Navaratri’nin 3. Günü Pune (India)

Navaratri’nin 3. günü. (TRİTİYA). Pune (Hindistan), 13 Ekim 1988. “Anne’nin çocuklarını koruması ve onları gözetmesi için bir çok güce sahip olması gerekmektedir. Bu güçlerin hepsi mevcuttur ve her an, 24 saat amansızca çalışmaktalar. O yüzden, kim Anne’ye teslim olursa, bu güçler kendilerini gösterirler ve sorunlarınızda size yardımcı olmaya çalışırlar. Ama ilk şey teslimiyettir. Eğer teslimiyet içinde değilseniz, eğer Tanrı’nın Krallığı’nda değilseniz, bu Anne’nin sorumluluğu değildir. O zaman, bazı negatif güçler işi ele alabilirler ve sizi yok edebilirler.” H.H. Shri Mataji Nirmala Devi DEVİ KAVACH (Sanskrit) Asya shri chandi kavachasya brahma rishih anushtup chandah. Chamunda devta. Anganyasokta mataro beejam. Digbhandha devata asta twam. Shri Jagadamba preetyarthe saptashati pathangjape vineeyogah. Om namashchandikaya. Shri markandaya uvacha. Om yadguhayam paramam loke sarva rakshakaram nranama. Yanna kasyachidakhyatam tanme broohi pitamaha. Brahmadeva uvacha: Asti guhayatamam vipra sarvabhootopakarakama. Devyastu kavacham punyam tachchrusushva mahamune. Pratham shail putri cha dviteeyam brahmacharini. Triteeyam chandra ghanteti kooshmandeti chaturthakama. Panchamam skandamateti shashtham katyayaneeti cha. Saptamam kalaratrishcha mahagauriti chashtamam. Navamam siddhi datri cha nava durgah prakrititah. Uktanyetani namani brahamnaiva mahatmana. Agnina dahyamanastu shatrumadhye gato rane. Vishame durgame chaiv bhayartah sharanam gatah. Na tesham jayate. Kinchi dashubham ranasankate. Napadam tasya pashyami shoka dukh-bhayam nahi. Yaisyu bhaktaya smrita noonam tesham siddhi prajayate. Ye twam smaranti deveshi rakshase tanne samshayah. Pretsamstha tu chamunda varahi mahishasana. Aindree gajasamarudha vaishnavi garudasana. Maheshwari vrusharudha kaumari shikhivahana. Laxmih padmasana devi padmahasta haripriya. Shwetaroopdhara devi ishwari vrushvahana. Brahmi hamsa-samarudha sarvabharan-bhooshita. Ityeta matarah sarvah sarvayogasamanvitah. Nanabharanshobha-dhaya nana-ratnop-shobhita. Drushyante rathmarudha devyah krodh-samakulah. Shankham chakram gadam shaktim halam cha muslayudhama. Khetakam tamaram chaiv parshum-pasha-mave Read More …