Amruta

Khi các con nghe bài nói chuyện của Ta, hãy ghi xuống những gì Mẹ nói và nhìn lại bản thân mình. Vì vậy, sự giáo dục trong Sahaja Yoga rất quan trọng, ngược lại, sự thông thái của các con sẽ bị mài mòn. Các con phải có sự giáo dục đầy đủ trong Sahaja Yoga, chỉ trao sự khai tâm không thì không đủ. Các con phải có, vì thế những người khác phải biết các con có hiểu biết. Sô lượng kiến thức mà các con có thì không ai có trước đây, không một vị thánh nào đã từng có. Vì vậy bây giờ, các con phải tận dụng nó. Bất cứ tuổi tác, bất kể trình độ học vấn, điều đó không quan trọng, mà các con phải biết Sahaja Yoga là gì, ý nghĩa của nó, cách nó thực hiện.  

(Shri Mataji Nirmala Devi, Melbourne, 17 Tháng 3 1985)