Navaratri’nin 3. Günü

Pune (India)

Upload transcript or translation for this talk

Navaratri’nin 3. günü. (TRİTİYA). Pune (Hindistan), 13 Ekim 1988.

“Anne’nin çocuklarını koruması ve onları gözetmesi için bir çok güce sahip olması gerekmektedir. Bu güçlerin hepsi mevcuttur ve her an, 24 saat amansızca çalışmaktalar. O yüzden, kim Anne’ye teslim olursa, bu güçler kendilerini gösterirler ve sorunlarınızda size yardımcı olmaya çalışırlar. Ama ilk şey teslimiyettir. Eğer teslimiyet içinde değilseniz, eğer Tanrı’nın Krallığı’nda değilseniz, bu Anne’nin sorumluluğu değildir. O zaman, bazı negatif güçler işi ele alabilirler ve sizi yok edebilirler.”

H.H. Shri Mataji Nirmala Devi

DEVİ KAVACH (Sanskrit)

Asya shri chandi kavachasya brahma rishih anushtup chandah. Chamunda devta. Anganyasokta mataro beejam. Digbhandha devata asta twam. Shri Jagadamba preetyarthe saptashati pathangjape vineeyogah.

Om namashchandikaya. Shri markandaya uvacha.

 1. Om yadguhayam paramam loke sarva rakshakaram nranama.

Yanna kasyachidakhyatam tanme broohi pitamaha.

Brahmadeva uvacha:

