8th Day of Navaratri and Talk After the Puja, What We Have To Do Within Ourserlves Complexe sportif René Leduc, Meudon (France)

Ashtami Puja, Eighth day of Navaratri, Meudon, Paris (France), 30 September 1984. วันนี้เป็นวันที่แปดของนวราตรี แต่เป็นวันที่ยิ่งใหญ่วันหนึ่งของสหจะโยคี เพราะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด นั่นคือเราได้ข้ามผ่านศูนย์พลังงานที่เจ็ดมาแล้ว และเราอยู่บนศูนย์พ Read More …

MahaSahasrara Puja, The Start of a New Era Château de Mesnières, Rouen (France)

MahaSahasrara Puja. Château Mesnières, Rouen (France), 5 May 1984. สำหรับแม่ของเธอแล้ว นับเป็นสิ่งน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งที่ได้เห็นสหจะโยคีที่ดีงามมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากในสหัสราระบูชาครั้งนี้ แม่คิดว่ายุคแรกของสหจะโยคะได้ปิดฉากลง และยุคใหม่ของสหจะโยคะไ Read More …