MahaSahasrara Puja, The Start of a New Era Château de Mesnières, Rouen (France)

MahaSahasrara Puja. Château Mesnières, Rouen (France), 5 May 1984. สำหรับแม่ของเธอแล้ว นับเป็นสิ่งน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งที่ได้เห็นสหจะโยคีที่ดีงามมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากในสหัสราระบูชาครั้งนี้ แม่คิดว่ายุคแรกของสหจะโยคะได้ปิดฉากลง และยุคใหม่ของสหจะโยคะไ Read More …