 1. Asti guhayatamam vipra sarvabhootopakarakama. Devyastu kavacham punyam tachchrusushva mahamune.
 2. Pratham shail putri cha dviteeyam brahmacharini. Triteeyam chandra ghanteti kooshmandeti chaturthakama.
 3. Panchamam skandamateti shashtham katyayaneeti cha. Saptamam kalaratrishcha mahagauriti chashtamam.
 4. Navamam siddhi datri cha nava durgah prakrititah. Uktanyetani namani brahamnaiva mahatmana.
 5. Agnina dahyamanastu shatrumadhye gato rane. Vishame durgame chaiv bhayartah sharanam gatah.
 6. Na tesham jayate. Kinchi dashubham ranasankate. Napadam tasya pashyami shoka dukh-bhayam nahi.
 7. Yaisyu bhaktaya smrita noonam tesham siddhi prajayate. Ye twam smaranti deveshi rakshase tanne samshayah.
 8. Pretsamstha tu chamunda varahi mahishasana. Aindree gajasamarudha vaishnavi garudasana.
 9. Maheshwari vrusharudha kaumari shikhivahana. Laxmih padmasana devi padmahasta haripriya.
 10. Shwetaroopdhara devi ishwari vrushvahana. Brahmi hamsa-samarudha sarvabharan-bhooshita.
 11. Ityeta matarah sarvah sarvayogasamanvitah. Nanabharanshobha-dhaya nana-ratnop-shobhita.
 12. Drushyante rathmarudha devyah krodh-samakulah. Shankham chakram gadam shaktim halam cha muslayudhama.
 13. Khetakam tamaram chaiv parshum-pasha-mave cha. Kuntayudham trishulam cha shardangama –yudham –uttamama.
 14. Daityanam deha nashaya bhakta-nama-bhayaya cha. Dharyantya yudhaneetatham devanam cha hitaya vai.
 15. Namastestu maharoudre mahaghor-parakrame. Mahabale mahotsahe mahabhayavinashini.
 16. Trahi mam devi dushprekshaye shatrunam bhaya –vardhini. Prachyam rakshatu mamaindri aagneyyam-agni devata.
 17. Dakshine –avatu varahi naitratrayam khadagdharini. Prateechyam varuni rakshe-dvayavyam mrugvahini.
 18. Udeechyam patu kaumari ishanyam shooldharini. Urdhavam brahmani merakshe-da dhastad-vaishnavi tatha.
 19. Avum dasha disho ragyech-chmunda shavavahini. Jaya me chagratah patu vijaya patu prushthatah.
 20. Ajita vamparchave tu dakshine chaprajita. Shikha-mudyotinee raksheduma moordhin vyavasthita.
 21. Maladhari lalate cha bhruvou rakshdya-shasvini. Trinetra cha bhruvormadhyeyam – ghanta cha nasike.
 22. Shankhini chakshushor-madhye shrotrayo-dwar-vasini. Kapolou kalika raksheta-karnemule to chankaree.
 23. Nasikayam sugandha cha uttaroshthe cha chandika. Adhare chamrutkala jivhayam cha saraswati.
 24. Dantan – rakshatu kaumari kanthdeshe tu chandika. Ghantikam chitraghanta cha mahamaya cha taluke.
 25. Kamakshi chibukam rakshedwacham me sarva-mangala. Greevayam bhadrakali cha prushthavanshe dhanurdhari.
 26. Neelagreeva bahih kanthe nalikam nalakoobari. Skandhayoh khadgini rakshedbahu me vajra dharini.
 27. Hastayordandini rakshedambika changuleeshu cha. Nakhan chuleshwari rakshet-kukshou rakshet-kuleshwari.
 28. Stanou rakshen –mahadevi manah shoka-vinashini. Hrudaye lalita devi udare shooladharini.
 29. Nabho cha kamini rakshedu guhayam guhayeshwari tatha. Pootana kamika mendhu gude mahishvahini.
 30. Katayam bhagawati rakshej-januni vindhyavasini. –Janhge mahabala Rakshet –sarvakama pradayini.
 31. Gulfayor-narsinghee cha padprushthe to tejasi. Padanguleeshu shrirakshetpadadhah, sthalvasini.
 32. Nakhandrashtra-karali cha keshancheva-urdhavakeshini. Romekoopeshu kaumari twacham vageeshwari tatha.
 33. Rakta-Majja-vasa-mansanyasthi-medansi parwati. Antrani kala-ratishchava pittam cha mukuteshwari.
 34. Padmawati padmakoshe kafe churamanishtatha. Jwalamukhi nakha-jwalam-bhedya sarva-sandhishu.
 35. Shukram brahmani me rakshechchayam chatreshwari tatha. Ahamkaram manu buddhim rakshenme dharmacharini.
 36. Pranapanou tatha vyanmudanam cha samanakam. Vajrahasta cha me rakshetpranam kalyanshobhana.
 37. Rase roope cha gandhe cha shabde sparshe cha yagini. Satvam rajastamaschchaiva rakeshennarayani sada.
 38. Ayu rakshatu varahi dharma rakshatu vaishnavi. Tashah keertim cha laxmincha dhanam vidyancha chakrini.
 39. Gotramindrani me rakshetpashoonmer aksha chandike. Putran- rakshen-mahalaxmi bharyanrakshatu Bhairavi.
 40. Panthanam supatha rakshen-margam kshemkari tatha. Rajdware mahalaxmir-vijaya sarvatah sthita.
 41. Rakshaheenam tu yatshthanam varjitam kavachen tu. Tatsarve raksha me devi jayanti papanashini.
 42. Padamekam na gachchettu yadichchechchu-bhamatmanah. Kavachena vrato nityam yatrayatraiv gachchati.
 43. Tatra tatrarthalabhashva vijayah sarvakamikah. Yam yam chintayate kamam tam tam prapnoti nishchita. Parmeshvaryam tulam prapasyate bhutale pumana.
 44. Nirbhayo jayate martayah sangrameshva-parajitah. Trailokye tu bhavetpujyah kavachenavratah pumana.
 45. Idam tu devyah kavacham devnamapi durlabhama. Yah pathetpratyo nityam trisamdhyam shraddhyanvitah.
 46. Devi kala bhavettasya trailokyeshva-parajitah. Jeevedvarsh –shatam sagramap-mrutyu, vivarijitah.
 47. Nashyanti vyadhayah sarve lootavisphotakadayah. Sthavaram jangamashchaiva krutrimshchapi yadvisham.
 48. Abhicharani sarvani mantrayantrani bhootale. Bhoocharah khechrashchaiva-Jalashchopade shikah.
 49. Sahajah kulja mala dakini shakini tatha. Antariksh-chara ghoradakinyashcha mahabalah.
 50. Graha-bhoot-pishachashcha yaksha-gandharva-rakshasah. Braham rakshas Vetalah koosh manda-bhairavadayah.
 51. Nashyanti darshnattasya kavache hradisamstithe. Mano-unnati-bharvedrAgnyassastejo vraddhikaram parama.
 52. Yashasa vardhate soapi keetrimandita bhootale. Japet saptashatim chandi krutva tu kavacham pura.
 53. Yavada-bhdomandalam dhattes-shailvana-kananamata –vattishthati- medinyanasantatih putra-pautriki.
 54. Dehante paramam sthanam yatsurairapi durlabham. Prapnoti purusho nityam mahamayaprasadatah.
 55. Labhate paramam roopam shiven saha modate.

