Shri Mahavira Puja, Hell Exists Barcelona (Spain)

Shri Mahavira Puja. Barcelona (Spain), 17 June 1990.
Ngày hôm may chúng ta thực hiện puja của Mahavira. Chúng ta chưa bao giờ có puja này trước đây.
Lý do là vì cuộc sống của Mahavira thật khổ hạnh, giống như Đức phật vậy.
Mà có thể còn hà khắc hơn của Đức Phật nữa, bởi vì ở thời hai người được sinh ra, Brahminism (người đi theo brahmini, bước đầu của Hindu. Tầm năm 900 trước công nguyên) đang ở giai đoạn hỗn loạn. […]