Prvý verejný program, 17/08/1991, Praha, Česká republika

Štvanice, Prague (Czech Republic)

1991-08-17 God Almighty and His Love, Prague, Czech Republic, DP, 82' Chapters: Preparations, Talk, Q&A, Self-RealizationDownload subtitles: CS,DE,EL,EN,ES,FA,FI,FR,IT,LT,NL,PL,PT,RO,SK,TR,ZH-HANS,ZH-HANT (18)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: View on Youku: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Skláňam sa ku všetkým hľadaĊom pravdy. Na úplnom zaĊiatku vám musím povedať, že pravda je pravda. Nemožno ju popísať slovami ani ju nemožno zmeniť. Našťastie si to uvedomujeme s naším ľudským vedomím. Aby sme sa dozvedeli pravdu, musíme sa stať jemnejšími bytosťami; to znamená, musíme sa stať dušou. Preto teba pochopiť, že je to živý, evoluĊný proces. Je to proces, ktorý prebieha vo vašom vnútri, ktorý vás mení na dušu, za ktorý nemôžete platiť. ktorý neprebieha vďaka vášmu úsiliu, ktorý jednoducho pracuje, pretože ste hľadaĊmi pravdy. Čokoľvek vám hovorím, mali by ste to poĊúvať s otvorenou mysľou výskumníka. Keď sa dokáže, že je to pravda, musíte to ako Ċestní ľudia akceptovať, pretože je to pre vás a pre vaše blaho a pre blaho celého sveta. Vidíme tu prekrásne kvetiny, ale to považujeme za samozrejmé.

Ani sa nezamyslíme, že vyrástli len z maliĊkých semienok. Pozrite sa na svoje oĊi, akou sú úžasnou mikro-kamerou, ale považujeme to za samozrejmé. Treba pochopiť, že existuje nejaká sila ktorá robí všetku živú prácu. Prvá, základná pravda je, že nie ste toto telo, táto myseľ, toto ego Ċi podmienenosti, ale ste Ċistá duša. Druhá pravda je, že existuje subtílna sila božej lásky, ktorá robí všetku živú prácu. Len s pomocou tejto sily ste sa vyvinuli z améby do súĊasného stavu, a chýba už len malý vzostup, ktorý musíte preklenúť, aby ste spoznali pravdu. Nepoznáte absolútnu pravdu. Preto sa navzájom škriepite a hádate, bojujete medzi sebou, vediete vojny. Ale keby všetci vedeli, že pravda je len jediná, tak ako Ma všetci vidíte, že tu sedím, všetci to viete, že tu sedím, niet sa o Ċom dohadovať. A keď sa stanete dušou, potom pocítite tú všeprenikajúcu Silu, ktorú ste nikdy predtým nepocítili.

Pocítite ju na konĊekoch prstov a tiež pocítite chladný vánok Ducha Svätého vychádzajúci z vašej hlavy. V Biblii je Boh Všemohúci ako Boh Otec a tiež je tam Boží Syn. A v Trojici je ako tretí Svätý Duch. Ako by však mohol jestvovať Otec a Syn, bez Matky? Ženy sú považované za „druhotriedne“ pretože hovoria, že Ona nebola pri stole s dvanástimi apoštolmi, pri Poslednej VeĊeri. Ale v Biblii je Pavol, ktorý tiež nesedel za stolom pri Poslednej VeĊeri. Ale mnohí ľudia dokázali pocítiť, že Kristova Matka je Bohyňa, preto ju nazvali Madona. A nedokážem pochopiť tých, ktorí Ju nechcú ako Bohyňu a pritom idú a uctievajú Ju ako Čiernu Madonu v Poľsku. Rovnako v každom náboženstve spôsobili problémy pretože chceli mať všetko organizované (pod kontrolou) chceli to mať tak, ako im to vyhovovalo. Ľudia to uzavreli, že niet Boha, pretože nech nasledovali akékoľvek náboženstvo, mohli spáchať akýkoľvek hriech.

