a miskách. Takže on kúpil pre všetky centrá jednu šálku a tanierik, kvalitné. Tak deti, malé, malé deti, vyzbierali peniaze; napokon, Matka bude mat koláĊ, musí mať aj tanierik.

Takže oni sem poslali, šek, len sa pozrite – aké sladké! Ale Ja nikdy nejem koláĊe, vy to viete, ale aj tak – také sladké deti, povedala by som. Aký je dôvod? PreĊo dominujeme alebo sme dominovaní? PreĊo? Znovu tá príĊina. Choďte nad tú príĊinu. Žehnám vás znovu a znovu, aby keď prídem ďalší raz, som videla, že už neurobíte viac žiadne chyby. Meditujte a meditujte a meditujte a keď prídete niektorí z vás do Indie, chcela by som vám ukázať ako Moju odmenu, odkiaľ som pracovala, viete. Dokonca aj keď som tam nebola, vidíte, niekto iný dal ralizáciu niekomu v Nepáli, vidíte a oni sú krásne kvety; a tu som Ja, nieĊo nie je so Mnou v poriadku!

Kde som pracovala, ľudia sa viac trápia príĊinami. Musím skutoĊne na vás veľmi veľmi teraz priamo apelovať, musíte rásť vo vašom vnútri. Ste veľkodušní, ste štedrí, ste systematickí? Ste pôsobiví, ste milí, ste kolektívni? Ste ešte stále naviazaní na všetky tieto nezmyselné veci? Rozprávate vo veľkom, dávate veľké lekcie? Staňte sa pokornejšími a potom uvidíte svoju veľkosť. Pokiaľ nezložíte svoju hlavu dole do svojho srdca, ako uvidíte vašu Matku? Všetkým vám teraz želám veľa šťastia, a šťastné Vianoce a šťastný nový rok a úžasný nový rok v duchovnom raste. Ukážme to.

Všetci sa dnes rozhodnime. Zabudnite na vaše manželky a manželov a deti a takýto a onaký nezmysel. Teraz ste jogíni, ste spojení s Božským. Musíte v tom rásť, prosperujte v tom. Nech vás Boh všetkým žehná. Teraz by dnešný program nemal byť príliš veľký, pretože nemáme veľa Ċasu, ale je to pekné, že dnes by sme mohli mať malú rozlúĊkovú pudžu. Ale mala by byť veľmi malá… pretože to je, koľko dostanete, to je ten bod, pretože pred cestou nechcem, aby všetky Ċakry, vidíte, išli do kŕĊov. Ja sa niekedy obávam pudže v Anglicku. Gavin, myslím, že môžeš len… To je majstrovstvo. Musíte mať to majstrovstvo, nad sebou v prvom rade.

Ak nie ste majstrom, nemôžete konať – a nad vaším nástrojom, to je ten bod. A nebola by som rada, keby si ktokoľvek nevážil vôbec lídrov. Môžete byť veľmi inteligentní, to je mimo Sahadža jogy. V Sahadža joge musíte poĊúvať vašich lídrov a vážiť si ich a nikto by sa nemal pokúšať nájsť chyby. Ja poznám jeho chyby, aké sú jeho chyby, také sú, a Ja viem, Ċo s nimi urobiť. Každý by sa mal pokúsiť zosilnieť. Teraz by som povedala, v Austrálii je moderná vec, povedala by som, že celá vec prauje ako jedno telo. Nikto sa nepýta Warrena. Oni mu telefonujú, rozprávajú mu, zbierajú peniaze, dávajú peniaze – to všetko pracuje ako jedno telo. Tu sa každý snaží odrezať hlavu – alebo napadnúť srdce; to je vaše srdce, to je váš mozog.