DEVI KAVACH (TÜRKÇE TERCÜMESİ)

Amin bağışlayıcı ve şefkatli Shri Mataji Nirmala Devi’nin adıyla.

Shri Chandi’nin koruması.

Selam olsun Shri Ganesha’ya. Selam olsun Shri Saraswati’ye. Selam olsun Shri Guru’ya. Selam olsun aile içinde ibadet edilene, Shri Mataji Nirmala Devi’ye. Hiçbir engel olmasın. Amin. Selam olsun Narayan’a, Amin. Selam olsun naranaratam’a, ki O Shri Vishnu’dur, Amin. Selam olsun Tanrıça Saraswati’ye. Selam olsun Ved Vyasa’ya, ki her şeyi bilen Aziz Vyasa’dır.

Şimdi Devi Kavach başlıyor.

Shri Chandi-Kavach’ı yöneten Aziz Brahma’dır, ölçü ise Anushtup’tur. Yöneten Deity Chamnuda; Asıl Tohum “Anganyasakta Matar”, Esası Digbandha Devata’dır. Jagadamba’yı memnun etmek için Sapta-Shati’nin bir bölümü olarak anlatılmıştır.

Amin.Chandika’ya itaat ederiz.

Böylece Markandeya konuştu:

1)          Amen.  O Brahmadeva, lütfen bana çok gizli olan ve hiç kimse tarafından kimseye anlatılmamış ve bu dünyadaki tüm insanları koruyan şeyi anlat.

Brahmadeva şöyle dedi:

2)          Brahmin, en gizli ve tüm varlıklar için kullanılabilen Devi Kavach vardır. Sen, Yüce Bilge, lütfen bunu dinle.

3-5)  Aşağıdaki dokuz isim, Yüce Ruh Brahmadeva tarafından anlatılmıştır. Durga bu isimlerle bilinir:

Shri Shailaputri                        Himalayalar Kralı’nın Kızı

Shri Brahmacharini                  Bekarlık Konumuna riayet eden

Shri Chandraganta                    Ayı boynunun etrafında taşıyan

Shri Kooshmanda                    Void’u Kainatı içeren

Shri Skandamata                      Kartikeya’ya doğumunu veren

Shri Katyayani                         Devalara yardım etmek için enkarne olan

Shri Kalaratri                            Kali’yi bile yok etmiş olan

Shri Mahagauri                        Büyük Cezalar veren

Shri Siddhidatri                        Moksha bahşeden

6-7)        Korku duyanlar, savaş alanında etrafı düşmanlarca kuşatılmış olanlar veya ateşte yananlar veya geçilmesi imkansız bir yerde olanlar Durga’ya teslim olurlarsa, hiçbir felaket, keder, acı, korku veya kötülükle karşılaşmazlar.

8)                Seni büyük bir sadakatle ananlar gerçekten refah içindedirler. Tanrıların Tanrıçası; şüphesiz Sen, Seni ananları korursun.