Preto stratili vieru v Boha. Ale keď sa stanete dušou zistíte, uvedomíte si, že existuje Boh Všemohúci a Jeho láska, Jeho všeprenikajúca živá Sila. V Sahadža joge sa dá dokázať, že existuje Boh a existuje Jeho sila lásky. Je jedno, Ċi slepo veríte v Boha alebo v Boha neveríte, to je jedno. Mnohí ľudia ku mne prichádzajú a hovoria Mi, Matka, modlíme sa k Bohu a niĊ nám to nepomáha. Sú rovnakí ako ľudia, ktorí v Boha neveria. Na príĊine je, že nie sú v spojení s Bohom. Ak by tento prístroj nebol napojený na zdroj, tak by nefungoval. Ak nemá váš telefón spojenie, tak nefunguje. Takže najprv sa treba pripojiť k všeprenikajúcej Sile.

Všetci máte túto božskosť v sebe. Všetci môžete získať svoju Seba-realizáciu a napojiť sa na všeprenikajúcu Silu. Nemali by ste mať o tom žiadne pochybnosti. Je to tak jednoduché. „Sahadža“ znamená, že je to s vami zrodené, a všetci máte právo získať toto spojenie-jogu, bez akýchkoľvek ťažkostí. Dôsledkom toho môžu byť vyriešené všetky vaše fyzické, mentálne a emocionálne problémy. Dokonca aj vaše materiálne problémy budú vyriešené. Nadovšetko vstúpite do Božieho Kráľovstva, ktoré je oceánom radosti. To všetko sa vám udeje. Je to veľmi jednoduché, nemôžete to dosiahnuť Ċítaním, štúdiom, Ċi nejakou prácou.

Nie je to žiaden mentálny Ċin, ale živý proces. Dnes ste poĊuli o Kundalini o sile, ktorá je vo vás. Zajtra vám poviem o vlastnostiach duše. PoĊas tohto krátkeho Ċasu je ťažké vysvetliť všetko o poznaní koreňov. Musela by som to vysvetľovať v aspoň štyri tisíc prednáškach len na túto tému a len v angliĊtine. Podobne, ako možno veľa svetiel zažať len jediným stisnutím vypínaĊa. Ale keby som vám mala rozprávať o elektrine a jej princípoch a histórii, a ako sa dostala sem do Prahy, boli by ste unudení. Jediný stisk dokáže zažať svetlo, pretože je to tak vybudované. Rovnako je to vybudované vo vašom vnútri. Preto je lepšie získať toto osvietenie, a potom poznávať subtílne veci.

Každopádne, bola by som rada, keby ste Mi chvíľu kládli otázky. Mám jedinú prosbu, aby ste sa Ma nepýtali otázky ktoré nesúvisia s témou. Prosím, pokúste sa pochopiť, že som sem neprišla preto, aby som od Vás nieĊo získala. Prichádzam, aby som vám dala to, Ċo je vo vás (vrodené). Môžete mi klásť otázky. Odstráňte toto všetko z popredia pretože Ma ľudia nevidia. Je to v poriadku, len potrebujem Svoje okuliare. Hlasnejšie. „Pomáhali ste mi vo Viedni – so sluchom“. Ale stále poriadne nepoĊuje.

V poriadku, to je iné. Pozriem sa na to znova. Meditovali ste? V poriadku, znova sa na to pozrieme. V poriadku, sadnite si, zajtra sa na to znova pozrieme. Uvidíme sa zajtra. Žiadne otázky? Úžasní ľudia! [nezrozumiteľná otázka] Predovšetkým som Vám povedala, majte v seba úplnu dôveru a neodsudzujte sa. Otázka bola, Ċo ak nie ste pripravení.