Tak si, prosím, pamätajte, že všetci by ste mali ponúknuť služby Gavinovi, Sahadža joge, pred kritizovaním. Tí, ktorí povedia, že knihy neprišli, nechajte im zodpovednosť za knihy. Dokonca aj rezerváciu Mojich sedadiel a všetko to musí on zabezpeĊovať, Ja viem; Ċokoľvek o tom môžete povedať… on zvykol toto všetko robiť. Takže by ste mali ponúknuť aj vaše služby, robiť tieto práce. Inak nebude Sahadža joga fungovať. My tu nie sme len preto, aby sme dostali požehnania, ale máme aj urĊité povinnosti, a to je to, Ċo by mal každý ponúknuť, ich rozmer: Ċo môžem urobiť, ako môžem pomôcť? Aká je práca? Pozrime sa teraz. Dúfam, že, keď vás na budúce stretnem, všetci by ste si mali sadnúť a zistiť, Ċo môžete urobiť. Môže sa vytvoriť skupina: dvaja, traja ľudia si môžu sadnúť a urobiť to s láskou, s pozornosťou, aby sa jeho záťaž zmenšila a vy všetci budete cítiť radosť, že robíte nieĊo pre Sahadža jogu.

Matka urobila pre vás tak veľa, Ċo ste urobili vy pre Sahadža jogu? Chcete mať pekné ašrámy, pekné miesto, aby ste tam žili, v poriadku. Chcete mať pohodlné miesta, lacnejšie miesta, v poriadku. Chcete mať dobré zdravie, v poriadku. Chcete mať skvelé deti, v poriadku; tešte sa zo života. Ale Ċo sa týka dávania, dávate vaše srdce, vašu úctu? Na budúce, keď prídem naspäť, chcem vás všetkých vidieť rásť ako jedno telo. Aspoň Srdce by malo byť zjednotené, ak niĊ iné. Predstavte si srdce, ktoré má chlopne, ktoré pulzujú v rôznych Ċasoch, všetky svaly fungujú v rôznych vlnových dĺžkach. Ako môže tento vesmír prežiť s takýmto srdcom?

Takže musím požiadať všetky, všetky bunky tohto Srdca, aby boli ostražití, aby boli v jednote s Bohom, a v milujúcej starostlivosti celého vesmíru. Nech vám Boh žehná. Takže, aká má byť toto dnes pudža? Je to rozlúĊková pudža dnes, tak ju majme, tesne pred narodením Krista. Nech sa Kristus prebudí v nás. Buďme ako On, ten, ktorý vždy nástojil, „Milujte svojich bratov. Milujte svoje sestry.“ Kto sú vaši bratia a sestry? On sa spýtal túto otázku tiež, „Kto sú Moji bratia a sestry?“ „Sahadža jogíni sú moji bratia a sestry.“

Niekto obetoval na oltári. On povedal, „kto ste, aby ste obetovali na oltári? Zmierili ste sa so svojím bratom?“ Zmierili ste sa? Najprv sa zmierte a potom prineste kvety Matke. On to už povedal. Myslite na Neho, aký bol odpúšťajúci, aký veľkodušný, aký veľký a ako myslel na Jeho Otca po celý Ċas, úplne oddaný, robiac svoju prácu. Takže so všetkýmipoctami Kristovi a Jeho Matke, ktorí pracovali vo veľmi napätých mravoch, my musíme dnes v našom vnútri prebudiť toho veľkého Ducha, ktorý je vlastne Omkara. Dokonca aj pamäť, dokonca aj myšlienka na to je taká radosť dávajúca. Nech sa Jeho život odráža vo vašich životoch.

Musíte byť skutoĊnými Kresťanmi. Majme… Ċo je to? …. Myslím… Teraz by som povedala, že na budúce, keď prídete na pudžu, všetci musíte mať stoosem mien Bohyne. Vy všetci musíte mať papiere, ktoré sú tu. Ako máme tieto knihy, všetci musíme mať tieto papiere, nielen jeden Ċlovek by to mal mať. Mali by sme sa pokúsiť si pamätať aj urĊité veci: mená Bohyne, mená, ktoré recitujeme. Mali by sme ich Ċítať znova a znova a pochopiť ich, ich význam v Sanskrite. A malo by to prísť do nás veľmi ľahko, pretože to je ako keď ideme vypracovávať naše Ċakry. Nemyslím, že máme mená Krista, to je v poriadku, a tentokrát dúfam, že sa pokúsime Ċítať nejaké mená Krista. Ale máme mená Ganéšu, ale nie Kristove, takže budeme hovoriť stoosem mien Šrí Ganéšu, a niekto môže umývať Moje Chodidlá, v poriadku…. Dobre?