9)                Tanrıça Chamunda bir cesedin üzerinde oturuyor. Varahi bufalo sürüyor. Aindri bir file ve Vaishnavi bir akbabaya binmiş.

10)           Maheshwari bir boğa sürüyor, Kaumari’nin aracı ise bir tavuskuşu. Shri Vishnu’nun sevdiceği Lakshmi ise bir nilüfer çiçeğinin üstünde oturuyor ve elinde bir nilüfer çiçeği tutuyor.

11)           Beyaz tenli Tanrıça Ishwari bir boğa’ya binmiş ve ziynetlerle donanmış olan Brahmi bir kuğunun üstünde oturuyor.

12)           Tüm anneler Yoga’ya sahipler ve değişik süsler ve mücevherlerle süslenmişler.

13-15)Tüm Tanrıçalar savaş arabalarına binmişler ve çok kızgın görünüyorlar. Ellerinde deniz kabuğu, disk, topuz, sopa, mızrak, balta, kement, kancalı kargı, üç dişli mızrak, yay ve oklar tutuyorlar.

Bu Tanrıçalar silahlarını şeytanlarını yok etmek, kendilerine adanmışları korumak ve Tanrı için fayda sağlamak üzere kullanıyorlar.

16)           Selam olsun Sana, ey heybetli görünüşlü, korkutucu yiğitlikte ve muazzam güç ve enerjide olan Tanrıça, Sen en büyük korkuları yok edensin.

17)           Ey Devi, Sana bir an için bile bakmak zor. Düşmanlarının korkularını arttırıyorsun. Lütfen beni kurtar. Tanrıça Aindri beni doğudan korusun. Agni Devata (Ateş Tanrıçası) güney-doğudan, Varahi (Vishnu’nun yabandomuzu şeklindeki Shakti’si) güneyden, Khadgadharini (kılıcı kullanan) güney batıdan, Varuni (Yağmur Tanrısı olan Varuna’nın Shakti’si) batıdan, ve Mrgavahini (bineği geyik olan) kuzey batıdan korusun beni.

19)    Tanrıça Kaumari (Kumar’ın yani Karttikeya’nın Shakti’si) kuzeyden beni korusun ve Tanrıça Shooladharini kuzey doğudan, Brahmani (Brahma’nın Shakti’si) yukarıdan ve Vaishnavi (Vishnu’nun Shakti’si) aşağıdan koru beni.

20-21)Böylece bir cesedin üstünde oturan tanrıça Chamunda  beni on yönden korusun. Tanrıça Jaya beni önden ve Vijaya arkadan; Ajita soldan ve Aparajita sağdan korusun. Tanrıça Dyotini tepemi, Uma da başımın üzerine oturarak onu korusun.

22-23)Alnım, Maladhari; kaşlarım, Yashaswini; kaşlarımın arası, Trinetra; burnumun üstü, Yamaghanta; her iki gözüm, Shankini; kulaklarım, Dwaravasini; yanaklarım, Kalika; kulaklarımın kökleri, Shankari tarafından korunsun.

24-27)Burnum, Sugandha; dudağım, Charchika; alt dudağım, Amrtakala; dilim, Saraswati; dişlerim, Kaumari; gırtlağım, Chandika; ses tellerim, Chitra-ghanta; başımın tacı, Mahamaya; çenem, Kamakshi; konuşma yeteneğim, Sarvamangala; boynum, bhadrakali; sırtım, Dhanurdhari tarafından korunsun. Neelagreeva boğazımın dış kısmını, Nalakoobari nefes borumu, Khadgini omuzlarımı, Vajra-dharini kollarımı korusun.

28-30)Devi Dandini her iki elimi, Ambika parmaklarımı, Shooleshwari tırnaklarımı ve Kuleshwari göbeğimi korusun. Göğsüm, Mahadevi; karnım, Shuladharini; kalbim, Lalita-Devi; göbeğimin ortası, Kamini; saklı yerlerim, Guhyeshwari; üreme organlarım, Pootana-Kamika; rektum, Mahishavhini tarafından korunsun.