Vaša Kundalini vie o vás všetko. Je vašou matkou, vašou individuálnou matkou a je nedoĊkavá, aby vám dala druhé zrodenie. Je teraz poĊuť? Aby ste prebudili Kundalini, musíte dlhý Ċas meditovať. Čo to znamená, dlhý Ċas meditovať? Už ste všetko urobili v predchádzajúcich životoch. Preto ste práve tu. Ste predurĊení, aby ste tu boli. Ako vidíte budúcnosť Zeme? Čoho?

Zeme. Našej Zeme, na ktorej žijeme, V Prahe, Ċi inde? Ako Vy vidíte budúcnosť ľudstva? Úžasné! V súĊasnosti je na svete veľa vojnových konfliktov, a veľmi veľa násilia. A moja otázka znie, Ċo sa musí stať predtým ako príde radosť? Viete, tieto vojny sú kvôli problémom ľudí, ktorí ich vyvolali. Ak by ste dokázali transformovať ľudské bytosti, tieto problémy by sa automaticky vyriešili. Ak bude urĊitý poĊet ľudí transformovaných, tí spustia ďalšiu transformáciu. Už sú tisícky ľudí transformovaných, a keď ste transformovaní môžete zmeniť ostatných.

[Nezrozumiteľná otázka o rómoch.] Každá rasa, Ċi títo rómovia alebo iná rasa, môže byť transformovaná. Transformácia nesúvisí s rasou, národnosťou Ċi s náboženstvom, nesúvisí to. Je vnútorná, vrodená. Ak ste ľudské bytosti tak sa to bude vypracovávať. Najlepšou správou je, že aj takzvané zlé karmy sú transformáciou vymazané. Len ľudské bytosti si myslia, že robia zlú karmu, zvieratá nie. [Nezrozumiteľná otázka o Kristovi.] Samozrejme, samozrejme. Ale Kristus povedal: „Tí ktorí nie sú proti nám sú s nami.“

Všetky inkarnácie a všetci proroci sú navzájom prepojení. Vy ich však vidíte oddelene, a to vytvára nenávisť medzi ľuďmi. Ešte je tu nieĊo dôležité. Veríte, že Ježiš Kristus bol ukrižovaný kvôli vašim hriechom, aby vám pomohol? Áno, On trpel za vás. Musel to urobiť. Ale v skutoĊnosti inkarnácie nikdy netrpia. On musel byť ukrižovaný, to vám vysvetlím neskôr, pretože cesta, ktorú musel prejsť cez stred Agnya Ċakry, optická chiasma bola takto uzavretá. Preto On musel byť kvôli tomu ukrižovaný. Jeho odkaz je v Jeho zmŕtvychvstaní, nie v ukrižovaní, ale zmŕtvychvstaní.

Ale v súĊasnosti nemusíte trpieť. Preto tí, ktorí hovoria, že musíte trpieť, sa zásadne mýlia. Chystáte sa trpieť viac ako Kristus? Ako môžete pomôcť ľuďom, ktorí nechcú získať sebarealizáciu, aby ju získali? Nemôžete (im pomôcť). Nemôžu (získať sebarealizáciu). Nemôžete ich prinútiť. Kundalini je sila Ċistého želania. Ak nemáte Ċisté želanie, Nemôžem prekroĊiť vašu slobodu. Musí to byť osobnosť ako dobré semeno, ktoré môže byť vložené do matky Zeme.

Musíte mať však túžbu, inak to nemôže pracovať. Nemôžete prinútiť semienko aby vyklíĊilo. Teraz má otázku tamten pán. [Nezrozumiteľná otázka] V poriadku, to je dobrá otázka: Dvíhaním Kundalini druhého a taktiež upevnením vo vás samých, sa stanete spravodlivým Ċlovekom a ten druhý sa tiež stane spravodlivou osobou. Stanete sa skutoĊne svätými ľuďmi. Budete plní pokoja, bez chamtivosti a žiadostivosti. Nakoniec, tento svet tvoria ľudské bytosti, a ak sa transformujú ľudské bytosti, tak sa zmení celý svet. [Nezrozumiteľná otázka] Nerozumiem tomu, Ċo hovoríte, nechápem. Nemali by ste sa kvôli Mne trápiť. Nepoviem vám o Sebe niĊ.