SkutoĊne dobre, to je to najlepšie. Ale tak, povedala by som, že niekto by mal teraz povedať, uvidíme. Koľko mien máme? …. Nechajte ma vytvoriť mená a dáme ich ostatným. PreĊo by mal mať len Gavin mená? On nie je ako predseda vlády v tejto krajine, vy ste vybrali lídra. PredsedníĊka vlády dostáva za to peniaze, to je jej práca, ktorú vykonáva. Toto nie je jeho práca. Vy všetci robíte prácu Boha. Takže preĊo by tu mala byť nejaká taká vec ako… Teraz by to niekto mal Ċítať, a niekto môže.

Kto to bude Ċítať? Takže niekto by to mal Ċítať a niekto by mal umývať Moje Chodidlá. Ale nerobte to priveľmi, eh? Toto je Kristus – nie je to jednoduché absorbovať. V poriadku, uvidíme. Pozrime sa, koľko lásky máte pre Neho, ako veľmi Ho absorbujete… Teraz vstaňte. Takže musíte vstať, aby ste pomohli, niektorí z vás. A ostatní tiež. Tu nie je niĊ, Ċoho by ste sa mali báť, že tu je ego alebo Ċokoľvek. Nedržte sa vzdau mysliac si, „Ó, oni si myslia, že som iba… “ – nie, bežte!

Utekajte pracovať. Teraz Ċo je to? Vezmite si nejaké veci, ktoré potrebujete. Teraz, kto bude viesť pudžu? Bala, môžeš to robiť? V poriadku, poď dopredu. Niekoľko žien môže tiež prísť, Ċo sa deje? Teraz poďte sem… Voda a to všetko… Teraz, keď ste priatelia, nemusíte si robiť príliš veľké starosti… Ktorý sa narodil, aby nás uĊil o Svojom Otcovi Sadašivovi, veĊnom Bohu Všemohúcom. Amen. Óm tvaméva sakšát Šrí Jesus sakšát Šrí Adi Šakti Bhagavati Matadži Šrí Nirmala Dévi Namó Namaha.

On je prvotné Bytie, Óm. On je Višnu a syn Višnua. On je Mahavišnu. On je Ċistá pranava energia. On obsahuje milióny univerz. On sa narodil v prvotnom kozmickom vajci. On bol poĊatý v srdci Šrí Matadzi. On bol predpovedaný prorokmi. Jeho zvestovateľom bola hviezda na východe. Navštívili Ho traja Mágovia, Brahma, Šíva a Višnu.

Narodil sa v stajni. On je uĊiteľ. Je priateľom kráv. Navštívili ho kravy. Jeho otec je Šrí Krišna. Jeho matka je Šrí Radha. On je Spasiteľ, ktorý svojím ohňom spaľuje všetky naše hriechy. Je ozdobou Agnya Ċakry. On je svetlo. Je podstata oblohy.

On je oheň. Z milosrdenstva robil zázraky. Jeho rúcho bolo dotknuté. Je priateľom askétov. Je uctievaný v rodinách. Kvôli tapasa – stojí na tapassvi. Teraz vidíte, preto. Asketický, preĊo? Pretože On je tapasvi. Jeho bidža mantra je „Ham, Kšam.“

Je tým, kto odpúšťa. Umožňuje nám odpúšťať. Je Duch. Narodil sa z Ducha. Je ten, ktorý bol ukrižovaný a vzkriesený v Ċistého ducha. Ten, Ċo po troch dňoch vstal z mŕtvych. On je mier. On absorbuje všetky myšlienky. Prebýva v Adi Agnya Ċakre. Prebýva vo všetkom, ale v ľudských bytostiach v Agnya Ċakre.

On je Omkara. Prebýva vo všetkom, ale v ľudských bytostiach sídli v Agnya Ċakre. Ten, ktorý sľúbil Spasiteľa, ktorým je Šrí Matadži, Svätý Duch. Ten, ktorý sa vracia ako kráľ. On je Šrí Kalki. On je princíp evolúcie. On je oporou našej evolúcie. On je koniec evolúcie. On je oporou vesmíru – Muladhára. On je evolúcia z kolektívneho podvedomia do kolektívneho vedomia.

Je úzka brána. Je cesta do Kráľovstva nebeského. On je úzka brána do Kráľovstva nebeského a On je cesta. V poriadku. On je ticho. Je Pán Kartikeya. On je Šrí Mahaganéša. On je Ċistota nevinnosti. He is zdržanlivosť. On je štedrosť.