31)           Tanrıça Bhagavati belimi, Vindhyavasini dizlerimi ve dilekleri yerine getiren Mahabala kalçalarımı korusun.

32)           Narasinhi ayak bileklerimi korusun. Taijasi ayaklarımı, Shri ayak parmaklarımı ve Talavasini ayaklarımın tabanlarını korusun.

33)           Danshtrakarali tırnaklarımı, Urdhvakeshini saçlarımı, kauberi derimin gözeneklerini, Vagishwari derimi korusun.

34)           Tanrıça Parvati kanımı, kemiklerimin iliklerini, yağ ve kemiklerimi, Tanrıça Kalaratri bağırsaklarımı, Mukuteshwari safra kesemi ve karaciğerimi korusun.

35)           Padmavati çakralarımı, choodamani akçiğerlerimi, Jwalamukhi tırnaklarımın parlaklığını ve Abhedya tüm eklemlerimi korusun.

36)           Brahmani meniyi, Chhatreshwari bedenimin gölgesini, Dharmadharini ego, süper ego ve aklımı (buddhi) korusun.

37)           Vajrahasta pran, apan, vyan, udan, saman (beş hayati nefes)’I ve Kalyanashobhana pranaları (yaşam enerjisi) korusun.

38)           Yogini duyu organlarımı, yani tatma, duyma, görme, koklama, duyma ve dokunma duyularımı ve narayni satwa, raja ve tamo gunalarını korusun.

39)           Varahi hayatı, Vaishnavi dharmayı, Lakshmi başarı ve ünü, Chakrini bolluk ve bilgiyi korusun.

40)           Indrani akrabalarımı, Chandika sürümü, Mahalakshmi çocuklarımı ve Bhairavi eşimi korusun.

41)           Supatha yolculuğumu, Kshemakari yolumu korusun. Mahalakshmi beni Kralların mahkemelerinde ve Vijaya heryerde korusun.

42)           Ey Tanrıça Jayanti, Kavacha’da bahsi geçmemiş ve bu nedenle korunmasız kalmış yerlerim Senin tarafından korunsun.

43-44)Her kim ki korunma ve himaye istiyorsa, kendini devamlı olarak bu Kavacha ile örtmeli (okuyarak), onsuz adım bile atmamalıdır.

Bu şekilde kişi her yerde başarılı olur, tüm dilekleri yerine gelir ve kişi dünyada büyük bir refahın neşesini sürer.

45)           Kendisini Kavach ile örten kişinin korkuları kalmaz, savaşta asla yenilmez ve her üç dünyada da ibadet edilmeye layık olur.

46-47)Kim ki inanç ile, günde üç defa (sabah, öğleden sonra ve akşam) bu Kavach’ı okursa, tanrılar tarafından bile erişilmeyen, Tanrısal sanatları kavrama ve üç dünyada da yenilmeme, yüzyıl yaşama ve kaza sonucu ölmemeye vasıl olur.

48)           Tüm hastalıklar; çıban, yara, vb. son bulur. Akrep, yılan zehiri gibi hareket eden zehirler ve hareket etmeyen zehirler ona etki etmez.

49-52)Mantralar veya tantralarla diğerleri üzerinde kötü amaçlar için büyü yapanlar, tüm ölü ruhlar, cinler, yerde ve gökte hareket eden tüm kötü niyetli varlıklar, diğerlerini ipnotize etmeye çalışanlar, tüm dişi cinler, tüm yaksha ve gandharvalar, kalbinde Kavach olan insanın sadece görüntüsü ile yok edilirler.

53)           Kişi giderek daha çok saygı görür ve cesareti çoğalır. Kavach ve Saptashati okuyarak yeryüzünde refah ve ünde yükselir.

54-56)Yeryüzü, dağlar ve ormanlarıyla zengin olduğu sürece soyu devam eder. Mahamaya’nın lütfuyla, Tanrılar için dahi ulaşılamayan en yüksek yere ulaşır ve Tanrı Shiva’nın eşliğinde sonsuza dek neşe içinde olur.