Kristus povedal, že On je Boží Syn, pritom On aj bol. Ale On to vyslovil a preto Ho ukrižovali. Ľudia nechcú poĊuť pravdu, až kým nie sú realizovanými dušami. Teda Ja nechcem byť ukrižovaná. Musím ešte urobiť Svoju prácu. A preto hovorím, že nemôžete brať peniaze, ľudia, ktorí si urobili obchod z duchovnosti obchod z propagácie falošných guruov, tí všetci sú proti Mne. Taktiež náboženstvá robia biznis. V súĊasnosti všetky náboženstvá obchodujú s duchovnosťou, preto Ma nemajú rady. Nemôžte si z Boha urobiť biznis. Myslím, že teraz si urobíme Seba-realizáciu.

Znova vám musím zopakovať, že nemôžem vám ju vnútiť nikomu nijako. Len tí, ktorí ju chcú a želajú si ju, by mali zostať v hale. Inak by mali halu opustiť. Tí, ktorí ju nechcú, by tu nemali zostať sedieť, prosím. Na úplnom zaĊiatku znovu opakujem, buďte si úplne istí, že všetci získate svoju Seba-realizáciu. Za druhé, jestvujú tri podmienky ktoré musíte pochopiť. Prvou podmienkou je, že musíte zabudnúť na minulosť, a uvedomiť si, že vôbec nie ste vinní. Ste napokon ľudské bytosti, a ak ste urobili nejaké chyby, je to v poriadku, nie ste Bohom. Ale cítiť sa vinným je typom mentálneho trápenia. Okrem toho, keď sa cítite vinnými, toto centrum tu na ľavej strane sa zablokuje, a tým trápite seba aj fyzicky.

Pretože keď je toto centrum zablokované, dostanete angínu, spondylitídu, všetky súvisiace choroby. Teda, aký má zmysel cítiť sa vinný? Prosím, necíťte sa vinnými. Keď poviem „necíťte sa vinnými“ veľa ľudí odíde, pretože sa chcú cítiť vinní a ochorejú. Treťou podmienkou je, že by ste mali odpustiť každému vo všeobecnosti. Niektorí ľudia hovoria, že je to veľmi ťažké, ale Ċi odpustíte, alebo neodpustíte, niĊ nerobíte. Znova, keď však neodpustíte, potom trápite sami seba pre niĊ za niĊ. Preto by ste ani nemali myslieť na ľudí ktorým odpúšťate. Len povedzte „Odpúšťam všetkým.“ a okamžite sa budete lepšie cítiť.

To je všetko. Teraz, aby vám mohla pomôcť Matka Zem, musíte si vyzuť topánky, to je všetko. Prosím, položte si ľavú a pravú nohu oddelene. Len na päť, desať minút, to bude všetko. Ako som vám už povedala, existujú dve sily, ľavá a pravá. Položte teda vašu ľavú ruku naľavo a pravú ruku napravo. ľavá strana reprezentuje vašu silu želania a pravá strana predstavuje vašu silu konania. Prosím, položte svoju ľavú ruku naľavo, na lono, a pravú ruku použijeme na vyživovanie svojich centier na ľavej strane. Najprv si ukážeme, ako sa postupne dotýkať rozdielnych centier na ľavej strane tela, ako ich vyživovať, preto sa prosím najprv pozerajte, a potom budete mať oĊi zatvorené. Položte si pravú ruku na svoje srdce.