On je svetlo v oĊiach Šrí Mahalakšmi. Je oddaný svojej Matke. Je dokonalý Sahadža jogín. Je dokonalý brat. Stelesnením radosti. Je stelesnením jemnosti. Vyhadzuje tých s poloviĊným srdcom. Zavrhuje neĊisté oĊi. Zavrhuje všetkých fanatikov. Vlastne, neutralizuje neĊisté oĊi.

On robí cudzoložné oĊi nevinnými, pretože On je nevinnosť. Nezaujíma ho bohatstvo. Dáva všetko bohatstvo tým, ktorí ho uctievajú. On je Ċistá beloba. Nie, toto je, nemôžete povedať, že On je nezaujímavý v rituáloch – Ċo spôsobuje, že myslíte? Rituály, ktoré sú skutoĊné… Vidíte, ten, ktorý je bohatstvom, ako sa môže zaujímať o bohatstvo? To je ten bod… On je bohatstvo. Nezaujímavé vôbec, pretože On je bohatstvo – to je gunatita, ako to voláte – vidíte, bytie a nebytie. Keď ste nebytie, nemôžete sa zaujímať o bytie. Nad, On je nad.

On je sväté srdce. ON nosí tŕňovú korunu. Odsudzuje biedu. On trpel, aby sme sa my mohli radovať. On je dieťa,ale je veĊný a starobylý. On je Alfa a Omega. On dáva kráľovstvo nebeské rovnako tým, ktorí sú prvý alebo poslední. On je vždy s nami. On je nad univerzom. On je znak kríža.

On je nad rozlišovaním. On je svedok. On je tým, komu svedĊia. Prekonáva pokušenie. Vymieta zlo. Zatracuje okultné praktiky. Je stelesnením tapasií – pokánia. Uctieva svojho Otca. Je blahoslavený svojím Otcom. Jeho meno je svätý.

Je inteligencia. Je múdrosť. Je dokonalá pokora. Hnevá sa na materialistov. NiĊí ego a absorbuje superego. On niĊí želania. Je Ċistá sila želania. Jeho chrámom je srdce. Má jedenásť niĊivých síl. NiĊí falošných prorokov.

NiĊí nepravdu. NiĊí neznášanlivosť. NiĊí rasizmus. NiĊí hnev. Fanatizmu – to je tak veľmi. Je zvestovateľom Zlatého veku. Je uctievaný našou Matkou. Je zbožňovaný našou Matkou. On je milovaný našou Matkou. On je ten, ktorý je vyvolený.

On je prebudený vo všetkých sahadžajogínoch. Ten, ktorý jazdí na bielom koni na konci vekov. On je koniec našich strachov. Stráži bránu našej Matky. On je jediná cesta do Kráľovstva Boha. Óm Šrí Mahalakšmi, Mahavišnu sakšát Šrí Mahaviráta sakšát Šrí Adi Šakti Bhagavati Matadži Šrí Nirmala Dévi Namó Namaha. Myslím, že slovo „uctievaný“ by malo byť „zbožňovaný našou Matkou“ pretože, sa mu to, myslím, nepáĊilo, blokuje to Agnyu. Takže to je „je zbožňovaný“.So it’s „is adored by.“ Vidíte, On je taký detailný – vidíte, protokol nie je v správny, to preto. Vidíte – lepšie!

Agnya bola v poriadku. Vidíte? Sú tu nejaké bloky. Čudovala som sa, ktoré z nich to bolo. Teraz budeme hovoriť, „On je zbožňovaný našou Matkou.“ On je zbožňovaný našou Matkou. Znovu, trikrát. On je zbožňovaný našou Matkou. Znova. On je zbožňovaný našou Matku.

On je zbožňovaný našou Matkou. Vidíte? Je veľmi detailný. Nech vám Boh žehná. Pochopili ste význam toho? Opis Mahalakšmi, Ċo vám Ona dáva, a tiež opis Jej vzťahu s Višnuom, s Harim – to je Šrí Krišna, že Ona je milovanou Šrí Krišnu (Hari). Je milovanou Šrí Krišnu; a toto vysvetľuje ako Mahalakšmi, ak Ona je Mária, potom Mária je Radha. Toto musia urobiť chlapci, ktorí nedostali pocit manželstva, alebo myslia na to. To musí byť také Ċisté.