Sahasrara Puja, Above the Sahasrar Gorai Creek, Mumbai (India)

มหาสหัสราระบูชา
โกไรครีก เมืองบอมเบย์ (มุมไบ)
๕ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๘๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖)
(แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษซึ่งถอดความมาจากภาษาฮินดี)
ในนามของพวกคุณทุกคน แม่ขอขอบใจกลุ่มโยคีผู้จัดงานในบอมเบย์ที่ได้เตรียมการต่างๆ ให้พวกเราและในนามของแม่เอง แม่ขอขอบใจพวกเขาทุกคน พวกเขาได้เลือกสถานที่อันสวยงามยิ่งแห่งนี้ให้กับเรา สถานที่แห่งนี้คือของขวัญที่พระเจ้าประทานให้เราในโอกาสที่แม่จะต้องปาฐกถาเกี่ยวกับจักรสหัสราระโดยการได้นั่งใต้ต้นไม้ต้นเดียวกันกับตอนที่จักรนี้ได้เปิดออกเป็นครั้งแรก ภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการเปิดจักรสหัสราระได้สำเร็จลุล่วงไปเมื่อ ๑๔ ปี ที่ผ่านมา (หรือเราอาจจะกล่าวได้อีกอย่างว่า เวลาได้ผ่านไปถึง ๑๓ ปีแล้ว และปีที่ ๑๔ กำลังเริ่มต้นขึ้น) แม่ได้เล่าให้พวกคุณฟังเกี่ยวกับการเปิดจักรสหัสราระหลายครั้งหลายหนแล้วในทุกๆ โอกาสครบรอบวันสหัสราระ ว่าได้เกิดอะไรขึ้น สหัสราระถูกเปิดอย่างไร? และสหัสราระมีความสำคัญอย่างไร
แต่ในวันครบรอบ ๑๔ ปี ของสหัสราระ มีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากมนุษย์ในขณะนี้มีชีวิตอยู่ในขั้นตอนที่ ๑๔ และในวันที่เขาข้ามพ้นขั้นตอน ๑๔ เขาก็จะกลายเป็นสหจะโยคีที่สมบูรณ์แบบ ดังนั้น ในวันนี้สหจะโยคะจึงกลายเป็นสหจะโยคีด้วย เรื่องมีอยู่ว่า พระผู้เป็นเจ้าได้สร้างขั้นตอน ๑๔ ระดับไว้ในตัวของเรา หากคุณลองนับง่ายๆ คุณจะรู้ว่า มีจักร ๗ จักรอยู่ภายในตัวเรา นอกจากจักรทั้ง ๗ นี้แล้ว ยังมีอีก ๒ จักระ ที่พวกคุณไม่ค่อยได้กล่าวถึงมากนัก นั่นคือจักรจันทระ (หรือจักรลลิตา) และจักรสุริยะ (หรือจักรศรี) นอกจากนี้ก็ยังมีจักรฮัมสะ (Hamsa) ๗ บวก ๓ เป็น ๑๐ จักร และเหนือขึ้นไป จากสหัสราระ ก็ยังมีอีก ๔ จักระ ซึ่งแม่ได้เคยเล่าให้คุณฟังแล้ว ได้แก่
อรรถพินธุ (Ardha Bindu)
พินธุ (Bindu)
วัลยา (Valaya)
ประทักษิณะ (Pradakshina)
หลังจากที่คุณเข้ามายังสหจะโยคะและหลังจากที่สหัสราระของคุณได้รับการเปิดออก คุณจะต้องก้าวผ่านจักรทั้ง ๔ เหนือสห้สราระนี้ คือ อรรถพินธุ, […]