Toto je centrum, kde sídli odraz Boha Všemohúceho ako duša. A Kundalini je odrazom Ducha Svätého, prapôvodnej Matky. Teraz si prosím položte pravú ruku na hornú Ċasť brucha. Toto je centrum vášho majstrovstva. Keď sa stanete dušou, stanete sa sám sebe majstrom. Teraz si položte pravú ruku na dolnú Ċasť podbruška, na ľavej strane. Toto je centrum ktoré je sídlom Ċistého poznania, kde sa vypracováva všetka božia práca. Potom posuňte ruku na hornú Ċasť brucha, na ľavej strane tela. Teraz dvihnite pravú ruku na ohyb medzi krkom a ramenom, a otoĊte hlavou doprava. Toto centrum sa blokuje, keď sa cítite vinní.

Teraz si prosím dajte ruku na stred svojho Ċela, a skloňte svoju hlavu tak ako je to možné. Toto je centrum, kde by ste mali všetkým odpustiť. Teraz si prosím položte pravú ruku na zátylok hlavy a zakloňte hlavu dozadu. Na tomto mieste, bez toho aby ste sa cítili vinní, bez vypoĊítavania svojich chýb, pre vaše uspokojenie musíte požiadať, musíte poprosiť Božiu Silu o odpustenie. Teraz vystrite svoju dlaň. A položte stred svojej dlane na oblasť fontanely, kde ste mali v detstve mäkkú kosť. Teraz vystrite prsty dozadu a skloňte svoju hlavu tak ako je to len možné. Teraz dlaň pritlaĊte na temeno, a vystrite prsty dozadu. Hlavu majte sklonenú dole. Teraz pomaly pohybujte v smere hodinových ruĊiĊiek kožou na hlave.

Hlavu majte stále sklonenú. To je všetko, Ċo treba urobiť. Teraz prosím položte obe nohy oddelene vedľa seba, ľavú ruku smerom ku Mne, a neseďte ani veľmi predklonení ani zaklonení, ale pohodlne. Teraz, prosím položte svoju pravú ruku na svoje srdce. Ľavú ruku smerom ku Mne, na lono. Teraz prosím zatvorte svoje oĊi. Tu sa Ma spýtajte základnú otázku, tri krát. Môžete Ma volať „Matka“ alebo „Šrí Matadži“ – „Matka, som Ċistá duša?“ Nahlas. Ak ste dušou, stanete sa svojim sprievodcom, svojim majstrom.

Preto prosím presuňte svoju pravú ruku nižšie na ľavú stranu hornej Ċasti brucha. Pracujeme len na ľavej strane. Tu sa spýtajte ďalšiu otázku, „Matka, som svojím vlastným majstrom?“ Spýtajte sa túto otázku tri krát. Už som vám povedala, že vás nemôžem nútiť aby ste získali Ċisté poznanie, pretože rešpektujem vašu slobodu. Musíte oň požiadať. Teraz si prosím položte svoju pravú ruku na dolnú Ċasť brucha a silno zatlaĊte. Tu treba povedať šesť krát, pretože toto centrum má šesť okvetných lístkov, „Matka prosím, daj mi Ċisté poznanie.“ Šesť krát. Hneď ako požiadate o Ċisté poznanie, Kundalini zaĊne stúpať.

Teraz treba vyživiť horné centrá so svojou sebadôverou. Zdvihnite si svoju pravú ruku na hornú Ċasť svojho brucha, na ľavej strane. Tu povedzte s úplnou sebadôverou, desať krát, „Matka, som svojím vlastným majstrom.“ Už som vám povedala, že nie ste toto telo, ani táto myseľ, ani ego ani podmienenosti, ale ste Ċistá duša. Tak teraz posuňte pravú ruku na svoje srdce, a tu povedzte s úplnou sebadôverou desať až dvanásť krát, „Matka, ja som Ċistá duša.“ Desať až dvanásť krát. Všeprenikajúca Sila je sila milosrdnosti a lásky. Je to oceán absolútneho poznania. Nahlas, nahlas. Ale nadovšetko je oceánom odpustenia, a akékoľvek chyby ste urobili, v oceáne (odpustenia) sa ľahuĊko rozpustia.

Preto si prosím sami sebe odpustite a položte svoju ruku na ohyb vášho krku a ramena a otoĊte hlavu doprava. Tu s úplnou sebadôverou povedzte šesťnásť krát, „Matka, nie som vôbec vinný.“ Už som vám povedala, že Ċi odpustíte, alebo neodpustíte, niĊ neurobíte; ale ak neodpustíte, tak nahrávate na zlú stranu. Tak teda zdvihnite svoju pravú ruku a položte ju do stredu Ċela, a prosím skloňte svoju hlavu tak ako je to len možné. Tu povedzte s úplnou sebadôverou z celého srdca, nezáleží koľko krát „Matka, odpúšťam úplne všetkým.“ Teraz prosím položte svoju pravú ruku na zátylok hlavy, a zakloňte hlavu dozadu ako je to len možné. Tu, bez pocitu viny, bez poĊítania svojich chýb, len pre svoje uspokojenie povedzte z celého srdca, nezáleží koľko krát „Ó božia Sila, ak som urobil nejaké chyby, prosím, odpusti mi.“ Teraz úplne vystrite svoju pravú dlaň, úplne vystretú dlaň, stred svojej dlane položte na vrchol svojej hlavy. Teraz vystrite prsty dozadu. Prosím, skloňte svoju hlavu.

Nemôžem ísť proti vašej slobode, preto musíte požiadať o svoju Seba-realizáciu. OtáĊajte pomaly kožou na hlave v smere hodinových ruĊiĊiek a poproste, „Matka, prosím daj mi Seba-realizáciu“ – sedem krát. Teraz prosím dajte ruky dole. Prosím, vystrite obe ruky smerom ku Mne. Teraz vystrite pravú ruku smerom ku Mne. Prosím, dajte pravú ruku smerom ku Mne, a skloňte hlavu a skúste si s ľavou rukou, Ċi vychádza z vašej hlavy chladný alebo teplý vánok. Nahlas, nahlas, nahlas. Ak je vánok horúci, znamená to, že ste neodpustili, tak prosím, odpustite a necíťte sa vinní. Teraz dajte ľavú ruku smerom ku Mne, ale skloňte svoju hlavu, skloňte svoju hlavu. Teraz prosím skúste so svojou pravou rukou Ċi cítite chladný vánok vychádzať z hlavy, alebo teplý vánok vychádzať z hlavy.

Neklaďte ruku na vrchol hlavy ale skúšajte nad hlavou. Niekedy to pocítite ďaleko. Teraz prosím dajte pravú ruku dolu, skloňte hlavu a skúste si to znova s ľavou rukou. Teraz, zdvihnite ruky s dlaňami smerom k oblohe, takto. Nahlas, nahlas. A zakloňte hlavu. A spýtajte sa jednu z nasledovných otázok tri krát, „Matka, je to chladný vánok Ducha Svätého?“ alebo „Matka, je to sila božej lásky?“ alebo „Matka, je to ParamaĊajtanja?“ Spýtajte sa ľubovoľnú z týchto otázok, ľubovoľnú otázku tri krát.

Teraz dajte dolu svoje ruky. Položte ruky smerom ku Mne. Otvorte oĊi. Pozorujte Ma bez rozmýšľania. Tí, ktorí pocítili chladný alebo teplý vánok na konĊekoch svojich prstov alebo na svojich rukách, alebo v oblasti fontanely, prosím, zdvihnite obe ruky. Praha! Všetci ste sa práve stali svätcami. Skláňam sa pre vami! Váš svätý život práve zaĊal. Zajtra prídem znova a vysvetlím vám ako je to s dušou.

Nech vás Boh žehná. Prosím informujte tiež svojich priateľov a zavolajte ich sem, pretože tu budem už len zajtra. Tí, ktorí cítili chladný alebo teplý vánok sa zajtra upevnia, a tí, ktorí necítili, ho tiež pocítia. Nech vás všetkých Boh požehná. Tiež im povedzte, aby o tom nehovorili. Je to mimo vašej mysle. Buďte ticho. Nediskutujte o tom.